Haku

FINE-016346

Tulosta

Asianumero: FINE-016346 (2019)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 08.03.2019

Vakuutusehtojen tulkinta. Suojaus- ja vahingontorjuntavelvollisuuden alaista omaisuutta koskeva rajoitusehto.

Tapahtumatiedot

Asiakas on kertonut 26.10.2018 päivätyssä vahinkoilmoituksessa olleensa 6.10.2018 siirtämässä isänsä kanssa sohvaa hissiin, kun hissin ovi lähti automaattisesti sulkeutumaan. Asiakas yritti estää sulkeutumisen kädellään. Koska oven kulkusuunta ei muuttunut, asiakas ja hänen isänsä yrittivät vetää sohvaa pois hissistä. Sohvaa ulos vedettäessä sohvan jalka osui hissin oveen ja väänsi oven lamellia, minkä seurauksena hissi ei enää liikkunut. Asunto-osakeyhtiö oli vaatinut korvausta hissin korvauskuluista asiakkaalta, joka oli tehnyt vahingosta ilmoituksen vastuuvakuutusyhtiöönsä.

Vakuutusyhtiö on katsonut 6.11.2018 päivätyssä korvauspäätöksessä, että muuttotyön yhteydessä on tavanomaista siirtää muuttokuormaa asunnosta hissin avulla ulos. Jotkut esineet kuten sohvat ovat kookkaita, ja niitä siirtäessä on noudatettava erityistä huolellisuutta ympäröivän omaisuuden osalta. Kun otetaan huomioon tällaisen työn luonne ja sen välitön vaikutuspiiri, on selvää, että välittömässä läheisyydessä oleva omaisuus, kuten tässä tapauksessa hissi, jolla sohvaa on yritetty siirtää, on normaalia suuremmassa vaarassa vahingoittua, kun sen ohi kuljetaan kookkaan patjan kanssa. Tämän työn luonne huomioon ottaen on katsottava, että vaurioitunut sohva on ollut työsuorituksen aikana vakuutuksenottajan suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena sekä huolehdittavana. Koska vakuutus ei korvaa tällaiselle omaisuudelle aiheutunutta vahinkoa, vakuutuksesta ei suoritettu korvausta.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas on vaatinut valituksessaan, että vakuutusyhtiö korvaisi hissin korjaamisesta aiheutuneen 641,59 euron kuluerän.

Vakuutusyhtiö on vedonnut vastineessaan korvauspäätöksessä 6.11.2018 lausuttuun ja katsoo, että vaurioitunut hissi on ollut asiakkaan työsuorituksen välittömässä vaikutuspiirissä ja siten vastuuvakuutuksen korvauspiirin ulkopuolella.

Sohvien kuljettaminen hissillä on taloyhtiöissä pääsääntöisesti kielletty hissin vaurioitumisriskin vuoksi.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Vahingonkorvauslain (31.5.1974/412) 2 luvun 1.1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

1.7.2017 alkaen voimassa olevien vakuutusehtojen kohdan F400.4.1.1 mukaan vakuutuksesta korvataan yksityishenkilönä toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, joka todetaan vakuutuksen voimassaoloalueella vakuutuskauden aikana ja josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Vakuutusehtojen kohdan F400.4.2.3 (Käsiteltävänä tai huolehdittavana oleva omaisuus) mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa omaisuudelle, joka vahingon aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin tapahtuessa on tai oli vakuutetun tai jonkun muun tämän lukuun
– valmistettavana, asennettavana, korjattavana taikka muulla tavoin käsiteltävänä
– säilytettävänä
– suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena, kun otetaan huomioon vakuutuksenottajan toiminnan tai vahinkoa aiheuttaneen työsuorituksen luonne ja sen välitön vaikutuspiiri
– muulla tavoin vakuutuksenottajan huolehdittavana.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, oliko vahingoittunut hissi ollut rajoitusehdon tarkoittamalla tavalla vakuutetun suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena, kun otetaan huomioon vakuutuksenottajan työsuorituksen luonne ja sen välitön vaikutuspiiri. Vakuutusyhtiö on vedonnut lisäksi huolehdittavana olevaa omaisuutta koskevaan rajoitusehtokohtaan.

Vahingontorjuntavelvollisuuden alaista omaisuutta koskeva rajoitusehto tulee sovellettavaksi silloin, kun omaisuus ei ole vakuutetun työsuorituksen kohteena, mutta hänellä on työn vuoksi velvollisuus huolehtia siitä, ettei omaisuus vahingoitu. Vakuutuslautakunta on katsonut ratkaisusuosituksessaan VKL 635/07, että tällaista vahinkoriskiä arvioidaan ammatti- ja yritystoiminnassa ankarammin kuin yksityishenkilönä toimittaessa. Sama periaate on lausuttu myös lautakunnan tuoreemmassa ratkaisusuosituksessa FINE-014185.

Rajoitusehtoa on lautakuntakäytännössä tulkittu suppeasti ja katsottu, ettei sitä tule soveltaa siten, että kaikki omaisuus, johon työsuorituksen vaikutukset saattavat kohdistua, jäisi vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle. Omaisuuden on katsottava olevan vakuutetun suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena silloin, kun suojaaminen on olennainen ja luonnollinen osa normaalisti sujuvaa toimintaa tai työsuoritusta.

Tässä tapauksessa vahinko on aiheutunut, kun sohvaa on kuljetettu muuton yhteydessä taloyhtiön hissillä. Asiakas on ollut siirtämässä isänsä kanssa sohvaa hissiin, kun hissin ovi lähti automaattisesti sulkeutumaan. Asiakas yritti estää sulkeutumisen kädellään. Koska oven kulkusuuta ei muuttunut, asiakas ja hänen isänsä yrittivät vetää sohvaa pois hissistä. Sohvaa ulos vedettäessä sohvan jalka osui hissin oveen ja väänsi oven lamellia, minkä seurauksena hissi ei enää liikkunut.

FINE katsoo, ettei pelkkä yleinen velvollisuus olla aiheuttamatta vahinkoa ympäröivälle omaisuudelle tarkoita, että kyseinen omaisuus olisi vakuutetun suojaus- tai vahingontorjuntavelvoitteen alaisena vastuuvakuutuksen rajoitusehdon tarkoittamalla tavalla. FINE katsoo, ettei asiakkaalla ole ollut velvollisuutta ryhtyä asunto-osakeyhtiön kiinteistön tilojen suhteen erityisiin suojaus- tai vahingontorjuntatoimiin siirtäessään sohvaa muuton yhteydessä. Vahingoittuneen hissiin ei siten ole katsottava olleen asiakkaan suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena.

FINE katsoo lisäksi, ettei vahingoittunut hissi ole ollut vakuutetun huolehdittavana, eikä vakuutusyhtiöllä ole oikeutta evätä korvausta myöskään huolehdittavana olevaa omaisuutta koskevan rajoitusehdon perusteella.

Lopputulos

FINE suosittaa, että vakuutusyhtiö suorittaa korvauksen vahingosta.

FINE

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta   

Jaostopäällikkö Laine
Esittelijä 
Nikunlassi

Tulosta