Haku

FINE-016685

Tulosta

Asianumero: FINE-016685 (2019)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 10.09.2019

Miten vastuu asiakkaan kortilla tehdyistä asiakkaan kiistämistä ostotapahtumista jakautuu asiakkaan ja pankin välillä? Kortin oikeudeton käyttö. Kortinhaltijan törkeä huolimattomuus. Maksunsaajan huolellisuus.

Tapahtumatiedot

Asiakas kiistää tehneensä hänen kortillaan ja tunnusluvulla Puolassa ravintolassa 11.8.2018 klo 03.38-05.10 Suomen aikaa tehdyt neljä ostotapahtumaa yhteisarvoltaan 3.418,55 euroa. Asiakkaan kiistämien korttitapahtumien lisäksi on ko. aikavälillä tehty asiakkaan kortilla kyseisessä ravintolassa kolme 3,58 euron suuruista ostoa. Asiakkaan kortti on suljettu asiakkaan tekemän ilmoituksen johdosta 14.8.2018 klo 16.49.

Asiakkaan valitus

Asiakas vaatii pankkia korvaamaan hänen kortillaan tehdyt neljä oikeudetonta tapahtumaa.

Asiakas oli lomamatkalla Puolassa ja meni Puolassa työssä olevan kaverinsa kanssa ravintolaan. Asiakas maksoi juoman, jonka hinta oli noin 3,50 euroa. Tarjoilija otti asiakkaan pankkikortin ja asiakas ymmärsi hänen sanoistaan, että kuittinauha oli loppunut. Tarjoilija meni tiskin toiselle puolelle ja toi sen jälkeen takaisin kortin ja kuitin. Tämän jälkeen asiakas ei korttiaan ravintolassa käyttänyt, vaan kaveri osti käteisellä loppuillan juomat. Asiakas on pyytänyt asian käsittelyä varten kaverinsa lausunnon, joka tukee asiakkaan asiassa kertomaa, että hän on käyttänyt korttiaan illan aikana vain yhden kerran.

Kaverilta vietiin narikassa olevan takin taskusta puhelin. Seuraavana päivänä puhelimen jäljittimen avulla nähtiin, että puhelin oli edelleen ravintolassa. Ravintolasta sanottiin, että puhelin ei ole heillä. Kun heille näytettiin puhelin jäljittimellä, se tuotiin takaisin, mutta vaadittiin maksamaan siitä 250,00 euroa.

Ravintolassa asiakas oli perjantai-lauantai-yönä. Asiakkaan poika soitti tiistaina 14.8.2018 Suomesta ja kertoi, että tilillä oli useita suuria ostoja, yksi pankkitililtä ja kolme luoton puolelta.

Pankin vastine

Kaikki asiakkaan reklamoimat ostotapahtumat - credit-puolen kolme ostoa, yhteensä 2.845,73 euroa ja debit-puolen yksi 572,82 euron osto - on tehty hänen alkuperäisellä kortillaan ja hyväksytty kortin salaisella tunnusluvulla.

Asiakkaan kertoman perusteella hän on ostanut kyseisessä ravintolassa yhden juoman ja maksanut sen kortillaan. Asiakas on merkinnyt alkuperäisen reklamaation liitteenä olevaan tiliotteeseen kaksi debit-puolen ostoa, 572,82 euroa ja 3,58 euroa, aiheettomiksi tapahtumiksi. Rikosilmoituksessa hän kuitenkin mainitsee debit-puolen väärinkäyttösummaksi vain suuremman oston. Tämä osto on debit-puolelta myös ainoa, jonka hän mainitsee FINElle tekemässään valituksessa. On siis epäselvää, onko tämä debit-puolella tehty 3,58 euron osto hänen itse tekemänsä vai ei.  Kortin credit-puolella on myös kaksi 3,58 euron suuruista ostoa, joita asiakas ei reklamaatiossa mainitse aiheettomiksi tapatumiksi.

Reklamoidut ja asiakkaan hyväksymät ostot on tehty 11.8.2018 seuraavasti:

Klo 03.38 PLN 4.949,00/EUR 1.181,70 (ensimmäinen reklamoitu osto creditillä)
Klo 03:40 PLN 2.020,00/EUR 482,33  (toinen reklamoitu osto creditillä)
Klo 04:23 PLN 15,00/EUR 3,58 (osto, jota ei ole reklamoitu)
Klo 04:30 PLN 4.949,00/EUR 1.181,70  (kolmas reklamoitu osto creditillä)
Klo 04:50 PLN 15,00/EUR 3,58 (osto, jota ei ole reklamoitu)
Klo 05:08 PLN 15,00/EUR 3,58 (osto debitillä, joka merkitty tiliotteeseen, mutta ei mainita reklamoitujen tapahtumien listassa)
Klo 05:10 PLN 2.399,00/EUR 572,82 (reklamoitu osto debitillä)

Asiakas epäili alkuperäisessä reklamaatiossaan, että ostot on tehty kopioidulla kortilla. Kaikki reklamoidut ostot, samoin kuin debit- että credit-puolen 3,58 euron suuruiset ostot, on tehty kortin sirutietoa lukien. Se, että reklamoidut ostot on tehty kortin sirutietoa lukien, osoittaa kiistatta, että ostot on tehty asiakkaan alkuperäistä korttia käyttäen. Korttikopiossa ei koskaan ole sirua, vaan kopiokortilla tehdyissä ostoissa maksupääte lukee kortin tiedot magneettijuovalta.

Sekä asiakkaan että hänen ystävänsä mukaan asiakas on itse käyttänyt korttiaan kyseisessä ravintolassa vain yhteen ostokseen. Tämän oston yhteydessä tarjoilija vei kortin lyhyeksi aikaa pois, ja tämän jälkeen palautti kortin asiakkaalle. Muuten asiakas on kertomansa mukaan säilyttänyt korttiaan lompakossa taskussaan.

Kertomus on ristiriidassa kortin tapahtumien kanssa. Ravintolan maksupääte on tehnyt korttitapahtumista katevarmennuskyselyt. Nämä katevarmennukset ovat reaaliaikaisia, ja niiden perusteella reklamoidut ostot on tehty noin puolentoista tunnin aikana.

Reklamoituja ostoja ei ole voitu tehdä asiakkaan oman juomaoston yhteydessä, jos kortti on asiakkaan selvityksen mukaisesti ollut vain hetken tarjoilijan hallussa. Kortti on toki voinut maksun yhteydessä olla tarjoilijan hallussa lyhyen aikaa, mutta reklamoituja ostoja ei ole voitu tehdä tänä aikana. Kortin on täytynyt olla tämän lisäksi ainakin kahteen otteeseen ulkopuolisen hallussa, jos reklamoidut ostot eivät ole asiakkaan itsensä tekemiä.

Asiakas on reklamoinut kortillaan ko. ravintolassa ensimmäisenä tehdyn oston. Myös tämä osto on hyväksytty kortin salaisella tunnusluvulla. Tunnuslukua ei ole voitu saada selville asiakkaan oman kortin käytön yhteydessä ennen tätä ensimmäistä ostoa, koska hän ei ole käyttänyt korttiaan ja tunnuslukuaan tätä ennen ko. ravintolassa.

Asiakkaan kertoman mukaan hän on itse ostanut kortillaan yhden juoman. Tiedossa ei ole mihin kellonaikaan tämä oma osto on tehty, mutta joka tapauksessa oma osto on tehty vasta ensimmäisen reklamoidun tapahtuman jälkeen.

Asiakas kertoo tehneensä itse vain yhden 3,58 euron oston. Kortilla on kuitenkin kolme tämän suuruista ostoa (yksi debit- ja kaksi credit-puolella). Näitä asiakas ei ole kommentoinut mitenkään. Kaikki nämä 3,58 euron suuruiset ostot on tehty vasta ensimmäisen reklamoidun oston jälkeen, joten niiden yhteydessä ei kortin tunnuslukua ole voitu saada selville.

Jos kortti on ollut asiakkaan hallussa koko ajan, lukuun ottamatta sitä, kun tarjoilija on hetkeksi vienyt sen tiskin taakse, on asiakkaan joko täytynyt tehdä reklamoidut ostot itse, tai kortin ja tunnusluvun on täytynyt olla ostojen aikaan ulkopuolisen hallussa. Asiakkaan korttia on voitu hänen huomaamattaan lainata ja myöhemmin palauttaa takaisin kortin oltua reklamoitujen ostojen jälkeen asiakkaan hallussa.

Kaikki kortilta veloitetut tapahtumat kyseisessä ravintolassa on hyväksytty kortin salaisella tunnusluvulla. Ensimmäinen kortilta veloitettu tapahtuma on klo 03.38 tehty 1.181,70 euron suuruinen osto, jonka asiakas on reklamoinut. Tätä ennen kortille on tehty katevarmennus summalle 758,00 PLN klo 03.07. Tämä katevarmennus on kuitenkin peruttu, eikä tätä summaa ole kortilta veloitettu. Tämän katevarmennuksen yhteydessä kortin tunnuslukua ei ole näppäilty maksupäätteeseen. Kortilla ei siten ennen ensimmäistä reklamoitua tapahtumaa ole yhtään asiakkaan itse tekemää ostoa, jonka yhteydessä tunnusluku olisi voitu nähdä. Tunnusluvun on täytynyt päätyä korttia käyttäneen henkilön tietoon yhtä aikaa kortin kanssa. Korttia ja tunnuslukua ei korttiehtojen mukaan saa säilyttää samassa lompakossa, eikä tunnuslukua saa kirjoittaa ylös helposti tunnistettavaan muotoon. Asiakkaan kertomuksesta ei selviä miten tunnusluku on voinut päätyä ulkopuolisen tietoon ennen ensimmäistä reklamoitua tapahtumaa.

Asiakkaan mukaan kortti on ollut hetken aikaa tarjoilijan hallussa. Korttiehtojen mukaan korttia ei saa luovuttaa kenellekään. Edelleen korttiehtojen mukaan kortin joutumisesta ulkopuolisen haltuun on viipymättä ilmoitettava kortinmyöntäjälle. Kortti on suljettu 14.8.2018.

Asiakkaan mukaan kortti on maksun yhteydessä ollut tarjoilijan hallussa vain hetken. Reklamoidut ostot on kuitenkin tehty noin puolentoista tunnin aikana. asiakkaan on joko täytynyt tehdä ostot itse, tai kortin on täytynyt olla tarjoilijan tai jonkun toisen ulkopuolisen hallussa pidemmän aikaa. Mikäli 3,58 euron ostot ovat asiakkaan itsensä tekemiä, on korttia voitu lainata hänen huomaamattaan useamman kerran. Kortti on pystytty asiakkaan huomaamatta myös palauttamaan useamman kerran hänelle takaisin. Pankki katsoo, että tämä ei ole korttiehtojen edellyttämää kortin huolellista säilyttämistä, vaan osoittaa törkeää huolimattomuutta kortin säilyttämisen suhteen. Myös kortin tunnusluvun on jollakin tavalla täytynyt päätyä ulkopuolisen tietoon ennen asiakkaan kyseisessä ravintolassa itse tekemää ostoa. Asiakkaan selvityksen perusteella jää epäselväksi, miten kortti ja tunnusluku ovat voineet päätyä ulkopuolisen haltuun.

Reklamoidut ostot on tehty kortin sirutietoa lukien ja ne on hyväksytty kortin salaisella tunnusluvulla. Tällaisista tapahtumista kortinmyöntäjällä ei kansainvälisten Visa-sääntöjen mukaan ole mahdollisuutta periä rahoja takaisin veloittajilta.

Pankki katsoo kokonaisuutena asiakkaan menetelleen törkeän huolimattomasti korttiehtoihin nähden ja että tässä tapauksessa kortinhaltijan törkeän huolimaton menettely korttiehtojen noudattamisessa on mahdollistanut kortin oikeudettoman käytön. Siksi kortin oikeudeton käyttö on jäänyt kortinhaltijan vastuulle täysimääräisesti.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:  
- Tutkintailmoitus (Ilmoitusaika 20.8.2018)
- Yleiset korttiehdot
- Asiakkaan ystävän sähköpostitse antama lausunto 25.3.2019
- Tapahtumalistaus / Varmennustiedot
- Tiliote ja kuitteja

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiakkaan ja pankin välisen vastuunjaon ratkaisemiseksi Pankkilautakunnan on ensin ratkaistava, onko ko. korttitapahtuman tehnyt asiakas itse vai joku ulkopuolinen asiakkaan korttia käyttäen. Mikäli asiassa katsotaan olevan kyse kortin oikeudettomasta käytöstä, on Pankkilautakunnan arvioitava, voidaanko kortin oikeudettoman käytön katsoa johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaiset velvollisuutensa ja onko asiakkaan mahdollinen huolimattomuus törkeää. Lisäksi tällöin on arvioitava, voidaanko maksunsaajan katsoa varmistuneen asianmukaisesti maksajan oikeudesta käyttää korttia ja tuleeko asiakkaan mahdollista vastuuta tällä perusteella rajoittaa.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin mukaan
Maksuvälineen haltijan on käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti. Erityisesti hänen on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava maksuvälineestä ja siihen liittyvistä henkilökohtaisista turvatunnuksista. Maksuvälineen myöntämistä ja käyttöä koskevat ehdot eivät saa olla perusteettomia, kohtuuttomia tai syrjiviä.

Lain 54 §:n 1 momentin mukaan
Maksuvälineen haltijan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Lain 62 §:n 1 momentin mukaan
Maksupalvelun käyttäjä, joka on tehnyt maksuvälinettä koskevan sopimuksen palveluntarjoajan kanssa, vastaa kadonneen tai oikeudettomasti toisen haltuun joutuneen maksuvälineen käytöstä tai muusta maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos oikeudeton käyttö johtuu siitä, että hän tai muu maksuvälineen haltija on:
1) luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle;
2) huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa; taikka
3) laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.
Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on enintään 50 euroa. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.
Maksupalvelun käyttäjä ei vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä:
1) siltä osin kuin maksuvälinettä on käytetty sen jälkeen, kun palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle on ilmoitettu maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä;
2) jos palveluntarjoaja on laiminlyönyt huolehtia siitä, että maksuvälineen haltijalla on mahdollisuus tehdä milloin tahansa 1 kohdassa tarkoitettu ilmoitus;
3) jos maksunsaaja ei ole maksuvälinettä käytettäessä asianmukaisesti varmistunut maksajan oikeudesta käyttää maksuvälinettä; tai
4) jos palveluntarjoaja ei ole edellyttänyt maksajan vahvaa tunnistamista.
Sen estämättä, mitä 3 momentissa säädetään, maksupalvelun käyttäjä on vastuussa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä, jos hän tai muu maksuvälineen haltija on tahallaan tehnyt väärän ilmoituksen tai toiminut muuten petollisesti.

Pankin yleisten korttiehtojen kohta, joka koskee kortinhaltijan vastuuta kortin oikeudettomasta käytöstä, vastaa maksupalvelulain 62 §:n kuluttajan hyväksi pakottavia säännöksiä.

Korttiehtojen Kortista ja kortin tiedoista huolehtiminen -kohdan mukaan 
Kortti ja Kortin tiedot ovat henkilökohtaisia, eikä asiakas saa luovuttaa niitä kenellekään muulle, ei edes samaan perheeseen kuuluvalle. 
Asiakkaan tulee säilyttää kortti ja Kortin tiedot huolellisesti ja erillään tunnusluvusta. Korttia ja tunnuslukua ei saa säilyttää esimerkiksi samassa lompakossa, käsilaukussa tai kotona samassa säilytyspaikassa. Asiakas sitoutuu hävittämään [pankilta] saamansa tunnuslukutulosteen sekä sitoutuu olemaan kirjoittamatta tunnuslukua ylös helposti tunnistettavaan muotoon. Tunnus-lukua tulee säilyttää niin, ettei kenelläkään muulla, ei edes samaan perheeseen kuuluvalla ole mahdollisuutta saada sitä tietoonsa. Asiakkaan on näppäillessään tunnuslukua suojattava näppäimistö esim. kädellään siten, ettei sivullisella ole mahdollista saada tunnuslukua tietoonsa.
[…]
Asiakas on velvollinen varmistamaan olosuhteiden edellyttämällä tavalla säännöllisesti, että kortti on tallessa erityisesti niissä tilanteissa, joissa kortin katoamisen riski esimerkiksi väentungoksessa tai ravintolassa taskuvarkauden takia on suuri. Lisäksi asiakas on velvollinen vastaavasti varmistamaan, että Kortin tiedot sisältävä laite on tallessa eikä laitteen sisältämiä Kortin tietoja voida väärinkäyttää.
Korttiehtojen Katoamisilmoituksen tekeminen -kohdan mukaan
Kortin tai laitteen ja siihen tallennettujen Kortin tietojen katoamisesta, joutumisesta sivullisen haltuun, jäämisestä automaattiin, tunnusluvun joutumisesta sivullisen tietoon tai oikeudettomasta käytöstä on viipymättä ilmoitettava [pankille].

Asian arviointi

Pankkilautakunta toteaa vastuun kortin ja sen tunnusluvun huolellisesta säilyttämisestä ja käyttämisestä olevan maksupalvelulain ja korttiehtojen mukaan kortinhaltijalla. Tämä on luonnollista ottaen huomioon sen, että viime kädessä - riippumatta esimerkiksi kortinmyöntäjän ohjeistuksesta tai korttisopimuksen ehdoista - ainoastaan kortinhaltija voi vaikuttaa siihen, miten ja missä olosuhteissa hän korttiaan ja sen tunnuslukua säilyttää ja käyttää.

Tilanteissa, joissa kortti ja sen tunnusluku ovat päätyneet ulkopuolisen haltuun/tietoon ja niitä on käytetty oikeudetta, on kortinhaltijan ja kortinmyöntäjän välisen vastuunjaon kannalta pääsääntöisesti ratkaisevaa se, kuinka huolellisesti kortinhaltijan voidaan katsoa menetelleen korttinsa ja sen tunnusluvun suhteen. Jotta kortinhaltijan huolellisuutta voitaisiin arvioida, on saatava selvitystä siitä, missä olosuhteissa ja millä tavoin kortinhaltija on korttiaan ja tunnuslukuaan säilyttänyt ja käyttänyt ja miten ne ovat päätyneet ulkopuolisen haltuun/tietoon. Parhaat mahdollisuudet selvityksen antamiseen on kortinhaltijalla ja kortinhaltijan vaatiessa kortinmyöntäjää ottamaan vastuun kortin oikeudettomasta käytöstä, voidaan kortinhaltijan edellyttää antavan oman selvityksensä tapahtumista ja omasta menettelystään. Tietoa tapahtumienkulun yksityiskohdista, esimerkiksi siitä, miten ja minä hetkenä kortti on tarkalleen viety, ei aina ole mahdollista saada eikä myöskään kortinhaltijalta voida edellyttää, mutta kortinhaltijan voidaan aina edellyttää antavan selvityksen omasta menettelystään.

Tässä tapauksessa asiakas on kertomansa mukaan käyttänyt korttiaan ko. yökerhossa ainoastaan yhden kerran noin 3,50 euron juoman ostamiseen, minkä yhteydessä tarjoilija meni tiskin toiselle puolelle ja toi sen jälkeen kortin takaisin. Tämän jälkeen asiakkaan ystävä osti käteisellä loppuillan juomat.

Asiakas ei ole esittänyt muuta selvitystä omasta menettelystään ravintolassa taikka yön tapahtumista ja aikatauluista. Asiakas ei ole myöskään kommentoinut pankin esiin nostamaa seikkaa siitä, että hänen reklamoimansa korttitapahtumat ajoittuvat noin puolentoista tunnin ajalle eikä niitä siten ole voitu tehdä hänen oman asiointinsa yhteydessä kun kortti oli hetken aikaa tarjoilijan hallussa. Lisäksi asiakas ei ole esittänyt näkemystään siitä, miten kortin tunnusluku olisi voinut päätyä korttia oikeudetta käyttäneen tietoon, vaikka ensimmäinen asiakkaan kortilla tehty maksutapahtuma ko. ravintolassa on yksi asiakkaan reklamoimista tapahtumista eikä asiakkaan kortin tunnusluku siten ole voinut päätyä korttia oikeudetta käyttäneen tietoon asiakkaan mainitseman hänen ainoan itse tekemänsä oston yhteydessä. Edelleen asiakas ei ole mitenkään kommentoinut eikä myöskään kiistänyt tekemikseen pankin selvityksissä esiin tulleita kolmea 3,58 euron suuruista ostoa, jotka ajoittuvat asiakkaan reklamoimien korttitapahtumien välille. 

Pankkilautakunta katsoo asiakkaan antaneen tässä tapauksessa hyvin niukan ja puutteelliseksikin katsottavan selvityksen tapahtumienkulusta ja omasta menettelystään ja jättäneen myös asian ratkaisemisen kannalta olennaisiin seikkoihin kommentoimatta. Pankkilautakunta toteaakin asiassa saadun selvityksen perusteella jäävän olennaisilta osin epäselväksi, mitä aamuyöllä 11.8.2018 ko. ravintolassa Puolassa on tapahtunut, ja ettei lautakunnan ole asiassa saadun selvityksen perusteella mahdollista luotettavasti arvioida tapahtumien yksityiskohtaisempaa kulkua. 

Saadun selvityksen perusteella Pankkilautakunta katsoo mahdolliseksi, että asiakkaan kortin tunnusluku on nyt selvittämättömäksi jäävällä tavalla päätynyt sivullisen tietoon ja samoin selvittämättömäksi jäävällä tavalla asiakkaan kortti on saatu asiakkaalta ja palautettu asiakkaalle hänen huomaamattaan mahdollisesti useampaan otteeseen aina kortin oikeudettoman käytön jälkeen. Toisaalta lautakunnan näkemyksen mukaan asiassa saadun selvityksen perusteella ei voida myöskään poissulkea sitä mahdollisuutta, että asiakas olisi itse tietoisesti tehnyt kyseessä olevat riidanalaiset maksutapahtumat tai että asiakasta olisi tapauksessa harhautettu hyväksymään ja/tai hän olisi epähuomiossa hyväksynyt tuolloin käsittämäänsä useampia ja suurempia veloituksia. Jälkimmäisessä tapauksessa asiakkaan itse hyväksyttyä tunnusluvullaan kyseiset korttitapahtumat ja hänen näin ollen annettua pankille suostumuksensa korttitapahtumien veloittamiselle tililtään ei tapauksessa olisi kyse maksupalvelulaissa tai korttiehdoissa tarkoitetusta kortin oikeudettomasta käytöstä ja näin ollen asiakkaan ja pankin välisessä suhteessa asiakas vastaisi hyväksymistään maksutapahtumista täysimääräisesti.

Yhteenvetona Pankkilautakunta katsoo tapahtumien kulun jäävän asiassa esitetyn selvityksen perusteella olennaisilta osin epäselväksi. Pankkilautakunnan ei ole saadun selvityksen mahdollista luotettavasti arvioida, mitä tapauksessa on todennäköisimmin tapahtunut ja onko tapauksessa ylipäänsä kyse kortin oikeudettomasta käytöstä saati sitä, mikä kortin oikeudettoman käytön tapauksessa olisi asiakkaan mahdollisesti huolimattoman menettelyn myötävaikutus tapahtumien kulkuun ja olisiko mahdollisessa väärinkäytössä ollut mukana maksunsaajana toiminut yökerho tai sen työntekijöitä.

Lopputulos

Pankkilautakunta katsoo asiakkaan antaneen tässä tapauksessa hyvin niukan ja puutteelliseksikin katsottavan selvityksen tapahtumienkulusta ja omasta menettelystään ja jättäneen myös asian ratkaisemisen kannalta olennaisiin seikkoihin kommentoimatta. Ohjesääntönsä mukaan Pankkilautakunta voi erityisestä syystä päättää, ettei se anna ratkaisusuositusta sen käsiteltäväksi saatetusta asiasta. Lautakunta katsoo, että tässä tapauksessa esitetyn selvityksen perusteella tapahtumien kulku jää olennaisilta osin epäselväksi eikä lautakunta näin ollen pysty käytettävissään olevin keinoin luotettavasti ratkaisemaan asiakkaan ja Pankin välisen vastuunjaon kannalta ratkaisevaa kysymystä siitä, onko tapauksessa ylipäänsä kyse kortin oikeudettomasta käytöstä. Keskeisen tapahtumainkulun jäädessä tällä tavoin epäselväksi Pankkilautakunta päättää, ettei se anna ratkaisusuositusta tässä tapauksessa.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

PANKKILAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Sillanpää 
Sihteeri Hidén

Jäsenet:
Ahlroth
Atrila
Laine
Pulkkinen
 

Tulosta