Haku

FINE-016255

Tulosta

Asianumero: FINE-016255 (2019)

Vakuutuslaji: Yritysvakuutus

Ratkaisu annettu: 27.06.2019

Vakuutusehtojen soveltaminen. Vakuutuskorvauksen määrä. Palovahinko. Biomurskainkoneen arvon määrittäminen.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja V Oy:n vuosimallin 2010 Crambo 6000 Hook biomurskain oli vaurioitunut korjauskelvottomaksi palovahingossa 8.8.2017. Keskuskauppakamarin hyväksymä tavarantarkastaja oli vakuutusyhtiön pyynnöstä 29.8.2017 antamassaan lausunnossa arvioinut koneen käyväksi arvoksi ennen vahinkoa 190 000 euroa. Vakuutusyhtiö maksoi korvauspäätöksellä 8.9.2017 koneesta V Oy:n 2 000 euron omavastuuosuuden vähentämisen jälkeen 193 806,45 euron korvauksen. V Oy vaati korvauksen korottamista 30 000 eurolla koneen mallin ja hyväkuntoisuuden perusteella. Vakuutusyhtiö on kieltäytynyt korottamasta korvausta päätöksellään 22.9.2017 hankkimaansa tavarantarkastajan lausuntoon vedoten.

Asiakkaan valitus

V Oy on pyytänyt lautakunnan ratkaisusuositusta koneen korvausmäärästä. Perusteluinaan V Oy on lausunut, että murskain oli ollut virheetön ja sitä oli vähän ennen vahinkoa huollettu noin 15 000 eurolla. Kone oli vakuutettu jälleenhankinta-arvostaan 419 140 euron vakuutusmäärällä. 

Vastaavia käytettyjä koneita ei ollut löytynyt myynnissä Euroopasta eikä Afrikasta. Pohjois-Amerikasta oli löytynyt yli 5000 tuntia ajettuja koneita, joista oli pyydetty yli 440 000 euroa. Jostain syystä tavarantarkastaja oli jättänyt nämä koneet huomioimatta. Koneen päivänarvoa oli ollut ymmärrettävästi hankala selvittää, koska koneita ei ollut myynnissä vahingon sattumisen aikaan kuin Pohjois-Amerikassa. Nyt koneita löytyi ja pyyntihinta vastaavanlaisesta koneesta oli yli 300 000 euroa, joten vakuutusyhtiön korvaus oli liian alhainen. V Oy on katsonut koneen päivänarvoksi ennen vahinkoa 300 000 euroa, jonka mukaan korvaus tuli maksaa.

V Oy on lausunut lisäkirjelmässään 15.1.2019 ostaneensa murskaimen vuonna 2010 maahantuojalta 419 000 euron hankintahinnalla. Vahinkohetkellä murskainta oli käytetty noin 3 600 tuntia. Tavarantarkastuskertomuksen mukaan kone oli ollut selvästi hyväkuntoinen ja säännöllisesti huollettu. Tavarantarkastuskertomukseen sisältyneen hintavertailun osalta oli huomattava, että 6000 -sarjan murskain oli tuotantokyvyltään merkittävästi 5000 -sarjaa tehokkaampi, joten konemallien hinnat eivät olleet vertailukelpoisia. Tavarantarkastuskertomuksessa mainituista 6000 -sarjan koneista halvempikin (317 766 euroa) oli ollut vuosimallia 2007 ja sillä oli ollut yli 6 000 käyttötuntia.

Murskaimen maahantuoja, jonka 7.1.2019 päivättyyn lausuntoon V Oy on vedonnut, oli arvioinut V Oy:n murskaimen arvoksi tulipalohetkellä 300 000 euroa. Maahantuojan mukaan V Oy oli käyttänyt alkuperäisiä valmistajan vara- ja kulutusosia ja murskainterät oli juuri vaihdettu. Koneen käyttötunnit olivat olleet alhaiset. V Oy on katsonut, että koneen maahantuojalla oli paras asiantuntemus arvioida tuhoutuneen laitteen arvoa. Maahantuojan arvio oli myös hyvin sopusoinnussa tavarantarkastajan lausunnossa lueteltujen koneiden hintapyyntöjen kanssa. Tavarantarkastajan lausunnossa kone oli virheellisesti mainittu rumpuhakkuriksi, kun oikea konetyyppi oli kaksitelainen, umpinaisella konetilalla varustettu hidaskäyntinen puumurskain. 

Tavarantarkastaja oli perustellut hinta-arviotaan arvioimallaan markkinatilanteella. Maahantuoja oli lausunnossaan katsonut markkinatilannekin huomioon ottaen tavarantarkastajan arvion liian alhaiseksi. Molemmista lausunnoista ilmeni, että tapahtumahetkellä Suomessa ei ollut myytävänä käytettyjä koneita. Markkinatilanteen voitiin tavanomaisesti katsoa heikentyneen suuren tarjonnan myötä. Näin ei nyt ollut, joten ainakaan tarjonnan perusteella markkinatilanteesta ei voitu tehdä tavarantarkastajan tekemiä johtopäätöksiä.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut, että sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 26.4.2 mukaan vahingonkorvauksen määrä oli vastaavan samassa kunnossa kuin vahinkohetkellä olleen omaisuuden hankintahinta, jos omaisuutta ei voitu korjata. Keskuskauppakamarin hyväksymän tavarantarkastajan 29.8.2017 päivätyn tavaratarkastuskertomuksen mukaan omaisuuden arvo ennen sattunutta palovahinkoa oli ollut 190 000 euroa. Vakuutusyhtiön korvausratkaisu on perustunut kyseiseen arvioon ja vakuutusyhtiön tarkastajan tekemään korvaussopimukseen vahingon määrästä. Syytä päätöksen muuttamiseen ei ollut. 

Tavarantarkastaja oli arvioinut koneen käyväksi arvoksi 190 000 euroa. Käypänä arvona pidettiin sitä korkeinta käteishintaa, mikä kysytyn hetkisessä markkinatilanteessa oli moottoriajoneuvosta tai muusta vastaavasta yleisesti saatavissa pidettäessä sitä myytävänä tarkoituksenmukaisella tavalla. Tavarantarkastuskertomuksen mukaan koneen käypään arvoon vaikuttivat hyvin oleellisesti sen kunto ja se, miten sitä oli huollettu ja kunnostettu. V Oy:n kone oli ollut hyvässä käyttökunnossa, jonka mukaan arvio oli tehty. 

Lisäkirjelmässään 8.2.2019 vakuutusyhtiö on edelleen katsonut tavarantarkastajan arvion koneen arvosta oikeaksi.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse palovahingossa 8.8.2017 tuhoutuneesta biomurskaimesta maksettavan vakuutuskorvauksen määrästä.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Asiaan sovellettavien 1.1.2015 alkaen voimassa olleiden yritysvakuutusehtojen arviointi- ja korvaussäännösten (26) kohdan 26.1.1 mukaan jälleenhankinta-arvolla tarkoitetaan uuden samanlaisen tai käyttöominaisuuksiltaan lähinnä vastaavan omaisuuden hankkimiseen tarvittavaa rahamäärää.

Vakuutusehtojen kohdan 26.1.2 mukaan päivänarvolla tarkoitetaan rahamäärää, joka saadaan, kun jälleenhankinta-arvosta vähennetään omaisuuden arvon vähentyminen iän, käytön, käyttökelpoisuuden alenemisen tai muun sellaisen seikan johdosta. Päivänarvoa määritettäessä on otettava huomioon myös omaisuuden käyttökelpoisuuden aleneminen paikkakunnan muuttuneiden olosuhteiden, kuten harjoitetun elinkeinotoiminnan lakkaamisen tai muun sellaisen seikan vuoksi.

Vakuutusehtojen kohdan 26.1.3 mukaan omaisuuden, vahingon ja korvauksen määrän arvioinnin perustana on omaisuuden vakuutusarvo. Omaisuuden vakuutusarvo on sen jälleenhankinta-arvo, ellei muusta ole sovittu ja siitä tehty merkintää vakuutuskirjaan. Jälleenhankinta-arvolla tarkoitetaan uuden samanlaisen tai lähinnä sitä vastaavan omaisuuden hankkimiseen tarvittavaa rahamäärää. Omaisuuden vakuutusarvo on kuitenkin päivänarvo, kun omaisuuden päivänarvo on alle 50 % jälleenhankinta-arvosta. …

Vakuutusehtojen kohdan 26.2 mukaan vahinkotapahtuman sattuessa omaisuuden vakuutusarvo määritellään ja vahingon määrä lasketaan vahinkohetken hintatason mukaisesti.

Vakuutusehtojen kohdan 26.4.2 mukaan vahingon määrä jälleenhankinta-arvon mukaan saadaan, kun omaisuuden jälleenhankinta-arvosta vähennetään jäännösarvo. Jos vahingoittunut omaisuus voidaan korjata, vahingon määrä on sama kuin korjauskustannukset, kuitenkin ottaen huomioon vahingoittuneen omaisuuden ikä.

Korvauksen määrä jälleenhankinta-arvon mukaan on vahingon määrä, mahdolliset ikävähennykset huomioon ottaen sekä omavastuulla vähennettynä. Jos jälleenhankitun tai korjatun omaisuuden arvo on vahingoittuneen omaisuuden jälleenhankinta-arvoa suurempi, ei ylimenevää osaa oteta huomioon korvausta laskettaessa. 

Jos omaisuutta ei voida korjata, vahingonkorvauksen määrä on vastaavan samassa kunnossa kuin vahinkohetkellä olleen omaisuuden hankintahinta.

Jälleenhankinta-arvon mukainen korvaus edellyttää, että vahingoittunut omaisuus joko korjataan kahden vuoden kuluessa vahinkotapahtumasta tai irtaimen omaisuuden sijalle hankitaan uutta samanlaatuista ja samaan tarkoitukseen tulevaa omaisuutta. Jälleenhankinta-arvon mukainen korvaus maksetaan kahdessa erässä. Ensin maksetaan päivänarvon mukainen korvaus, jonka laskemisessa käytetään omaisuuden päivänarvoa vakuutusarvona. Lisäkorvaus, joka käsittää erotuksen jälleenhankinta-arvon korvauksen ja päivänarvon mukaisen korvauksen välillä, maksetaan, kun vakuutusyhtiö on saanut selvityksen jälleenhankintatoimenpiteistä.

Vakuutusehtojen kohdan 26.4.5 mukaan päivänarvon mukainen vahinkomäärä saadaan laskemalla yhtä suuri osa jälleenhankinta-arvon mukaan kuin suhde päivänarvon ja jälleenhankinta-arvon välillä osoittaa. Mikäli vahingoittunutta omaisuutta voidaan korjata, on vahinkomäärä yhtä suuri osa korjauskustannuksista kuin mitä päivänarvo on jälleenhankinta-arvosta. Päivänarvon mukainen korvausmäärä on vahinkomäärä omavastuulla vähennettynä (ks. kohtaa 26.1.2).

Asian arviointi

Vakuutusyhtiön V Oy:n yritysvakuutuksesta antaman 26.6.2017 päivätyn vakuutuskirjan mukaan kyseinen biomurskainkone oli vakuutettu V Oy:n irtaimena käyttöomaisuutena 419 140 euron jälleenhankinta-arvosta. Vakuutussopimukseen merkitty jälleenhankinta-arvo vastaa asiakirjojen mukaan hintaa, jolla V Oy oli hankkinut murskaimen vuonna 2010. 

Murskain on vaurioitunut palovahingossa 8.8.2017 korjauskelvottomaksi. Vakuutusyhtiö on arvioinut ja laskenut murskaimen vahinkoa edeltäneeksi arvoksi keskuskauppakamarin hyväksymältä tavarantarkastajalta hankkimansa lausunnon pohjalta 195 806,45 euroa. Asiakirjoista ei ilmene, että V Oy olisi hankkinut uutta konetta vaurioituneen tilalle.

Korvauspäätöksen 22.9.2017 mukaan vakuutusyhtiö oli määritellyt murskaimesta suorittamansa vakuutuskorvauksen soveltaen vakuutusehtojen kohtaa 26.4.2. Kyseisessä ehtokohdassa on muun muassa määrätty, että jos omaisuutta ei voida korjata, vahingonkorvauksen määrä on vastaavan samassa kunnossa kuin vahinkohetkellä olleen omaisuuden hankintahinta. 

Vakuutuslautakunta toteaa, että otsikkonsa mukaan vakuutusyhtiön soveltama vakuutusehtojen kohta 26.4.2 koskee kuitenkin jälleenhankinta-arvon mukaista korvausta. Vakuutusehtojen kohdan 26.1.1 mukaan jälleenhankinta-arvolla tarkoitetaan uuden samanlaisen tai käyttöominaisuuksiltaan lähinnä vastaavan omaisuuden hankkimiseen tarvittavaa rahamäärää. Tällöin vakuutuskorvaus tulee lähtökohtaisesti laskea uuden vastaavanlaisen murskainkoneen hankintahinnan mukaan edellyttäen, että vakuutuksenottaja vahingon jälkeen vakuutusehdoissa jäljempänä määrätyin tavoin myös hankkii itselleen uuden koneen tuhoutuneen tilalle. Tämän perusteella sovellettavien vakuutusehtojen osalta on epäselvää, mikä merkitys vakuutusehtojen kohtaan 26.4.2 sisältyvälle korjauskelvotonta omaisuutta koskevalle edellä mainitulle määräykselle olisi annettava.

Todetusta vakuutusehtojen sisäisestä ristiriitaisuudesta huolimatta Vakuutuslautakunta katsoo, että tässä tapauksessa V Oy:lle maksettavan vakuutuskorvauksen määräämisen kannalta olennaisempi kysymys on kuitenkin se, miten murskaimen vakuutusehtojen mukainen päivänarvo on arvioitava. Päivänarvon mukainen korvaus, jonka määrittelyssä otetaan huomioon vakuutusehtojen kohdassa 26.1.2 mainitut omaisuuden arvon vähentymiseen vaikuttavat tekijät, suoritetaan vakuutusehtojen kohtien 26.1.3 ja 26.4.5 perusteella siinä tapauksessa, että omaisuuden arvo on alentunut alle puoleen sen jälleenhankinta-arvosta tai vakuutuksenottaja ei hanki uutta vastaavaa omaisuutta tuhoutuneen tilalle. 

Tässä tapauksessa vakuutusyhtiö on suorittanut murskaimesta 193 806,45 euron korvauksen keskuskauppakamarin hyväksymältä tavarantarkastajalta hankkimansa 29.8.2017 päivätyn lausunnon perusteella. Tavarantarkastajan lausunnon mukaan siinä esitetty arvio on annettu nimenomaan murskaimen käyvästä arvosta, joksi on arvioitu 190 000 euroa. Lausunnosta ilmenee, että arvio on perustunut olennaisesti kysymyksessä olevan kaltaisten murskain- ja hakkurikoneiden kaupan sen hetkiseen yleiseen markkinatilanteeseen, johon oli vahinkoaikaan vaikuttanut energiapuun käytön supistuminen nimenomaan Suomessa.

Vakuutuslautakunta toteaa, että sovellettavien vakuutusehtojen mukaan korvauksen määrä olisi kuitenkin tullut edellä todetuin tavoin laskea perustuen murskaimen päivänarvoon. Päivänarvoon perustuva korvaus poikkeaa käyvästä arvosta muun muassa siltä osin, että päivänarvon määrittämiseen ei sisälly käyvän arvon määrittelyssä käytettävää välittömän myynnin käteishintaedellytystä. Tavarantarkastajan lausunnon mukaan V Oy:n murskain oli ollut selvästi hyväkuntoinen, sen käyttötuntimäärä oli ollut koneen vuosimalliin nähden alhainen ja kyse on ollut valmistajan malliston järeimmästä koneesta. Vakuutuslautakunta on kiinnittänyt huomiota myös siihen, että tavarantarkastajan lausunnossa esitettyä arviota on perusteltu olennaisesti vain Suomessa vallinneella markkinatilanteella. Jo lausunnosta kuitenkin ilmenee, että kyse on ollut erikoiskoneesta, joiden markkinat ovat yleismaailmalliset, ja vertailutietoina esitetyt vastaavien koneiden ulkomaiset hinnat ovat olleet selvästi korkeammat.

Vakuutuslautakunta katsoo, ettei vakuutusyhtiö ole tässä tapauksessa korvauspäätöstä antaessaan riittävästi huomioinut edellä selostettuja V Oy:n murskaimen päivänarvon määrittämiseen liittyviä seikkoja. Tämän vuoksi lautakunta palauttaa asian vakuutusyhtiölle uudelleen arvioitavaksi ja asianmukaisen murskaimen päivänarvoon perustuvan korvauspäätöksen antamiseksi. 

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö arvioi murskaimen arvon uudelleen vakuutusehtojen mukaisesti ja antaa asiasta V Oy:lle uuden asianmukaisen korvauspäätöksen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Raulos 
Sihteeri Isokoski

Jäsenet:
Jaakkola
Paloranta
Sarpakunnas
Sjögren

 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia