Haku

FINE-016729

Tulosta

Asianumero: FINE-016729 (2019)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 08.05.2019

Suoranainen esinevahinko. Kerrostalon seinässä olevan nokivahingon korjaustapa.

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan pihalla ollut pakettiauto oli syttynyt tuleen 25.9.2018 ja 26.9.2018 välisenä yönä, ja noki vaurioitti asunto-osakeyhtiön omistaman kiinteistön julkisivua. Asunto-osakeyhtiö on hakenut korvausta laajasta kiinteistövakuutuksestaan. 

Vakuutusyhtiö on katsonut 15.10.2018 päivätyssä korvauspäätöksessään, että kyseessä on korvattava vahinko. Korvattava seinäpinta rajautuu vain suoranaiseen vahinkoon eli kartoitusraportissa esitetyn vaurioalueen mukaisesti. Asunto-osakeyhtiö on vaatinut 1.11.2018 lähetetyssä sähköpostiviestissä, että vakuutusyhtiö suorittaisi korvauksen koko seinän maalaamisesta seinän keskellä olevaan savupiippuun saakka. Julkisivussa ei ole mitään muuta uutta maalipintaa luonnollisesti rajaavaa kuin savupiippu ja seinälinja. 

Vakuutusyhtiö on katsonut 5.11.2018 päivätyssä korvauspäätöksessään, että suoranainen esinevahinko ei ulotu vahingoittuneen alueen ulkopuolelle. Ulkopuoliselle alueelle tehtävät korjaustyöt, joilla yksi seinäpinnan alue saataisiin tasasävyiseksi, eivät ole suoranaisen esinevahingon korjaustöitä, vaan kosmeettisia korjauksia, jotka eivät kuulu vakuutuksen korvauspiiriin.

Asiakkaan valitus

Asunto-osakeyhtiö on pyytänyt Vakuutuslautakunnalta ratkaisusuositusta siitä, oliko vakuutusyhtiön korvaustapa riittävä.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut vastineessaan, että jos koko seinä savupiippuun saakka maalattaisin, olisi kyseessä rakennuksen perusparannus eikä vakuutusehtojen tarkoittama suoranaisen esinevahingon korjaus. Vahinkoalue on vain noin ¼ seinän pinta-alasta. Rakennukseen oli tehty julkisivuremontti vuonna 2002 eli seinäpinnoitteen ikä on noin 16 vuotta. Koska ulkoseinän normaali huoltomaalausväli on noin 15-20 vuotta, seinä olisi joka tapauksessa tullut maalata vahingon jälkeen. Lisäksi seinäpinnan likaantumisrasitus on todennäköisesti tavanomaista suurempi, koska kiinteistö sijaitsee noin neljän kilometrin päässä voimalaitoksesta. 

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, oliko vakuutusyhtiöllä velvollisuus suorittaa korvaus koko seinän maalaamisesta savupiippuun saakka.

Sovellettavat vakuutusehdot

Vakuutukseen sovellettavien, 1.1.2018 alkaen voimassa olleiden kiinteistövakuutusehtojen kohdan 3.1 (Korvattavat vahingot) mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteelle aiheutunut suoranainen esinevahinko sekä näissä ehdoissa erikseen mainitut muut kustannukset, jos esinevahinko on aiheutunut välittömästi vakuutuksen voimassa ollessa sattuneesta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta. Ennalta arvaamattomuutta arvioidaan objektiivisesti ja vahingon syyn, ei seurauksen perustella.

Asian arviointi

Sovellettavien kiinteistövakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteelle aiheutunut suoranainen esinevahinko. Asiassa esitetyn selvityksen mukaan varsinainen vahinkoalue on seinän alareunassa ja se muodostaa noin ¼ koko savupiippuun rajautuvan seinän pinta-alasta. Asiakas on katsonut, että pelkän vahinkoalueen maalaaminen ei ole riittävä korjaus, vaan koko seinän maalaus tulee ulottaa noin puolessa välissä julkisivua sijaitsevaan savupiippuun saakka. Vakuutusyhtiön mukaan suoranaisen esinevahingon korvaus tulee rajoittaa noesta vahingoittuneeseen alueeseen seinässä.

Vakuutuslautakunta katsoo, että suoranaisen esinevahingon korjauksessa lähtökohtana on saattaa vahingoittunut esine siihen tilaan, jossa se oli ennen vahinkoa. Vahingoittuneen seinän osan maalaaminen uudella maalikerroksella muodostaa julkisivuun selkeän ulkonäköhaitan. Sama tilanne on käsillä usein mm. osittain vahingoittuneen parketin korvaustilanteissa, jos vastaavaa parkettia ei ole enää saatavilla. Lautakunnan käsityksen mukaan esimerkiksi värisävyyn liittyvien poikkeamien arviointi on kuitenkin erilaista kerrostalon kaltaisen rakennuksen ja asunnon kaltaisen yksityisen tilan ominaisuuksien arvioinnin osalta.  

Aiemmissa parkettivaurioita koskevissa lausunnoissaan Vakuutuslautakunta on pitänyt riittävänä, että yhtenäisen parketin vahingoittuessa yhdestä huoneesta esinevakuutuksesta korvataan uuden parketin asentaminen kynnyslistoineen johonkin sopivaan luonnolliseen rajaan asti, jos vanhaa parkettia ei enää ole saatavissa. Tällainen luonnollisena rajana on pidetty esimerkiksi kynnystä tai oviaukkoa. 

Vaikka kerrostalolle värisävyn poikkeamasta aiheutuvan ulkonäköhaitan arvioiminen poikkeaa asuntojen sisätiloissa sattuneiden vahinkotapauksien arvioinnista, Vakuutuslautakunta katsoo, että pelkästä paikkakorjauksesta aiheutuisi tässä tapauksessa rakennuksen julkisivuun siinä määrin huomattava värisävystä johtuva ulkonäköhaitta, ettei kyseinen korjaustapa ole riittävä noen aiheuttaman suoranaisen esinevahingon korjaamiseksi. Vakuutuslautakunta suosittaa näin ollen, että vakuutusyhtiö suorittaa korvauksen koko seinän maalauksesta savupiippuun saakka.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa, että korvaus suoritetaan siten, että seinä maalataan savupiippuun saakka.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja  Bygglin
Sihteeri Nikunlassi 

Jäsenet:
Maso
Sario 
Vaitomaa
Yrttiaho

Tulosta