Haku

FINE-016327

Tulosta

Asianumero: FINE-016327 (2019)

Vakuutuslaji: Kuljetusvakuutus

Ratkaisu annettu: 20.05.2019

Pullonpalautusautomaatin vahingoittuminen kuljetuksessa. Kuljetusliikkeen vastuu. Olisiko pakkauksen vaurio tullut havaita kuljetusta vastaanotettaessa?

Tapahtumatiedot

Vahingonkärsinyt S Oy oli 14.11.2017 vastaanottanut pullonpalautusautomaatin kuljetuksesta, josta vastasi SK Oy. Lähetys kuitattiin rahtikirjaan vastaanotetuksi huomautuksitta. Myöhemmin samana päivänä S Oy reklamoi SK Oy:tä vaurioituneesta pullonpalautusautomaatista.

Korvausta aiheutuneesta vahingosta haettiin SK Oy:n tiekuljetuksen vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö antoi asiassa päätöksen, jossa se totesi, että sen saamien selvitysten ja valokuvien perusteella kuljetuspakkauksen vauriot olivat ulkoisesti havaittavissa vastaanottohetkellä. Vakuutusyhtiö viittasi tiekuljetussopimuslain 40.1 §:ään, jonka mukaan kotimaisessa kuljetuksessa tavaran vahingoittumisesta on tehtävä muistutus rahdinkuljettajalle tavaraa vastaanotettaessa, jos vahingoittuminen oli ulkoisesti havaittavissa. Saman pykälän 3 momentin mukaan, jos tässä pykälässä tarkoitettu muistutus laiminlyödään, on kannevalta menetetty. Edellä todetuin perustein vakuutusyhtiö katsoi SK Oy:n olevan vastuusta vapaa, koska S Oy oli laiminlyönyt reklamaation tekemisen SK Oy:lle tavaraa vastaanottaessaan.

Asiakkaan valitus

S Oy oli tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyysi asiassa ratkaisusuositusta Vakuutuslautakunnalta.

Valituksessaan S Oy painottaa sitä, että tavaran vastaanoton hetkellä pullonpalautusautomaatin pakkauksen vauriot eivät olleet selviä, koska huoltomies ei niitä välittömästi havainnut. Vauriot olivat kuitenkin sitä luokkaa, että automaatti oli todennäköisesti saanut rajun iskun. S Oy toteaa niin ikään, että se reklamoi havaitsemastaan vauriosta heti samana päivänä SK Oy:lle. S Oy:n näkemyksen mukaan olisi kohtuullista, että kuljetuskäsittelyn varovaisuuteen olisi mahdollista luottaa ja ettei nyt käsillä olleessa tapauksessa ollut mitään erityistä syytä tutkia kuljetettavan tavaran kuntoa erityisen tarkasti.

Vakuutusyhtiön vastineen jälkeen antamassa lisäkirjelmässään S Oy toimitti vielä lautakunnalle kuvan pahvissa näkyvästä vauriosta, johon vakuutusyhtiö päätöksessään vetoaa. Kyseessä on noin 50mm pitkä ja 20mm korkea reikä juuri teippauksen yläpuolella. S O y toteaa, että lähetys oli kuitenkin pakattu tiukasti pahviin ja kelmuun ja että esimerkiksi koneen kaatuessa pahviin ja kelmuun ei välttämättä tule lainkaan jälkiä. Nytkin on mahdollista, että pahvissa olleen reiän päällä ollut kelmu oli ehjä. Myös yhtiön viittaama valokuva oli otettu pakkausten purkamisen jälkeen. Lopuksi S Oy toteaa vielä, että kuvasta ilmenevää reikää ei voida pitää isona, vaan kelmun alla se on päinvastoin huomaamaton.

Edellä selostamillaan perusteilla S Oy katsoo edelleen, että tapauksessa tulee suorittaa korvaus pullonpalautusautomaatin vauriosta SK Oy:n kuljetusvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan vakuutusyhtiö toistaa asian tapahtumatiedot sekä viittaa tapauksessa sovellettaviin vakuutusehtoihin ja lain säännöksiin. Tämän lisäksi vakuutusyhtiö toistaa seikkaperäisesti asian käsittelyn kulun.

Vastineessaan vakuutusyhtiö toteaa, että tiekuljetuksen vastuuvakuutus korvaa kotimaisten tai kansainvälisten moottoriajoneuvolla tapahtuvien kuljetusten yhteydessä kuljetettavalle tavaralle tapahtuneesta katoamisesta, vähentymisestä ja vahingoittumisesta tai tavaran luovutuksen viivästymisestä aiheutuneet vahingot, joista vakuutettu on kulloinkin voimassaolevan tiekuljetussopimuslain tai CMR-yleissopimuksen mukaan korvausvastuussa.

Vakuutusyhtiö viittaa S Oy:n valitukseen, jossa todetaan automaation vaurioiden olleen mittavat, jolloin automaattiin on täytynyt kohdistua raju isku. Yhtiön käsityksen mukaan tällöin myös laitteen kuljetuspakkauksessa on täytynyt olla selkeä vaurio. Yhtiö katsookin, että valokuvan osoittama reikä automaattia suojanneessa pahvissa on niin iso, että sen päällä olleessa suojamuovissa on varmasti ollut myös nähtävissä vaurio.

Yhtiö toteaa, että kuljetuslähetyksen vastaanottajan velvollisuutena on suorittaa tavaran ulkoinen tarkastus niin laajasti, että hän saattaa todeta perille tulleen tavaran ulkoisen kunnon. Kaatumisvaaran ilmoittaminen kuljetuspakkauksessa ei poista sitä tosiasiaa, että tavaran ulkoinen kunto täytyy tarkastaa huolellisesti tavaraa vastaanotettaessa, ja ulkoisesti havaittavat vauriot tulee rahdinkuljettajalle välittömästi reklamoida. Yhtiö katsoo edelleen, että sen saamien tietojen ja valokuvien perusteella pullonpalautusautomaatin kuljetuspakkauksessa on ollut ulkoisesti havaittava vaurio vastaanottohetkellä. Tiekuljetussopimuslain 40 a §:n ensimmäisen momentin mukaan kotimaisessa kuljetuksessa tavaran vahingoittumisesta on tehtävä muistutus rahdinkuljettajalle tavaraa vastaanotettaessa, jos vahingoittuminen oli ulkoisesti havaittavissa.

Näin ollen vakuutusyhtiö katsoo edelleen, että S Oy:n esittämät vaatimukset ovat perusteettomia ja ettei sen antamaa korvausratkaisua tule asiassa muuttaa.

Vakuutuksenottajan kuuleminen

Vakuutuslautakunta on varannut SK Oy:lle tilaisuuden antaa asiassa vastineensa.

Vastineessaan SK Oy painottaa, että S Oy on ottanut lähetyksen vastaan ilman mitään huomautuksia. Viiden tunnin päästä lähetyksestä havaittiin pakkauksen sisällä olleen tuotteen olevan pahoin vahingoittunut.

SK Oy toteaa vielä, että sillä ei ole vakuuttavaa todistusta siitä, onko lähetys kaatunut ennen vai jälkeen sen luovutuksen. Näin ollen sitä ei ole mahdollista todistaa jälkikäteen kummankaan eduksi. Riidatonta on kuitenkin, että vastaanottaja on kuitannut sen moitteettomana.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Tapauksessa on kysymys siitä, olisiko S Oy:n tullut havaita pullonpalautusautomaatin pakkauksen vauriot ja ilmoittaa niistä rahdinkuljettajalle heti kuljetuksen vastaanottamisen yhteydessä.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Tiekuljetuksen vastuuvakuutuksen ehtojen kohdan 1 mukaan vakuutus korvaa vakuutuskirjassa mainittujen kotimaisten tai kansainvälisten moottoriajoneuvolla tapahtuvien kuljetusten yhteydessä kuljetettavalle tavaralle tapahtuneesta katoamisesta, vähentymisestä ja vahingoittumisesta tai tavaran luovutuksen viivästymisestä aiheutuneet vahingot, joista vakuutettu on tiekuljetussopimuslain tai CMR-yleissopimuksen mukaan korvausvastuussa.

Tiekuljetussopimuslain 40a §:n mukaan kotimaisessa kuljetuksessa tavaran vähentymisestä tai vahingoittumisesta on tehtävä muistutus rahdinkuljettajalle tavaraa vastaanotettaessa, jos vähentyminen tai vahingoittuminen oli ulkoisesti havaittavissa, ja muussa tapauksessa kirjallisesti seitsemän päivän kuluessa vastaanottamisesta tai sellaista tavaran tilaa koskevasta tarkastuksesta, jonka rahdinkuljettaja ja vastaanottaja ovat yhdessä suorittaneet. Sunnuntai- ja pyhäpäiviä ei määräaikaa laskettaessa oteta huomioon.

Jos tässä pykälässä tarkoitettu muistutus laiminlyödään, on kannevalta menetetty, jollei rahdinkuljettajan tai sen, jonka menettelystä hän vastaa, syyksi jää tahallisuus tai törkeä huolimattomuus.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunnalle toimitetun selvityksen mukaan vakuutuksenottajana oleva yritys kuljetti S Oy:n tilaaman pullonpalautusautomaatin kaupungista X kaupunkiin Y, joiden välinen etäisyys on ollut noin 200 kilometriä. Kuljetuksen saavuttua perille kuljettaja jätti laitteen S Oy:n asentajan haltuun ja lähetys kuitattiin vastaanotetuksi huomautuksitta. Myöhimmin samana päivänä, kun laitteen pakkaukset olivat poistettu, huomattiin pullonpalautusautomaatin vaurioituneen pahasti. Myös laitetta ympäröivässä suojapahvissa havaittiin noin viisi senttimetriä pitkä ja kaksi senttimetriä leveä repeämä. Laite oli kuitenkin niin pahasti vaurioitunut, että S Oy epäili sen kaatuneen jossain vaiheessa ennen tavaran vastaanottoa.

Tiekuljetussopimuslain mukaan kotimaisessa kuljetuksessa tavaran vahingoittumisesta on tehtävä muistutus rahdinkuljettajalle tavaraa vastaanotettaessa, jos vahingoittuminen on ulkoisesti havaittavissa. Mikäli muistutus laiminlyödään, kannevalta on menetetty. Luovutuksella tarkoitetaan tässä yhteydessä hetkeä, jolloin vastaanottajalla tai sen edustalla on ollut mahdollisuus tarkastaa tavara. Laissa ei edellytetä, että ulkoisesti havaittavissa oleva vaurio yksittäistapauksessa myös havaitaan. Vastaanottajan velvollisuutena on suorittaa tavaran ulkoinen tarkastus niin laajasti, että hän saattaa todeta perille tulleen tavaran ulkoisen kunnon.

Tässä tapauksessa kuljetuksen kohteena olleen pullonpalautusautomaatin ympärille oli laitettu pahvisuojus, joka oli päällystetty vielä muovikelmulla. Tapauksessa on riidatonta, että muovin alla olleessa pahvissa oli reikä, joka havaittiin vasta sen jälkeen, kun se oli poistettu kuljetetun tavaran ympäriltä. Lautakunnan käytettävissä olevasta selvityksestä ei sen sijaan ilmene, oliko päällimmäisenä olleessa suojakelmussa silmin havaittavaa vauriota. S Oy:n käsityksen mukaan on mahdollista, että vaikka pahvisuojassa on ollut vaurio, niin kelmusuojus on hyvin voinut olla vahingoittumaton. S Oy:n mukaan pakkauksen on täytynyt olla ehjä tai vaurioiden huomaamattomia, koska laitteen vastaanottanut asentaja ei ole heti niitä huomannut.

Vakuutuslautakunta toteaa ensinnäkin, ettei tapauksessa ole edes väitetty, että S Oy:n asentaja ei vastaanottaessaan kuljetusta olisi tarkastanut pakkausta ennen rahtikirjan luovutusta. Lisäksi Vakuutuslautakunta toteaa, että ottaen huomioon pahvin poistamisen jälkeen siinä havaittu reikä, on yhtälailla todennäköistä, että se on tullut pahviin sen poistamisen yhteydessä. Lisäksi ottaen huomioon pahvin vaurion koon, lautakunta pitää riittävässä määrin mahdollisena, että pahvia ympäröivä suojakelmu on ollut ehjä siinäkin tapauksessa, että pahvisuojus on vaurioitunut kuljetuksen yhteydessä.

Selvyyden vuoksi lautakunta toteaa vielä, että joka tapauksessa reklamaatiovelvollisuus on virhekohtainen. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli olisi ilmeistä, ettei laitteen vaurio ole seurausta pienehköstä kolhusta, niin tällöin suuremman vaurion osalta sovellettaisiin joka tapauksessa piilevän virheen osalta säädettyä seitsemän vuorokauden reklamaatioaikaa.

Edellä selostamillaan perusteilla lautakunta katsoo, että pullonpalautusautomaatin todettuja laajoja vauriota ei ole voinut ulkoisesti havaita tavaraa vastaanotettaessa. Tämän vuoksi tavaran virheestä on reklamoitu lain mukaisessa määräajassa eikä valittaja ole menettänyt asiassa kannevaltaansa.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö korvaa vahingon.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Norros                                                Hanén

puheenjohtaja                                    sihteeri

Jäsenet:

Karimäki

Korpiola

Rusanen

Sarpakunnas

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia