Haku

FINE-016888

Tulosta

Asianumero: FINE-016888 (2019)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 20.05.2019

Rankkasateella vettä kerääntyi katolle ja vuoti kattoluukusta sisään. Oliko vahinko korvattava?

Tapahtumatiedot

Vakuutuksen kohteena oleva kerrostalorakennus (rv. 1984) kärsi 3.8.2018 rankan ukkoskuuron aikana vesivahingon. Talon katolle oli kertynyt runsaasti sadevettä, jota kattokaivo ei ollut vetänyt riittävästi pois, vaan veden pinta oli noussut kattoluukun kauluksen yläpuolelle, jolloin vettä oli valunut sisään talon rakenteisiin. Vahinkotarkastuksessa pidettiin mahdollisena, että kattokaivon tukkeutuminen oli johtunut siitä, että kaivon sihti oli kääntynyt väärin päin estäen veden pääsyn viemäriin. Taloyhtiön huoltomies on sittemmin kertonut todenneensa, että sihti oli ollut väärin päin ja että kaivo alkoi vetää vettä heti, kun roskasihti otettiin pois kaivon päältä. Kaksi kattokaivon runkoon kiinnitettynä olleista sihdin kiinnikkeistä oli murtunut. Ne olivat olleet kiinnitettynä tinaamalla kattokaivon runkoon. Taloyhtiön mukaan kattokaivojen kiinnikkeet olivat olleet ehjiä ennen vahinkoa. Asia oli todettu keväällä sattuneen vesivahingon jälkeen.

Taloyhtiö vaati vahingon korvaamista kiinteistövakuutuksesta katsottuaan, että rankkasade oli johtanut sadevesijärjestelmän putkiston paineen nousemiseen, mikä oli rikkonut kattokaivon sihdin kiinnikkeet. Saman rakennuksen matalammassa siivessä oleva vastaavanlainen kattokaivo oli toiminut sateen aikana normaalisti. Rankkasateen aikana veden paine oli nostanut kadulla isoja metallisia sadevesiviemäriverkon kansiakin paikoiltaan. Taloyhtiö ei ollut voinut varautua siihen, ettei kaupungin viemäriverkko vedä vettä rankkasateen aikana.

Vakuutusyhtiö ei korvannut vahinkoa. Ei ollut osoitettu, että kattokaivon sihti olisi ollut kääntyneenä väärinpäin. Selvitystä ei ollut mistään ulkoisesta tekijästä, joka olisi rikkonut sihdin kiinnikkeet. Oli mahdollista, ettei kiinnikkeitä ollut koskaan ollutkaan tai että ne olivat ajan saatossa irronneet. Kyse ei ollut ehtojen mukaisesta vesikatteen rikkoutumisesta eikä muustakaan korvattavasta tapahtumasta.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Taloyhtiö viittaa huoltomiehen kertomukseen ja muihin toimittamiinsa selvityksiin. Nyt kyseessä oleva kattokaivo rakennuksen korkeammassa osassa oli tukkeutunut, kun rankkasateen aiheuttama vedenpaine oli rikkonut kaivon sihdin kiinnikkeet. Huoltomies on vahvistanut kiinnikkeiden olleen paikallaan ennen vahinkoa. Kyseessä on äkillinen ja ennalta arvaamaton rikkoutumisesta johtuva vuotovahinko, joka tulisi korvata vakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö toteaa teettäneensä 10.1.2019 uuden vahinkokartoituksen asiakkaan toimittamien lisäselvitysten johdosta. Kartoitusraportin mukaan talon kattokaivoissa 1, 2 ja 3 ei ollut yhtään kiinnikkeitä. Kaivot 1 ja 2 ovat talon korkeammalla osalla, kaivot 3-5 matalammalla osalla. Kaivossa 4 oli kaksi kiinnikettä, joista toinen oli irti. Hapettumisjälkien perusteella se oli ollut irti jo pitkään. Kaivossa 5 oli yksi kiinnike. Kattokaivojen syyshuolto oli jäänyt tekemättä; kaivoissa oli tarkastushetkellä puunlehtiä ja roskia.

Rakennusaikana voimassa olleen ohjetiedoston RT85-10151(1982) mukaan tämän kaltaisessa rakenteessa kaivon tukkeutuessa veden on johduttava toiseen kaivoon, tai se johdetaan seinälinjan ulkopuolelle. Tässä tapauksessa katto oli rakennettu siten, että yhden kaivon tukkeutuessa vesi ei päässyt kulkeutumaan toiseen kaivoon tai seinälinjan ulkopuolelle ennen kuin veden syvyys oli noussut kattoluukun yläpinnan yli.

Aiemman vahingon kartoituksen yhteydessä 9.4.2018 otetusta videosta oli todettavissa, että kaivossa 2 ei tuolloin ollut yhtään kiinnikettä. Vahinkotarkastaja toteaa lisäksi, että rankkasateella sadevesiviemärin tulviessa veden pitäisi nousta ensimmäiseksi rakennuksen matalalle osalle, ei korkeammalle.

Vakuutusyhtiö toteaa, että vakuutuksesta korvataan vesikatteen äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta ulkopuolisesta tapahtumasta johtuneesta rikkoutumisesta aiheutunut vuotovahinko muulle rakennukselle. Nyt kyseessä olevan kaivon nro 1 kiinnikkeet ovat pettäneet jossain vaiheessa kevään 2018 ja elokuun 2018 välisenä aikana. Jää epäselväksi, miksi kiinnikkeet ovat pettäneet. Selvitystä ei ole siitä, että kyse olisi vakuutusehtojen edellyttämästä äkillisestä, ulkopuolisesta tapahtumasta. Selvitys viittaa siihen, että kiinnikkeet olivat irronneet vanhuuttaan: kaivon 1 molemmat kiinnikkeet olivat pettäneet muutaman kuukauden aikana, ja myös rakennuksen matalamman osan kattokaivojen vastaavissa kiinnikkeissä oli puutteita.

Yhtiö ei korvaa vahinkoa, koska asiassa ei ole selvitystä vesikatevuodon korvattavuuden edellyttämästä äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta ulkoisesta tapahtumasta.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Tapaukseen sovellettavien kiinteistövakuutusehtojen kohdan ES 3 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteelle aiheutunut suoranainen esinevahinko sekä näissä ehdoissa erikseen mainitut muut kustannukset, jos esinevahinko on aiheutunut välittömästi vakuutuksen voimassa ollessa sattuneesta jäljempänä määritellystä tapahtumasta. Ennalta arvaamattomuutta arvioidaan objektiivisesti ja vahingon syyn, ei seurauksen perusteella.

[…]

Ehtojen kohdan 3.9 (Vuoto, kosteus ja kondenssivesi) mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, jonka on aiheuttanut nesteen, höyryn tai kaasun vuoto.

Edellytyksenä on, että aine on virrannut äkillisesti, ennalta arvaamattomasti rakennukseen kiinteästi asennetusta:

  • rakennusta palvelevasta vesijohdosta tai jätevesiviemäri-, lämpö-, jäähdytys-, höyry-, kaasu- tai öljyputkistosta, öljysäiliöstä, sisäpuolisesta sadevesiviemäristä, pore- tai uima-altaan putkistosta tai näihin kiinteästi liitetystä koneesta, laitteesta tai
  • aineen säilytysastiasta.

[…]

Vakuutuksesta ei korvata mm. vahinkoa, jonka on aiheuttanut

  • kattokouruista, rakennuksen ulkopuolisista sadevesiviemäreistä tai syöksytorvista taikka muualta virrannut sade- tai sulamisvesi
  • sadevesi- tai muun viemärikaivon tai -putken tulviminen sateen, lumen sulamisen tai tulvan seurauksena,
  • kunnallisen tai muun yleisen vesi- tai viemärijohdon vaurioituminen tai tukkeutuminen.

Ehtojen kohdan 3.10 (Vesikatteen vuoto) mukaan vakuutuksesta korvataan rakennuksen vesikatteen äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta ulkopuolisesta tapahtumasta johtuneesta rikkoutumisesta aiheutunut vuotovahinko muulle rakennukselle.

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka on aiheuttanut jään liikkuminen, jään tai lumen paino.

Ratkaisusuositus

Esitetyn selvityksen perusteella FINE pitää todennäköisenä, että veden kertyminen talon katolle 3.8.2018 olleen rankkasateen yhteydessä on johtunut siitä, että kattokaivo 1 oli ollut tukkeutuneena kaivon sihdin käännyttyä väärinpäin kaivon päälle. Vesi ei ollut päässyt johtumaan toiseen kaivoon tai seinälinjan ulkopuolelle, vaan vedenpinta oli noussut kattoluukun yläreunan yli.

Kiinteistövakuutusehtojen mukaan tämän tyyppinen vahinko voisi tulla korvattavaksi ehtojen kohdan 3.9 mukaisena vuotovahinkona tai kohdan 3.10 mukaisena vesikatevuotona. Tässä tapauksessa vuodon lähteenä ei kuitenkaan ole ollut mikään ehtojen kohdan 3.9 edellyttämä putki tai laite, ja ehtokohdassa on muutenkin rajoitettu sadevedestä johtuvien vahinkojen korvattavuutta vuotovahinkona. Vahinko ei siksi ole korvattava ehtojen kohdan 3.9 perusteella. FINE katsoo, että tämän vahingon korvattavuutta on arvioitava ehtojen kohdan 3.10 mukaisena vesikatteen vuotona.

Asiassa ratkaisevaksi nousee ehtojen kohdan 3.10 sisältämä edellytys siitä, että vesikatteen vuotamisen tulee johtua jostakin äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta ulkopuolisesta tapahtumasta. Käytännössä olennaista on se, minkä vuoksi kattokaivo 1:n roskasihdin kiinnikkeet olivat irronneet.

Ainoa aineistosta ilmenevä mahdollinen ulkoinen tapahtuma on se, että rankkasateen aiheuttama vedenpaine kunnallisessa sadevesijärjestelmässä olisi kohdistanut painetta myös kyseiseen kattokaivoon niin voimakkaasti, että se olisi rikkonut roskasihdin kiinnikkeet. FINE ei kuitenkaan pidä tätä todennäköisenä. Tämä johtuu siitä, että kattokaivo 1 sijaitsee talon korkeammalla osalla, ja talon matalamman osan kattokaivojen 3-5 on kerrottu toimineen normaalisti rankkasateen ajan, vaikka kunnallisen järjestelmän padottamisesta johtunut vedenpaine on kohdistunut matalamman osan kattokaivoihin voimakkaampana kuin korkeamman osan kaivoihin. Lisäksi vahinkokartoitusaineistosta on todettavissa, että talon viidestä kattokaivosta on puuttunut useita kiinnikkeitä jo pidemmän aikaa, todennäköisesti ikääntymisen tai muun pitkään vaikuttaneen syyn johdosta. Asiassa jää osoittamatta, että vesikate tai kattokaivon kiinnikkeet olisivat vaurioituneet jostain äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta, ulkoisesta tapahtumasta.

Lopputulos

Vakuutusehtojen mukaan vahinko voisi olla korvattava ainoastaan vesikattovuotona. FINE ei kuitenkaan ole voinut todeta, että kattokaivon kiinnikkeiden irtoaminen olisi todennäköisesti johtunut jostakin äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta ulkopuolisesta tapahtumasta. Tämän vuoksi FINE ei suosita vahingon korvaamista vakuutuksesta.

FINE

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava neuvonantaja Raulos
Esittelijä 
Salo

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia