Haku

FINE-016614

Tulosta

Asianumero: FINE-016614 (2019)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 26.03.2019

Tuottamus. Oliko vakuutettu vastuussa veneen vahingoittumisesta?

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan vakuutettu lähestyi veneellään vierasvenesatamaa kapeaa väylää pitkin. Samaan aikaan viereisen saaren takaa yhteyslaituria lähestyi roska-alus. Vakuutettu päätti ajaa nopeasti alta pois, mistä johtuen hän kiihdytti veneen nopeutta rajusti ja ohitettuaan roska-aluksen keulan, pudotti äkkiä nopeuden pois. Toiminnan seurauksena syntyi iso aallokko, minkä johdosta laiturissa kiinnittyneenä olleen veneen kylki vaurioitui. Vakuutettu haki vastuuvakuutuksestaan korvausta veneen korjauskuluista.

Vakuutusyhtiö on päätöksessään 19.11.2018 katsonut, että korvausta vastuuvakuutuksesta ei makseta, koska vahingossa ei ole riittävässä määrin ollut ennakoitavissa, että moottorivene voisi aiheuttaa vahinkoa laituriin kiinnitetylle veneelle. Syy-yhteyden puuttuessa vakuutettu ei ole korvausvastuussa vahingosta, eikä vahinkoa korvata vastuuvakuutuksen perusteella.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyytää asiassa FINEn ratkaisusuositusta. Asiakkaan näkemyksen mukaan vahinko on johtunut nimenomaan hänen toimintansa seurauksena. Kyse ei ollut tahallisesta teosta, mutta nopean reagoinnin johdosta hän teki tilanteessa selkeän arviointivirheen, eikä ajatellut aiheuttavansa toiminnallaan poikkeuksellisen ison aallon. Sellaiseen aaltoon ei vahingoittuneen veneen omistaja ole mitenkään voinut osasta varautua veneen kiinnityksessä ja asiakkaan mukaan on kohtuutonta, että vakuutusyhtiö esittää veneen omistajaa korvausvelvolliseksi. Asiakas vaatii vastuuvakuutuksesta korvattavaksi veneen korjauksesta aiheutuvat kulut. 

Lisäkirjeessään 26.11.2018 asiakas toteaa, että kyseinen satama on hyvin suojainen, eikä siihen normaaliolosuhteissa kohdistu kovallakaan tuulella voimakasta aallokkoa.

Toisessa lisäkirjeessään asiakas toteaa, että hän on kiistattomasti vahingon aiheuttaja ja mikäli vakuutusyhtiö ei korvaa kuluja, jäävät ne hänen itsensä korvattavaksi.

Vakuutusyhtiö viittaa vastineessaan asiassa 19.11.2018 annettuun korvauspäätökseen ja tapahtumatietoihin ja katsoo, ettei vakuutuksenottajan ole korvausvastuussa aiheutuneesta vahingosta. Vastineessa todetaan, että vaikka jälkikäteen arvioituna vakuutetun voitaisiinkin katsoa tehneen tilanteessa väärän ratkaisun, on tuottamusta arvioitava vallinneissa olosuhteissa, muun muassa tilanteen kiireellisyydestä käsin. Vakuutusyhtiö katsoo, ettei vakuutetun voida katsoa toimineen tilanteessa kokonaisuutena arvioiden huolimattomasti. Lisäksi vakuutusyhtiö toteaa, että vaurioituneen veneen omistaja on sitonut veneensä laituriin puutteellisesti, mikäli se on voimakkaan aallon seurauksena päässyt iskeytymään laituriin. Näin ollen vahinkoa ei korvata vastuuvakuutuksen perusteella.  

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Vastuuvakuutuksen ehtojen kohdan 420.4.1.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, joka todetaan ja syntyy vakuutuksen voimassaoloalueella vakuutuskauden aikana ja josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan vastuussa. 

Vahingonkorvauslain (31.5.1974/412) 2 luvun 1.1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, onko vakuutettu vahingosta korvausvastuussa ja tuleeko vahinko siten korvata vastuuvakuutuksesta.  

Vakuutuksesta korvataan yksityishenkilönä toiselle aiheutettuja, vakuutuksen voimassaoloaikana todettuja vahinkoja, joista vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää pääsääntöisesti tahallisuutta tai tuottamusta ja tuottamuksen syy-yhteyttä aiheutuneeseen vahinkoon.  Tuottamuksella tarkoitetaan moitittavaa menettelyä eli virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä. Menettelyn toteaminen tuottamukselliseksi tarkoittaa sitä, että arvioinnin kohteena olevan henkilön olisi tullut toimia toisin tai pidättyä kokonaan toiminnasta ottaen huomioon käsillä ollut ennalta arvattava vahinkoriski.

Pelkästään se, että jokin vakuutetun toiminta on johtanut vahinkoon, ei vielä tarkoita sitä, että hänelle olisi syntynyt voimassa olevan oikeuden mukainen vahingonkorvausvastuu tuon toimintansa seurauksesta. Jos vahingonkorvausvastuuta ei ole, ei luonnollisesti myöskään vastuuvakuutuksesta voi saada korvausta aiheutuneiden vahinkojen peittämiseksi.

Asiassa esitetyn selvityksen mukaan vakuutettu on vierasvenesatamaa lähestyessään huomannut viereisen saaren takaa yhteyslaituria lähestyvän aluksen. Vakuutettu kiihdytti voimakkaasti ehtiäkseen aluksen alta pois. Kiihdyttäessään vakuutettu aiheutti ison aallon, mistä johtuen laituriin kiinnitetty vene liikkui ja vahingoittui. 

FINE katsoo, että veneen vauhdin nopeaa kiihdyttämistä vierasvenesatama-alueella voidaan sinänsä pitää huolimattomana toiminta. FINEn käsityksen mukaan satama-alueella venettä on pyrittävä kuljettamaan rauhallisesti ja välttämään äkkinäisiä liikkeitä, joista voi aiheutua vahinkoja tai vaaraa muille. FINEn näkemyksen mukaan veneen kuljettaminen satama-alueella ja rantautuminen ovat tyypillisesi sellaisia tilanteita, joissa on vaarana, että vahinkoja sattuu. Lisäksi FINE toteaa, ettei FINElle ole toimitettu mitään selvitystä vahingoittuneen veneen riittämättömästä kiinnityksestä.

Edellä mainituilla perusteilla FINE katsoo, että vahinko on aiheutunut vakuutetun huolimattoman toiminnan seurauksena. Vakuutettu on korvausvastuussa aiheutuneesta vahingosta ja FINE suosittaa vakuutusyhtiötä korvaamaan vahingon vastuuvakuutuksen perusteella. 

Lopputulos

FINE suosittaa vakuutusyhtiötä korvaamaan vahingon vastuuvakuutuksen ehtojen mukaan. 

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä Hyytiäinen
 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia