Haku

FINE-016599

Tulosta

Asianumero: FINE-016599 (2019)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 19.06.2019

Läckageskada. Skada som uppkommit genom att vätska runnit igenom vattenisoleringen. Byggfel.

Uppgifter om händelseförloppet

I kundernas år 2006 byggda egnahemshus upptäcktes 8.6.2018 att det droppade vatten från tamburstaket på nedre våningen efter att sonen i familjen hade duschat.  Vid en fuktkartläggning 11.6.2018 konstaterades det att golvbrunnen i badrummet på övre våningen var stockad så att vattennivån steg över golvnivån. Avloppet filmades 18.6 och det konstaterades att stockningen fanns i avloppsröret som ledde från golvbrunnen. Enligt rapporten tyder allting på att avloppet fyllts med vatten och det är högst antagligt att den första avloppsskarven släppt igenom små mängder med vatten. Enligt försäkringsbolagets ersättningsbeslut 20.6.2018 är läckaget från avloppets rörkoppling en skada som ersätts från hemförsäkringen.

Enligt kartläggningsrapporten upptäcktes det när tamburstaket öppnades 13.11.2018 att spånskivan runt golvbrunnen i duschhörnet var skadad. Höga fuktvärden konstaterades i golvskivorna trots att badrummet varit oanvänt sedan mitten på juni. Enligt rapporten påbörjades rivningen av badrummet 20.11.2018 och då upptäcktes det att en skruv av misstag skruvats rakt igenom röret för varmt bruksvatten i samband med att badrummets väggskivor monterades. Enligt rapporten var det därav följande läckaget orsaken till att golvkonstruktionerna skadats.

Enligt försäkringsbolagets 14.11.2018 daterade ersättningsbeslut framkom det i samband med skadegranskningen 13.11.2018 att konstruktionerna blivit fuktiga på grund av att vatten har trängt igenom vattenisoleringen och med tiden blött ner betongen i mellanbjälklaget och till sist spånskivan i taket. Skadan beror antingen på söndrig och bristfällig vattenisolering eller på läckage mellan golvbrunn och förhöjningsring. Försäkringsbolaget meddelade att skadan på grundval av dessa nyinkomna uppgifter inte kan ersättas och att det tidigare ersättningsbeslutet därför ändras och ersättning inte kan betalas. 

I sitt nya ersättningsbeslut 30.11.2018 ansåg försäkringsbolaget att skadeorsaken fastställts till en skruv som skruvats in i ett bruksvattenrör i byggnadsskedet. Eftersom skadan är en följd av ett bygg- och konstruktionsfel är den inte ersättningsbar från försäkringen.

Kundens klagomål

Kunderna yrkar på att försäkringen ersätter skadan. Det har varit fråga om en skada förorsakad av oförutsedd och direkt utströmning av vatten från byggnadens egna fasta vatten- eller avloppsnät.

I anhållan om utlåtande gås iakttagelserna som gjorts vid kartläggningen och konstruktionsrivningen igenom. Försäkringsbolaget har i sitt bemötande ansett det vara osannolikt att skadan skulle ha uppkommit till följd av skruven som borrats genom varmvattenröret; detta ställningstagande strider mot försäkringsbolagets tidigare ersättningsbeslut. Om försäkringsbolaget anser att någon av försäkringsvillkorens begränsningar av försäkringsansvaret uppfylls i skadefallet, bör försäkringsbolaget visa detta.

Kunderna anser att den sannolikaste orsaken till skadefallet i överensstämmelse med vad som nämns i kartläggningsrapporten är att den första avloppsskarven har släppt igenom vatten. Försäkringsbolaget godkände på denna grund skadan som ersättningsbar i sitt första ersättningsbeslut. Kunderna anser att försäkringsbolaget inte har visat att skadan skulle ha uppkommit av någon orsak som har med golvbrunnen eller vattenisoleringen runt golvbrunnen att göra. Ingen sådan orsak kan utläsas ur kartläggningsrapporten.

Kunderna anser att det i försäkringsbolagets nya bemötande framförda påståendet att skadan förorsakats av att golvbrunnens förhöjningsring har läckt baserar sig enbart på antaganden. Fuktkartläggningen utfördes av T, ett kartläggningsföretag som betraktas som sakkunnigt och som också försäkringsbolaget självt använder för inspektion av skador. T har vid sina grundliga inspektioner preliminärt uppskattat att skadan förorsakats genom en läckande avloppsskarv. Senare har det fastställts att skadan förorsakats genom att en skruv skruvats igenom ett av husets bruksvattenrör. Vid sin granskning av skadorna har T inte konstaterat att golvbrunnens förhöjningsring eller vattenisolering skulle läcka.

Kunderna påpekar att skyddsröret som omger det trasiga varma bruksvattenröret fyllts med vatten. Vattnet har läckt ut genom flera sprickor i skyddsröret, vilket har lett till att vattnet spridit sig över ett större område sedan skadan uppdagades. Vatten har läckt ut ur bruksvattenröret och längs med den skruv som genomborrat röret, och det har spridit sig längs badrumsväggen och badrumsgolvet mot området runt badrummets golvbrunn. Den konstaterade och dokumenterade orsaken till läckageskadan är därmed läckan i det varma bruksvattenröret och läckaget från den första avloppsskarven, till följd av vilket små mängder med vatten släppts ut från skarven. Kunden hänvisar till den videoupptagning av skyddsrörsläckan som gjordes när konstruktionerna öppnades. Skadan bör ersättas antingen som läckageskada eller på basis av skyddet för annan plötslig och oförutsedd händelse.

Försäkringsbolagets bemötande

Försäkringsbolaget bestrider kundens yrkanden i sitt bemötande. Bolaget anser att det är osannolikt att fuktskadorna skulle ha uppkommit till följd av den i bruksvattenröret inborrade skruven. Bolaget finner det märkligt att en på detta sätt uppkommen skada råkat hända just då en dusch togs men tydligen slutat efter att duschen stängts av igen. Varmvattenröret har hela tiden tryck i sig och det borde trots att duschen inte använts ha läckt hela tiden från juni till november 2018, då konstruktionerna öppnades. Då borde skadeomfattningen ha blivit betydligt större än det skadeområde som konstaterades. Vid undersökningarna konstaterades fukt bara i form av en cirkel runt golvbrunnen. Det tyder enligt försäkringsbolaget på att skadeorsaken har något att göra med vattenisoleringen runt golvbrunnen, själva golvbrunnen eller avloppet, trots att själva golvbrunnen konstaterats vara tät och hålla vatten när T provtryckte den.

Enligt försäkringsbolaget är det fråga om ett byggfel i byggnadsskedet också i det fallet att inborrningen av en skruv i vattenröret medfört skada. Försäkringsbolaget anser att det tillvägagångssätt som lett till felet varit verkligt vårdslöst, eftersom vattenrören varit klart synliga när badrummets väggskivor monterades upp i byggnadsskedet och den som satte upp väggskivorna borde ha varit medveten om riskerna med fastsättning av skruvarna.

Försäkringsbolaget anser att T:s syn på skarvläckaget som grund för fuktskadorna baserat sig bara på ett antagande som gjorts i avsaknad av någon annan logisk förklaring. Bolaget påpekar att T senare bedömt att läckan i varmvattenröret skulle vara orsaken till skadan. Försäkringsbolaget anser att den av T ursprungligen angivna skadeorsaken, ett läckage i avloppsrörsskarven, trots allt inte har kunnat orsaka att konstruktionerna blivit fuktiga. Av bilderna i kartläggningsrapporten kan man se att golvbrunnen underifrån varit fastspänd med ett metallband och att den möjliga läckande avloppsrörskopplingen från golvbrunnen varit belägen under golvskivorna som blivit fuktiga. Därför kan golvskivorna inte ha blivit fuktskadade till följd av läckage i rörkopplingen.

Kartläggningsföretaget T har uppgett att golvbrunnen provtryckts och konstaterats hålla vatten. Enligt försäkringsbolaget förefaller det dock klart att vattennivån i golvbrunnen varit för låg för att man vid försöket skulle kunna fastställa med säkerhet huruvida golvbrunnens förhöjningsring läcker eller vattenisoleringen runt golvbrunnen varit otät. Enligt bolaget är i praktiken mycket allmänna orsaker till fuktskador att vatten tagit sig in i konstruktionerna vid stockning i avloppet genom att förhöjningsringen läckt och att vatten sipprat ut mellan golvbrunnen och vattenisoleringen.  På grund av begränsningsvillkoren i hemförsäkringen ersätts dock ingendera skadetypen.

Vad beträffar kundens resonemang kring vatten som runnit in i konstruktionerna genom skyddsröret redogör försäkringsbolaget för skyddsrörets syfte: det är dels att skydda konstruktionerna från eventuella läckage, dels att göra läckagevatten synligt innan vattnet hinner göra någon större skada i konstruktionerna. Skyddsröret har varit placerat i mellanbjälklaget, därifrån vattnet inom en kort tid skulle ha runnit fram i nedre våningens innertak. Enligt försäkrings-bolagets bedömning är det sannolikt att också skyddsröret skadats redan när huset byggdes. Försäkringsbolaget anser att den omständigheten att en skruv borrats in i varmvattenröret trots allt varit ett byggfel som avses i begränsningsvillkoren. Enligt bolaget skedde inskruvningen i röret sannolikt när väggskivor monterades vid byggandet, eftersom inga andra behov av att borra i väggskivorna har förekommit.

Beslutsrekommendation

Frågeställning

I ärendet är det fråga om huruvida skadefallet där badrums- och mellanbjälklagskonstruktioner blev fuktiga är en sådan läckageskada som ska ersättas från försäkringen. Det gäller att bedöma den sannolika orsaken till fukten i konstruktionerna.

Tillämpliga lagrum och försäkringsvillkor

Hemförsäkringsvillkor (gäller från 1.1.2018)

25.3 Läckage
25.3.2 Försäkringen ersätter skada förorsakad av oförutsedd och direkt utströmning av vätska, ånga eller gas från
· byggnadens egna fasta vatten-, avlopps- eller värmeledningsnät, ång-, gas- eller oljeledningar
[...]

25.3.3 Försäkringen ersätter inte
[...]
· skada till följd av planerings-, grundläggnings- eller byggnadsfel, inströmning av fukt från dräneringssystem, mark- eller kapillärfukt eller kondensvatten
· skada som förorsakats av vätska som läckt genom konstruktionernas fuktisolering eller anslutningsstället mellan rörnätet och byggnadskonstruktionen, såsom mellan golvbrunn och förhöjningsring.

25.4 Annat plötsligt och oförutsett
25.4.1 Försäkringen ersätter skada som plötsligt och oförutsett drabbar försäkrad egendom.

25.4.2 Försäkringen ersätter inte skada som förorsakats:

25.4.2.7 av planerings-, grundläggnings- eller byggnadsfel, inströmning av fukt från dräneringssystem, mark- eller kapillärfukt eller kondensvatten
25.4.2.8 av vätska som läckt genom konstruktionernas fuktisolering eller anslutningsstället mellan rörnätet och byggnadskonstruktionen, såsom mellan golvbrunn och förhöjningsring

Bedömning

På basis av den kartläggningsrapport som lagts fram i ärendet upptäcktes skadan när det började droppa vatten från tamburstaket på nedre våningen efter att duschen i badrummet på övre våningen hade använts. Av kartläggningsrapporten att döma var avloppsröret som ledde från golvbrunnen i övre våningen nästan stockat. Enligt rapporten är det högst antagligt att den första avloppsskarven släppt igenom små mängder med vatten efter att avloppet fyllts med vatten.

Försäkringsnämnden konstaterar att det på basis av fotografierna i kartläggningsrapporten, vilka tagits efter att taket i tamburen på nedre våningen öppnats, är så att avloppsröret från golvbrunnen är placerat under den skadade golvkonstruktionen. Av rapporten framgår inte att man vid undersökning av avloppsröret skulle ha upptäckt skador i rörfogarna. Av fotografierna kan det ses att golvskivorna fuktskadats omkring golvbrunnsgenomföringen. Nämnden anser det vara osannolikt att läckage i en avloppsskarv som befinner sig under golvskivorna skulle ha kunnat orsaka de fuktskador på badrumsgolvskonstruktionerna som kan ses på de underifrån tagna fotografierna och konstaterats i samband med att konstruktionerna revs. Därför anser nämnden att det inte är sannolikt att konstruktionerna blivit fuktiga på grund av en läcka i en avloppsskarv, vilket i kartläggningsrapporten förmodades vara skadeorsaken innan konstruktionerna hade öppnats. 

På basis av fotografierna i kartläggningsrapporten har det i röret för varmt bruksvatten, vilket löper inne i ett rött skyddsrör, borrats in en skruv som tränger igenom skyddsröret. I rapporten har man gått in för att efter att konstruktionerna öppnades anse att läckan i bruksvattenröret varit den sannolika orsaken till fukten i konstruktionerna. Av fotografierna kan man se att det ställe på bruksvattenröret där skruven trängt in befinner sig i väggkonstruktionen i närheten av badrummets golvbrunn. Enligt fotografier som visar den i röret inborrade skruven har skruven varit i någon mån rostig, vilket har kunnat leda till att det har börjat rinna ut vatten ur varmvattenröret på det genomborrade stället, först långsamt och senare snabbare.

För möjligheten att vatten läckt ur röret för varmt bruksvatten talar också att kunden berättat att skyddsröret var fyllt med vatten, något som framgår också av videoupptagningen från det tillfälle då konstruktionerna öppnades. Också den i kartläggningsrapporten refererade fukten i konstruktionerna passar enligt nämnden in vad läget beträffar på att ha orsakats av läckage i bruksvattenröret och det omgivande skyddsröret. Det förblir visserligen oklart hur en läcka i bruksvattenröret, där det hela tiden råder tryck, som inledningsvis orsakat att vatten droppat från taket, efter att skadan upptäckts skulle ha kunnat upphöra eller begränsa sig tills konstruktionerna öppnades ungefär fem månader efter att skadan hade upptäckts. 

Försäkringsnämnden anser att den omständigheten att en skruv borrats in i bruksvattenröret, uppenbarligen i samband med att väggskivorna satts upp i byggskedet, måste betraktas som ett byggfel som avses i punkterna 25.3.3 och 25.4.2.7 i försäkringsvillkoren. Även om vatten eventuellt har runnit in i konstruktionerna också från andra ställen i det trasiga skyddsröret omkring varmvattenröret än bara det ställe där skruven trängt igenom skyddsröret anser nämnden att installationsfelet ligger till grund också för att vatten läckt ut ur skyddsröret. Därför är fukten i konstruktionerna som uppkommit till följd av läckan i varmvattenröret inte en skada som ersätts från försäkringen.

Försäkringsnämnden konstaterar att dess uppfattning är att skador i praktiken förhållandevis ofta orsakas av läckor vid golvbrunnar till följd av att förhöjningsringen är otät och vattenisoleringen bristfällig. Också den omständigheten att skadan framkom i samband med ett långt duschbesök när avloppet var nästan helt stockat tyder för sin del på att vatten också i detta fall tagit sig in i konstruktionerna från golvbrunnen via någon mekanism. Försäkringsbolaget har ändå inte lagt fram konkreta bevis för att konstruktionerna i detta fall blivit fuktiga därför att vatten trängt in i konstruktionerna mellan golvbrunnen och förhöjningsringen eller på grund av bristfällig vattenisolering i badrumsgolvet. Försäkringsnämnden anser att läckage via förhöjningsringen eller genom vattenisoleringen är en av de möjliga orsakerna till skadan. Att konstruktionerna tagit skada på det sättet är dock något som inte ersätts från försäkringen, enligt begränsningsvillkoren i punkterna 25.3.3 och 25.4.2.8 som försäkringsbolaget hänvisar till.

Enligt allmänna rättsliga principer har den skadelidande bevisbörda för att en skada som kan ersättas från försäkringen har inträffat. Om försäkringsbolaget å sin sida åberopar ett begränsningsvillkor har det bevisbörda för att sådana omständigheter som avses i begränsningsvillkoret existerar.

Tvisteärenden som Försäkringsnämnden har fått för behandling avgörs utgående från skriftligt material som parterna gett in till nämnden. På basis av utredningen i ärendet anser nämnden att det är möjligt att en del av fuktskadorna i konstruktionerna beror på att röret för varmt bruksvatten har läckt. Eftersom det till denna del emellertid är fråga om en skada som beror på ett i begränsningsvillkoren avsett byggfel är skadan inte ersättningsgill till denna del. I ärendet förblir det oklart huruvida vatten i det aktuella fallet har trängt in i konstruktionerna via golvbrunnens förhöjningsring eller till följd av bristfällig vattenisolering i badrummet. Om så är fallet kan skadan dock ändå inte ersättas från försäkringen.

Försäkringsnämnden har inte kunnat konstatera att konstruktionerna i detta fall blivit fuktiga förutom på grund av den i kartläggningsrapporten uttryckligen konstaterade läckan i varmvattenröret också på grund av något som berättigar till ersättning från försäkringen, såsom en i villkorspunkt 25.3 avsedd läckageskada eller en i villkorspunkt 25.4 avsedd plötslig och oförutsedd händelse. Skadan kan inte heller anses vara ersättningsgill på den grunden att den konkreta orsaken till att vatten trängt in i konstruktionerna till en del är oklar i det aktuella fallet. Därför har Försäkringsnämnden ingen grund för att rekommendera ersättning.

Slutresultat

Försäkringsnämnden rekommenderar inte någon ändring i ärendet.

Försäkringsnämnden var enig.

FÖRSÄKRINGSNÄMNDEN

Ordförande Bygglin
Sekreterare Siirala

Medlemmar:
Maso
Sario
Vaitomaa
Yrttiaho
 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia