Haku

FINE-016800

Tulosta

Asianumero: FINE-016800 (2019)

Vakuutuslaji: Yritysvakuutus

Ratkaisu annettu: 01.03.2019

Rikkovakuutus. Vakuutusehtojen soveltaminen. Oliko nosturin rikkoutuminen seurausta vakuutuksen kohteena olleen omaisuuden ulkopuolelta äkillisesti vaikuttaneesta tekijästä?

Tapahtumatiedot

Asiakas oli ollut rakennustyömaalla 15.5.2018 nostamassa 10 572 kilogramman painoiseksi ilmoitettua elementtiä ristikkopuominosturilla. Vahinkoilmoituksen mukaan nostettavaan taakkaan oli tullut jonkinlainen nykäys sivulle. Puomin ollessa melko pystyssä asennossa taakka oli karannut sivulle, jolloin puomiin oli kohdistunut vinottainen veto, minkä seurauksena se oli katkennut ja kaatunut. Asiakas on hakenut korvausta nosturin korjaus- ja siirtokustannuksista laitteelle ulkoisen rikkoutumisen varalta ottamastaan vakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö on katsonut korvauspäätöksissään 28.5.2018 ja 1.10.2018, ettei kyseessä ollut vakuutusehtojen tarkoittama omaisuuden äkillinen ja ennalta arvaamaton rikkoutuminen, joka olisi aiheutunut ulkopuolelta vaikuttaneesta tekijästä. Vahinkotarkastuksen mukaan kyse ei ollut ulkopuolisesta törmäyksestä, vaan todennäköisestä ristikon rakenteen murtuman aiheuttamasta repeämisestä kuormituksen alaisena. Nosturin puomi on rikkoutunut sisäisesti ja pudonnut. Vakuutusyhtiö viittasi myös rajoitusehtoon, jonka mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut pitkäaikaisesta vaikutuksesta kuten korroosiosta tai aineen tai materiaalin kulumisesta.

Vahinkotarkastuksessa 16.5.2018 oli siitä laaditun raportin mukaan todettu, että nosturin ristikkopuomi oli lommahtanut toisen osuutensa alapään kohdalta. Ristikoissa on ollut diagonaalin ja pitkittäisen paarreputken liitoksissa murtumia, mikä oli aiheuttanut rakenteiden repeämisen kuormitettuna. Ehjä ristikko, jossa ei ollut murtumia, kestää taulukon mukaisen kuorman. Arvion mukaan kyse oli todennäköisestä ristikon rakenteen murtuman aiheuttamasta repeämisestä.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas on vaatinut nosturin vaurioiden ja siirtokustannusten korvaamista lausuen käsityksenään, etteivät vakuutusyhtiön ilmoittamat vakuutusehtojen rajoitukset soveltuneet vahinkoon. Asiakkaan nosturin puomin kunnosta hankkiman asiantuntijalausunnon mukaan puomista oli otettu koepala ja teetetyn testausselosteen mukaan puomissa ei ollut ruostetta. Myös aluehallintoviraston tarkastajan 28.6.2018 päivätyn tarkastuskertomuksen mukaan puomin saumoissa ei havaittu silmämääräisesti väsymissäröjä. Nosturille oli tehty työmaalla pystytystarkastus, ja sille oli myös tehty lain edellyttämät määräaikaistarkastukset, joissa laitteen oli todettu olleen kunnossa. Nostotyö oli tapahtunut elementtiasennussuunnitelman mukaisesti ja elementin paino oli ollut nostotaulukon sisällä.

Asiakas katsoo, että kyseessä on ollut vakuutuksen kohteena olevan omaisuuden äkillinen ja ennalta arvaamaton rikkoutuminen eikä ole esitetty näyttöä siitä, että kyseessä olisi ollut esimerkiksi materiaalin kulumisesta tai luonnollisesta heikkenemisestä aiheutunut vahinko.

Vakuutusyhtiö on lausunut vastineessaan, että vakuutusehtojen mukaan korvattavuuden edellytyksenä on, että vahinko on suoranainen seuraus vakuutuksen kohteena olevan omaisuuden ulkopuolelta äkillisesti vaikuttaneesta tekijästä. Sellaista asiassa ei kuitenkaan ollut osoitettu, joten kyse ei ollut korvattavasta vahinkotapahtumasta. Vahinkotarkastusraportin mukaan vahinko oli seurausta puomin sisäisestä rikkoutumisesta.

Sopimusehdot

Vakuutukseen sovellettavien 1.1.2013 alkaen voimassa olleiden vakuutusehtojen kohdan 1.1 (Ulkoinen rikkoutuminen) mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteena olevan omaisuuden äkillinen ja ennalta arvaamaton rikkoutuminen, kun rikkoutuminen on suoranainen seuraus vakuutuksen kohteena olevan omaisuuden ulkopuolelta äkillisesti vaikuttaneesta tekijästä.

Vakuutusehtojen kohdan 2 (Korvausrajoitukset) mukaan vakuutuksesta ei korvata …

  • vahinkoa, joka on aiheutunut aineen tai materiaalin kulumisesta, luonnollisesta heikkenemisestä, puhki palamisesta tai muusta omasta ominaisuudesta tai ominaisuuden katoamisesta
  • vahinkoa, joka on aiheutunut pitkäaikaisesta vaikutuksesta (esimerkiksi pilaantuminen, naarmuuntuminen, likaantuminen, kerrostuminen, sakkaantuminen, kattilakivi, ruostuminen, korroosio, jännityskorroosio, sienettyminen).

Ratkaisusuositus

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, onko vahingon osoitettu aiheutuneen vakuutusehtojen edellyttämällä tavalla vakuutuksen kohteena olleeseen nosturiin ulkopuolelta äkillisesti vaikuttaneesta tekijästä. Voimassa olevan oikeuden mukaan korvauksen hakijan tulee esittää näyttö korvattavasta vakuutustapahtumasta. Jos vakuutusyhtiö vetoaa vakuutussopimuksen mukaista vastuutaan rajoittavaan ehtoon, tulee sen puolestaan osoittaa, että kyse on rajoitusehdon mukaisesta tilanteesta.

Sovellettavien vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteena olevan omaisuuden äkillinen ja ennalta arvaamaton rikkoutuminen, kun rikkoutuminen on suoranainen seuraus vakuutuksen kohteena olevan omaisuuden ulkopuolelta äkillisesti vaikuttaneesta tekijästä. Vakuutusyhtiö on katsonut, ettei vahinko ollut aiheutunut ulkoisesta tekijästä, vaan kyse on nosturin puomin sisäisestä rikkoutumisesta. Vakuutusyhtiö on todennut korvauspäätöksessään, ettei vahingon osoitettu aiheutuneen ulkoisesta törmäyksestä.

FINE kiinnittää asiassa ensiksikin huomiota siihen, ettei sovellettavissa vakuutusehdoissa ole asetettu korvausedellytykseksi vakuutusyhtiön mainitsemaa ulkoista törmäystä, vaan vakuutusehtojen mukaan vahingon tulee aiheutua ulkoisesta tekijästä, jollaisena ehtoa sen sanamuodon mukaan tulkiten voidaan pitää myös esimerkiksi nosturiin vaikuttanutta tuulta tai taakkaa itsessään. Vahinkoilmoituksen perusteella tässä tapauksessa nostettu taakka oli aiheuttanut jonkinlaisen sivuttaisen nykäyksen, jonka vuoksi nosto oli muuttunut hallitsemattomaksi ja nosturin puomiin on kohdistunut sivusuuntainen paine, jolloin puomi oli pettänyt. FINE katsoo vahingon aiheutuneen tässä tapauksessa vakuutusehtojen mukaisella tavalla ulkopuolelta äkillisesti vaikuttaneesta tekijästä.

Vakuutusyhtiö on kuitenkin katsonut nosturin puomin pettämisen ensisijaiseksi syyksi puomin sisäisen rikkoutumisen. Vakuutusehtojen rajoitusten mukaan vakuutuksesta ei korvata muun muassa vahinkoa, joka on aiheutunut pitkäaikaisesta vaikutuksesta kuten korroosiosta tai aineen tai materiaalin kulumisesta. Vakuutusyhtiö on vedonnut vahinkotarkastuslausuntoon, jonka mukaan nosturin ristikkorakenteisessa puomissa olisi ollut murtumia.

Tältä osin FINE toteaa, ettei sille toimitetusta 16.5.2018 suoritettua tarkastusta koskevasta raportista kuitenkaan ilmene, mihin nimenomaisiin puomista tehtyihin havaintoihin tai tosiseikkoihin raportissa esitetty käsitys ristikkorakenteessa jo ennen vahinkoa olleista murtumista olisi perustunut. Yleensä tällaisia seikkoja olisivat esimerkiksi murtumapinnoilla heti vahingon jälkeen havaittavat korroosiojäljet, joiden perusteella vahinkoa edeltäneiden väsymismurtumien olemassa olo on objektiivisesti todennettavissa. Vanhoiksi epäiltäviä murtumia tai säröjä puomin rakenteessa ei ole tässä tapauksessa todennettu esimerkiksi niistä otetuin valokuvin tai millään muullakaan tavalla. Tämän vuoksi FINE katsoo, ettei pelkästään esitetyn vahinkotarkastuslausunnon perusteella voida päätellä puomin sortumisen syyn olleen sen aikaisempi viallisuus ottaen huomioon, että murtumia syntyy myös itse vahinkotapahtumassa puomi pettäessä.

Juuri lausutun lisäksi asiaa arvioitaessa on huomioitava, että asiakirjoihin sisältyvän aluehallintoviraston tarkastuskertomuksen 25.6.2018 päivätyn valokuvaliitteen mukaan aluehallintoviraston suorittaman tarkastuksen aikana puomin saumoissa ei ollut havaittu silmämääräisesti tarkasteltaessa väsymissäröjä. Asiakas on toimittanut myös selvityksen nosturin hyväksytysti läpäisemistä käyttöönotto- ja määräaikaistarkastuksista sekä 25.6.2018 päivätyn asiantuntijalausunnon, jossa puomirakenteen putkien sisältäpäin tapahtunutta ruostumista ei ole pidetty mahdollisena.

Asiassa saadun selvityksen perusteella FINE katsoo, ettei vakuutusyhtiö ole esittänyt riittävää selvitystä siitä, että vahinko olisi ollut seurausta vakuutusehtojen rajoituksen mukaisesta pitkäaikaisesta vaikutuksesta kuten korroosiosta tai aineen väsymisestä.

Lopputulos

FINE katsoo, ettei vakuutusyhtiöllä ole ollut esittämillään perusteilla oikeutta evätä korvausta, vaan asiakkaan nosturille aiheutunut vahinko tulee korvata vakuutussopimuksen mukaisessa laajuudessa.

FINE

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava lakimies Isokoski
Esittelijä 
Nikunlassi

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia