Haku

FINE-016728

Tulosta

Asianumero: FINE-016728 (2019)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 19.03.2019

Vakuutusehtojen tulkinta. WC-istuimen rikkoutuminen ja vesivuoto. Ikävähennys.

Tapahtumatiedot

Asunto-osakeyhtiö oli hakenut korvausta kiinteistövakuutuksesta vahingosta, jossa asunnon liikuntarajoitteinen asukas oli horjahtanut 15.5.2018 WC-istuimen säiliötä päin sillä seurauksella, että säiliö on haljennut, ja vettä on valunut asunnon lattialle.

Vakuutusyhtiö oli katsonut 24.5.2018 päivätyssä korvauspäätöksessä, että kyseessä oli korvattava vuotovahinko. Korjauskustannuksista vähennetään rikkoutumisvahingossa WC-istuimen osalta laitteiston ikään perustuva 70 prosentin ikävähennys ja vuodon aiheuttamista korjauskuluista 10 prosentin ikävähennys. Vakuutusyhtiön saamien tietojen mukaan kiinteistön rakennusvuosi on 2000 ja WC-istuin on alkuperäinen.

Asiakas on vaatinut uudelleenkäsittelyä ja on viitannut Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositukseen FINE- 011026. Asiakas on katsonut, ettei ikävähennystä tulisi käyttää, koska WC-säiliön iällä ei ollut merkitystä vahingon syntyyn, ja vahinko syntyi ihmisen toiminnan seurauksena.

Vakuutusyhtiö on katsonut 22.10.2018 ja 7.11.2018 päivätyissä korvauspäätöksissä, että ratkaisusuosituksessa FINE-011026 lähtökohtana on ollut ensisijaisesti se, että vakuutusyhtiön ehdot ovat epäselvät, eikä niiden perusteella voida aukottomasti päätellä, voidaanko putkien ikään perustuvaa ikävähennystä käyttää korvauksen laskennassa, jos tapahtumaan ei liity putkistoon liittyvää rikkoa eli vahinko on lähempänä käyttäjävirhettä.

Vakuutusyhtiön mukaan nyt esillä olevassa tapauksessa veden vuotaminen asunnon lattialle johtuu selkeästi nesteen äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vuodosta, joka on tapahtunut rakennukseen kiinteästi asennetusta laitteesta rikkoutumisen seurauksena. Rikkoutumisen edellyttävän voiman on aiheuttanut asukkaan kaatuminen säiliön päälle, eikä tapahtuma ei ole rinnastettavissa asiakkaan vetoamaan ratkaisusuositukseen. Vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan posliinisen WC-säiliön ikä on huomioitava tekijä rikkoutumisen kannalta. Valmistusprosessin aikana säiliöön jää kuumennuksesta ja jäähtymisestä aiheutuvia jännityksiä, jotka saattavat heikentää säiliön iskunkestokykyä ajan kuluessa ja säiliön saadessa käytön aikana iskuja ja kolhuja.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas on pyytänyt FINEltä ratkaisusuositusta siitä, oliko vakuutusyhtiöllä oikeus tehdä korvauspäätöksen mukaiset ikävähennykset vuotovahingon korjauskulujen osalta.                                                            

Vakuutusyhtiö on kiistänyt asiakkaan vaatimukset. Yhtiön mukaan tapaukseen sovellettavat vakuutusehdot poikkeavat ratkaisusuosituksessa FINE-011026 sovelletuista ehdoista merkittävästi. Laitteen ikään perustuva vähennys tehdään vakuutusehtojen mukaan esineen rikkoutumisen syystä riippumatta.

Sopimusehdot

Kiinteistövakuutusehdot, voimassa 1.1.2018 alkaen:

3.1 Korvattavat vahingot

Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteelle aiheutunut suoranainen esinevahinko sekä näissä ehdoissa erikseen mainitut muut kustannukset, jos esinevahinko on aiheutunut välittömästi vakuutuksen voimassa ollessa sattuneesta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta. Ennalta arvaamattomuutta arvioidaan objektiivisesti ja vahingon syyn, ei seurauksen perustella.

5.3.5 Vahingon määrä vuotovahingoissa                                                     

Jos vahingon on aiheuttanut nesteen, höyryn tai kaasun äkillinen, ennalta arvaamaton vuoto rakennukseen kiinteästi asennetusta:
- rakennusta palvelevasta vesijohdosta tai jätevesiviemäri-, lämpö-, jäähdytys-, höyry-, kaasu- tai öljyputkistosta, öljysäiliöstä, sisäpuolisesta sadevesiviemäristä, pore- tai uima-altaan putkistosta tai näihin kiinteästi liitetystä koneesta, laitteesta tai
- aineen säilytysastiasta tehdään vuotovahingoissa vahingon aiheuttaneen johdon, putkiston tai muun laitteen iän perusteella kaikista rakennuksen korjaus- tai jälleenhankintakustannuksista ikävähennys seuraavan taulukon mukaisesti.

Johdon, putkiston tai muun laitteen ikä / v                                                %
11 – 20                                                                                                      10

Johdon, putkiston tai muun laitteen ikä lasketaan asennusvuotta seuraavan kalenterivuoden alusta.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, oliko vakuutusyhtiöllä oikeus tehdä vuotovahingosta ikävähennys vahinkoon sovellettavien vakuutusehtojen perusteella.                                             

Tapauksessa FINE-011026 osapuolten välillä oli riidatonta, että kyseessä oleva vahinkotapahtuma ei ollut korvattava vuotovahinkona vaan ns. All risks – laajennuk­sesta korvattavana äkillisenä ja ennalta arvaamattomana vahinkona. Keskeistä oli se, että kun vahinko korvattiin All risks – laajennuk­sen perusteella eikä vuotovahinko-osan perusteella, asiassa kävi tulkinnanvaraiseksi, pitikö vahinkoon edelleen soveltaa vuotovahinkojen ikävähennysehtoja.                        

Nyt kyseessä olevassa tapauksessa osapuolten kesken on riidatonta, että vuodon rakenteille aiheuttama vahinko on vakuutusehtojen kohdan 5.3.5 mukainen vuotovahinko, jossa vahingon on aiheuttanut nesteen ennalta arvaamaton vuoto rakennukseen kiinteästi asennetusta laitteesta.  Kyseisen ehtokohdan mukaan korvauksesta tehdään vähennys vahingon aiheuttaneen johdon, putkiston tai muun laitteen iän perusteella.

Vuotovahinko eli kastumisvahinko tässä asiassa on aiheutunut rikkoutuneesta WC-säiliöstä. Ehtokohdan 5.3.5 sanamuodon mukaan vuotoon johtaneen laitteen rikkoutumisen täsmällisellä syyllä ei ole merkitystä vuotovahingoissa tehtävän ikävähennyksen kannalta, vaan vähennys tehdään ehtokohdan perusteella laitteen iän mukaisesti. Käsillä olevassa asiassa esitetyn selvityksen mukaan vuotovahingon aiheuttanut WC-säiliö oli asennettu vuonna 2000, joten vakuutusyhtiöllä on vahingon satuttua vuonna 2018 ollut oikeus tehdä vuotovahingon korjauskuluista 10 prosentin ikävähennys.

FINE toteaa lisäksi, että tämä tulkinta vastaa esimerkiksi liitteenä olevaa Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta VKL 67/13, jossa olennaisilta osin samankaltaista kiinteistövakuutuksen ikävähennysehtoa sovellettaessa merkitystä ei annettu sille, että talon rakenne oli rikkoutunut ulkoisesta iskusta.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

FINE

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Siirala
Esittelijä 
Nikunlassi

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia