Haku

FINE-016801

Tulosta

Asianumero: FINE-016801 (2019)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 13.03.2019

Toiminnan vastuu. Vakuutusehtojen soveltaminen. Rajoitusehto. Nosturin puomin romahdus. Oliko kyseessä suojaus- tai vahingontorjuntavelvoitteen alaiselle omaisuudelle aiheutunut vahinko?

Tapahtumatiedot 

Asiakas M Oy oli ollut rakennustyömaalla 15.5.2018 nostamassa 10 572 kilogramman painoiseksi ilmoitettua elementtiä ristikkopuominosturilla. Nostettavaan taakkaan oli tullut jonkinlainen nykäys sivulle. Puomin ollessa melko pystyssä asennossa taakka oli karannut sivulle, jolloin puomiin oli kohdistunut vinottainen veto, minkä seurauksena se oli katkennut ja aiheuttanut vahinkoa kuormalle sekä rakennustyömaalla olevalle kaivinkoneelle ja sokkelielementeille. Aluehallintoviraston tarkastuskertomuksen liitteen mukaan nostopaikan ja nosturin etäisyys oli ollut noin 12 metriä. Asiakas on hakenut korvausta rakennustyömaalla olleelle omaisuudelle aiheutuneesta vahingosta vastuuvakuutuksestaan.

Vakuutusyhtiö on päätöksellään 28.5.2018 kieltäytynyt korvaamasta vahinkoa vedoten vakuutusehtojen kohdan 2.3 rajoitukseen, jonka mukaan vakuutus ei korvaa vahinkoa omaisuudelle, joka vahingon aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin sattuessa oli vakuutuksenottajan suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena, kun otetaan huomioon vakuutuksenottajan toiminnan tai vahinkoa aiheuttaneen työsuorituksen luonne ja sen välitön vaikutuspiiri. Vastauksessaan asiakkaan uudelleenkäsittelypyyntöön vakuutusyhtiö on 1.10.2018 todennut, ettei vahingon korvattavuuden kannalta ollut merkitystä, oliko asiakas tosiasiassa suojannut toimintansa vaikutuspiirissä olleen omaisuuden tai oliko suojaus tehty puutteellisesti. Työsuorituksen välittömässä vaikutuspiirissä oleva omaisuus oli kategorisesti rajattu vastuuvakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta                                             

Asiakas vaatii vahingon korvaamista toiminnan vastuuvakuutuksesta. Työturvallisuudesta elementtirakentamisessa säädetään muun muassa valtioneuvoston asetuksessa rakennustyön turvallisuudesta (2005/2009). Asetuksessa ei edellytetä, että elementtien nostossa tai asennustyössä tulisi noudattaa erityistä suojausvelvoitetta. Nosto on tapahtunut asetuksen määräysten ja rakennusmääräysten mukaisesti. Rakennustyömaan urakoitsijan vastaava työnjohtaja on vahvistanut, ettei nostotyössä laiminlyöty säädettyjä määräyksiä miltään osin.

Nosturin puomin kokonaispituus on 52 metriä, joten asiakkaan mielestä on kohtuutonta edellyttää nosturin halkaisijaltaan yli 100 metrisen vaikutusalueen suojaamista. Alueen pinta-ala olisi yli 7 850 neliömetriä. Puomi oli katkennut yllättäen ja ennalta arvaamatta eikä erityinen suojausvelvoite puomin katkeamisen varalta perustu mihinkään säädökseen. Työmaat ovat usein ahtaita eikä nosturin vaikutusalueen suojaaminen ole edes teoriassa mahdollista. Vakuutuksenottajalla ei ole ollut tilanteessa vakuutusyhtiön esittämää suojausvelvoitetta. Rajoitusehtoa ei voida tulkita niin laajasti, että vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle jäisi kaikki omaisuus, johon työsuorituksen vaikutukset saattavat kohdistua.

Vakuutusyhtiö on toistanut päätöksissään lausumansa ja katsoo, että nosturin kaatumisesta ympäröineelle omaisuudelle aiheutunutta vahinkoa ei korvata asiakkaan toiminnan vastuuvakuutuksesta. Vahingoittunut omaisuus oli ollut asiakkaan nostotoiminnan välittömässä vaikutuspiirissä ja siksi vakuutusehtojen kohdan 2.3 rajoituksessa mainituin tavoin asiakkaan suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena. Rajoitusehdon soveltamisen osalta vakuutusyhtiö on vedonnut Vakuutuslautakunnan ratkaisuun FINE-004127.

Kun jo nostotoiminnan luonteesta johtuu, että nostoalueella olevaan omaisuuteen kohdistuu korostunut vahinkoriski, merkitystä ei ole sillä, miten vahinko on sattunut. Käyttäjän inhimillisten erehdysten lisäksi nosturit ylipäätään aiheuttavat vahinkoja pääsääntöisesti vain siitä syystä, että jokin nosturin osa pettää. Kyseessä voi olla yhtä hyvin nostovaijeri, koukku, ketju tai - kuten tässä tapauksessa – nosturin puomi. Osat rikkoutuvat yleensä äkillisesti ja ennalta arvaamatta.          

Myöskään asiakkaan vetoamilla rakennustyön työturvallisuussäännöksillä ei ole merkitystä tässä asiassa, koska kielteinen korvauspäätös on perustunut rajoitusehtoon eikä suojeluohjeen laiminlyöntiin. Missään vaiheessa ei ole väitettykään, että asiakas olisi rikkonut jotain sille kuuluvaa velvollisuutta. Toiminnan vastuuvakuutuksen suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitetta koskeva rajoitusehto liittyy vapaaehtoisen vakuutuksen korvauspiiriin eli siihen, mitkä riskit vakuutuksenantaja on halunnut vakuuttaa ja mitä ei. Työturvallisuussäännökset eivät liity vakuutuksenantajan korvausvelvollisuuteen tässä asiassa.

Sopimusehdot

Vakuutukseen sovellettavien 1.11.2013 alkaen voimassa olleiden toiminnan vastuuvakuutuksen vakuutusehtojen kohdan 1.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutetut henkilö- ja esinevahingot, jotka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja joista vakuutuksenottaja on voimassaolevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Vakuutusehtojen kohdan 2.3 (Käsiteltävänä tai huolehdittavana oleva omaisuus) mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa omaisuudelle, joka vahingon aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin tapahtuessa on tai oli vakuutuksenottajan tai jonkun muun tämän lukuun

  • valmistettavana, asennettavana, korjattavana, säilytettävänä tai muulla tavoin käsiteltävänä
  • suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena, kun otetaan huomioon vakuutuksenottajan toiminnan tai vahinkoa aiheuttaneen työsuorituksen luonne ja sen välitön vaikutuspiiri tai
  • vakuutuksenottajan huolehdittavana muulla tavoin.

Ratkaisusuositus   

Asiassa on kyse siitä, rajautuuko puheena oleva nosturin puomin romahtamisesta alla olleelle omaisuudelle rakennustyömaalla aiheutunut vahinko vastuuvakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle vakuutusehtojen suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaista omaisuutta koskevan rajoitusehdon perusteella.

FINE toteaa, että työn suorittajalla on velvollisuus huolehtia sekä työn kohteesta että työn välittömässä vaikutuspiirissä olevasta omaisuudesta. Tällaiselle suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaiselle omaisuudelle aiheutuvia vahinkoja koskeva vastuuvakuutusehtojen korvausrajoitus tulee sovellettavaksi silloin, kun vakuutuksenottajalla on sanottu velvollisuus huolehtia siitä, että myös muu kuin välittömästi työsuorituksen kohteena oleva omaisuus ei vahingoitu.

Itse työsuorituksen kohteena oleva ja sen välittömässä läheisyydessä sijaitseva omaisuus on yleisesti normaalia suuremman vahingonvaaran kohteena. Tätä yritystoiminnalle ominaista riskiä ei ole mahdollista järkevin kustannuksin kattaa vastuuvakuutuksella, minkä vuoksi se on tarkoituksenmukaista rajata vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle.

Se, millainen ja kuinka kaukana varsinaisesta työn kohteesta oleva omaisuus voi kulloinkin kuulua suojaamisvelvoitteen ja siten rajoitusehdon piiriin, riippuu työsuorituksen laadusta ja sen ympäristöön tyypillisesti aiheuttamista vaikutuksista. Vaikka rajoitusehdon soveltamisala tämän vuoksi onkin aina tilannekohtainen, Vakuutuslautakunta on yritystoiminnan vakuutuksia koskevassa ratkaisukäytännössään katsonut, ettei tämä seikka yksin merkitse sitä, että rajoitusehtoa olisi pidettävä epäselvänä. Kulloinkin tarvittujen suojaustoimenpiteiden laadulla, mahdollisella suojaustarpeesta erehtymisellä tai toteutetun suojauksen mahdollisella epäonnistumisella ei ole rajoitusehdon soveltamisen kannalta merkitystä. Erityisesti nyt puheena olevan vahingon osalta FINE toteaa, että kun rajoitusehto kuvatulla tavalla merkitsee siinä mainittua omaisuutta kohtaavien vahinkojen rajaamista ylipäätään vakuutusturvan ulkopuolelle, ei esimerkiksi asiakkaan esittämillä työturvallisuusmääräysten noudattamisen kaltaisilla seikoilla myöskään ole merkitystä asian ratkaisemisen kannalta.

Vakuutuslautakunta on katsonut ratkaisusuosituksessaan FINE-004127, että jo nostotöiden luonteen vuoksi nosturien työskentelyalueella olevaan omaisuuteen kohdistuu korostunut vahinkoriski. Sen vuoksi nostotöiden suorittajan tavanomaisiin velvollisuuksiin kuuluu huolehtia tarvittavien varotoimien toteuttamisesta ja nosturin työalueelle jäävän omaisuuden suojaamisesta käytettävissä olevin keinoin. Lautakunta on katsonut, että nosturin kulloisellekin työalueelle jäävälle omaisuudelle aiheutuvat vahingot kuuluvat pääsääntöisesti suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaiselle omaisuudelle aiheutuvia vahinkoja koskevan rajoituksen piiriin.

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella vahinko on tässä tapauksessa kohdistunut selvästi nosturin työskentelyalueella ja kyseisen nostotyön suunnassa olleeseen omaisuuteen. Vahingoittunut omaisuus on osin ollut nosturin välittömässä läheisyydessä. FINE katsoo, että vakuutusehtojen kohdan 2.3 suojaus- tai vahingontorjuntavelvoitteen alaiselle omaisuudelle aiheutuvia vahinkoja koskeva rajoitus soveltuu käsiteltävään vahinkoon eikä vakuutusyhtiöllä sen vuoksi ole korvausvelvollisuutta asiassa.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa

FINE

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava lakimies Isokoski
Esittelijä 
Nikunlassi

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia