Haku

FINE-016569

Tulosta

Asianumero: FINE-016569 (2019)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 28.02.2019

Toiminnan vastuu. Sadevesiviemärin vuoto. Kosteudesta aiheutunut vahinko. Oliko kyseessä vakuutusehtojen mukainen äkillinen vuoto?

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajana olevan E Oy:n työntekijä oli tehnyt eräässä aliurakkakohteessa rakennuksen sisäpuolisen sadevesiviemäriputken liitoksen. Urakka oli luovutettu tilaajalle 28.11.2016. Kohteessa havaittiin 3.8.2017 vesivahinko. Se oli aiheutunut huonosti asennetusta sadevesiviemäriputken tiivisteestä, jonka seurauksena vettä oli vuotanut putkesta hiljalleen rakenteisiin. E Oy haki korvausta vahingosta toiminnan vastuuvakuutuksestaan.

Vakuutusyhtiö on päätöksillään 27.9.2017 ja 13.6.2018 evännyt korvauksen, koska vahinko oli syntynyt pitkän ajan kuluessa, joten se ei kuulunut vakuutusehtojen mukaan vastuuvakuutuksen korvauspiiriin.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

E Oy on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen. Vakuutusehdoissa ei ole määritelty, mitä hitaalla tai nopealla vahingolla tarkoitetaan, joten asia tuli arvioida suhteessa vahingon kohteena olevan omaisuuden käyttöikään. Tässä tapauksessa 8-10 kuukauden ajanjaksoa voidaan perustellusti pitää lyhyenä verrattuna kiinteistön käyttöikään. Siten vahinko on korvattava vastuuvakuutuksesta kokonaan. E Oy on huomauttanut, että uudemmissa vakuutusehdoissa vahingon ilmenemisaika oli määritelty tarkemmin. Tämän perusteella E Oy katsoo, että toissijaisesti korvauksen määrästä voitaisiin vähentää enintään 1/5. Vakuutusehdoissa ei puhuta välittömästi syntymisensä yhteydessä vahinkoa aiheutuvasta tapahtumasta. Vakuutusehto on siten epäselvä, joten sitä on tulkittava vakuutuksenottajan eduksi. Kyse ei ole korroosioon tai homehtumiseen verrattavasta tilanteesta.

Vakuutusyhtiö on toistanut korvauspäätöksissään lausumansa ja todennut vahingon johtuneen siitä, ettei sadevesiviemäriputken tiiviste ollut ollut kunnolla paikallaan. Sen vuoksi vettä oli päässyt vuotamaan vähitellen rakenteisiin. Todennäköisesti tiiviste oli ollut puutteellinen jo asennushetkestä lähtien, ja vettä oli päässyt vuotamaan putkesta vähitellen yli kahdeksan kuukauden aikana, kunnes vahinko havaittiin. Kyseessä olevan kaltainen kosteusvahinko on nimenomaisesti vakuutusehtojen rajoituksen mukainen vähitellen tapahtuneen vaikutuksen perusteella syntynyt vahinko, joten sitä ei korvata vastuuvakuutuksesta.

Sopimusehdot

Kysymyksessä olevaan toiminnan vastuuvakuutukseen 1.11.2013 alkaen sovellettujen vakuutusehtojen kohdan 2.11 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut kosteudesta tai sadeveden, sulamisveden, jäteveden, vesialaan, vesistön tai meren tulvimisesta.

Vakuutuksesta korvataan kuitenkin äkillinen vahinko, jonka syynä on satunnainen tai yksittäinen virhe tai laiminlyönti tai rakennukseen, laitokseen tai laitteeseen vakuutuksenottajan korvausvastuun perustavasta syystä äkillisesti tai ennalta arvaamatta syntynyt vika tai puute. Lisäksi edellytetään, että myös vahingon syntyminen edellä mainitut edellytykset täyttävän syyn seurauksena on tapahtunut äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti eikä perustu hitaaseen, vähitellen tapahtuvaan vaikutukseen tai jatkettuun tekoon tai laiminlyöntiin tai muutoin toistuviin tapahtumiin. Vakuutuksesta ei kuitenkaan korvata tulvimisesta aiheutunutta vahinkoa, jonka syynä on taloteknisen järjestelmän suunnittelu-, mitoitus- tai rakennusvirhe.

Ratkaisusuositus

Asiassa on arvioitava, oliko vahinko syntynyt vakuutusehtojen edellyttämällä tavalla äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti, kun E Oy:n virheellisesti asentama sadevesiviemäri oli vuotanut ja siitä aiheutunut vesivahinko oli havaittu yli kahdeksan kuukauden kuluttua urakan valmistumisesta.

FINE toteaa, että asiaan sovellettavissa vakuutusehdoissa kosteudesta aiheutuneet vahingot on lähtökohtaisesti rajoitettu vastuuvakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle. Vakuutuksesta korvattavaksi on kuitenkin määritelty äkillinen vahinko, jonka syynä on satunnainen tai yksittäinen virhe tai laiminlyönti tai rakennukseen, laitokseen tai laitteeseen vakuutuksenottajan syystä äkillisesti ja odottamattomasti syntynyt vika tai puute. Tällöin on lisäksi edellytetty, että myös itse vahinko on syntynyt äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti.

FINEn käyttöön toimitetun selvityksen perusteella vahinko on tässä tapauksessa johtunut E Oy:n virheellisesti suorittamasta asennuksesta, joten vahingon syynä voidaan pitää vakuutusehdoissa mainittua E Oy:n yksittäistä virhettä tai laiminlyöntiä. Tämän lisäksi myös vahingon syntymisen mainitun virheen seurauksena on kuitenkin täytynyt tapahtua äkillisesti ja odottamattomasti, jotta se korvattaisiin vakuutuksesta. Vakuutuslautakunta on ratkaisukäytännössään, kuten asiassa FINE-012117 (2018) katsonut, että vakuutusehdon sanamuodon mukaan vahingon korvattavuus on kytketty ainoastaan siihen seikkaan, oliko vahinko syntynyt äkillisesti, muttei siihen, milloin vahinko oli havaittu tai se olisi ylipäätään ollut mahdollista havaita.

Fine katsoo, ettei E Oy:n esittämä tulkinta siitä, että vahingon äkillisyyttä olisi arvioitava vahingon kohteeksi joutuneen omaisuuden odotetun käyttöiän perusteella, perustu vakuutusehtoihin. Vakuutusehtojen kohtaa 2.11 ei myöskään voida pitää tältä osin epäselvänä.

Asiakirjatietojen perusteella puheena oleva asennustyö oli tehty jossain vaiheessa ennen asennusurakan luovuttamista 28.11.2016. Vesivahinko oli havaittu 3.8.2017 eli yli kahdeksan kuukauden kuluttua viemäriputken asentamisesta. Ilmoitetun mukaan vahinko oli johtunut huonosti paikallaan olleesta tiivisteestä, joten putki on todennäköisimmin vuotanut heti asentamisestaan alkaen. Käytettävissään olevan selvityksen perusteella FINE katsoo, ettei kosteusvahinko ole syntynyt äkillisesti, vaan kyse on ollut rajoitusehdon mukaisesta vähitellen syntyneestä vahingosta.

Lopputulos

FINE pitää vakuutusyhtiön päätöstä asianmukaisena.

FINE

Johtava lakimies Isokoski
Esittelijä 
Hyytiäinen

Tulosta