Haku

FINE-017068

Tulosta

Asianumero: FINE-017068 (2019)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 29.01.2019

Lakipykälät: 30, 34

Korvauksen alentaminen törkeän huolimattomuuden perusteella.

Tapahtumatiedot              

Vakuutettu A ilmoitti vakuutusyhtiölle heittäneensä 24.6.2017 parvekkeelta peilin vieressä olleen kiinteistön huopakatolle. A kertoi olleensa alkoholin vaikutuksen alaisena tapahtumahetkellä. Hän kertoi juoneensa noin viisi olutta ja heittäneensä peilin suuttumuksen vallassa. Peili oli osunut viereisen talon huopakaton ilmakuplaan aiheuttaen reiän huopapintaan. Korvausta asunto-osakeyhtiölle aiheutuneesta vahingosta oli haettu A:n vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö on katsonut 13.12.2018 päivätyssä korvauspäätöksessään, että suuttumuksella alkoholin vaikutuksen alaisena ja tahallisella peilin heittämisellä on syy-yhteys vahingon syntymiseen, vaikka A:lla ei ollutkaan tarkoitusta suoranaisesti aiheuttaa vahinkoa huopakatolle. Tämän vuoksi korvauksen määrästä on vähennetty ¼ A:n tuottamuksen perusteella.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Vahinkoa kärsinyt asunto-osakeyhtiö on vaatinut, että korvaus suoritettaisiin täysimääräisenä.

Vakuutusyhtiö on viitannut vastineessaan rajoitusehtoon 8.4.2.12 (Tahallisuus tai törkeä huolimattomuus), jonka mukaan korvausta voidaan alentaa tai evätä se kokonaan, jos vakuu­tettu on aiheuttanut vahingon törkeällä huolimattomuudella tai ollessaan alkoholin tai huumausaineen vaikutuksen alai­sena niin, että tämä seikka on oleellisesti vaikuttanut vahingon syntyyn tai määrään.

Alkoholin käyttöön perustuvasta oikeudesta alentaa vastuuvakuutuskorvausta on otettu vakuutussopimuslain 30 §:n 3 momentissa säädetyin tavoin nimenomainen määräys tarkasteltavana olevan vahinkovakuutuksen ehtoon 8.4.2.12. Vakuutusyhtiö katsoo, että humalatila on vaikuttanut vahingon syntyyn ollen osasyynä vakuutuksenottajan mielentilaan ja kimpaantumiseen. Vakuutuslautakunnan ratkaisuissa vähennyksen suuruus on ollut yleensä 1/3 tai 1/4 vahingon määrästä.

Vakuutetun kuuleminen

Vakuutusyhtiön ilmoituksen mukaan vakuutettu on kuollut asian käsittelyn ollessa kesken FINEssä. FINE ei ole saanut selville vakuutetun kuolinpesän osakkaiden henkilöllisyyttä.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Vakuutussopimuslain 30 §:n 1 momentin mukaan vakuutuksenantaja on vastuusta vapaa vakuutettua kohtaan, joka on tahallisesti aiheuttanut vakuutustapahtuman.

Vakuutussopimuslain 30 §:n 2 momentin mukaan jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeästä huolimattomuudesta, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä.

Vakuutussopimuslain 30 §:n 3 momentin mukaan vahinkovakuutuksen vakuutusehdoissa voidaan lisäksi määrätä, että vakuutetulle tulevaa korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä, jos hänen alkoholin tai huumausaineen käyttönsä on vaikuttanut vakuutustapahtumaan. Vapaaehtoisen moottoriajoneuvovakuutuksen vakuutusehdoissa voidaan määrätä alkoholin, huumausaineen tai muun huumaavaan aineen käytön vaikutuksesta vakuutuskorvaukseen siten kuin liikennevakuutuslain 48 §:ssä säädetään. (17.6.2016/467)

Vakuutussopimuslain 30 §:n 4 momentin mukaan vahingonkorvausvastuun varalta otetussa vakuutuksessa (vastuuvakuutus) vakuutuksenantaja on 2 tai 3 momentissa tarkoitetusta vakuutetun menettelystä huolimatta velvollinen suorittamaan vahinkoa kärsineelle luonnolliselle henkilölle sen osan korvauksesta, jota vahinkoa kärsinyt ei ole saanut perityksi vakuutetulta.

Vakuutussopimuslain 34 §:n 1 momentin mukaan harkittaessa, onko korvausta vahinkovakuutuksessa tässä luvussa säädetyllä perusteella alennettava tai evättävä, tulee ottaa huomioon, mikä merkitys seikalla, jota vakuutuksenottajan tai vakuutetun antama väärä tai puutteellinen tieto koskee, tai vahingonvaaraa lisänneellä muuttuneella olosuhteella taikka vakuutetun tai 33 §:ssä tarkoitetun henkilön toimenpiteellä tai laiminlyönnillä on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi tulee ottaa huomioon vakuutuksenottajan, vakuutetun tai 33 §:ssä tarkoitetun henkilön tahallisuus tai huolimattomuuden laatu sekä olosuhteet muutoin.

Vakuutusehtojen (voimassa 1.1.2017 alkaen) kohdan 8.1 (Vakuutuksen tarkoitus) mukaan vastuuvakuutuksen tarkoituksena on näiden ehtojen ja yleis­ten sopimusehtojen mukaisesti vakuutuksen korvauspiiriin kuuluvissa tapauksissa

-korvata toiselle aiheutuneet henkilö-ja esinevahingot, joista vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa
-selvittää vakuutetulle esitettyjen korvausvaatimusten peruste ja määrä
-hoitaa oikeudenkäynti, jos korvausvaatimus joutuu oikeuskäsittelyyn.

Vakuutusehtojen 8.4.2.12 (Tahallisuus tai törkeä huolimattomuus) mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka vakuutettu on aihe­uttanut tahallaan. Vakuutuksesta korvataan kuitenkin alle 12-vuotiaan vakuutetun tahallaankin aiheuttama vahinko.

Korvausta voidaan alentaa tai evätä se kokonaan, jos vakuu­tettu on aiheuttanut vahingon
-törkeällä huolimattomuudella
- ollessaan alkoholin tai huumausaineen vaikutuksen alai­sena niin, että tämä seikka on oleellisesti vaikuttanut vahingon syntyyn tai määrään.

Vakuutuksen yleisten sopimusehtojen kohdan 7.1 7.1 (Vahinkovakuutus, VSL 30 § ja 34 §) mukaan jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeästä huolimattomuudesta tai jos vakuutetun alkoholin tai huumausaineiden käyttö on vaikuttanut vakuutustapahtumaan, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä. Harkittaessa korvauksen alentamista tai epäämistä otetaan huomioon, mikä merkitys vakuutetun henkilön toimenpiteellä on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi otetaan huomioon vakuutetun henkilön tahallisuus tai huolimattomuuden laatu sekä olosuhteet muutoin.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, oliko vakuutusyhtiöllä oikeus alentaa korvausta vakuutetun toiminnan perusteella. Vakuutussopimuslain 30 §:n 2 momentin mukaan, jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeästä huolimattomuudesta, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä. Nyt kyseessä olevaan vastuuvakuutukseen sisältyy edellä mainittua lainkohtaa vastaava ehtokohta 8.4.2.12.

Asiassa esitetyn selvityksen mukaan A on heittänyt peilin parvekkeelta suuttumuksen vallassa. Asiassa ei kuitenkaan ole esitetty selvitystä siitä, että A:n tarkoituksena olisi ollut aiheuttaa vahinkoa asunto-osakeyhtiön kattorakenteille. FINE katsoo, että A:n on tullut mieltää, että peilin heittämisestä korkealta aiheutuu sekä henkilö- että esinevahingon vaara. FINE katsoo, että A on aiheuttanut asunto-osakeyhtiön omaisuudelle vahingon toimimalla törkeän huolimattomasti.

Vakuutussopimuslain 34 §:n 1 momentin mukaan harkittaessa, onko korvausta vahinkovakuutuksessa tässä luvussa säädetyllä perusteella alennettava tai evättävä, tulee ottaa huomioon, mikä merkitys vakuutetun toimenpiteellä tai laiminlyönnillä on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi tulee ottaa huomioon vakuutetun tahallisuus tai huolimattomuuden laatu sekä olosuhteet muutoin.

FINE katsoo, että vakuutusyhtiön tekemä ¼ alennus korvauksesta on asianmukainen, ottaen huomioon A:n toiminnan vaarallisuus ja sen suora syy-yhteys aiheutuneeseen vahinkoon. Näin ollen FINE pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

FINE

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta      

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä 
Nikunlassi

Tulosta