Haku

FINE-016884

Tulosta

Asianumero: FINE-016884 (2019)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 27.09.2019

Kuntayhtymän vastuu. Tuottamus. Kotihoidon työntekijöiden toiminta. Pyykinpesukoneen vesien valuminen lattialle. Selvitykset tapahtumainkulusta. Tuliko aiheutunut vesivahinko korvata kuntayhtymän vastuuvakuutuksesta?

Tapahtumatiedot

Vastuuvahinkoilmoituksen 11.2.2016 mukaan vakuutettuna olevan kuntayhtymän kotihoidossa työskentelevä lähihoitaja ja mukana ollut opiskelija menivät 18.1.2016 klo 8.30 A:n (s. 1915, nyttemmin menehtynyt) luo tavanomaiselle aamukäynnille. A:n pyykinpesukone ja pyykkikori olivat pyykkiä täynnä. A:lla oli suihkupäivä, jolloin tarvittaessa pestään myös pyykkiä. Pyykinpesukone sijaitsee keittiössä, jossa ei ole poistoputkelle vientiä. Vesi otetaan keittiön hanasta kytkemällä vedenottoputki keittiön hanaan ja laittamalla vesihana päälle. Poistoputki laitettiin keittiön altaaseen kuten aiemminkin, vedenottoputki kytkettiin kiinni hanaan ja kone käynnistettiin. Toinen lähihoitaja meni puolilta päivin A:n luo päiväkäynnille, jolloin hän huomasi vettä keittiötilan lattialla. Lähihoitaja soitti A:n tyttärelle, joka kysyi, onko poistoputki altaassa. Tällöin hoitaja huomasi poistoputken olevan koneen takana. Hoitaja ihmetteli maalista rapistunutta lattiaa, jolloin A:n tytär kertoi, että vettä oli tullut lattialle ennenkin, mutta ei varmasti koko koneellista. Sovittiin, että hoitaja ottaa matot pois ja pyyhkii lattian. A:n tytär antoi luvan käynnistää pesukoneen uudelleen, kunhan poistoputki laitetaan altaaseen. Vahinkoa aiheutui keittiön lattialle ja allaskaapille, makuuhuoneen lattialle ja saunan katolle. Pesukoneen käynnistäneen lähihoitajan päiväämättömän selvityksen mukaan A:n pesukonetta oli aina käytetty samalla tavalla. Poistoletkussa oli U:n muotoinen pidike. Kuntayhtymän apulaispalveluesimiehen vakuutusyhtiölle 1.4.2016 lähettämän sähköpostin mukaan paikalla ollut opiskelija vahvistaa lähihoitajan kertomuksen. 

Vakuutusyhtiö antoi asiassa korvauspäätöksen 22.4.2016. Yhtiö totesi, että vahingon korvaaminen vastuuvakuutuksesta edellyttää, että vakuutuksenottajana oleva yhteisö on voimassa olevan oikeuden mukaan siitä korvausvastuussa. Korvausvastuun syntyminen edellyttää tuottamusta, jolla tarkoitetaan huolimattomuutta tai laiminlyöntiä. Yhtiö viittasi tapahtumainkulusta esitettyyn selvitykseen, jonka mukaan pyykinpesu oli aina hoidettu vahinkoilmoituksessa kuvatulla tavalla, eikä vedentulo- ja poistoletkuja ollut kiinnitetty valmiiksi mihinkään, vaan ne asetetaan aina paikoilleen ennen pesukoneen käynnistämistä. Syytä sille, miksi letku ei ollut paikoillaan enää päiväkäynnin aikaan, ei voitu varmuudella osoittaa. Vakuutusyhtiö katsoi, ettei kuntayhtymän henkilökunnan voitu katsoa aiheuttaneen vahinkoa huolimattomuudellaan, mistä syystä kuntayhtymälle ei syntynyt asiassa korvausvastuuta. Korvausvastuun puuttuessa vahinkoa ei korvattu vastuuvakuutuksesta. 

Asiakkaan valitus

A:n omaiset ilmoittavat tyytymättömyytensä vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyytävät asiassa Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta. 

Valituksen mukaan poistoletku olisi tullut sitoa keittiön hanaan teipillä, narulla tai kuminauhalla, millä tavalla se on pysynyt paikallaan yli 20 vuoden ajan. Nyt näin ei toimittu, jolloin letku on poistoveden paineesta johtuen noussut pois altaasta. Vahinkoilmoituksessa mainitulla poistoletkun U:n muotoisella pidikkeellä ei ole pyykinpesun kanssa muuta tekemistä kuin olla poistoletkun tukena, kun letku kiinnitetään sekoittajaan. A:n omaiset katsovat, että esimiesten huonot ohjeet, hutilointi tai kiire on aiheuttanut vahingon. Hoidon tarjoajalla ei myöskään ole oikeutta jättää lasta, vanhusta tai muita hoidettavia yksin kotiin käynnissä olevan sähköisen koneen tai laitteen kanssa, joka voisi aiheuttaa vamman tai aiheuttaa haittaa yksin elävän muulle toiminnalle. Jos toimitaan toisin, vastaa hoidon tarjoaja aiheutuneesta vahingosta. 

Paikalla olleesta opiskelijasta ei ole merkintää toiminta-almanakassa, johon on merkitty A:n luona tehdyt hoitotoimet. Toiminta on näin ollen ollut välinpitämätöntä tai epäsopivaa tai vakuutusyhtiön vastineen antajan keksimä juoni asian selvittämisen vaikeuttamiseksi. A:n omaiset ovat vaatineet hoitajilta kotikäyntien ja A:n hoidon varmistamiseksi ”hoito- ja viestivihkoa”, jossa kerrotaan tapahtumat ja kotona kävijät. A:n tytär muistaa toisen hoitajan puhelun vahingon tapahtumisen jälkeen, mutta hän ei ole antanut lupaa koneen käynnistämiseksi uudelleen tai puhunut aiemmasta vesivahingosta. Aiempaa vesivahinkoa ei ole ollut, mistä todistaa se, ettei keittiössä ole ollut homeongelmaa. Lattian maali on vuosikymmeniä vanha ja mahdollisesti kärsinyt 1990-luvun lopulla tehdystä puuhellan purkutyöstä. 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toistaa vastineessaan kielteisen kantansa. 

Yhtiö viittaa paikalla olleiden hoitajien kertomuksiin ja toteaa, että pyykinpesukoneen käynnistäminen aamukäynnillä ja pyykkien ripustaminen päiväkäynnillä on tavanomainen käytäntö, jos asiakkaalla on pyykkihuoltoa kotihoidolta. Kotihoito ei voi jäädä odottamaan asiakkaan luo pesuohjelman ajaksi. Pesukoneen käynnistänyt hoitaja ja mukana ollut opiskelija ovat välittömästi vahingon tultua ilmi kertoneet tapahtumista samalla tavalla ja olleet varmoja siitä, että pesukoneen U:n muotoinen poistoletkun pidike oli asetettu keittiön altaaseen siten kuin piti. Syytä sille, miksi letku ei enää ollut altaassa paikallaan päiväkäynnin aikana, ei ole voitu varmuudella todeta. 
A:n omaisten tulee korvausvaatimuksessaan menestyäkseen osoittaa kuntayhtymän tuottamus asiassa. Asiassa ei ole selvitetty kuntayhtymän työntekijöiden aiheuttaneen vahinkoa huolimattomuudellaan, jolloin korvausvastuuta vahingosta ei synny eikä korvausta vastuuvakuutuksesta voida maksaa. Lisäksi vesivahingon korjaus olisi tullut tehdä jo aiempienkin valumisten jälkeen. Jos Vakuutuslautakunta vastoin yhtiön kantaa katsoo huolimattomuuden tulevan näytetyksi, ei uudesta vahingosta ole aiheutunut lisävahinkoa, kun keittiön lattiasta oli jo aiemminkin rapissut maalia. 

Vakuutetun kuuleminen

Vakuutuslautakunta on varannut vakuutettuna olevalle kuntayhtymälle tilaisuuden esittää asiassa kannanottonsa. Kuntayhtymän puolesta on ilmoitettu lautakunnalle, ettei kuntayhtymällä ole asiaan lisättävää.  

Selvitykset

Vakuutuslautakunnalla on käytössään seuraavat selvitykset: 

- A:n omaisten valitus Vakuutuslautakunnalle 15.11.2018 ja lisäkirjelmä 6.5.2019 
- vakuutusyhtiön vastine 15.4.2019 
- vastuuvahinkoilmoitus 11.2.2016, vakuutusmeklarin viesti vakuutusyhtiölle 23.3.2016, kuntayhtymän apulaispalveluesimiehen sähköposti vakuutusyhtiölle 1.4.2016 ja sen liitteenä pesukoneen käynnistäneen lähihoitajan päiväämätön selvitys 
- vakuutusmeklarin viesti A:n pojalle 23.3.2016 
- vakuutusyhtiön korvauspäätös 22.4.2016 
- kuntayhtymän päätös 1.9.2015 koskien A:n palvelutarvetta ja asumispalvelupäätös 2.2.2016 
- otteet toiminta-almanakasta (17. ÿ 20.1.2016) ja ”viestivihkosta” (24. ÿ 25.1.2016)
- A:n omaisten toimittamia värivalokuvia (poistoletku altaassa ilman U:n muotoista pidikettä ja teippikiinnitystä sekä poistoletku pidikkeineen kiinnitettynä teipillä sekoittajaan) 
- vakuutuskirja ja vakuutusehdot.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, tuleeko A:n asunnossa pyykinpesun yhteydessä tapahtunut vesivahinko korvata kotihoitopalvelun järjestäneen kuntayhtymän vastuuvakuutuksesta. 

