Haku

FINE-016567

Tulosta

Asianumero: FINE-016567 (2019)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 01.03.2019

Vuokratiloissa toimivan myymälänharjoittajan vastuu. Myymälän asiakas jäänyt sulkeutuvan liukuoven tönäisemäksi ja kaatunut. Tuottamus. Tuliko kaatumisesta aiheutunut henkilövahinko korvata myymälänharjoittajan vastuuvakuutuksesta?

Tapahtumatiedot

Myymälänharjoittaja B Oy:n 10.9.2018 tekemän vahinkoilmoituksen mukaan A (s. 1938) oli 27.8.2018 poistumassa myymälästä sisarensa kanssa. A:n sisar jäi tuulikaappiin, kun A käveli ovista ulos ja jäi ovien ulkopuolelle seisomaan. A lähti tulemaan takaisin sisälle samalla hetkellä, kun myymälän liukuovet lähtivät sulkeutumaan. A joutui ovien töytäisemäksi ja kaatui lattialle ja hänelle aiheutui lonkan murtuma. B Oy teki asiassa vahinkoilmoituksen vastuuvakuutukseensa. 

Vakuutusyhtiö viittasi korvauspäätöksessään saamaansa selvitykseen, jonka mukaan myymälän liukuovissa ei ollut havaittu mitään vikaa tai toimintahäiriötä. Liukuovet tarkastetaan päivittäin ja ovet tarkastettiin myös huoltoyhtiön toimesta vahingon jälkeen, jolloin niiden todettiin toimivan moitteetta ja puristusvoimien olevan sallituissa rajoissa. Vastaavia vahinkoja ei ollut tapahtunut aiemmin. Vakuutusyhtiö katsoi, että myymälän ovien kunnossapito oli järjestetty asianmukaisesti. Vahinko ei ollut aiheutunut B Oy:n huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä liukuovien kunnossapidossa, joten B Oy:lle ei ollut syntynyt korvausvastuuta A:n henkilövahingosta eikä vahinko ollut vastuuvakuutuksesta korvattava.

Asia käsiteltiin vielä vakuutusyhtiön sisäisessä muutoksenhakuelimessä, joka toisti lausunnossaan yhtiön aiemman, kielteisen kannan. Lausunnossa todettiin lisäksi, että B Oy on myymäläkiinteistössä vuokralaisena. Voimassa olevan oikeuskäytännön mukaan kiinteistön omistaja vastaa mahdollisista kiinteistön rakenteiden turvallisuuspuutteista, millä perusteella A:ta kehotettiin olemaan asiassa yhteydessä kiinteistön omistajaan.

Asiakkaan valitus

A ilmoittaa tyytymättömyytensä vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyytää asiassa Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta. Vahinkotilanteesta on videotallenne, johon A pyytää lautakuntaa tutustumaan. On selvää huolimattomuutta, että liukuovien liiketunnistimet eivät havainneet A:n olevan ovien välissä niiden paiskauduttua kiinni. A vaatii vahingonkorvausta lonkkamurtuman hoitokuluista ja toipumisaikana käytetystä kunnallisesta ruokapalvelusta sekä kivusta ja särystä.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toteaa, että vastuuvakuutuksesta korvataan vain sellaisia vahinkoja, joista vakuutuksenottaja on lain mukaan korvausvastuussa. Tässä tapauksessa korvausvastuun syntyminen edellyttäisi, että B Oy olisi toiminut huolimattomasti tai laiminlyönyt velvollisuutensa. Pelkästään se, että vahinko on tapahtunut B Oy:n myymälätiloissa, ei aiheuta B Oy:lle korvausvastuuta A:n henkilövahingosta. Ovien toiminta on B Oy:n toimesta tarkastettu päivittäin, ovet oli huollettu säännöllisesti ja asianmukaisesti eikä niiden toiminnassa ollut todettu mitään vikaa. Vastaavia vahinkoja ei ollut sattunut aiemmin.

Automaattiovien ja sen turvalaitteiden toiminta käytiin tarkastamassa 3.9.2018. Tarkastusraportin mukaan ovissa ei ollut mitään vikaa tai toimintahäiriötä, vaan niiden todettiin toimivan moitteetta ja puristusvoimat olivat sallituissa rajoissa. Automaattiovet eivät kuitenkaan olleet standardin EN 16005 mukaiset, kun niistä puuttuivat turvalaitetutkat molemmilta puolilta sekä takareunan varmistukseen tarkoitettu sivuturvalaite. Raportissa mainittiin lisähuomiona, että pyörätuolien säilytyspaikka, somisteet ja niiden sijoittelu tuulikaapissa mahdollistavat puristumisvaaran syntymisen. Huomautuksella ei kuitenkaan ole merkitystä arvioitaessa nyt käsiteltävänä olevaa vahinkoa. Tuulikaapissa olleilla tavaroilla ei ollut vaikutusta ovien toimintaan, eikä vahinko johtunut siitä, että A olisi jäänyt ovien avautuessa tavaroiden vuoksi puristuksiin, vaan ovien ollessa sulkeutumassa A ja ovi törmäsivät.

B Oy ei omista kiinteistöä, vaan myymälätilat on vuokrattu. B Oy ei vastaa ovien toiminnasta tai mahdollisista niiden turvallisuuteen liittyvistä puutteista. Kiinteistönomistajan vastuulla on huolehtia, että kiinteistöön asennetut automaattiovet soveltuvat vuokralaisen toimintaan ja täyttävät tarvittavat turvallisuusvaatimukset. Vakuutusyhtiö katsoo, ettei B Oy:n toiminnassa palveluntarjoajana ja kiinteistön vuokralaisena ole osoitettu mitään sen syyksi luettavaa huolimattomuutta, varomattomuutta, laiminlyöntiä, virhettä tai muuta moitittavaa menettelyä, jonka johdosta kyseinen vahinko olisi aiheutunut. B Oy:lle ei ole syntynyt vahingosta lakiin perustuvaa korvausvastuuta. Tästä johtuen vahinkoa ei ole korvattu vastuuvakuutuksesta. Vakuutusyhtiö pyytää, että Vakuutuslautakunta katsoo ratkaisusuosituksessaan yhtiön antaman päätöksen asianmukaiseksi.

Vakuutetun kuuleminen

Vakuutuslautakunta on varannut vakuutettuna olevalle B Oy:lle tilaisuuden esittää asiassa kannanottonsa. B Oy:n puolesta on ilmoitettu lautakunnalle, ettei B Oy:llä ole asiaan lisättävää.

Selvitykset

Vakuutuslautakunnalla on käytössään seuraavat selvitykset:

  • A:n valitus Vakuutuslautakunnalle 21.11.2018 ja lisäkirjelmä 10.12.2018
  • vakuutusyhtiön vastine 30.11.2018
  • B Oy:n vastuuvahinkoilmoitus 10.9.2018
  • vakuutusyhtiön korvauspäätös 10.9.2018
  • vakuutusyhtiön sisäisen muutoksenhakuelimen lausunto 9.11.2018
  • lausunto koskien automaattioven tarkastusta 4.9.2018 ja ovien huoltopäiväkirja ajalta 15.12.2015 ̶ 4.12.2017
  • sähköpostikirjeenvaihtoa A:n asiamiehen ja kiinteistön omistajan vastuuvakuutusyhtiön välillä
  • videotallenne vahinkotapahtumasta
  • yrityksen vastuuvakuutuksen vakuutusehdot.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, tuleeko A:n henkilövahinko korvata B Oy:n vastuuvakuutuksesta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vahingonkorvauslain (31.5.1974/412) 2 luvun 1.1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Yrityksen vastuuvakuutuksen ehtojen kohdan 1.2 mukaan näiden lajiehtojen ja vakuutusyhtiön yleisten yritysvakuutusehtojen perusteella vakuutusyhtiö korvaa vakuutuksenottajan ilmoittamassa toiminnassa vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutetut, vakuutuskauden aikana vakuutusyhtiölle kirjallisesti ilmoitetut henkilö- ja esinevahingot, joista vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa, sekä niihin liittyvät, näissä ehdoissa erikseen mainitut muut kustannukset. (…)

Asian arviointi

Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää pääsääntöisesti joko tahallisuutta tai tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan sitä, että korvausvelvollinen on aiheuttanut toiselle vahingon huolimattomuudellaan, laiminlyönnillään tai virheellään. Yleisölle palveluja tarjoavalla yrityksellä on vakiintuneesti katsottu olevan korostunut velvollisuus huolehtia siitä, että sen liiketiloissa voi turvallisesti liikkua. Palvelujen tarjoajalla on näyttötaakka siitä, että se on asianmukaisesti huolehtinut liiketilojensa turvallisuudesta. Asiassa on siten kyse siitä, onko B Oy osoittanut huolehtineensa liiketilojensa turvallisuudesta huolellisesti ja asianmukaisesti.

B Oy:n tekemän vahinkoilmoituksen ja Vakuutuslautakunnan käyttöön toimitetusta videotallenteesta ilmenevän perusteella A on 27.8.2018 poistunut B Oy:n myymälästä. Seistyään hetken ovien ulkopuolella A on lähtenyt takaisin sisään myymälään, jolloin sulkeutuvat liukuovet ovat osuneet A:han ja A on kaatunut. Automaattioven tarkastusta koskevan lausunnon 4.9.2018 mukaan ovet eivät ole huhtikuussa 2013 voimaan astuneen standardin mukaisessa kunnossa. Ovesta puuttuvat turvalaitetutkat molemmilta puolilta ovea sekä takareunan varmistukseen tarkoitettu sivuturvalaite. Lisäksi raportissa kiinnitetään huomiota siihen, että tuulikaappiin sijoitetut somisteet ja siellä sijaitseva pyörätuolin säilytyspaikka mahdollistavat puristumisvaaran syntymisen.

Vakuutuslautakunta toteaa, että vastuu kiinteistön rakenteiden yleisistä turvallisuuspuutteista kuuluu kiinteistön omistajalle, ei esimerkiksi liiketiloissa toimivalle vuokralaiselle. Liiketilan vuokralaisen velvollisuutena on kuitenkin huolehtia siitä, että liiketiloja käytetään tavalla, joka ei vaaranna tiloissa kulkevien asiakkaiden turvallisuutta. A:n henkilövahinko on aiheutunut, kun sulkeutumassa olleet liukuovet ovat törmänneet häneen. Vakuutuslautakunnalle esitetyn selvityksen mukaan ovet eivät ole vastanneet voimassa olevaa turvallisuusstandardia. Ovien rakenteelliset turvallisuuspuutteet eivät kuitenkaan ole kiinteistössä vuokralaisena olevan B Oy:n vastuulla. Siltä osin, kuin automaattiovien tarkastusraportissa on kiinnitetty huomiota tuulikaapissa sijaitsevaan pyörätuolin säilytyspaikkaan ja myyntiartikkeleihin, Vakuutuslautakunta toteaa, että kyseessä on myymälänharjoittajan vastuulla oleva asia. Lautakunta katsoo kuitenkin, ettei selvityksistä ilmene, että näillä seikoilla olisi ollut yhteyttä A:n henkilövahinkoon.

Vakuutuslautakunta katsoo, ettei B Oy:lle ole syntynyt korvausvastuuta A:n henkilövahingosta. Lautakunta pitää vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Laine

Jäsenet:
Alinentalo-Pelttari
Korpiola
Rusanen
Sarpakunnas

Tulosta