Haku

FINE-016258

Tulosta

Asianumero: FINE-016258 (2019)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 29.03.2019

Ajoneuvovarkaus. Ajonestolaite. Lukittu ajoneuvo.

Tapahtumatiedot

Asiakas on 3.9.2018 huomannut Ford Mustang –henkilöautonsa (kov. 2012) olevan poissa. Hän oli parkkeerannut auton kotiosoitteeseensa edellisenä päivänä. Asiakas on soittanut hätäkeskukseen ja ilmoittanut autonsa varastetuksi. Poliisi oli soittanut takaisin noin tunnin päästä ja kertonut auton löytyneen poltettuna. Asiakkaalla oli molemmat auton avaimet hallussaan.

Yhtiön vakuutustutkija on tavannut asiakkaan 3.10.2018. Asiakas on kertonut ostaneensa auton Virosta vuosi sitten tuntemattomalta mieheltä ja ajoneuvon olleen erittäin hyvässä kunnossa. Ajoneuvoa ei ole rekisteröity Suomeen ja asiakas on kertonut syyksi tutkijalle sen, että hän ajoi kerran kuussa Viroon ja takaisin, joten sitä ei hänen käsityksensä mukaan ole tarvinnut rekisteröidä.

Autovahinkokeskus on tutkinut auton, ja tutkimuslausunnon mukaan ajoneuvo oli ilmoitettu vaurioituneeksi ja sille oli annettu Total Loss Vehicle- merkintä eli se oli poistettu rekisteristä tuhoutuneena Yhdysvalloissa vuonna 2015. Vauriohetkellä ajokilometrimäärä oli noin 107.000. Lausunnon mukaan ajoneuvossa oli ennen paloa ollut laaja takapään törmäysvaurio, jota oli korjattu vanhoja peltiosia oikomalla. Korjauksen laatu ei vastaa hyvää korjaustapaa, eikä ajoneuvon arvo siten vastaa ehjän ajoneuvon markkina-arvoa.

Yhtiön korvauspäätöksen mukaan vahingosta saatujen selvitysten perusteella ajonestolla varustetun ajoneuvon avaimia ei ole saatu haltuun ryöstön tai murron yhteydessä. Yhtiö katsoo, että ajoneuvoa ei ole voitu siirtää ilman sen omia avaimia ja koska avaimia ei ole saatu haltuun murron tai ryöstön yhteydessä ei kyse ole ehtojen mukaan korvattavasta ajoneuvon varkausvahingosta. Koska vahinkoa ei korvata varkausturvasta, ei vahinkoa voida ehtojen mukaan korvata myöskään paloturvasta.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas vaatii yhtiötä korvaamaan hänelle 25 000 euroa auton hinnan mukaan. Asiakkaan auto anastettiin, jonka jälkeen se löytyi poltettuna. Asiakkaan hakiessa korvausta autosta vakuutusyhtiöstä, hän sai kielteisen vastauksen. Yhtiön mukaan auto on mahdoton varastaa, koska se on varustettu ajonestolla. Asiakkaan tutun ja googlen mukaan ajoneston poistolaite on ostettavissa. Esimerkiksi Nettiliike.com- sivustolla sellainen maksaa 129 euroa. Asiakkaan mielestä ajonesto ei ole nykyään mahdotonta ohittaa. Yhtiön mukaan auto olisi ollut kolaroitu tai viallinen. Asiakas ei ole siinä mitään vikaa nähnyt ostohetkellä eikä jatkossakaan. Asiakkaan mielestä auto oli täysin kunnossa, ajossa ollut ja katsastettukin puhtain paperein. Ajoneuvo oli lukittu anastushetkellä.

Vakuutusyhtiön mukaan vakuutuksesta voidaan suorittaa korvausta siinä laajuudessa kuin vakuutussopimukseen sovellettavissa vakuutusehdoissa on määritelty. Jos palovahinko on aiheutunut vakuutuskohteelle sitä luvattomasti käytettäessä, käyttövarkauden yhteydessä tai näiden jälkeen, vahinko korvataan vain, mikäli tapaus korvattaisiin varkausturvasta. 

Vakuutusehtojen mukaan korvattavan varkausvahingon edellytyksenä on, että ajoneuvo on ollut lukittu. Ehtokohdan 4.10.3. mukaan jos auton varkaus on tehty avaimia käyttäen, suoritetaan korvaus varkausturvasta vain, jos teon tekijä on saanut vakuutuskohteen tai sen säilytyssuojan avaimet haltuunsa murron yhteydessä tapahtuneella varkaudella tai ryöstön yhteydessä.  

Tässä tapauksessa auto on varustettu ajonestolaitteella. Ajoneston ohittaminen edellyttää sellaisia erityislaitteistoja ja sellaista erityisosaamista, jollaista yhtiön käsityksen mukaan löytyy lähinnä ammattimaisesti toimivilta rikollisliigoilta. Ammattimainen ajoneuvorikollisuus on taloudellisesti motivoitunutta ja kohdistuu siksi tavallisesti arvokkaisiin uusiin ajoneuvoihin ja ns. arvoautoihin, eli ajoneuvoihin, joilla on jälleenmyyntiarvoa.  

Yhtiö ei pidä uskottavana, että ammattimainen rikosliiga olisi kiinnostunut kyseessä olevan kaltaisesta autosta, joka on poistettu rekisteristä tuhoutuneena ja jossa on ollut suuria vaurioita, joita on korjattu vanhoja peltiosia oikomalla. Yhtiö ei pidä todennäköisenä, että taho, jolla on osaaminen ja laitteisto viedä ajonestolla varustettuja autoja, anastaisi tämän kaltaisen auton vain polttaakseen sen. 

Edellä mainituin perustein yhtiö katsoo, ettei asiassa ole näyttöä siitä, että auto olisi varastettu ajonesto ohittamalla. Auto on täytynyt ottaa käyttöön sen omia avaimia käyttäen. Avaimet ovat tallessa, joten niitä ei ole saatu haltuun murron tai ryöstön yhteydessä. Yhtiön käytössä olevan selvityksen perusteella asiassa jää näyttämättä, että asiakkaan autoa olisi kohdannut vakuutusehtojen mukainen korvattava vakuutustapahtuma, eikä asiassa ole siten perusteita suorittaa korvausta asiakkaan vakuutuksesta.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Autovakuutusehdot

4.10 Varkausturva

4.10.1 Korvattavat vahingot

Varkausturvasta korvataan vakuutuksen kohteen menettämisestä tai vahingoittumisesta aiheutunut vahinko vain, jos

  • syynä on ollut ajoneuvoon, sen vakiovarusteisiin tai vakuutuksen kohteena olevaan lisälaitteeseen kohdistunut rikoslain 28 luvussa tarkoitettu varkaus, luvaton käyttö, käyttövarkaus taikka näiden yritys ja
  • teon kohteena on ollut teon tapahtuessa lukittu kohdassa 4.10.2 mainitulla tavalla tai se on ollut kohdassa 4.1.4 määritellyn kaltaisessa lukitussa säilytyssuojassa, ajoneuvossa, perävaunussa, ajoneuvoyhdistelmässä tai vastaavassa ja
  • vakuutuksenottaja tai muu vakuutettu on vaatinut rangaistusta tehdystä rikoksesta.

Varkausturvasta korvataan ajoneuvon menettämisestä suoranaisesti aiheutunut vahinko, jos ei vakuutettu tai poliisiviranomainen ole saanut tietoa ajoneuvon löytymisestä 30 päivän kuluessa siitä, kun vakuutusyhtiölle on toimitettu poliisiviranomaisen antama jäljennös ajoneuvon luvattomasta käytöstä tai käyttövarkaudesta tehdystä rikosilmoituksesta.

Varkausturvasta korvataan myös kohdassa 4.10 mainitun korvattavan tapahtuman seurauksena ajoneuvon noutamisesta tai palauttamisesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset.

4.10.2 Lukitusvaatimukset varkausvahingossa

Auto, mopoauto ja muu umpikorilla varustettu ajoneuvo on lukittu, kun sen koritila on suljettu ja lukittu.