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vahingonkorvauslain (31.5.1974/412) 2 luvun 1.1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Lain 3 luvun 1.1 §:n mukaan työnantaja on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka työntekijä virheellään tai laiminlyönnillään työssä aiheuttaa. Työnantajana pidetään myös sitä, joka antaa tehtävän sellaiselle itsenäiselle yrittäjälle, joka huomioon ottaen toimeksiantosuhteen pysyvyys, työn laatu ja muut olosuhteet on rinnastettava työntekijään. 3 luvun 1.2 §:n mukaan mitä 1 momentissa on sanottu työnantajasta, koskee vastaavasti valtiota, kuntaa ja muuta julkista yhteisöä tai laitosta, kun vahinko on aiheutunut sellaisen julkisyhteisön työntekijän taikka yhteisöön virka- tai siihen verrattavassa palvelussuhteessa olevan henkilön virheestä tai laiminlyönnistä toiminnassa, jota ei ole pidettävä julkisen vallan käyttämisenä.

Julkisyhteisön vastuuvakuutuksen ehtojen kohdan 203.1 (Korvattavat vahingot) mukaan vakuutusturva korvaa vakuutuksenottajana olevan yhteisön 
- toiminnassa toiselle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon
(…)
joka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. (…) 

Asian arviointi

Vastuuvakuutuksesta korvataan vahinkoja, joista vakuutettu on korvausvastuussa. Suomen voimassa olevan oikeuden mukaan vahingonkorvausvastuun syntyminen edellyttää vahingonaiheuttajan tahallisuutta tai tuottamusta eli virhettä, huolimattomuutta ja laiminlyöntiä, sekä syy-yhteyttä moitittavan toiminnan ja aiheutuneen vahingon välillä. Puhtaasti tapaturmaiset vahingot jäävät vahingonkärsineen itsensä kannettaviksi.

Kuntayhtymän A:lle antamissa palveluissa on ollut kyse sosiaalihuoltolain (30.12.2014/1301) 19 §:n mukaisesta kotipalvelusta, joka on lain 20 §:n mukaisesti yhdistetty yhdeksi palvelukokonaisuudeksi (kotihoidoksi) terveydenhuoltolain 25 §:ssä tarkoitettujen kotisairaanhoidon tehtävien kanssa. Vastuu kotipalvelun, kuten esimerkiksi siivoukseen tai vaatehuoltoon liittyvän palvelun, yhteydessä aiheutuneista vahingoista määräytyy vahingonkorvauslain mukaan. Tämä tarkoittaa, että näyttötaakka kotipalvelun antajan tuottamuksesta on korvausta vaativalla. 

Vakuutuslautakunta toteaa, että asian osapuolten kertomukset siitä, mitä pyykinpesukoneen käytöstä oli sovittu A:n ja tämän omaisten ja kuntayhtymän kotipalvelun kesken, poikkeavat osin toisistaan. Kuntayhtymän kotihoidon työntekijöiden kertoman mukaan ohjeistuksena on ollut, että pesukoneen poistoputki asetetaan U:n muotoisen pidikkeen kanssa keittiön altaaseen, kuten on myös toimittu. A:n omaiset ovat muutoksenhakuvaiheessa esittäneet, että poistoputki pidikkeineen olisi tullut kiinnittää keittiön sekoittajaan esimerkiksi teipillä, ja toimittaneet lautakunnalle tätä kiinnitystapaa havainnollistavan värivalokuvan. Ottaen huomioon osapuolten kertomuksissa esiintyvät ristiriidat Vakuutuslautakunta katsoo asiassa jäävän osoittamatta, että kotihoidon työntekijät olisivat toimineet annettujen ohjeiden vastaisesti. Vakuutuslautakunta katsoo, ettei kuntayhtymä ole vastuussa A:n asunnon sinänsä epätavanomaisesta pesukoneen asennustavasta. 

A:n omaiset ovat vielä esittäneet, ettei kotihoito olisi saanut jättää A:ta yksin pesukoneen käydessä. Vakuutuslautakunnan käsityksen mukaan kotihoidon asiakkaan pesukoneen jättäminen päälle käyntien välissä on tavanomaista eikä sitä voida pitää kiellettynä toimintana. Lautakunta katsoo, etteivät kotihoidon työntekijät ole myöskään tältä osin toimineet huolimattomasti. 

Edellä todettuun viitaten Vakuutuslautakunta katsoo, ettei kuntayhtymälle ole syntynyt vahingosta korvausvastuuta. Korvausvastuun puuttuessa vahinko ei myöskään tule korvattavaksi kuntayhtymän vastuuvakuutuksesta. 

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen. 

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Laine 

Jäsenet:
Alinentalo-Pelttari 
Karimäki
Korpiola
Rusanen 

Tulosta