Haku

FINE-016502

Tulosta

Asianumero: FINE-016502 (2019)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 28.03.2019

Vuotovahinko. Oliko kyseessä nesteen vuotaminen rakenteiden vedeneristeiden läpi tai putkiston ja rakenteiden liittymäkohdasta?

Tapahtumatiedot

Asiakkaan vuonna 2005 rakennetussa talousrakennuksessa havaittiin vesivahinko kesällä 2018. Kartoitusraportin mukaan rakennuksen wc-/kylpyhuonetilassa oli käsienpesualtaan yhteydessä sijaitsevan pyykinpesukoneen viemäröintiyhteen tiiviste pullahtanut osittain irti. Raportin mukaan viemäriyhteestä vuotanut vesi oli päässyt rakenteisiin käsienpesualtaan alapuolella olevien putkiläpivientien kautta. Väliseinien alaosassa ja alapohjan betonilaatassa oli pintakosteutta.

Vakuutusyhtiö antoi asiasta kielteisen korvauspäätöksen vedoten vakuutusehtojen rajoitusehtoon, jonka mukaan vakuutuksesta ei korvata mm. vahinkoa, jonka on aiheuttanut rakenteiden vesieristeiden läpi tai putkiston ja rakenteiden liittymäkohdasta vuotanut vesi.

Asiakas haki muutosta päätökseen vakuutusyhtiön sisäisestä muutoksenhakuelimestä. Asiakas katsoi, että vahingon syy ei ollut rakenteiden liittymäkohdasta vuotanut vesi, vaan viemäriyhteen rengasliittimen tiivisteen katkeaminen ja luiskahtaminen pois, josta johtui veden tulviminen lattialle. Asiakas katsoi, että vedeneristys on tehty rakennusaikaisten veden- ja kosteudeneristysohjeiden mukaisesti. Vakuutusyhtiö antoi edelleen kielteisen päätöksen.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas vaatii vahingon korvaamista. Vahinko on ollut ennalta arvaamaton ja rakenne on tehty sen aikaisten rakennusmääräysten mukaisesti. Vahingon syynä on rengasliittimen tiivisteen katkeaminen ja siitä johtunut veden tulviminen lattialle. Veden pääsy imeytymään maanvaraiseen laattaan on seurausta jo tapahtuneesta vahingosta. Vakuutusyhtiö ei voi tehdä päätöstä vedoten vedeneristeiden läpi tai putkiston ja rakenteiden liittymäkohdasta vuotaneeseen veteen, koska vedeneristys on laitettu suojaputken ympärille siten, ettei siitä pääse vuotamaan vettä laattaan.

Vuodon pääsy laattaan johtuu mahdollisesti maanvaraisen alapohjan sekä betonin kutistumisesta ja siitä johtuvasta vuotokohdan avautumisesta vedeneristyksen sekä suojaputken väliin. Asiakkaan mukaan alapohjan ja betonin kuivumisesta johtuva kutistuminen on mahdotonta havaita normaalina rakenteiden kunnossapitokatselmuksen aikana.

Asiakkaan kiinteistö on ollut vakuutettuna tässä vakuutusyhtiössä vuosina 2004–2005. Asiakas on viitannut toimittamiensa aiempien vakuutusehtojen vuototurvaa koskeviin kohtiin ja katsonut, että vakuutusyhtiö on uudessa tuotteessaan muuttanut vakuutusehtoja siten, että kuluttajalla ei ole mahdollisuutta ymmärtää vakuutusehtojen muuttuneen näin radikaalisti. Vakuutusyhtiö ei ole tiedottanut seikkaperäisesti vakuutusehtojen muuttumisesta kun se on lanseerannut uuden tuotteen markkinoille.

Vakuutusyhtiö katsoo, että vahinko on aiheutunut veden päästyä rakenteeseen vedeneristeen läpi, koska putkiläpiviennit eivät ole olleet tiiviit. Rajoitusehdolla on suljettu korvauspiirin ulkopuolelle kategorisesti kaikki vahingot, jotka aiheutuvat putkiston ja rakenteiden liittymäkohdista vuotaneesta nesteestä. Kyseessä on rajoitusehdon mukainen vahinko, eikä sillä ole merkitystä, mistä syystä vedet ovat päässeet valumaan lattialle.

Aiempien vakuutusehtojen osalta vakuutusyhtiö toteaa, että kohde on ollut vakuutettuna nykyisellä kotivakuutuksellaan 30.6.2017 alkaen. Aikaisemmin kohde on ollut vakuutettuna eri tuotteella eri sopimusehtoineen. Muiden tuotteiden tuon aikaisilla vakuutusehdoilla ei ole merkitystä arvioitaessa nyt käsiteltävää asiaa. Kohteen aiempi vakuutus oli päättynyt 17.10.2010.

Sopimusehdot

Kotivakuutuksen vakuutusehtojen (voimassa 1.4.2018 alkaen) kohdan 5.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetun omaisuuden suoranainen esinevahinko, joka on aiheutunut jäljempänä selostetusta tapahtumasta, jos tämä tapahtuma on ollut äkillinen ja ennalta arvaamaton ja jos turva, jonka perusteella vahinko on korvattavissa, on ollut voimassa vakuutustapahtuman sattuessa. Ennalta arvaamattomuutta arvioidaan objektiivisesti ja vahingon syyn, ei seurauksen perusteella. […]

Vakuutusehtojen kohdan 5.1.4 mukaan putkistovuototurvasta korvataan vuotovahinko, jonka on aiheuttanut neste, kun se on virrannut äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti suoraan rakennuksen omasta tai sen käyttöä palvelevasta kiinteästä putkistosta tai siihen kytketystä käyttölaitteesta. Putkistoa tai käyttölaitetta, josta vuoto on alkanut, ei korvata tästä turvasta.

Vakuutusehtojen kohdan 6.18 mukaan vakuutuksesta ei korvata nesteen aiheuttamaa vahinkoa, jos neste on vuotanut rakenteiden vedeneristeiden läpi tai putkiston ja rakenteiden liittymäkohdasta kuten lattiakaivon ja korokerenkaan välistä tai nesteen aiheuttamaa vahinkoa, jonka syynä on hyväksymätön liitos.

Ratkaisusuositus

Tapauksessa on kysymys rakennukselle aiheutuneen vuotovahingon korvattavuudesta asiakkaan vuonna 2017 ottaman kotivakuutuksen perusteella. Vakuutusehtojen mukaan korvataan mm. vuotovahinko, jonka on aiheuttanut neste, kun se on virrannut äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti suoraan rakennuksen omasta tai sen käyttöä palvelevasta kiinteästä putkistosta. Rajoitusehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvata nesteen aiheuttamaa vahinkoa, jos neste on vuotanut rakenteiden vedeneristeiden läpi tai putkiston ja rakenteiden liittymäkohdasta.

Vahinkokartoitusraportin mukaan viemäröintiyhteen rikkouduttua lattialle vuotamaan päässyt vesi oli imeytynyt rakenteisiin lattian putkiläpivientien kautta. Asiakas on pitänyt mahdollisena sitä, että vuotovesi on päässyt laattaan alapohjan ja betonin kutistuttua ja vuotokohdan avauduttua vedeneristyksen ja suojaputken väliin. Asiakas on kuitenkin katsonut, että neste on vuotanut viemäriyhteestä eikä rakenteiden liittymäkohdasta, eikä rajoitusehtoa siten voi soveltaa.

Vahingon syytä arvioidaan objektiivisesti vauriot aiheuttaneen tapahtumaketjun perusteella. FINE toteaa, että tämän kaltainen veden vuotaminen lattialle on tyypiltään ehtojen kohdan 5.1.4 mukainen korvattavaksi tuleva tapahtuma. Korvattavuus voi kuitenkin estyä rajoitusehtojen perusteella. Vuodon aiheuttama vahinko eli vaurioituminen tässä asiassa on aiheutunut siitä, että talon rakenteet olivat kastuneet. Vuoto oli sattunut vedeneristetyssä tilassa, jonka lattiarakenne kestää vettä vaurioitumatta. Vesi oli selvityksen mukaan päässyt lattialta talon rakenteisiin rajoitusehdoissa kuvatulla tavalla eli vuotamalla putkiston ja rakenteiden liittymäkohdasta. Tämän vuoksi vakuutusyhtiöllä on vakuutuksen rajoitusehtojen perusteella oikeus kieltäytyä korvaamasta vahinkoa.

FINE toteaa, että tämä arviointitapa vastaa myös FINEn Vakuutuslautakunnan ratkaisukäytäntöä, joka ilmenee esimerkiksi oheisesta ratkaisusta VKL 576/15.

Asiakas on viitannut vielä aiemman sopimuksensa vakuutusehtoihin. FINE katsoo, että asiakkaan aiemmalla vakuutuksella ei ole tässä asiassa merkitystä, sillä kyseinen vakuutus oli päättynyt jo vuonna 2010, eikä asiassa ole selvitystä siitä, että uutta vakuutusta tarjottaessa vuonna 2017 asiakkaalle olisi annettu väärää tietoa sen sisällöstä. FINE toteaa lisäksi, että rajoitusehto nesteen vuotamisesta rakenteiden vedeneristeiden läpi tai putkiston ja rakenteiden liittymäkohdasta on ollut myös asiakkaan toimittamissa aiemmissa vakuutusehdoissa (laaja kotivakuutus, ehtokohta 2.14 ja kotivakuutus, ehtokohdassa 8 olevat rajoitukset).

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta vakuutusyhtiön päätökseen.

FINE

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava neuvonantaja Raulos
Esittelijä 
Salo

Tulosta