4.10.3 Rajoitukset

Jos jokin edellä tarkoitetuista teosta on tehty avaimia käyttäen, suoritetaan korvaus turvasta vain, jos teon tekijä on saanut vakuutuskohteen tai sen säilytyssuojan avaimet haltuunsa murron yhteydessä tapahtuneella varkaudella tai ryöstön yhteydessä.

Murtautumisella tarkoitetaan sitä, että lukittuun tilaan päästään väkivaltaa käyttäen lukkoja tai rakenteita rikkoen siten, että siitä jää murtojäljet.

4.6 Paloturva

4.6.1 Korvattavat vahingot

Paloturvasta korvataan palovahinko, joka on aiheutunut irtipäässeestä tulesta tai vakuutuksen kohteen sähkölaitteissa tapahtuneesta oikosulusta.

4.6.2 Rajoitukset

4.6.2.2 Palovahinko varkauden yhteydessä

Jos palovahinko on aiheutunut vakuutuskohteelle sitä luvattomasti käytettäessä, käyttövarkauden yhteydessä tai näiden jälkeen, vahinko korvataan vain, mikäli tapaus korvattaisiin varkausturvasta (katso kohta 4.10.1).

Ratkaisusuositus

Voimassa olevan oikeuden mukaan näyttötaakka vakuutuksesta korvattavan tapahtuman sattumisesta on vakuutuskorvausta hakevalla. Asiakkaan ajoneuvo on löydetty poltettuna. Asiakkaan ilmoituksen mukaan se oli anastettu ennen sitä. Vakuutusehtojen kohdan 4.6.2.2 mukaan tällaisen palovahingon korvattavuus edellyttää sitä, että tapahtumaketjun alkuna oleva luvaton käyttöönotto on vakuutusehtojen mukaan korvattava. Asiakkaan tulisi näin ollen osoittaa, että hänen ajoneuvoonsa on kohdistunut vakuutusehtojen kohtien 4.10.1-2 mukainen korvattavaksi tuleva tapahtuma. Omilla avaimilla tehtyjen tekojen korvattavuutta rajoittavat ehtojen kohdan 4.10.3 määräykset.

Vakuutusehtojen mukaan korvattavan varkausvahingon edellytyksenä on, että ajoneuvo on ollut lukittu. Tässä tapauksessa ajoneuvo on selvitysten mukaan ollut lukittuna. FINE toteaa, että esitetyn selvityksen mukaan ajoneuvossa on ollut toimintakykyinen ajonestolaite. Sellaisen ohittaminen vaati erityisosaamista ja – laitteistoa, joita on lähinnä ammattimaisesti toimivilla autovarasliigoilla. FINE viittaa tältä osin FINEn Vakuutuslautakunnan ratkaisukäytäntöön, josta esimerkkinä on oheinen tapaus VKL 184/13.

Nyt kyseessä olevassa tapauksessa ei ole esitetty näyttöä siitä, että ajoneuvo olisi varastettu ajonestolaite ohittaen. Vakuutusehtojen mukaan, jos auton varkaus on tehty avaimia käyttäen, suoritetaan korvaus varkausturvasta vain, jos teon tekijä on saanut vakuutuskohteen tai sen säilytyssuojan avaimet haltuunsa murron yhteydessä tapahtuneella varkaudella tai ryöstön yhteydessä.  Tässä tapauksessa molemmat avaimet ovat olleet vahingon jälkeen tallessa.

FINE katsoo, että tässä asiassa vahinkotapahtuman olosuhteet ovat jääneet selvittämättä. Se, miten ilmoitettu varkaus on tapahtunut ja miten ajoneuvo on päätynyt poltettavaksi, on jäänyt epäselväksi. Tämän vuoksi vakuutusehtojen mukaista korvaukseen oikeuttavaa tapahtumaa ei ole voitu osoittaa, eikä vahinko tule korvattavaksi varkausvakuutuksesta eikä palovakuutuksesta. FINE katsoo, että vakuutusyhtiön kielteinen korvauspäätös on vakuutusehtojen mukainen.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta vakuutusyhtiön päätökseen.

FINE

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava neuvonantaja Raulos
Esittelijä 
Turunen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia