Haku

FINE-016883

Tulosta

Asianumero: FINE-016883 (2019)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 25.01.2019

Hyödyksi käytettävänä olevalle omaisuudelle aiheutunut vahinko.

Tapahtumatiedot

Asiakas on hakenut korvausta B:n koiralle aiheuttamastaan vahingosta vastuuvakuutuksestaan. Asiakas oli ampunut vahingossa pysäyttävää koiraa metsästystilanteessa. Korvausta on vaadittu koiran eläinlääkärikuluista, eläinlääkärimatkoista, koiran jalostusarvosta ja koiran kaulassa vahinkohetkellä olleesta tutkapannasta.

Vakuutusyhtiö on evännyt korvauksen ja katsonut, että koira oli vahingon tapahtumishetkellä rajoitusehdon tarkoittamalla tavalla vakuutetun hyödyksi käytettävänä. Vakuutusyhtiö ei ottanut kantaa vakuutetun voimassa olevan oikeuden mukaiseen vahingonkorvausvastuuseen vahingosta.

Vakuutusyhtiölle 19.11.2018 sähköpostitse antamassaan lisäselvityksessä vahingonkärsinyt on kertonut, ettei koira ole ollut hirvimetsällä ajava koira, vaan sen tarkoitus metsällä on ollut etsiä ja löytää hirvi siten, että metsästäjä paikantaa sen sijainnin kuullessaan koiran haukunnan. Joskus hirvi lähtee kävelemään siten kuin tässä tapauksessa, vaikka se ei ole tarkoituksena. Vahinkoa kärsinyt on kertonut, ettei koira ole metsästysseuran, vaan vahingonkärsineen henkilökohtaista omaisuutta. Vakuutusyhtiö ei ole muuttanut korvauspäästöstä.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas on katsonut, että vahinko tulisi korvata vastuuvakuutuksen perusteella. Asiakkaan mukaan koira ei ollut vain hänen, vaan koko metsästysseurueen hyödyksi käytettävänä. Ratkaisu on tärkeä ja vakuutusyhtiön soveltama tulkinta tulisi saattaa koko metsästäjäkunnan tietoon. Asiakkaan saamien tietojen mukaan vakuutusyhtiöiltä on saatu suullisesti kysyttäessä erilaisia korvausratkaisuja tähän ongelmaan.  

Vakuutusyhtiö on lausunut vastineessaan, että ehtokohdan 8.4.2.4 tarkoituksena on jättää korvauspiirin ulkopuolelle sellaiset esineille aiheutuneet vahingot, joissa vakuutettu jollain tasolla hallitsee esinettä tai esinettä käytetään tavalla, jolla edistetään vakuutetun etuja.

Vakuutuslautakunnan aikaisemmassa ratkaisukäytännössä tehtyä ehtotulkintaa em. ehtokohdasta on pidettävä oikeana ja perusteltuna. Hirvikoiraa käytetään metsästyksessä siten, että koiran tarkoituksena on löytää ja ajaa saalis metsästyseurueen ammuttavaksi. Saalis ja itse jahtitapahtumasta tuleva harrastushyöty tulevat kaikkien osallistujien hyväksi.

Metsästysseurojen toiminnalle on tyypillistä, että osalla metsästäjistä on koiria, osalla ei. Toiminnan järjestämisen kannalta järkevää on, että jokaisella ei ole omaa koiraa, vaan osa jäsenistä antaa koiransa koko hirviseurueen käyttöön metsästystapahtumaan. Tällainen hiljainen hyväksyntä toimintamallille tarkoittaa sitä, että kaikki metsästysseurueeseen kuuluvat tiedostavat koiran olevan tuottamassa hyötyä muillekin kuin vain koiranomistajalle.

Sopimusehdot

Vakuutusehtojen (voimassa 1.3.2018 alkaen) kohdan 8.1 (Vakuutuksen tarkoitus) mukaan vastuuvakuutuksen tarkoituksena on näiden ehtojen ja yleisten sopimusehtojen mukaisesti vakuutuksen korvauspiiriin kuuluvissa tapauksissa
− korvata toiselle aiheutuneet henkilö- ja esinevahingot, joista vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa
− selvittää vakuutetulle esitettyjen korvausvaatimusten peruste ja määrä
− hoitaa oikeudenkäynti, jos korvausvaatimus joutuu oikeuskäsittelyyn.

Vakuutusehtojen kohdan 8.4.2.4 (Käytettävänä oleva omaisuus) mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa omaisuudelle, joka vahingon aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin tapahtuessa on tai oli vakuutetun hallussa, lainassa tai muutoin hänen hyödykseen käytettävänä.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, oliko vakuutusyhtiöllä oikeus evätä korvaus rajoitusehdon 8.4.2.4 perusteella, eli oliko metsästyskoira vakuutetun hyödyksi käytettävänä vahingon tapahtumisen hetkellä.                                                             

Vakuutuslautakunta on todennut ratkaisusuosituksessaan VKL 140/05, että metästysseurueella on ollut tarkoitus saada hirvet ampujien näkyville hirvikoiraa käyttämällä. Lautakunta katsoi koiran tämän vuoksi omaisuudeksi, jota hirviporukan jäsenet ovat metsästyksessä käyttäneet hyödykseen.

Tässä tapauksessa kyse oli ns. pysäyttävästä koirasta, jonka tarkoituksena on ollut ilmoittaa haukkumalla hirven sijainti. Vahinko on tapahtunut, kun asiakas on yrittänyt ampua hirveä. FINE katsoo, että koira on ollut metsästystilanteessa vakuutetun hyödyksi käytettävänä, eikä arviointiin vaikuta se, että koira oli ollut myös muiden seurueen jäsenten käytettävänä. Vakuutusyhtiöllä on näin ollen ollut oikeus evätä korvaus vakuutukseen sisältyvän, hyödyksi käytettävänä olevaa omaisuutta koskevan rajoitusehdon perusteella.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

FINE

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä 
Nikunlassi

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia