Haku

FINE-016782

Tulosta

Asianumero: FINE-016782 (2019)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 20.05.2019

Toiminnanharjoittajan vastuu. Tuottamus. Maton kaatuminen asiakkaan päälle. Oliko myymälä korvausvastuussa aiheutuneesta henkilövahingosta?

Tapahtumatiedot

A (s. 1960) oli asioimassa rakentamiseen ja sisustamiseen erikoistuneessa sekatavarakaupassa 20.10.2018. Kun A oli kurkottanut telineessä pystyssä ja rullalla olevan maton hintalappua, kaatui matto A:n päälle seurauksin, että A satutti oikean peukalonsa. Vahinkoilmoituksen mukaan matto oli rullalla, muttei sidottu ja näin kaatuessaan matto pyörähti auki ja sen paino siirtyi A:n oikean peukalon kohdalle.

Korvausta A:lle aiheutuneesta henkilövahingosta haettiin kauppaliikkeen vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö antoi asiassa korvauspäätöksen, jossa se katsoi että esillä olevassa tapauksessa vakuutettuna oleva kauppaliike ei ole menetellyt huolimattomasti. Näin ollen korvausta vastuuvakuutuksen perusteella ei tule maksettavaksi. Vakuutusyhtiö toteaa, että sille toimitettujen valokuvien mukaan matot ovat pystyyn rullittain pinottuja kapeita käytävämattoja, jotka ovat sijoitettu hyllyyn kahteen eri tasoon ja kummallakin puolella mattoja tukevat metalliset tukisauvat. Yhtiön mukaan kyseinen hylly on tavanomainen ja vastaa käyttötarkoitustaan. Päätöksen mukaan ei voida katsoa, että kyseinen vahinko olisi aiheutunut mistään sellaisesta huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä, jonka perusteella kauppaliikkeen voitaisiin katsoa olevan vastuussa A:lle aiheutuneesta vahingosta.

Asiakkaan valitus

A oli tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyysi asiassaan ratkaisusuositusta Vakuutuslautakunnalta.

Valituksessaan A toistaa vaatimuksensa henkilövahingon korvaamisesta. A katsoo, että mattojen säilytys kauppaliikkeessä ei ole järjestetty asianmukaisella tavalla, koska matot pääsevät helposti kaatumaan asiakkaiden päälle. Näkemyksensä tueksi A on toimittanut lautakunnalle kuvia muista mattoja myyvistä liikkeistä, joissa mattojen esillepano on toteutettu turvallisemmin.

Näillä perusteilla A katsoo edelleen, että hänen kärsimänsä henkilövahinko tulee korvata kauppaliikkeen vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan vakuutusyhtiö viittaa asiassa antamaansa korvauspäätökseen ja toistaa siinä lausutun kantansa.

Lisäksi yhtiö toteaa, ettei sille ole täysin selvinnyt A:n vaatimuksen perusteet. Yhtiö toteaa kuitenkin, ettei yksinomaan se, että toisissa liikkeissä matot ovat erilaisissa telineissä kuin vakuutetussa liikkeessä tarkoita sitä, että nyt käsillä olevassa tapauksessa toteutettu säilytystapa olisi turvallisuudeltaan puutteellinen.

Vakuutusyhtiö katsoo näin ollen edelleen, että sattunut henkilövahinko on ollut valitettava tapaturma, josta kauppaliike ei ole korvausvastuussa.  

Vakuutetun kuuleminen

Vakuutuslautakunta on varannut vakuutettuna olevalle kauppaliikkeelle tilaisuuden esittää asiassa kannanottonsa.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko A:lle 20.2.2018 aiheutunut henkilövahinko korvattava kauppaliikkeen vastuuvakuutuksen perusteella.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1.1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Toiminnan vastuuvakuutusta koskevien ehtojen kohdan 1.1 mukaan vakuutus korvaa vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutetut henkilö- ja esine vahingot, jotka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja joista vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Asian arviointi

Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää pääsääntöisesti joko tahallisuutta tai tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan sitä, että korvausvelvollinen on aiheuttanut toiselle vahingon huolimattomuudellaan, laiminlyönnillään tai virheellään. Yleisölle palveluja tarjoavalla yrityksellä on vakiintuneesti katsottu olevan korostunut velvollisuus huolehtia siitä, että sen liiketiloissa voi turvallisesti liikkua ja asioida. Palvelujen tarjoajalla on näyttötaakka siitä, että se on asianmukaisesti huolehtinut liiketilojensa turvallisuudesta. Turvallisuudesta huolehtiminen koskee myös myyntiartikkelien sijoittelua niin, ettei niistä aiheudu liikkeessä asioiville varaa.

Vakuutuslautakunnan käytettävissä olevan selvityksen mukaan vahingonkärsinyt A on loukannut oikean käden peukalonsa, kun myyntihyllyssä ollut neljä metriä pitkä avoimella rullalla ollut käytävämatto oli kaatunut hänen päällensä, kun A kurkotti nähdäkseen maton hintalapun. Vakuutuslautakunnalle toimitettujen valokuvien mukaan hyllyssä on kaksi rautatankoa, joiden tarkoituksena on tukea mattoa pystysuunnassa. Tankojen väliin on aseteltu erikorkuisia mattoja, joista osa on rullalle sidottuja muovisuojan avulla ja osa on rullalla ilman suojaa.

Vakuutuslautakunta katsoo, että myymälänharjoittaja on velvollinen ottamaan havaittavissa olevat turvallisuuspuutteet huomioon ja pyrkimään näistä asiakkaille aiheutuvien riskien poistoon esimerkiksi myyntiartikkelien esillepanosta päättäessään. Lautakunnan näkemyksen mukaan myyntiartikkelit on myös aseteltava niin, ettei niiden tavanomaisesta liikuttelusta aiheudu liikkeessä asioiville vaaraa.

 

Nyt käsillä olevassa tapauksessa vahingon aiheutti matto, jota ei ollut sidottu rullalle ja nimenomaan avautuessaan se aiheutti A:n henkilövahingon. Tällaisten myyntituotteiden esillä pitämiseen myymälässä, jossa asiakkaat tyypillisesti omatoimisesti ottavat tuotteita nyt käsillä olevan kaltaisesta hyllystä kokeillakseen niiden mittoja tai ulkonäköä muutoin, liittyy korostunut riski henkilövahingon aiheutumisesta. Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan onkin ennakoitavissa, että nyt käsillä olevan kaltaiseen hyllyyn huolimattomasti asteltu painava matto etenkin ilman asiamukaista sidontaa, saattaa aiheuttaa henkilövahingon vaaran, johon kauppaliike on voinut olennaisesti varautua esimerkiksi järjestämällä valvontaa siitä, että tuotteet on aseteltu valittuun hyllymalliin asianmukaisesti tai järjestämällä esillepano vaihtoehtoisella tavalla. Lautakunta toteaa, että asiassa jää epäselväksi se, miksi henkilövahingon aiheuttanut matto ei ollut sidottuna rullalle sekä niin ikään se, kuinka myyntituotteiden esilläolon turvallisuuden valvonta on myyntiliikkeessä järjestetty.

Lautakunnan käsityksen mukaan vakuutuksenottajana olevan kauppaliikkeen ei ole esillä olevassa asiassa osoitettu menetelleen siltä näissä olosuhteissa edellytetyin tavoin korostuneen huolellisesti asiakkaiden turvallisuudesta huolehtimisessa ja että kauppaliikkeelle on siten syntynyt korvausvastuu A:n henkilövahingosta.

Lopputulos

Edellä selostamillaan perusteilla ja käytettävissään olevan selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä korvaamaan A:n henkilövahingon kauppaliikkeen vastuuvakuutuksen ehtojen mukaisesti.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Norros                                                      Hanén

puheenjohtaja                                          sihteeri

Jäsenet:

Korpiola

Karimäki

Rusanen

Sarpakunnas

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia