Haku

FINE-017106

Tulosta

Asianumero: FINE-017106 (2019)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 15.05.2019

Onko pankille syntynyt korvausvelvollisuus, kun pankki liitti alaikäisen tilinomistajan maksukortin tilinomistajan väärään tiliin ja hän käytti tilillään olleita varoja? Maksukortti. Tilinkäyttöoikeus. Edunvalvonta.

Tapahtumatiedot

Asiakas on vuonna 2003 syntyneen tyttären isä. Tyttären huoltajina ovat hänen vanhempansa eli asiakas ja tyttären äiti. Tyttärelle avattiin käyttötili (vanha tili) säästämistä varten 3.6.2003. Tyttärelle avattiin toinen tili (uusi tili) 6.7.2017 ja tiliin liitettiin samalla Visa Electron -kortti tyttären nimiin. Tilit avattiin ja kortti myönnettiin vanhempien suostumuksella.

Tyttärelle tilattiin uusi kortti kadonneen tilalle 15.10.2018 samaan uuteen tiliin. Pankki kuitenkin liitti virheellisesti kortin tyttären vanhaan tiliin. Tytär käytti vanhaan tiliin liitettyä korttia 25.10.–1.11.2018 yhteensä 1.721,59 eurolla. Tyttären äiti huomasi kortin liittämisen väärään tiliin ja ilmoitti asiasta pankkiin. Pankki liitti kortin uuteen tiliin. Kortin liittämisen uuteen tiliin vuoksi osa kortilla 1.11.2018 tehdyistä tapahtumista (344,55 euroa) veloitettiin uudelta tililtä 2.–5.11.2018. Vanhemmat siirsivät 1.11.2018 tyttären vanhalta tililtä 17.428,91 euroa vanhempien yhteiselle tilille.

Vanhemmat reklamoivat asiasta pankille. Pankki myönsi virheensä ja ilmoitti olevansa valmis korvaamaan 200 euroa. Vanhemmat vaativat kuitenkin pankkia korvaamaan 1.721,59 euroa.

Asiakkaan valitus

Asiakas on valituksessaan kertonut, että tyttärelle avattiin vanha tili hänen ollessaan kolmen kuukauden ikäinen. Tähän tiliin ei myönnetty tyttärelle käyttöoikeutta eikä siihen liitetty mitään korttia. Tiliä käytetään vain säästämiseen. Tilillä olleet varat olivat tyttären ja hänen vanhempiensa varoja. Tyttärellä ei ole kuvallista henkilöllisyystodistusta käytössään, joten hän ei ole voinut nostaa rahaa pankin konttorissa.

Pankin liitettyä tyttären kortin väärään tiliin, hän ehti käyttää korttiaan 25.10.2018–1.11.2018 yhteensä 1.721,59 eurolla. Osa tilitapahtumista kirjautui vielä 5.11.2018 asti. Tässä vaiheessa pankki oli liittänyt kortin oikeaan tiliin, joten osa tapahtumista kirjautui uudelle tilille.

Tyttären kortissa on ollut 100 euron käteisnostoraja ja 150 euron ostoraja. Tästä huolimatta tytär on pystynyt kortilla nostamaan käteistä 31.10.2018 kaksi kertaa sata euroa ja tekemään ostoja 29.10.2018 yhteensä 296,37 eurolla. Tämäkään ei ole sopimuksen mukaista.

Asiakas vaatii pankkia korvaamaan 1.721,59 euroa. Myöhemmin vanhemmat ovat ehdottaneet, että pankki korvaisi asiakkaan tekemät automaattinostot, yhteensä 600 euroa, koska nostot eivät ole lisänneet heidän kokonaisvarallisuuttaan eivätkä ole näin muodostaneet perusteetonta etua. Vanhemmat eivät tiedä miten nostetut varat on käytetty.

Pankin vastine

Pankki on vastineessaan myöntänyt liittäneensä asiakkaan kortin väärään tiliin ja on ehdottanut 200 euron korvausta.

Tyttären vanha tili, johon asiakkaan kortti oli virheellisesti liitetty, on tyttären oma tili, jossa ei ole ollut rajoituksia käytön suhteen. Varat ovat olleet tyttären käytettävissä ja nostettavissa täysimääräisesti koko tilin saldon mukaisesti esimerkiksi pankin konttorissa asioidessa. Pankin järjestelmästä käy ilmi, että tyttärelle on vanhempien toivomuksesta jätetty käyttöoikeus tiliä avattaessa eikä tätä käyttöoikeutta ole myöhemmin poistettu.

Vanhemmat ovat kertoneet, että he ovat säästäneet tyttären vanhalle tilille rahaa, jota tytär on päässyt nyt käyttämään. Tilin varat on siirretty vanhempien tilille 1.11.2018 eikä tyttärelle ole enää tapahtuneen jälkeen ollut kyseisiä varoja hallussaan. Tiliehtojen mukaan tilin käyttötarkoitus on tilityypin mukainen käyttö tilinomistajien omia varoja varten eikä tiliä saa käyttää kolmansien tahojen varojen säilyttämiseen tai välittämiseen, ellei siitä ole erikseen sovittu. Pankin kanssa ei ole sovittu, että vanhemmat voisivat käyttää tiliä oman maksuliikenteensä hoitamiseen. Pankki ei siis vastaa vanhempien kokemasta taloudellisesta menetyksestä, kun tilille on säästetty tilisopimuksen vastaisesti muita kuin tyttären omia varoja.

Korttiin asetetut turvarajat ovat toimineet oikein eli ostojen ja nostojen määrä on rajoitettu sovitulla tavalla. Asiakkaan esittämät tapahtumat eivät ole ylittäneet päivittäisiä rajoja vaan kyse on siitä, että eri päivien tapahtumat on voitu veloittaa tililtä samana päivänä. Esimerkiksi 29. ja 30.10.2018 tehdyt automaattinostot on veloitettu tililtä 31.10.2018.

Tyttärelle tai vanhemmille ei ole aiheutunut sellaista taloudellista menetystä, josta pankin voisi katsoa olevan korvausvelvollinen. Vaaditun korvauksen maksaminen johtaisi perusteettoman edun muodostumiseen. Tytär on käyttänyt oman tilin varoja ja saanut näillä varoilla hankittua itselleen erilaista tavaraa, ruokaa ja muita hyödykkeitä. Pankki katsoo, ettei se ole korvausvelvollinen asiassa.

Selvitykset

Tyttären vanhan tilin tilisopimuksen ovat allekirjoittaneet vanhemmat 3.6.2003. Tilisopimuksen mukaan tilinomistaja on vastaanottanut yleiset tiliehdot, on tutustunut niihin ja hyväksyy ne. Samana päivänä allekirjoitetun tilisopimuksen liitteen mukaan vanhemmat ovat myöntäneet toisilleen käyttöoikeuden asiakkaan tiliin.

Tyttären uuden tilin sopimus on päivätty 6.7.2017 ja vanhemmat ovat antaneet toisilleen käyttöoikeuden tiliin. Samana päivänä on tehty myös sopimus Visa Electron -kortista, joka on sopimuksen mukaan liitetty tyttären uuteen tiliin.

Tyttären vanhan tilin tiliotteen 25.10.2018 mukaan tilin saldo oli 19.150,50 euroa. Tilille on kirjattu 25.10.–1.11.2018 kortilla tehtyjä nostoja ja ostoja yhteensä 1.377,04 euroa. Tililtä on tehty 17.428,91 euron tilisiirto vanhempien tilille 1.11.2018, minkä jälkeen tilin saldo oli 344,55 euroa.

Tyttären uuden tilin saldo 1.11.2018 oli 5,00 euroa. Tilille on kirjattu 2.–5.11.2018 kortilla tehtyjä maksuja ja nostoja yhteensä 344,55 eurolla. Kaikkien veloitusten tapahtumapäivänä on ollut 1.11.2018. Tilin saldo 5.11.2018 oli -339,55 euroa.

Pankin järjestelmästä otetun kuvankaappauksen mukaan tyttärellä ja hänen vanhemmillaan on ollut jokaisella erikseen käyttöoikeus tyttären vanhaan tiliin.

Lisäksi asiassa on toimitettu lautakunnalle pankin ja vanhempien välistä kirjeenvaihtoa sekä 13.1.2018 voimaan tulleet tiliehdot.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Osapuolten välisen riitaisuuden ratkaisemiseksi Pankkilautakunnan on arvioitava, kenen varoja kortilla on käytetty 25.10.–1.11.2018 ja onko tyttären kortin liittämisestä väärään tiliin aiheutunut varojen omistajalle korvattavaa vahinkoa. Lisäksi lautakunnan on arvioitava, ovatko kortin turvarajat toimineet asianmukaisesti.

Sovellettavat lainkohdat

Holhoustoimilain 2 §:n mukaan vajaavaltaisella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta henkilöä (alaikäinen) ja sellaista 18 vuotta täyttänyttä henkilöä (täysi-ikäinen), joka on julistettu vajaavaltaiseksi.

Lain 3 §:n 1 momentin mukaan vajaavaltaisen taloudellisia ja muita tässä laissa tarkoitettuja asioita hoitaa edunvalvoja.

Lain 23 §:n 1 momentin mukaan vajaavaltaisella ei ole oikeutta itse vallita omaisuuttaan eikä tehdä sopimuksia tai muita oikeustoimia, jollei laissa toisin säädetä.

Lain 24 §:n 1 momentin mukaan vajaavaltainen voi tehdä oikeustoimia, jotka ovat olosuhteisiin nähden tavanomaisia ja merkitykseltään vähäisiä.

Lain 25 §:n mukaan vajaavaltaisella on oikeus määrätä siitä, minkä hän on vajaavaltaisuuden aikana omalla työllään ansainnut, ja siitä, minkä edunvalvoja on tämän lain 38 §:n mukaisesti antanut hänen vallittavakseen.

Lain 28 §:n mukaan jos oikeustoimi, jonka vajaavaltainen on tehnyt ilman tarvittavaa suostumusta, ei tule sitovaksi, on kummankin osapuolen palautettava, mitä hän oikeustoimen perusteella on vastaanottanut tai, jollei tämä ole mahdollista, korvattava sen arvo. Vajaavaltainen ei kuitenkaan ole velvollinen suorittamaan korvausta yli sen, mitä on käytetty hänen kohtuulliseen elatukseensa tai mikä muutoin on tullut hänen hyödykseen.

Asian arviointi

Asiassa on riidatonta, että pankki on virheellisesti liittänyt asiakkaan tyttären kortin tyttären uuden tilin sijaan hänen vanhalle tililleen, jolloin tytär on päässyt käyttämään kyseisellä tilillä olleita varoja. Pankki on ilmoittanut olevansa valmis korvaamaan 200 euroa pankin virheen vuoksi. Asiakas on vaatinut pankkia korvaamaan kokonaan sen summan, jonka tytär on käyttänyt, yhteensä 1.721,59 euroa. Riitaisaa asiassa on myös se, ovatko kortin turvarajat toimineet asianmukaisesti.

Kortin turvarajat

Tyttären kortilla on pystynyt sopimuksen mukaan nostamaan enintään 100 euroa käteistä ja tekemään korttiostoksia enintään 150 euroa vuorokaudessa. Asiakkaan mukaan tytär on voinut käyttää korttia tätä enemmän, tytär on pystynyt esimerkiksi nostamaan kortilla käteistä 31.10.2018 kaksi kertaa sata euroa ja tekemään ostoja 29.10.2018 yhteensä 296,37 eurolla. Pankin mukaan kortin turvarajat ovat toimineet asianmukaisesti.

Lautakunta toteaa, että tyttären tiliotteella näkyvät korttitapahtumat veloituspäivän mukaan, kun taas turvarajat toimivat tapahtumapäivän mukaan. Tiliotteelta käy ilmi, että 31.10.2018 tililtä veloitetut 100 euron automaattinostot on tehty 29. ja 30.10.2018. Samoin 29.10.2018 veloitukset ovat tapahtuneet 25.–28.10.2018. Pankkilautakunta katsoo siten, että kortin turvarajat ovat toimineet sopimuksen mukaisesti.

Käytettyjen varojen omistaja

Asiakas on vaatinut pankkia korvaamaan 1.721,59 euroa, jotka asiakkaan tytär on käyttänyt 25.10.–1.11.2018.  Asiakkaan mukaan tyttären vanhalla tilillä olleet varat olivat tyttären ja hänen vanhempiensa, eli asiakkaan ja hänen puolisonsa, varoja.

Asiassa ei ole tarkemmin annettu selvitystä varojen alkuperästä tai niiden omistuksesta. Tarkemman selvityksen puuttuessa lautakunta katsoo jääneen näyttämättä varojen kuuluneen kenellekään muulle kuin tilinomistajalle. Pankkilautakunta katsoo siten vanhalla tilillä olleiden varojen kuuluneen asiakkaan tyttärelle.

Tilinkäyttöoikeus

Pankin mukaan tyttären vanhemmat olivat antaneet tyttärelleen tilinkäyttöoikeuden hänen vanhaan tiliinsä. Pankin mukaan tämä käy ilmi pankin järjestelmässä olevasta merkinnästä. Asiakkaan mukaan tyttärelle avattiin tili hänen ollessaan kolmen kuukauden ikäinen eikä tiliin myönnetty hänelle missään vaiheessa käyttöoikeutta. Tilisopimuksen liitteen mukaan vanhemmat olivat tiliä avattaessa myöntäneet kummallekin vanhemmalle käyttöoikeuden tiliin.

Pankki ei ole lautakunnan pyynnöstä huolimatta pystynyt esittämään sopimusta tilinkäyttöoikeuden myöntämisestä tyttärelle hänen vanhaan tiliinsä. Lautakunta katsoo siten, että asiassa on jäänyt osoittamatta tilinkäyttöoikeuden myöntäminen tyttärelle eikä tyttärellä siten ole ollut oikeutta käyttää yksin vanhalla tilillään olleita varoja.

Vahingonkorvaus

Tytär on ollut tapahtumahetkellä alaikäinen, joten hän on ollut vajaavaltainen ja häntä ovat edustaneet hänen vanhempansa. Koska asiassa ei ole esitettykään, että tyttärellä olisi ollut omalla työllään ansaittuja varoja, on hänen vanhemmillaan ollut oikeus päättää tyttären raha-asioista.

Vanhemmat olivat sallineet tyttären käyttää hänen uudella tilillään olevia varoja tilin katteen ja kortin turvarajojen puitteissa. Pankin virheen vuoksi tytär pääsi käyttämään hänen vanhalle tililleen säästettyjä varoja vain kortin turvarajojen rajoittamana. Pankki on siten virheellään aiheuttanut sen, että tytär on päässyt käyttämään ilman edunvalvojien suostumusta sellaisia varoja, joita hän ei ilman pankin virhettä olisi päässyt käyttämään ja jotka olivat määrältään huomattavasti suuremmat kuin asiakkaan uudella tilillä olleiden varojen määrä.

Tytär on käyttänyt pankin virheen vuoksi kahdeksassa päivässä 1.721,59 euroa omia varojaan. Tytär on nostanut käteisenä 600 euroa ja loput varat ovat käytetty tiliotteista päätellen lähinnä vaatteisiin, ruokaan ja juomaan sekä muuhun vastaavaan kulutukseen. Ostot ovat olleet pääsääntöisesti selvästi alle 100 euron ostoja, yhden oston ollessa 119,90 euroa. Tarkempaa selvitystä varojen käytöstä ei ole esitetty lautakunnalle. Lautakunta tiedusteli asiakkaalta siitä, mihin käteisenä nostetut varat oli käytetty, mutta asiakkaalla ei ollut tietoa siitä.

Pankkilautakunta katsoo, että tyttären käyttämät varat ovat menneet hänen omaan kulutukseensa. Automaattinostojen osalta ei ole annettu tarkempaa selvitystä. Lautakunta toteaa, että tällaista selvitystä voi lähinnä antaa vain nostojen tekijä. Koska nostetun käteisen käytöstä ei ole esitetty tarkempaa selvitystä, lautakunta katsoo myös sen menneen tyttären omaan kulutukseen.

Lautakunta katsoo kuitenkin, että tytär on käyttänyt omia varojaan enemmän kuin hänen kohtuulliseen elatukseensa olisi käytetty. Tyttären käyttämät varat ovat siis vain osittain menneet hänen kohtuulliseen elatukseensa tai muutoin tulleet hänen hyödykseen, eivätkä hänen vanhempansa olleet antaneet tällaiseen käyttöön suostumustaan. Pankkilautakunta katsoo siten, että pankin on palautettava tyttären tilille se osuus hänen käyttämistään varoista, jotka eivät ole menneet hänen kohtuulliseen elatukseensa tai muutoin hänen hyväkseen.

Pankkilautakunta on arvioinut palautettavaa määrää holhoustoimilain 28 §:n sekä oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 2 §:n 3 momentin ilmentämiä periaatteita soveltaen ja katsoo kaiken asiassa saadun selvityksen perusteella ja kohtuuden mukaan, että tyttären kohtuulliseen elatukseen tai muutoin hänen hyödykseen ovat tulleet hänen käyttämänsä varat 1.000 euron ylittävältä osin.

Lopputulos

Pankkilautakunta suosittaa pankkia maksamaan tyttären tilille 1.000 euroa.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

PANKKILAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Sillanpää
Sihteeri Heino

Jäsenet:
Ahlroth
Aspelund
Atrila
Lilja

Tulosta