Haku

FINE-016767

Tulosta

Asianumero: FINE-016767 (2019)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 17.01.2019

Vakuutusehtojen tulkinta. Ikävähennys.

Tapahtumatiedot

Asunto-osakeyhtiö B oli tehnyt vahinkoilmoituksen vahingosta, jossa erään huoneiston asukas oli saanut sairauskohtauksen 27.5.2018 ja kaatunut wc-säiliön päälle. Tämän seurauksena säiliö oli haljennut ja vettä oli valunut wc:n lattialle ja kynnyksen yli eteiseen. Kohteessa suoritettiin vahinkotarkastus 31.5.2018.                                

B oli hakenut korvausta vuotovahingon korjauskustannuksista kiinteistövakuutuksestaan, joka sisältää vuotovahinkoa koskevan turvan. Vakuutusyhtiö oli ilmoittanut 11.6.2018, että vahinko oli korvattava vuototurvasta ja korvauksesta tehtäisiin 20 prosentin ikävähennys, koska rikkoutunut wc-istuin oli asennettu vuonna 1994. Vuotovahingoissa ikävähennys tehdään vahingon aiheuttaneen johdon, putkiston tai muun laitteen iän perusteella. 

B oli pyytänyt korvausratkaisun uudelleenkäsittelyä 28.9.2018 ja 15.10.2018. Asiakas on viitannut Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositukseen FINE-011026. Asiakas on tulkinnut kyseistä ratkaisua siten, että silloin kun vahingon on aiheuttanut ihminen, putken iällä ei ole ollut merkitystä vahingon syntymiseen eikä ikävähennystä tulisi tehdä. Vakuutusyhtiö ei ollut muuttanut korvauspäätöstä ja oli katsonut, että nyt sovellettavat vakuutusehdot poikkeavat asiakkaan viittaamassa tapauksessa sovelletuista ns. all risk-ehdoista.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

B on pyytänyt FINEltä ratkaisusuositusta siitä seikasta, oliko vakuutusyhtiöllä oikeus tehdä ikävähennys.

Vakuutusyhtiö on lausunut vastineessaan, ettei sairauskohtaus ollut aiheuttanut vuotovahinkoa, vaan vuotovahingon on aiheuttanut wc-säiliön halkeaminen ja ikävähennykset on tehty haljenneen laitteen iän perusteella.

Sopimusehdot

Kiinteistövakuutusehtojen (voimassa 1.1.2018 lähtien) kohdan ES 3 (Korvattavat vahingot, niihin liittyvät rajoitukset ja erityiset korvaussäännöt) mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteelle aiheutunut suoranainen esinevahinko sekä näissä ehdoissa erikseen mainitut muut kustannukset, jos esinevahinko on aiheutunut välittömästi vakuutuksen voimassa ollessa sattuneesta jäljempänä määritellystä tapahtumasta. Ennalta arvaamattomuutta arvioidaan objektiivisesti ja vahingon syyn, ei seurauksen perusteella.

Vakuutusehtojen kohdan 3.9 (Vuoto) mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, jonka on aiheuttanut nesteen, höyryn tai kaasun vuoto.

Edellytyksenä on, että aine on virrannut äkillisesti, ennalta arvaamattomasti rakennukseen kiinteästi asennetusta:
-rakennusta palvelevasta vesijohdosta tai jätevesiviemäri-, lämpö-, jäähdytys-, höyry-, kaasu- tai öljyputkistosta, öljysäiliöstä, sisäpuolisesta sadevesiviemäristä, pore- tai uima-altaan putkistosta tai näihin kiinteästi liitetystä koneesta, laitteesta tai
-aineen säilytysastiasta.

Lisäksi vakuutuksesta korvataan rakennuksen käyttäjän käyttölaitteesta aiheutunut äkillinen nestevuoto rakennuksen rakenteille. Edellytyksenä on kuitenkin, että
-käyttölaite on liitetty vesijohto-ja viemäriverkkoon laitteen asennusohjeen mukaisella Iiitännällä ja käyttötarkoitukseen sopivalla paineen kestävällä letkumateriaalilla,
-vesijohtoverkostoon liitetty käyttölaite on varustettu sulkuventtiilillä,
-vuodon syynä on käyttölaitteen tai mainittujen liitosten mekaaninen rikkoontuminen.

Vahingon määrä vuotovahingoissa

Vuotovahingoissa tehdään vahingon aiheuttaneen johdon, putkiston tai muun laitteen iän perusteella kaikista korjaus- tai jälleenhankintakustannuksista ikävähennys seuraavan taulukon mukaisesti:

Johdon, putkiston tai muun laitteen

ikä/v                              %

21-30                               20 %

lkävähennys on kuitenkin enintään 20 000 euroa vahinkoa kohti. Johdon, putkiston tai muun laitteen ikä laske­taan asennusvuotta seuraavan kalenterivuoden alusta.

Ratkaisusuositus                                                                                                                       

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, oliko vakuutusyhtiöllä oikeus tehdä ikävähennys vahinkoon sovellettavien vakuutusehtojen perusteella.

FINE toteaa, että asiakkaan viittaamassa ratkaisusuosituksessa FINE-011026 sovelletut ehdot poikkeavat olennaisesti nyt sovellettavista vakuutusehdoista. Tapauksessa FINE-011026 osapuolten välillä oli riidatonta, että kyseessä oleva vahinkotapahtuma ei ollut korvattava vuotovahinkona vaan ns. all risk-laajennuk­sesta korvattavana äkillisenä ja ennalta arvaamattomana vahinkona. Keskeistä oli se, että kun vahinko korvattiin all risk -laajennuksen perusteella eikä vuotovahinko-osan perusteella, asiassa kävi tulkinnanvaraiseksi, pitikö vahinkoon edelleen soveltaa vuotovahinkojen ikävähennysehtoja.

Nyt kyseessä olevassa tapauksessa asiakkaalla ei ole all risk-vakuutusta, ja osapuolten kesken on riidatonta, että kyseessä on vuotovahinkoturvasta korvattava vakuutustapahtuma. Tapauksella FINE-011026 ei siten ole merkitystä nyt käsillä olevassa asiassa.

Tässä asiassa sovellettavien vakuutusehtojen perusteella kyse on ehtojen kohdan 3.9 mukaisesta vuotovahingosta. Kyseisen ehtokohdan mukaan korvauksesta tehdään vähennys vahingon aiheuttaneen johdon, putkiston tai muun laitteen iän perusteella. Vuotovahinko eli kastumisvahinko tässä asiassa on aiheutunut rikkoutuneesta wc-säiliöstä. Ehtokohdan perusteella laitteen rikkoutumisen täsmällisellä syyllä ei ole merkitystä vuotovahingoissa tehtävän ikävähennyksen kannalta, vaan olennaista on laitteen ikä. FINE toteaa lisäksi, että tämä tulkinta vastaa esimerkiksi Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta VKL 67/13, jossa samantyyppistä kiinteistövakuutuksen ikävähennysehtoa sovellettaessa merkitystä ei annettu sille, että talon rakenne oli rikkoutunut ulkoisesta iskusta.

Käsillä olevassa asiassa esitetyn selvityksen mukaan vuotovahingon aiheuttanut wc-säiliö oli asennettu vuonna 1994, joten vakuutusyhtiöllä oli oikeus tehdä vahingosta 20 prosentin ikävähennys vuonna 2018.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava neuvonantaja Raulos
Esittelijä 
Nikunlassi

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia