Haku

FINE-016585

Tulosta

Asianumero: FINE-016585 (2019)

Kategoria: Arvopaperinvälitystoiminta

Ratkaisu annettu: 04.04.2019

Arvopaperikaupankäynti. Järjestelmävirhe. Kaupankäyntijärjestelmän toimimattomuus. Myyntitoimeksianto. Onko asiakkaalle aiheutunut korvattavaa vahinkoa pankin kaupankäyntijärjestelmän häiriöstä?

Tapahtumatiedot

Asiakas ei pystynyt tekemään aamupäivällä 20.6.2018 Keskisuomalainen Oyj:n A-osakkeiden myyntitoimeksiantoa pankin verkkopalvelussa sen toimintahäiriön vuoksi. Asiakas soitti pankkiin ja jätti puhelimitse 3.000 osakkeen myyntitoimeksiannon rajahintaan 11,00 euroa klo 10:38. Pankki otti yhteyttä asiakkaaseen klo 12:10 ja tiedusteli, mikäli asiakas haluaisi vaihtaa rajahinnan 11,50 euroon. Asiakas ei halunnut muuttaa rajahintaa. Pankki välitti toimeksiannon markkinapaikalle klo 12:14. Kaupat ovat toteutuneet seuraavasti:

Aika Määrä (kpl) Kurssi Yhteensä (eur)
12:15:00 46 11,50 529,00
12:15:00 2 11,10 22,20
12:15:00 199 11,05 2.198,95
12:15:00 275 11,05 3.038,75
12:15:00 500 11,00 5.500,00
12:15:00 8 11,00 88,00
12:30:22 61 11,00 671,00
12:35:45 1000 11,00 11.000,00
12:54:02  440 11,00 4.840,00
12:54:31 469 11,00 5.159,00

Asiakkaan valitus

Asiakas on valituksessaan kertonut pankin verkkopalvelun ollessa poissa käytöstä tehneensä poikkeuksellisesti myyntitoimeksiannon puhelimitse, koska arvelin asialla olevan kiire yhtiön antaman tulosvaroituksen vuoksi. Kurssi toimeksiantohetkellä klo 10:38 oli 11,50 euroa ja asiakas asetti rajahinnaksi 11,00 euroa. 

Jostain syystä toimeksiantoa ei heti tehty, vaan asiakas sai klo 12:10 pankilta puhelinsoiton, jossa kerrottiin että kurssi on 11,50 euroa ja asiakas saisi enemmän, jos muuttaisi rajahintaa. Toimeksianto tehtiin vasta klo 12:14:59. Tämä aiheutti sen, että vain pieni osa meni kaupaksi hintaan 11,50 euroa ja suurin osa hintaan 11,00 euroa. Kurssigraafista näkee, että osakkeen hinta pysyi 11,50 eurossa klo 10:38–12:10. Olettaen, että ostajia olisi löytynyt, asiakas menetti näin ollen 1.453,10 euroa. Asiakas vaatii pankkia korvaamaan hänelle pankin viivyttelystä johtuneena vahinkona 1.453,10 euroa. 

Palveluntarjoajan vastine

Pankki on vastineessaan kertonut pankin verkkopalvelun kaupankäyntijärjestelmässä olleen tekninen häiriö aamupäivällä 20.6.2018 aina puoleenpäivään saakka. Tuona aikana asiakkaat eivät voineet toteuttaa toimeksiantoja verkkopalvelun kautta. Asiakkaita informoitiin häiriöstä verkkopalvelussa. Asiakas jätti toimeksiannon puhelimitse klo 10:38. Teknisestä häiriöstä johtuen toimeksiannon vastaanottanut toimihenkilö ei ole voinut toteuttaa toimeksiantoa puoleen päivään mennessä. 

Teknisen häiriön poistuttua pankki otti yhteyttä asiakkaaseen klo 12:10 tiedustellakseen, mikäli asiakas haluaisi muuttaa rajahinnan 11,50 euroon, jotta saisi mahdollisesti paremman myyntihinnan. Asiakas ei halunnut muuttaa rajahintaa. 

Asiakkaan toimeksianto oli kooltaan 3000 kpl ja 33.046,90 euroa. Tämä toimeksianto oli kooltaan 37 % koko päivän euromääräisestä vaihdosta. Osakkeen tarjouskirjassa ostopuolella oli niin vähän ostajia, että noin iso toimeksianto luonnollisesti laski osakekurssin alas aina 11,00 euroon saakka. Tämä olisi tapahtunut milloin tahansa päivän aikana. Asettaessa 11,00 euron rajahinnan isolle toimeksiannolle, toimeksianto syö väkisin ostolaidan alaspäin aina tuohon rajahintaan saakka. Tarjouskirjassa ostolaidan ylimpänä 11,50 euron hinnalla oli siis tuolloin vain 46 kpl osakkeita. Loput toteutuivat alemmilla hinnoilla. Tämä näkyy hyvin päivän sisäisessä kurssigraafissa. Osakekurssi palautui tasolle 11,30–11,50 euroa, kun asiakkaan toimeksianto oli toteutunut.

Sama olisi tapahtunut, jos asiakas olisi milloin vain aamupäivällä itse laittanut samanlaisen yhden toimeksiannon rajahinnalla 11,00 euroa. Asiakas ei ole menettänyt 1.453,10 euroa, koska osakekurssi ei olisi pysynyt 11,50 eurossa. Rajahinta olisi siis varsin "aggressiivinen”, ja todennäköisesti parempi lopputulos olisi tullut korkeammalla rajahinnalla tai että toimeksiannon olisi pilkkonut useampaan erään.

Pankin käsityksen mukaan asiakkaalle ei ole syntynyt välitöntä vahinkoa, eikä korvausvaatimukselle ole perusteita. Pankki ei vastaa siitä, että arvopaperipalvelut esim. verkkopalvelussa ovat keskeytyksettä asiakkaan käytettävissä, eikä pankki ole vastuussa välillisistä vahingoista. Arvopaperin osto- ja myyntitoimeksiannon yleisien ehtojen mukaan sopijapuoli ei vastaa toiselle sopijapuolelle aiheutuneesta välillisestä tai epäsuorasta vahingosta. Tällaisena vahinkona voidaan pitää muun muassa saamatta jäänyttä tuottoa. Asiakkaan esittämälle korvausvaatimukselle ei ole perusteita.

Selvitykset

Keskisuomalainen Oyj:n A-osakkeen kurssigraafin mukaan osakkeen arvo oli ainakin klo 10:40 lähtien tasan 11,50 euroa hieman yli klo 12 saakka, jolloin arvo putosi 11,00 euroon. Arvo nousi 11,15 euroon hieman ennen klo 13, minkä jälkeen arvo nousi vähitellen takaisin 11,50 euroon noin puoli kolmeksi. Sen jälkeen arvo vaihteli 11,35–11,55 euron välillä. 

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Osapuolten välisen erimielisyyden ratkaisemiseksi Sijoituslautakunnan on arvioitava onko asiakkaalle aiheutunut vahinkoa siitä, että pankki ei ollut välittänyt asiakkaan myyntitoimeksiantoa markkinapaikalle kaupankäyntijärjestelmänsä häiriön vuoksi klo 10:38–12:14. Mikäli asiakkaalle katsotaan aiheutuneen vahinkoa, on lisäksi arvioitava vastaako pankki ehtojensa mukaan tästä vahingosta.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Arvopaperin osto- ja myyntitoimeksiannon yleisten ehtojen mukaan pankki vasta virheillään ja laiminlyönneillään asiakkaalle aiheuttamasta välittömästä vahingosta. Sopijapuoli ei vastaa toiselle sopijapuolelle aiheutuneesta välillisestä tai epäsuorasta vahingosta. Tällaisena vahinkona voidaan pitää muun muassa saamatta jäänyttä tuottoa sekä sijoituksesta johtuvaa tappiota. 

Asian arviointi

Riidatonta asiassa on se, että asiakas jätti pankille puhelimitse klo 10:38 toimeksiannon myydä 3.000 kappaletta Keskisuomalainen Oyj:n A-osakkeita rajahintaan 11,00 euroa. Pankki välitti toimeksiannon markkinapaikalle kaupankäyntijärjestelmänsä häiriön vuoksi vasta klo 12:14. Erästä meni klo 12:15:00 kaupaksi 46 osaketta hintaan 11,50 euroa, 2 osaketta hintaan 11,10 euroa ja 474 osaketta hintaan 11,05 euroa. Tämän jälkeen loput osakkeet eli 2.478 kappaletta menivät kaupaksi klo 12:15:00–12:54:31 hintaan 11,00 euroa. 

Asiakkaan mukaan olisi ollut mahdollista, että kaupat olisi tehty hintaan 11,50 euroa kappaleelta, jos toimeksianto olisi välitetty markkinapaikalle heti 10:38. Osakkeen kurssi oli 11,50 euroa tuolloin. Pankin mukaan asiakkaan myymä erä oli niin suuri ja hinta ”aggressiivinen”, että asiakkaan myyntitarjous olisi laskenut osakkeen hinnan 11,00 euroon aamupäivälläkin. 

Osakkeella tehtiin kyseisenä päivänä yhteensä 7.940 kauppaa. Asiakkaan osuus päivän kaupankäynnistä oli siten kappalemäärältään noin 38 %. 

Asiakkaalle mahdollisesti aiheutunutta vahinkoa arvioitaessa on otettava huomioon, että asiakkaan myyntitoimeksianto on toteutettu rajahinnalla tai sen yli toimeksiannon ehtojen mukaisesti. Asiakkaalle olisi voinut aiheutua vahinkoa vain, jos kaupat olisi tehty parempaan hintaan aamupäivällä kuin nyt toteutui. Tämä olisi edellyttänyt sitä, että ennen asiakkaan toimeksiantoa markkinapaikalla olisi ollut riittävästi ostotoimeksiantoja yli 11,00 euron hintaan tai että asiakkaan jättämästä myyntitarjouksesta huolimatta markkinapaikalle olisi tehty yli 11,00 euron ostotarjouksia. 

Sijoituslautakunta pitää todennäköisenä, että asiakkaan asettama muuhun osakkeella käytyyn vaihtoon nähden alhainen rajahinta olisi laskenut kurssin 11,00 euroon aamupäivälläkin ottaen huomioon osakkeen vähäisen kaupankäyntimäärän ja asiakkaan toimeksiannon suuruuden. 

Lopputulos

Sijoituslautakunta katsoo, että pankin kaupankäyntijärjestelmän häiriöstä ei ole aiheutunut asiakkaalle vahinkoa. 

Sijoituslautakunta ei suosita korvausta.

Sijoituslautakunta oli yksimielinen.

SIJOITUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros  
Sihteeri Heino

Jäsenet:
Ovaska
Pönkä
Sario
Tapanila

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia