Haku

FINE-016298

Tulosta

Asianumero: FINE-016298 (2019)

Kategoria: Sijoituspalvelun tarjoaminen

Ratkaisu annettu: 15.08.2019

Sijoitusneuvonta. Selonottovelvollisuus. Tiedonantovelvollisuus. Verotus. Ovatko pankin sijoitusneuvot osakkeiden myymiseksi ja rahasto-osuuksien lunastamiseksi ja näistä saatujen varojen sijoittamiseksi varainhoitorahastoon olleet asiakkaan edun mukaisia?

Tapahtumatiedot

Asiakas on vuonna 1939 syntynyt eläkeläinen, jolla oli maaliskuussa 2017 noin 175.000 euron sijoitusvarallisuus, joka koostui kotimaisista osakkeista ja rahastoista. Asiakkaan sijoitusvarallisuudesta oli sijoitettu osakkeisiin noin 90 %. Hän teki pankin kanssa maaliskuussa 2017 sijoituskonsultointisopimuksen. Asiakas antoi pankin suosituksesta pankille toimeksiannon myydä osakkeita ja rahasto-osuuksia siten, että osakkeita jäi jäljelle noin 62.000 euroa. Osakkeet ja rahasto-osuudet myytiin 22.–27.3.2017. Myynneistä saadut noin 112.000 euroa sijoitettiin pankin varainhoitosalkkuun, joka koostui pankin kanssa samaan konserniin kuuluvan rahastoyhtiön erikoissijoitusrahastosta. Asiakas joutui maksamaan osakkeiden ja rahasto-osuuksien myynneistä syntyneestä luovutusvoitosta veroa.

Asiakkaan valitus

Asiakas on valituksessaan kertonut pankin henkilökunnan tarjonneen hänelle aktiivisesti sijoitusneuvoja, aluksi pankin toimitiloissa ja myöhemmin asiakkaan kotona. Aloite käyntiin tuli pankin edustajalta. Edustaja suostutteli asiakkaan tekemään asiakkaan sijoituksiin kohdistuvia toimenpiteitä. Asiakas muistelee edustajan kertoneen, että salkusta ”siivotaan” tai ”karsitaan” huonosti tuottavia osakkeita. Tällä sanamuodolla on tarkoituksellisesti yritetty hämärtämään sitä tosiasiaa, että pankin edustajan intresseissä on ollut saada asiakas myymään osakkeita ja lunastamaan rahastoja yhteensä 111.879 euron arvosta ja siirtämään näin saaduista varoista 111.876 euroa välittömästi pankin rahastoon. 

Noin puolet asiakkaan koko osakesalkusta myytiin. Asiakas kuvitteli, että osakesalkkuun jäisi ”siivoamisen” jälkeen vain hyvin tuottavia osakkeita. Salkkuun on kuitenkin jäänyt mm. Ahtium Oyj, joka on sittemmin mennyt konkurssiin. 

Osakkeiden ja rahastojen myynnistä on asiakkaalle tullut yli 11.000 euron veroseuraamus. Asiakas ei muista, että pankin edustaja olisi maininnut veroseuraamuksesta hänelle ennen myyntejä. Lisäksi kaikki myynneistä saadut varat sijoitettiin välittömästi rahastoon, mikä osoittaa, että pankki ei edes halunnut auttaa veroseuraamuksiin varautumisessa. 

Asiakas ei ole aiemmin aktiivisesti tai oma-aloitteisesti myynyt osakkeitaan, joten häntä ei voi osakkeiden myymisen osalta pitää kokeneena sijoittajana. Pankin edustajan asiakkaalle suosittelema järjestely ei ollut millään tavalla suhteessa asiakkaan aikaisempaan sijoitushistoriaan, vaan kyseessä on ollut hyvin poikkeuksellinen toimenpide. Lisäksi järjestely on ollut hyvin edullinen pankille ja tuottanut asiakkaalle huomattavan tappion. 

Asiakasta avustanut ja edustanut asiakkaan poika on kertonut lisävastineessa, että asiakkaan vuonna 2015 diagnosoitu muistisairaus on edennyt niin pitkälle, että hän tarvitsee ulkopuolista apua elämiseensä. Koska asiakas hyvin todennäköisesti tulee tarvitsemaan jatkossa selvästi enemmän rahaa elämiseensä, pankin toiminta on ollut asiakkaan edun vastaista. 

Asiakas katsoo pankin johtaneen häntä harhaan käyttäen hyväksi asiakkaan korkeaa ikää ja vähäistä kokemusta sijoitusten myynnistä. Asiakas vaatii hänen asemansa palauttamista siihen tilanteeseen, jossa hän olisi ilman osakkeiden ja rahastojen myyntiä 22.3.2017:

1. Osakkeet ja rahasto-osuudet palautetaan.
2. Myyntikulut palautetaan, 2.291,25 euroa.
3. Luovutusvoittovero korvataan, 16.665,25 euroa.
4. Saamatta jääneet osingot korvataan, 3.396,98 euroa.
5. Private Banking -maksut palautetaan, 1.873,40 euroa.

Yhteensä asiakkaan korvausvaatimus on siten 24.226,88 euroa.

Palveluntarjoajan vastine

Pankki on vastineessaan todennut, että asiakasta palvelleen pankin varainhoitajan muistion mukaan asiakas oli ilmaissut kiinnostuksensa varainhoitopalvelua kohtaan ja tähän liittyen asiakkaan kanssa oli sovittu tapaaminen maaliskuussa 2017 pankin konttoriin. 

Asiakkaalta saatujen tietojen mukaan hänellä oli ollut osakkeita ja rahastoja jo pitkän aikaa. Asiakkaalla oli tuolloin 44:ää Helsingin pörssin osaketta ja neljää eri rahastoa. Asiakas oli sitä mieltä, että kokonaisuus alkoi olla hänelle ehkä jo liiankin laaja. Hänen salkkunsa osakepaino oli noin 90 %.

Asiakkaalle tehtiin sijoittajakuva, jonka mukaan hän oli maltillinen sijoittaja, jolle sopiva osakepaino on noin 60 %. Asiakkaan antamien tietojen ja hänen kanssaan käytyjen keskustelujen perusteella asiakkaalle on annettu sijoitussuositus. Suosituksen mukaan osa suorista osakesijoituksista realisoitaisiin ja saadut varat sijoitettaisiin erikoissijoitusrahastoon, jossa oli 50/50-jakauma osakesijoitusten ja korkosijoitusten välillä. Näin asiakkaan sijoitusten kokonaispaino osakkeissa olisi 67 % ja vastaisi paremmin asiakkaan sijoittajaprofiilia. 

Asiakkaan kanssa keskusteltiin sijoitussuosituksesta ja käytiin läpi varainhoitomallia sekä erikoissijoitusrahaston sisältöä henkilökohtaisissa tapaamisissa pankin konttorilla ja puhelimitse. Tapaamisia ei ollut muualla. Osakesalkusta realisoitavien osakkeiden valinnasta keskusteltiin asiakkaan kanssa. Ahtium Oyj:n osakkeilla ei ollut tapahtumahetkellä mahdollista käydä kauppaa Helsingin pörssissä, joten niitä ei voitu realisoida. Asiakkaan kanssa on käyty läpi myös sitä, että muutoksesta tulee realisoitumaan voittoja, joista verot pitää maksaa seuraavana vuonna. Erikoissijoitusrahastosta on mahdollista realisoida pääomaa kuluitta veroja varten. Asiakkaalla on ollut runsaasti aikaa tutustua sopimusasiakirjoihin ennen niiden allekirjoittamista.

Asiakas on ilmaissut lehtiartikkelin pohjalta heränneen huolensa sijoitusmyyntiä kohtaan, jolloin asiakkaalle on korostettu, että mitään muutoksia osakesalkkuun ei tarvitse tehdä, ellei asiakas itse sitä halua. Asiakas on katsonut, että sijoitussuositus ja varainhoito on hänelle hyvä ratkaisu, etenkin koska hänen ei tarvitse itse huolehtia salkusta. 

Pankki katsoo, että se on hankkinut riittävät tiedot asiakkaan taloudellisesta asemasta, sijoituskokemuksesta ja -tietämyksestä sekä sijoitustavoitteista, jotta se on voinut tehdä asiakkaalle annetun sijoitussuosituksen. Asiakkaalla on ollut osakkeita ja rahastoja jo pitkän aikaa. Asiakas seuraa Helsingin Sanomien talousuutisia ja kommentointia markkinoista sekä aktiivisesti Helsingin pörssin osakkeiden kursseja. 

Pankki pitää suosittamiaan toimia asiakkaan antamien tietojen perusteella asianmukaisina ja asiakkaan edut huomioon ottavina. Asiakkaalle on annettu ehdot ja tiedot tuotteista ja palveluista hyvissä ajoin ennen sopimuksen tekemistä ja asiakkaan hyväksymät toimenpiteet on toteutettu asianmukaisesti. 

Pankilla ei ole ollut tietoa asiakkaan muistisairaudesta ennen asiakkaan pojan antamaa lisävastinetta. Asiassa ei ole ilmennyt mitään sellaista, josta voisi päätellä, että asiakkaan ikä tai terveydentila olisi vaikuttanut hänen kykyynsä arvioida sijoitussuosituksen ja varainhoitopalvelun sopivuutta ja tarpeellisuutta. Pankki katsoo, ettei asiassa ole perustetta vaadittuihin korvauksiin. 

Selvitykset

Sijoitusneuvojan muistio

Asiakkaalle sijoitusneuvoja antaneen pankin varainhoitajan muistioon 2.3.2017 tehdyn merkinnän mukaan asiakas oli ilmaissut kiinnostuksensa varainhoitopalvelua kohtaan. Sijoitusneuvoja oli yhteydessä asiakkaaseen ja he sopivat tapaamisen pankin konttorille. Asiakkaalla oli ollut itsellä osakkeita ja rahastoja jo pitkän aikaa, nyt viime vuosina ei ole tehnyt kauppaa tai ollut aktiivinen. Asiakas oli sitä mieltä, että kokonaisuus alkaa olemaan hänelle ehkä liiankin laaja ja sitä on vaikea hallita ja hahmottaa. Sijoitusneuvoja laski salkun osakepainon, joka oli n. 90 %. Asiakas hiukan hätkähti, että onko osakepaino tosiaankin näin suuri.

Muistioon on 9.3.2017 merkitty, että sijoitusneuvoja keskusteli puhelimitse asiakkaan kanssa asiakkaalle lähetetyistä papereista sekä ikäihmisiin kohdistunutta sijoitusmyyntiä koskevasta artikkelista, josta asiakas oli huolestunut. Sijoitusneuvoja kertoi, että varainhoito on pankille liiketoimintaa ja siksi pankki pyrkii sitä tarjoamaan asiakkaille eikä asiakkaan ole pakko tehdä mitään muutoksia salkkuunsa, jos ei halua. Keskustelun tuloksena asiakas totesi varainhoidon olevan hänelle hyvä. Sijoitusneuvoja ehdotti salkkuun jätettäväksi noin 52.000 euron määrältä osakkeita. 

10.3.2017 tehdyn muistion merkinnän mukaan asiakkaan kanssa käytiin puhelu, joka tallennettiin. Asiakas oli miettinyt salkkuun jätettäviä osakkeita. Realisoitavien osakkeiden arvo olisi noin 20.000 euroa 125.000 eurosta. Sijoitusneuvojan mielestä tällöin varainhoidosta ei olisi paljon hyötyä asiakkaalle. Noin 1 h 45 min keskustelujen jälkeen asiakas ja sijoitusneuvoja pääsivät ratkaisuun, joka tyydytti asiakasta. Salkkuun päätettiin jättää noin 62.000 euron arvosta osakkeita ja siirtää noin 113.000 euroa varainhoitorahastoon. Asiakkaan kanssa käytiin läpi sitä, että tästä muutoksesta tulee realisoitumaan hänelle voittoja ja verot pitää maksaa näistä sitten seuraavana vuonna ja ettei asiakkaan ole pakko tehdä mitään, jos ei halua. 

Muistion mukaan 14.3.2017 asiakas kävi pankin konttorilla ja hänen kanssaan käytiin läpi paperit. Asiakas allekirjoitti 16.3.2017 sopimukset. 19.5.2017 merkinnän mukaan asiakas oli lukenut indeksirahastojen olevan hyvä sijoituskohde ja oli sijoittanut niihin 10.000 euroa omatoimisesti. Lisäksi muistion mukaan 22. ja 30.5.2018 keskusteltiin asiakkaan kanssa mm. osakkeiden myynnin aiheuttamasta veroseuraamuksesta. Muistioon 22.5.2018 tehdyn merkinnän mukaan asiakas seuraa edelleen aktiivisesti Helsingin Sanomien talousuutisia ja kommentointia markkinasta ja asiakas sanoi, että suhteellisen hyvin tietää itse aina missä mennään. Asiakas seuraa aktiivisesti Helsingin pörssin osakkeiden kursseja, vaikka ei enää aktiivinen kaupankävijä olekaan. Asiakas oli ihan tyytyväinen varainhoitorahaston kehitykseen. 

Puhelutallenne 10.3.2017

Asiakkaan ja sijoitusneuvojan välillä 10.3.2017 käyty puhelinkeskustelu vastaa sisällöltään sitä, mitä sijoitusneuvoja on keskustelusta muistioonsa kirjannut. 

Sijoitussuunnitelmat

Asiakkaalle 10.3.2017 tehdyn sijoitussuunnitelman mukaan asiakas oli maltillinen sijoittaja, joka ei ollut aktiivinen ja jolla oli hieman sijoituskokemusta. Asiakkaan sijoitusomaisuudesta pankissa oli 85 % osakkeissa, 10 % pitkissä korkosijoituksissa ja 5 % lyhyissä korkosijoituksissa. Suositeltu omaisuusluokkajakauma oli 60 % osakkeissa ja 40 % pitkissä korkosijoituksissa. Asiakkaan sijoitusaika oli viisi vuotta, varainhoidon alkupääoma 113.000 euroa ja tavoitesumma 142.852 euroa. 

Sijoitussuunnitelman mukaan asiakkaalla oli sijoituksia 175.000 euron arvosta. Suunnitelman mukaan asiakkaan suoraa osakesalkkua realisoidaan siten, että jäljelle jäävien suorien Helsingin pörssin osakkeiden arvo on noin 62.000 euroa, jotka jäävät säilytykseen ja noin 113.000 euroa siirretään varainhoidon erikoissijoitusrahastoon, jossa osake- ja korkosijoitusten paino oli 50/50. Näin ollen asiakkaan koko sijoituspääoman 175.000 euroa osakepainoksi tulisi noin 67 % ja korkopainoksi 33 %. 

Asiakkaalle 19.5.2017 tehdyn sijoittajakuvan mukaan asiakkaalla ei ollut tiedossa olevia tulevaisuuden suunnitelmia muuten kuin vaurastuminen/säästäminen ja lapselle säästäminen. Asiakkaan sijoitusvarallisuudeksi ilmoitettiin tileillä 4.960 euroa, rahastoissa 122.206 euroa ja osakkeissa 64.349 euroa, yhteensä 191.515 euroa. Kiinteää omaisuutta oli oma asunto 25.000 euroa, vapaa-ajan asunto 15.000 euroa ja metsä 101.600 euroa, yhteensä 141.600 euroa. 

Asiakkaalle 22.5.2018 tehdyn sijoittajaprofiilin mukaan asiakkaan nettotulot olivat 2.500 euroa kuukaudessa ja säännölliset menot 1.000 euroa kuukaudessa. Asiakkaan varallisuus pankissa oli 223.113 euroa, varallisuus muualla 80.000 euroa ja muu omaisuus 350.000 euroa. Asiakas arvioitiin olevan sijoittajaprofiililtaan viisiportaisella asteikolla keskimmäisellä tasolla eli maltillinen sijoittaja. 

Sopimukset ja muut asiakirjat

Asiakas on allekirjoittanut 16.3.2017 sijoituskonsultointisopimuksen sekä Private-asiakkuussopimuksen. Sijoituskonsultointisopimuksen mukaan asiakkaan säilytyksen kotimaiset osakkeet realisoidaan osittain erillisen liitteen mukaisesti ja niistä saatavat varat siirtyvät varainhoidon säilytykseen, sijoituskohde varainhoitorahasto. Salkkuun jäävien osakkeiden arvo oli n. 62.000 euroa. Lisäksi asiakkaan säilytyksen rahasto-osuudet vaihdetaan täysimääräisesti varainhoidon säilytyksen alle tulevaan varainhoitorahastoon. Asiakkaan allekirjoittamalla erillisellä liitteellä on mainittu myytävät osakkeet, niiden kappalemäärät sekä realisoitavien osakkeiden markkina-arvo 10.3.2017, joka oli noin 64.000 euroa. Lisäksi liitteellä on mainittu jäljelle jäävät osakkeet sekä niiden arvo, noin 62.000 euroa. 

Varainhoidon erikoissijoitusrahaston avaintietoesitteen mukaan rahasto sijoittaa varansa pääosin kansainvälisille osake- ja korkomarkkinoille. Rahaston korkosijoitusten ja osakesidonnaisten sijoitusten osuus voi vaihdella välillä 30–70 %. 

Asiassa on lisäksi toimitettu osakkeiden myyntiin ja verotukseen liittyviä asiakirjoja.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiakkaan ja pankin välisen riitaisuuden ratkaisemiseksi Sijoituslautakunnan on arvioitava, onko pankki täyttänyt selonotto- ja tiedonantovelvollisuutensa suositellessaan asiakkaalle osakkeiden ja rahasto-osuuksien myymistä ja saatujen varojen sijoittamista varainhoitorahastoon. Edelleen lautakunnan on myös arvioitava, ovatko pankin sijoitusneuvot olleet asianmukaisia erityisesti ottaen huomioon myynneistä aiheutuneen veroseuraamuksen.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Tapauksessa on kysymys sijoitusneuvonnasta, mitä koskevaa sääntelyä on sijoituspalvelulaissa. Sijoitusneuvonnan antamisen hetkellä olivat lisäksi voimassa sijoitusneuvontaa koskevat Finanssivalvonnanantamat lakia täydentävät määräykset ja ohjeet 16/2013 Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavista menettelytavoista.

Sijoitusneuvonnan antamisen hetkellä voimassa olleen sijoituspalvelulain 10 luvun 4 §:n 1 momentin mukaan sijoituspalvelun tarjoajan, joka tarjoaa sijoituspalveluna sijoitusneuvontaa tai omaisuuden hoitoa, on hankittava ennen sijoituspalvelun tarjoamista riittävät tiedot asiakkaan taloudellisesta asemasta, kyseistä sijoituspalvelua tai rahoitusvälinettä koskevasta sijoituskokemuksesta ja -tietämyksestä sekä sijoitustavoitteista, jotta se voi suositella asiakkaalle soveltuvia rahoitusvälineitä ja palvelua.

Sijoitusneuvonnan antamisen hetkellä voimassa olleen Finanssivalvonnan määräyksen mukaan sijoituspalvelun tarjoajan on hankittava asiakkaalta tiedot, jotka ovat tarpeen asiakkaaseen liittyvien olennaisten seikkojen ymmärtämiseksi ja joiden perusteella sijoituspalvelun tarjoaja voi tarjotun palvelun luonne ja laajuus huomioon ottaen kohtuudella varmistua siitä, että sijoitusneuvon kohteena oleva tai omaisuudenhoitopalveluun liittyvä liiketoimi täyttää seuraavat edellytykset: a) liiketoimi vastaa asiakkaan sijoitustavoitteita, b) liiketoimi on sellainen, että asiakas pystyy kantamaan taloudellisesti siihen liittyvät asiakkaan sijoitustavoitteiden mukaiset sijoitusriskit, sekä c) liiketoimi on sellainen, että asiakkaalla on tarvittava sijoituskokemus ja/tai -tietämys suositeltuun liiketoimeen tai sijoitussalkkunsa hoitoon liittyvien riskien ymmärtämiseksi.

Määräyksen mukaan asiakkaan taloudellista asemaa koskevien tietojen on sisällettävä soveltuvin osin tiedot: a) asiakkaan säännöllisen tulon lähteistä ja määrästä, b) asiakkaan omaisuudesta, kuten likvideistä varoista, sijoituksista ja kiinteistöistä sekä c) asiakkaan säännöllisistä taloudellisista sitoumuksista.

Asiakkaan sijoitustavoitteita koskevien tietojen on sisällettävä soveltuvin osin tiedot: a) siitä, miten kauan asiakas haluaa pitää sijoituksia hallussaan (sijoitushorisontti), b) asiakkaan riskinottohalukkuudesta ja riskiprofiilista sekä c) sijoituksen tarkoituksesta.

Asiakkaan sijoituskokemusta ja -tietämystä koskevien tietojen on sisällettävä, ottaen huomioon asiakkaan asiantuntemus, tarjottavan sijoituspalvelun luonne ja laajuus sekä rahoitusvälineen tai liiketoimen laji (mukaan lukien niiden monimutkaisuus ja niihin liittyvät riskit): a) asiakkaan jo tuntemat palvelu-, Iiiketoimi- ja rahoitusvälinetyypit b) asiakkaan rahoitusvälineitä koskevien liiketoimien luonne, volyymi ja yleisyys sekä ajanjakso, jonka kuluessa liiketoimet on toteutettu c) asiakkaan koulutustaso sekä ammatti (tai tarvittaessa aikaisempi ammatti).

Sijoituspalvelun tarjoaja voi luottaa asiakkaansa antamiin tietoihin, paitsi jos se tietää tai sen pitäisi tietää, että asiakkaan antamat tiedot ovat selvästi vanhentuneita, virheellisiä tai puutteellisia.

Sijoitusneuvonnan antamisen hetkellä voimassa olleen sijoituspalvelulain 10 luvun 5 §:n 1 momentin mukaan sijoituspalvelun tarjoajan on annettava ei-ammattimaiselle asiakkaalle sijoituspalvelua tai oheispalvelua koskevan sopimuksen ehdot sekä riittävät tiedot sijoituspalvelun tarjoajasta ja tarjottavasta palvelusta. Ehdot ja tiedot on annettava hyvissä ajoin ennen sopimuksen tekemistä tai ennen kuin palvelua annetaan asiakkaalle, jos se on varhaisempi ajankohta. Pykälän 2 momentin mukaan sijoituspalvelun tarjoajan on myös annettava ei-ammattimaiselle asiakkaalle hyvissä ajoin ennen sijoituspalvelun tai oheispalvelun antamista riittävät tiedot muun muassa palvelun kohteena olevien rahoitusvälinelajien luonteesta ja niihin liittyvistä riskeistä; sijoitusstrategioista, jos niitä on ehdotettu, ja niiden riskeistä sekä palveluun liittyvistä kuluista ja palkkioista.

Finanssivalvonnan määräyksessä todettiin, että tietoa on annettava riittävästi ja se on esitettävä siten, että tiedon saajien kohderyhmään tai todennäköiseen vastaanottajaryhmään kuuluva huolellisesti toimiva henkilö todennäköisesti ymmärtää tiedon. Tietoihin liittyviä keskeisiä seikkoja, väitteitä tai varoituksia ei saa peitellä tai vähätellä. Jos tiedoissa viitataan tiettyyn verokohteluun, samalla on ilmoitettava selkeästi, että verokohtelu määräytyy kunkin asiakkaan yksilöllisten olosuhteiden mukaan ja että se voi tulevaisuudessa muuttua. Sijoituspalvelun tarjoajan on annettava ei-ammattimaiselle asiakkaalle ilmoitus siitä, että asiakkaalle voi aiheutua muita rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin tai sijoituspalveluun liittyviä kuluja tai veroja, joita ei makseta sijoituspalvelun tarjoajan kautta tai joita tämä ei peri.

Asian arviointi

Selonottovelvollisuus

Säännösten mukaan ennen sijoitusneuvon antamista palveluntarjoajalla on oltava riittävät tiedot asiakkaan taloudellisesta asemasta, kyseistä sijoituspalvelua tai rahoitusvälinettä koskevasta sijoituskokemuksesta ja -tietämyksestä sekä sijoitustavoitteista, jotta se voi suositella asiakkaalle soveltuvia rahoitusvälineitä. Pankin mukaan se on ennen neuvontaa selvittänyt asiakkaan yksilölliset olosuhteet säännösten mukaisesti.

Asiasta saadun selvityksen perusteella lautakunta toteaa, että ennen sijoitussuosituksen antamista asiakkaan kanssa on laadittu säästämisen ja sijoittamisen suunnitelmat, missä yhteydessä on käyty läpi asiakkaan nykytilannetta ja tavoitteita. Saamiensa tietojen perusteella pankki on asiakirjoissa suositellut asiakkaalle tiettyjä tuotteita ja toimenpiteitä sekä esittänyt perusteet suosituksilleen. Lautakunta toteaa, että kyseisistä asiakirjoista ilmenee muun muassa asiakkaan sijoituskokemus, -tavoitteet ja -horisontti sekä varallisuuden jakautuminen. Lautakunta katsoo palveluntarjoajan täyttäneen selonottovelvollisuutensa. 

Tiedonantovelvollisuus

Säännösten mukaan ehdot ja tiedot tuotteista ja palveluista on annettava hyvissä ajoin ennen sopimuksen tekemistä tai ennen kuin palvelua annetaan asiakkaalle. Tietoa on annettava riittävästi ja se on esitettävä siten, että tiedon saajien kohderyhmään tai todennäköiseen vastaanottajaryhmään kuuluva huolellisesti toimiva henkilö todennäköisesti ymmärtää tiedon. Jos tiedoissa viitataan tiettyyn verokohteluun, samalla on ilmoitettava selkeästi, että verokohtelu määräytyy kunkin asiakkaan yksilöllisten olosuhteiden mukaan ja että se voi tulevaisuudessa muuttua.

Asiakasta avustaneen ja edustaneen asiakkaan pojan mukaan asiakkaan vuonna 2015 diagnosoitu muistisairaus on edennyt niin pitkälle, että hän tarvitsee ulkopuolista apua elämiseensä. Pankin mukaan se ei ollut tietoinen muistisairaudesta eikä pankki ole huomannut asiakkaan kanssa asioidessaan, että asiakkaan ikä tai terveydentila olisi vaikuttanut hänen kykyynsä arvioida sijoitussuosituksen ja varainhoitopalvelun sopivuutta ja tarpeellisuutta. Asiakkaan muistisairaudesta tai sen vaikutuksesta asiakkaan kykyyn arvioida sopimusten ja sijoitusten merkitystä ei ole esitetty näyttöä lautakunnalle. Asiakkaan ja sijoitusneuvojan välisen puhelinkeskustelun 10.3.2017 perusteella lautakunta on huomioinut, että asiakkaalla on ollut ajoittain vaikeuksia ymmärtää sijoitusneuvojan kertomaa, erityisesti verotuksen hankintameno-olettaman osalta. Toisaalta asiakas on keskustellut hyvin sujuvasti pörssiosakkeidensa myynnistä. Lautakunta katsoo, ettei sijoitusneuvojan olisi ainakaan tämän puhelinkeskustelun perusteella pitänyt ymmärtää, että asiakas ei kykenisi ymmärtämään tekemiään sijoituksia. Sijoituslautakunta katsoo siten, että pankki ei ollut eikä sen pitänyt olla tietoinen asiakkaan sairaudesta.

Asiakkaan mukaan hän ei ole mieltänyt myyneensä osakkeita ja että pankki ei olisi kertonut tehtyjen toimien mahdollisista veroseuraamuksista. Lisäksi asiakkaan mukaan termin ”private banking” sisältö ja siihen liittyvät palvelut sekä merkityn rahaston sisältö ovat jääneet hänelle täysin epäselväksi. Pankin mukaan asiakkaalle on annettu ehdot ja tiedot tuotteista ja palveluista hyvissä ajoin ennen sopimuksen tekemistä. Pankin mukaan myös veroseuraamukset ovat olleet esillä. Pankin sijoitusneuvojan muistion mukaan asiakkaan kanssa keskusteltiin ennen sopimusten tekoa 2., 9. ja 10.3.2017, asiakkaan kanssa käytiin konttorilla paperit läpi 14.3.2017 ja asiakas kävi allekirjoittamassa sopimukset konttorilla 16.3.2017. Muistion mukaan asiakas seurasi edelleen talousuutisia ja osakkeiden pörssikursseja, vaikkei enää käynytkään aktiivisesti kauppaa. Asiakas ei ole kommentoinut muistion sisältöä. 

Asiakas on allekirjoituksellaan hyväksynyt sijoituskonsultointisopimuksen ja private-asiakkuussopimuksen sekä niiden ehdot. Sijoituskonsultointiopimuksessa on todettu, että sijoituskonsultoinnilla tarkoitetaan sitä, että pankki antaa asiakkaalle sijoitusneuvontaa ja että asiakas päättää itsenäisesti kaikista rahoitusvälineiden ostoista ja myynneistä. Private-asiakkuussopimuksessa asiakkaalle on nimetty yhteyshenkilö ja sovittu mm. tapaamisista. Sijoituslautakunta katsoo, että sopimuksissa on tuotu selvästi ilmi niiden sisältö ja niistä perittävät kulut. Lautakunta katsoo siten, että pankki on täyttänyt tiedonantovelvollisuutensa sopimusten osalta. 

Asiakkaan mukaan hänelle myydyn rahaston sisältö on jäänyt epäselväksi. Pankin mukaan asiakkaan kanssa käytiin läpi erikoissijoitusrahaston sisältöä sekä henkilökohtaisissa tapaamisissa pankin konttorilla että puhelimitse. Sijoitusneuvojan muistion mukaan asiakkaan kanssa käytiin 2.3.2017 läpi erikoissijoitusrahaston sisällön ja hoitomallin. Lisäksi 14.3.2017 asiakkaalle oli ”käyty paperit läpi”. Lisäksi muistion mukaan merkinnän jälkeen 19.5.2017 asiakkaan kanssa käytiin konttorilla läpi erikoissijoitusrahaston toimintaa ja sisältöä. Asiakas ei ole kommentoinut sijoitusneuvojan muistiota. 

Sijoituslautakunta katsoo, että rahaston avaintietoesitteessä on selkeästi tuotu esiin mm. rahaston tavoitteet, sijoituspolitiikka, riski-tuottoprofiili ja rahaston kulut. Lautakunta katsoo, että pankki on täyttänyt tiedonantovelvollisuutensa rahaston myynnin osalta. 

Asiakkaan mukaan pankin edustaja oli tarkoituksellisesti pyrkinyt hämärtämään, että kyseessä oli osakkeiden myynti ja rahasto-osuuksien lunastus. Ennen myyntiä tehdyssä sijoitussuunnitelmassa todettiin, että tarkoituksena oli realisoida suoraa osakesalkkua. Sijoituskonsultaatiosopimuksen mukaan asiakkaan kotimaiset osakkeet realisoitiin osittain ja rahastosijoitukset vaihdetaan erikoissijoitusrahastoon. Lisäksi sijoituskonsultaatiosopimuksen liitteessä, jonka asiakas allekirjoitti, on mainittu erikseen myytävät osakkeet ja jokaisen kohdalla mainittu sana ”myynti”. Ottaen lisäksi huomioon asiakkaan aiemman kokemuksen sijoittamisesta, lautakunta katsoo, että asiakkaan on tullut ymmärtää, että kyseessä on osakkeiden myynti ja rahasto-osuuksien lunastus. 

Edelleen asiakkaan kertoman mukaan hän ei muista, että pankin edustaja olisi kertonut hänelle myynneistä aiheutuvasta veroseuraamuksesta ennen myyntejä. Lautakunta toteaa, että ilman nimenomaista sopimusta palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta antaa yksilöllistä veroneuvontaa, vaan riittävää on, että se kiinnittää asiakkaan huomiota toimenpiteistä seuraaviin mahdollisiin veroseuraamuksiin. 

Pankin sijoitusneuvojan muistion mukaan 10.3.2017 asiakkaan kanssa käydyssä puhelinkeskustelussa käytiin läpi muutoksesta realisoituvat voitot ja että verot pitää näistä maksaa seuraavana vuonna. Lisäksi veroseuraamuksista on hankintameno-olettaman osalta muistion mukaan keskusteltu asiakkaan kanssa myyntien jälkeen 22. ja 20.5.2018. 

Asiakkaalla oli kertomansa mukaan vähäinen kokemus osakkeiden myynnistä, koska hän ei ollut aiemmin aktiivisesti tai oma-aloitteisesti myynyt osakkeitaan. Ottaen kuitenkin huomioon asiasta saadun selvityksen ja erityisesti sijoitusneuvojan muistion, asiakkaan merkittävän osakesijoitusten määrän sekä asiakkaan aiemman sijoituskokemuksen ja -tietämyksen, lautakunta katsoo asiakkaan olleen tietoinen osakkeiden myynnistä ja rahasto-osuuksien lunastuksesta aiheutuvan veroseuraamuksen. 

Annettujen neuvojen asianmukaisuus

Tapauksessa asiakkaan pankissa olleen sijoitussalkun osakepaino oli noin 90 %. Asiakkaalle tehdyn sijoittajakartoituksen perusteella asiakkaalle sopiva osakepaino olisi 60 %, minkä vuoksi pankin sijoitusneuvoja suositteli osakkeiden myyntiä ja rahastojen lunastusta ja näistä saatujen varojen sijoittamista varainhoitorahastoon, jossa osakepaino oli 50 %. Näin ollen asiakkaan sijoitusten osakepainoksi tuli noin 67 %. Asiakkaalle syntyi pankin laskelmien mukaan myynneistä luovutusvoittoa yhteensä noin 45.000 euroa, josta asiakas joutui maksamaan veroa. Asiakkaan pääomatulot vuonna 2017 olivat yhteensä 49.946,99 euroa, josta hän maksoi veroa 15.191,23 euroa. 

Asiassa ei ole esitetty, että asiakkaalla jäisi käyttämättä tulevaisuudessa sijoitustappioita. Asiassa ei ole myöskään esitetty, että asiakkaalla olisi ollut tarkoitus jättää koko osakeomaisuutensa perillisilleen ja näin välttyä luovutusvoittoveron maksamiselta. Asiakkaan sijoitussuunnitelmien mukaan hänen sijoitustavoitteenaan oli vaurastuminen/säästäminen ja lapselle säästäminen. 

Sijoitussuosituksen asianmukaisuutta arvioitaessa on otettava huomioon, ettei myynnistä aiheutuvaa veroa olisi voitu välttää ilman suuria lunastustappioita. Asiassa ei ole esitetty, että asiakkaalla olisi tai olisi odotettavissa lähiaikoina lunastustappioita. Edelleen huomioon on otettava, että asiakkaalla on ollut mahdollisuus lunastaa varainhoitorahastosta varoja kuluitta verojen maksua varten. 

Asiakas on lisäksi esittänyt, että salkkuun ei ole jätetty vain hyvin tuottavia osakkeita, kuten oli sovittu, vaan esimerkiksi sittemmin konkurssiin menneen Ahtium Oyj:n osakkeita. Asiakas ei ole muuten tarkemmin esittänyt, miltä osin pankin sijoitusneuvot olivat virheellisiä. Pankin mukaan Ahtium Oyj:n osakkeilla ei käyty kauppaa Helsingin pörssissä, joten niitä ei voitu myydä. Sijoitusneuvojan muistion mukaan asiakkaan kanssa käytiin läpi mitkä osakkeet myydään asiakkaan salkusta. 

Sijoituslautakunta katsoo, että pankin antamat sijoitussuositukset ovat olleet asianmukaisia.

Lopputulos

Sijoituslautakunta katsoo pankin täyttäneen tiedonanto- ja selonottovelvollisuutensa antaessaan asiakkaalle sijoitusneuvontaa ja pankin antamat sijoitusneuvot ovat olleet asianmukaiset.

Sijoituslautakunta ei suosita korvausta.

Sijoituslautakunta oli yksimielinen.

SIJOITUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Heino 

Jäsenet:
Ovaska
Pönkä
Sario
Tapanila
 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia