Haku

FINE-016613

Tulosta

Asianumero: FINE-016613 (2019)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 14.05.2019

Toiminnan vastuu. Vakuutuksen korvauspiiri. Moottoriajoneuvon tai moottorikäyttöisen laitteen liikenteeseen käyttämisestä aiheutunut vahinko. Piha-alueen asfalttipinnan naarmuuntuminen talvikunnossapidosta.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajana oleva huoltoyhtiö oli huolehtinut talvikaudella 2017 - 2018 erään asunto-osakeyhtiön piha-alueen talvikunnossapidosta. Huoltoyhtiö oli käyttänyt lumenauraukseen ja hiekoitukseen nastarenkailla varustettua Bobcat-konetta. Talven jälkeen oli havaittu työkoneen renkaiden naarmuttaneen asunto-osakeyhtiön vasta uusittuja asfalttipinnoitteita, mistä asunto-osakeyhtiö vaati korvausta huoltoyhtiöltä. Korvausta vahingosta on haettu huoltoyhtiön toiminnan vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö on päätöksellään 25.10.2018 hylännyt korvaushakemuksen, koska sen mukaan kyse oli koneen liikenteeseen käyttämisestä aiheutuneesta liikennevahingosta, jotka on rajoitettu toiminnan vastuuvakuutuksen ulkopuolelle. Vakuutusyhtiö ei muuttanut kantaansa sisäisessä muutoksenhaussa 20.11.2018 antamassaan päätöksessä. Vastuuvakuutus ei korvaa vahinkoa, joka on aiheutunut moottoriajoneuvon tai moottorikäyttöisen laitteen käyttämisestä liikenteeseen liikennevakuutuslain mukaisesti. Sillä seikalla, oliko vahinko liikennevakuutuksen perusteella korvattava, ei ollut asiassa merkitystä.

Työkoneen liikennevakuutusyhtiö on hylännyt korvausvaatimuksen liikennevakuutuslain 42 §:n perusteella. Liikennevakuutusyhtiön mukaan kyse oli lainkohdan mukaisesta työsuorituksen kohteena olleelle omaisuudelle aiheutuneesta vahingosta, jota ei korvata liikennevakuutuksesta.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakkaan mukaan vaurioitunut asfaltti oli ollut työsuorituksen kohteena, koska siitä oli poistettu lumet ja sitä oli hiekoitettu työtilauksen mukaisesti. Asiakkaan mielestä tämän perusteella ei ollut kyse vahinkotapahtumasta, joka olisi aiheutunut työkoneen liikenteeseen käyttämisestä liikennevakuutuslain tarkoittamalla tavalla. Vahinkotapahtuma oli verrattavissa tilanteeseen, jossa kaivinkone katkaisee kaapelin kaivuutyön yhteydessä, jolloin vahinko on ensisijaisesti käsiteltävä yrityksen vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö on toistanut päätöksissään esittämänsä seikat. Vahinko oli aiheutunut Bobcatin liikenteeseen käyttämisestä eikä vastuuvakuutuksesta korvata vahinkoa, joka johtuu moottoriajoneuvon tai moottorikäyttöisen laitteen liikennevakuutuslain mukaisesta liikenteeseen käyttämisestä.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Kysymyksessä olevaan toiminnanvastuuvakuutukseen sovellettavien 30.10.2018 päivättyjen vakuutusehtojen kohdan 5.1 mukaan vakuutus korvaa vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuksen voimassaoloaikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. …

Vakuutusehtojen rajoitusten kohdan 5.2.12, Maa-, ilma- tai vesiliikennevahinko, mukaan vakuutus ei kata vahinkoa, joka aiheutuu

  • moottoriajoneuvon tai moottorikäyttöisen laitteen käyttämisestä liikenteeseen liikennevakuutuslain tai vastaavan ulkomaisen lain mukaisesti. …

Liikennevakuutuslain 1 §:n 1 momentin mukaan tässä laissa säädetään moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutuvien henkilö- ja esinevahinkojen korvaamisesta sekä näiden vahinkojen varalta otettavasta liikennevakuutuksesta. Moottoriajoneuvo ei ole 1 § 2 momentin mukaan tässä laissa tarkoitetussa liikenteessä, kun:
1)sitä liikenneväylistä erillään olevassa paikassa käytetään olennaisesti muuhun tarkoitukseen kuin henkilöiden tai tavaran kuljettamiseen;
2)se on säilytettävänä, korjattavana, huollettavana tai pestävänä liikenneväylistä erillään olevassa paikassa;
3)sitä käytetään liikenteestä eristetyllä alueella kilpailu- tai testaustarkoituksiin taikka kilpailuun välittömästi liittyvään harjoitteluun.

Liikennevakuutuslain 42 §:n mukaan vahinkoa ei korvata, kun se on aiheutunut kuormauksen, kuorman purkamisen tai muun työsuorituksen aikana:
1)ajoneuvon ollessa liikkumattomana ajoneuvon omistajalle, kuljettajalle tai muulle henkilölle, joka suorittaa tässä tarkoitettua työtä; eikä
2)työsuorituksen kohteena olevalle omaisuudelle taikka tähän toimintaan osalliselle toiselle ajoneuvolle.

Ratkaisusuositus

Osapuolten välinen erimielisyys koskee kiinteistön talvikunnossapitoon käytetyn työtyökoneen aiheuttaman vahingon korvaamista asiakkaan toiminnan vastuuvakuutuksesta. Selvityksen mukaan vahinko on aiheutunut, kun asiakkaan lumenauraukseen ja hiekoitukseen käyttämän työkoneen nastarenkaat ovat naarmuttaneet asunto-osakeyhtiön piha-alueen asfalttipinnoitteita.

FINEn näkemyksen mukaan vahinko on aiheutunut vastuuvakuutuksen rajoitusehdossa 5.2.12 mainitusta moottoriajoneuvon liikennevakuutuslain mukaisesta liikenteeseen käyttämisestä. Vahingon syntyessä työkonetta on käytetty auraus- ja hiekoitustyössä alueella, joka ei ole ollut liikennevakuutuslain 1 §:n 2 momentissa säädetyn mukaisesti erillään liikenneväylistä. Näin ollen vahinko ei sovellettavien vakuutusehtojen mukaan kuulu asiakkaan toiminnan vastuuvakuutuksen korvauspiiriin. FINE katsoo, ettei tätä johtopäätöstä muuta se seikka, että asiakkaan työsuorituksen kohteena olleelle asfalttipinnoitteelle aiheutunutta vahinkoa ei liikennevakuutuslain 42 §:n mukaan korvata myöskään työkoneen liikennevakuutuksesta. Liikennevahinkolautakunta on arvioinut liikennevakuutuksen osalta vastaavan kaltaista talvikunnossapidon yhteydessä aiheutunutta vahinkoa julkaisemassaan ratkaisussa LV 08/1816.

FINE katsoo vakuutusyhtiön kielteisen päätöksen olevan toiminnan vastuuvakuutukseen sovellettavien vakuutusehtojen mukainen.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava lakimies Isokoski
Esittelijä Mustonen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia