Haku

FINE-016582

Tulosta

Asianumero: FINE-016582 (2019)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 26.02.2019

Kompastuminen kuoppaan. Kiinteistön omistajan korvausvastuu.

Tapahtumatiedot

Asiakas kompastui kiinteistön piha-alueella olleeseen kuoppaan 31.7.2018. Kaatuessaan hän satutti kätensä. Asiakas haki korvausta kiinteistön omistavan kaupungin vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö antoi asiassa korvauspäätöksen 11.10.2018, jossa se totesi, että asiakkaan kaatuminen oli tapahtunut murskepintaisella pysäköintialueella, jossa oli ollut noin neljä senttimetriä syviä autonrenkaiden aiheuttamia painaumia. Kiinteistö tarkistetaan viikoittain. Yhtiö katsoi, että kiinteistön omistaja oli huolehtinut kiinteistön piha-alueen kunnossapidosta asianmukaisesti. Kiinteistön omistajalle ei syntynyt korvausvastuuta asiakkaan henkilövahingosta, eikä vahinkoa siksi korvattu vastuuvakuutuksesta.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyytää asiassa FINEn ratkaisusuositusta. Asiakas on kaatunut kiinteistön pihalla 31.7.2018 ja vielä 21.8.2018 samat kuopat olivat pysäköintialueella. Vakuutusyhtiön päätöksen mukaan kiinteistön kunto tarkastetaan viikoittain, mutta mitään raporttia tästä ei ole.

Myös kiinteistössä sijaitsevan neuvolan henkilökunta on kertonut asiakkaalle pihan olevan usein huonosti hoidettu. Kuoppa oli syylinen asiakkaan vahinkotapahtumaan ja piha on ollut huonosti hoidettu, vaikka näkyvyys olisikin ollut hyvä.

Asiakas on toimittanut FINElle myös kuvia vahinkopaikasta ja kuopista.

Vakuutusyhtiö toistaa aiemman kantansa ja viittaa 111.10.2018 antamaansa korvauspäätökseen. Kiinteistön omistaja on osoittanut huolehtineensa kiinteistön kunnossapidosta riittävällä tavalla ja kyseessä on ollut tavanomainen hiekkapintaisen alueen tason vaihtelu. Kaupunki ei kiinteistön omistajana ole vastuussa asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta.

Vakuutuksenottajan kuuleminen

FINE on varannut vakuutetulle mahdollisuuden lausua asiassa. Vakuutuksenottaja on vastauksessaan kertonut, että työohjeiden mukaan kohteessa tehdään yleiskierrokset sisällä ja ulkona 200–104 kertaa vuodessa. Yleiskierroksia ei erikseen dokumentoida.

Piha-alueen kunnosta ei ole tehty palvelupyyntöjä tai vikailmoituksia palveluportaaliin.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Vahingonkorvauslain (31.5.1974/412) 2 luvun 1.1 §:n mukaan, joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään muuta johdu.

Vastuuvakuutuksen ehtojen kohdan 5.1 mukaan vakuutus korvaa vakuutuksenottajana olevan yhteisön toiminnassa toiselle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kysymys siitä, onko kiinteistön omistaja korvausvastuussa asiakkaan henkilövahingosta ja tuleeko vahinko siten korvata vastuuvakuutuksesta.

Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää pääsääntöisesti tahallisuutta tai tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan moitittavaa menettelyä eli virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä. Kiinteistönomistajalla on vakiintuneesti katsottu olevan korostunut velvollisuus huolehtia siitä, että kiinteistön alueella voidaan turvallisesti liikkua. Kiinteistönomistajan on vastuusta vapautuakseen osoitettava toimineensa kiinteistön kunnossapidossa asianmukaisesti olosuhteiden edellyttämällä tavalla.

FINE katsoo, että tämän kaltaisella pihatiellä, jossa erillistä jalankulkuväylää ei ole, on tyypillisesti myös jalankulkuliikennettä ja siksi alue tulee pitää myös jalankulkuliikennettä tyydyttävässä kunnossa.

FINEn käyttöön toimitettujen asiakirjojen mukaan asiakas on 31.7.2018 kompastunut noin neljä senttiä syvään kuoppaan ja kaatunut. Asiakas on toimittanut myös kuvia alueesta ja kuopista. FINEn näkemyksen mukaan tämän suuruinen korkeusero muutoin melko tasaisella alueella aiheuttaa alueella liikkuville kompastumisriskin.

Toimitetun selvityksen mukaan kiinteistön kuntoa tarkkaillaan pääsääntöisesti tekemällä viikkokierrokset kiinteistönhoitajan toimesta. Tässä tapauksessa ei kuitenkaan ole tietoa siitä, milloin kiinteistönhoitaja on viimeksi ennen vahinkoa käynyt kiinteistössä. Vakuutuksenottajan mukaan kohteessa tehdään yleiskierrokset 104-200 kertaa vuodessa, mutta yleiskierroksia ei erikseen dokumentoida.

FINE toteaa, että koska asiassa ei ole voitu esittää selvitystä siitä, kuinka pysäköintialueen kuntoa on ennen vahinkoa hoidettu ja milloin tarkastuskierros kohteessa on viimeksi ennen vahinkoa tehty, jää asiassa selvittämättä, että kiinteistönomistaja olisi toiminut piha-alueen kunnossapidossa huolellisesti. Näin ollen FINE suosittaa vastuuvakuutusyhtiötä korvaamaan vahingon vakuutusehtojen mukaan.

Lopputulos

FINE suosittaa vakuutusyhtiötä korvamaan asiakkaan henkilövahingon vastuuvakuutuksen ehtojen mukaisesti.

FINE

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä 
Hyytiäinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia