Haku

FINE-017103

Tulosta

Asianumero: FINE-017103 (2019)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 25.03.2019

Tuottamus. Valumaan jätetty hana. Oliko vakuutettu korvausvastuussa aiheutuneesta vesivahingosta.

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan vakuutettu on jättänyt WC:n vesihanan valumaan yöksi 26.9.2018. Lavuaarin viemäri ei vetänyt riittävästi, mistä johtuen vesi pääsi valumaan lattialle ja siitä edelleen wc:n kynnyksen yli kiinteistön rakenteisiin ja alapuolella sijaitsevaan asuntoon.  Vakuutettu haki korvausta vastuuvakuutuksestaan.

Vakuutusyhtiö on päätöksessään katsonut, että korvausta vastuuvakuutuksesta ei makseta, koska vakuutettu ei ole korvausvastuussa vahingosta ainoastaan sillä perusteella, että vesihana on jätetty valumaan. Hanan auki jättäminen ei itsessään aiheuta vahinkoa, koska veden kuuluu valua altaasta viemäriin. Vakuutusyhtiön saamien tietojen mukaan viemärissä ei ole ollut havaittavissa ongelmia ennen vahinkoa, vaan vesi on valunut viemäriin normaalisti. Vakuutuksenottaja on myös puhdistanut viemärin keväällä tai alkukesästä 2018. Vakuutuksenottaja on siten toiminut huolellisesti, eikä hän olisi voinut ennen vahinkoa olettaa, ettei viemäri vetäisi kunnolla.

Vakuutettu on hakenut muutosta vakuutusyhtiön päätökseen ja kertonut, että aika hajulukon puhdistamisen ja vahingon välillä on muistinvarainen ja aika voi siten olla ensimmäisessä ilmoituksessa mainittua pitempikin. Lisäksi hän mainitsee, että asunnossa asuu neljä lasta, joista kaksi on pitkähiuksisia tyttöjä, jotka käyttävät runsaasti kyseistä vesipistettä, joten hiuksia ja niihin tarttuvaa likaa kertyy vesilukkoon tavallista nopeammin. Vahingon jälkeen todettiin, että vesilukko oli osin tukkeutunut hiusten ja lian takia. Vesilukko on siten ollut osittain tukkeessa jo pitempää.

Vakuutusyhtiön käsiteltyä asian uudelleen, se on päätöksessään 10.12.2018 katsonut, että mikäli vakuutustapahtumasta annetaan ristiriitaista tietoa, on ensimmäistä kertomusta pidettävä luotettavimpana. Yhtiö toteaa, että 4-6 kuukauden ajanjaksoa viemärin puhdistuskertojen välillä on pidettävä riittävän huolellisena. Asiassa ei ole esitetty sellaista uutta selvitystä, joka antaisi aihetta muuttaa 16.11.2018 annettua korvauspäätöstä.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyytää asiassa ratkaisusuositusta. Hän ilmoitti heti vahingon jälkeen vakuutusyhtiölle, että viemärin puutteellinen veto johtui vesilukon osittaisesta tukkeutumisesta. Asiakas muisteli tuolloin tyhjentäneensä vesilukon keväällä tai alkukesällä. Myöhemmin vakuutettu tarkensi vakuutusyhtiölle, että ilmoitus vesilukon edellisestä tyhjennyksestä oli muistinvarainen ja todellinen aika saattoi olla pidempi.

Kyseessä on pienikokoinen lavuaari, jossa vettä juoksutetaan yleensä vain nopean käsien pesun ajan. Vettä ei silloin juoksuteta täydellä voimalla. Taloudessa asunnossa asuu neljä lasta, joista kaksi on pitkähiuksisia tyttöjä, jotka käyttävät runsaasti kyseistä vesipistettä, joten hiuksia ja niihin tarttuvaa likaa kertyy vesilukkoon tavallista nopeammin. Aikuiset käyttävät pääsääntöisesti toista vesipistettä. Näin ollen tukkeutuminen on jäänyt huomaamatta. Vahingon sattuessa hana oli jäänyt kokonaan auki.

Vastineessaan vakuutusyhtiö viittaa korvauspäätöksessä 10.12.2018 esitettyyn ja katsoo, ettei vakuutettu ole voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa asunto-osakeyhtiölle aiheutuneesta vahingosta. Vakuutettu oli puhdistanut lavuaarin vesilukon 3-4 kuukautta ennen vahinkoa ja ennen vahinkoa lavuaari on vetänyt riittävästi sen tavanomaiseen käyttöön nähden. Asiassa ei ole esitetty seikkoja, joiden vuoksi vakuutuksenottajalla olisi ollut jokin erityinen syy puhdistaa vesilukkoa tavanomaista useammin. Vakuutuksenottaja on siten täyttänyt osakkaalle kuuluvat kunnossapitovelvollisuutensa, eikä hän ole korvausvastuussa aiheutuneesta vahingosta.

Lisäkirjeessään asiakas toteaa, että väite siitä, että hajulukko olisi puhdistettu 3-4 kuukautta ennen vahinkoa, perustuu hänen alkuperäiseen muistinvaraiseen arvioonsa. Asiakkaan mukaan on harhaanjohtavaa, että asiassa kiinnitetään huomiota tuohon muistinvaraiseen arvioon enemmän kuin siihen faktaan, että hajulukko oli vahingon tapahtumishetkellä osittain tukossa. Vakuutettu kiistää vakuutusyhtiön käsityksen siitä, että viemäri olisi vetänyt ennen vahinkoa normaalisti. Valitettavasti hän ei itse ole huomannut heikkenemistä. Edellä esitetyn perusteella voidaan todeta, että vesilukko oli edellisen puhdistuskerran jälkeen ehtinyt tukkeutua siinä määrin, että vesivahinko on syntynyt. Vesilukon puhdistaminen kuuluu osakkaan vastuulle, joten hän on asiassa korvausvelvollinen.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Vastuuvakuutuksen ehtojen kohdan 400.4.1.1 mukaan vakuutuksesta korvataan yksityishenkilönä toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, joka todetaan vakuutuksen voimassaoloalueella vakuutuskauden aikana ja josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Vahingonkorvauslain (31.5.1974/412) 2 luvun 1.1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Asunto-osakeyhtiölain (22.12.2009/1599) 4 luvun 3 §:n mukaan osakkeenomistajan on pidettävä kunnossa osakehuoneistonsa sisäosat.

Osakkeenomistajan on hoidettava osakehuoneistoansa huolellisesti ja toteutettava kunnossapitotyönsä siten, että yhtiön vastuulla olevat kiinteistön, rakennuksen tai huoneiston osat eivät rikkoudu. Osakkeenomistaja ei kuitenkaan ole vastuussa tavanomaisesta kulumisesta, joka aiheutuu tilojen käyttämisestä niiden käyttötarkoituksen mukaisesti.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, onko vakuutettu vahingosta korvausvastuussa ja tuleeko vahinko siten korvata vastuuvakuutuksesta. 

Vakuutuksesta korvataan yksityishenkilönä toiselle aiheutettuja, vakuutuksen voimassaoloaikana todettuja vahinkoja, joista vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää pääsääntöisesti tahallisuutta tai tuottamusta ja tuottamuksen syy-yhteyttä aiheutuneeseen vahinkoon.  Tuottamuksella tarkoitetaan moitittavaa menettelyä eli virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä. Menettelyn toteaminen tuottamukselliseksi tarkoittaa sitä, että arvioinnin kohteena olevan henkilön olisi tullut toimia toisin tai pidättyä kokonaan toiminnasta ottaen huomioon käsillä ollut ennalta arvattava vahinkoriski.

Pelkästään se, että jokin vakuutetun toiminta on johtanut vahinkoon, ei vielä tarkoita sitä, että hänelle olisi syntynyt voimassa olevan oikeuden mukainen vahingonkorvausvastuu tuon toimintansa seurauksesta. Jos vahingonkorvausvastuuta ei ole, ei luonnollisesti myöskään vastuuvakuutuksesta voi saada korvausta aiheutuneiden vahinkojen peittämiseksi.

Asunto-osakeyhtiölain 4 luvun 3 §:n mukaan osakkeenomistajan on hoidettava osakehuoneistoansa huolellisesti. Hallituksen esityksessä (HE 24/2009) tätä pykälää koskien on todettu, että osakkeenomistajan huolenpitovelvollisuuteen kuuluu yhtiön vastuulle kuuluvien osien vaurioittamisen välttämisen lisäksi niiden kunnon seuraamisen ja ilmoittamisen mahdollisesta viasta.

Edelleen tätä pykälää koskevan hallituksen esityksen mukaan osakkeenomistajan vastuu voi perustua normaalin käytön, ilmoitusvelvollisuuden tai kunnossapitovelvollisuuden laiminlyöntiin. Osakkeenomistaja ei vastaa yhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvien huoneiston osien vahingoittumisesta siltä osin, kuin kyse on huoneiston tavanomaisesta kulumisesta. Mikäli yhtiön vastuulla olevat huoneiston osat rikkoutuvat osakkeenomistajan huolimattomuuden johdosta, osakkeenomistajan velvollisuus korvata aiheuttamansa vahinko määräytyy vahingonkorvausta koskevan 24 luvun säännösten ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaisesti.

Asiassa esitetyn selvityksen mukaan vakuutetun asunnossa on jätetty wc:n lavuaarin hana yöksi valumaan täydellä teholla. Lavuaarin viemäri oli osittain tukossa eikä vetänyt riittävästi, mistä johtuen vesi pääsi valumaan lattialle ja siitä edelleen kynnyksen yli rakenteisiin ja alapuolella sijaitsevaan asuntoon.  Vahingon jälkeen vakuutettu on kertonut, että on puhdistanut hajulukon keväällä tai alkukesästä 2018. Vahingon jälkeen hajulukon todettiin olleen osittain tukossa sinne kertyneiden hiusten ja lian vuoksi. Myöhemmin vahinkoasian käsittelyn yhteydessä vakuutettu on täydentänyt vahinkoilmoitustaan ja kertonut, että aika edellisen puhdistuskerran ja vahingonvälillä on perustunut muistinvaraisiin seikkoihin ja todellinen aika voi olla pitempikin. Vakuutettu on vahinkoasian käsittelyn yhteydessä myös täydentänyt kertomustaan lavuaarin koosta, käytöstä sekä siitä, että lavuaaria käyttävät runsaasti pääasiassa perheen kaksi pitkähiuksista tytärtä, mistä johtuen hajulukkoon kertyy tavallista nopeammin hiuksia ja niihin tarttuvaa irtolikaa.

FINE perustaa ratkaisunsa asiassa kertyneeseen kirjalliseen aineistoon ja toteaa, että asiassa on annettu toisiaan täydentäviä selvityksiä siitä, mistä syystä vahinko on tapahtunut. FINEn näkemyksen mukaan annetut selvitykset eivät käsiteltävänä olevassa tapauksessa kuitenkaan varsinaisesti ole ristiriidassa keskenään, vaan alkuvaiheessa annettua selvitystä voidaan pitää ainoastaan puutteellisena asiassa sittemmin tietoon tulleiden seikkojen valossa. Käytettävissään olevaa kirjallista selvitystä kokonaisuutena arvioiden FINE pitää siten uskottavana asiakkaan kertomusta, jonka mukaan hän ei ole huomannut viemärin tukkeutumista ennen vahinkoa, mutta hänen tiedossaan on kuitenkin ollut se, että kyseisen lavuaarin käytöstä johtuen lavuaarin hajulukkoon kertyy hiuksia ja likaa tavallista nopeammin ja että tästä syystä kyseisen lavuaarin hajulukkoa tulisi myös puhdistaa useammin. FINE toteaa, että se, kuinka usein hajulukkoa tulisi puhdistaa ja huomaako asukas lavuaarin viemärin osittaisen tukkeutumisen, riippuu lavuaarin käyttöasteesta ja -tavoista.

Edelleen FINE katsoo, että vakuutetun toimintaa, eli vesihanan täysillä valumaan jättämistä yön ajaksi, voi sinänsä pitää huolimattomana toimintana, jonka johdosta vakuutetun on katsottava olevan korvausvastuussa vahingosta.

Edellä esitetyillä perusteilla FINE katsoo, että kyseessä on vakuutetun huolimattomuuden seurauksena aiheutunut vahinko, joka tulisi korvata vastuuvakuutuksen perusteella.

Lopputulos

FINE suosittaa vakuutusyhtiötä suorittamaan korvauksen vahingosta vastuuvakuutuksen ehtojen mukaisesti.

FINE

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä 
Hyytiäinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia