Haku

FINE-016249

Tulosta

Asianumero: FINE-016249 (2019)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 18.02.2019

Käsienpesualtaan viemäriliitoksen vuoto. Oliko vahinko korvattava?

Tapahtumatiedot

Asiakkaan omakotitalossa havaittiin huhtikuussa 2016 remontin yhteydessä pesuhuoneen käsienpesualtaan viemäriputken vuoto. Käsienpesualtaalta vaakatasossa tuleva metallinen viemäriputki oli ollut yhdistettynä muoviseen kulmaosaan, josta pystytasossa lähti lyhyt muovinen yhdysputki lattian tasosta nousevan muoviputken sisään. Yhdysputki oli ollut sekä kulmaosan että lattian tasosta nousevan putken sisässä. Vahinkoa selvitettäessä todettiin, että vuotokohta oli kulmaosan ja yhdysputken yläosan liitoksessa, joka oli auennut. Liitosvuoto vaurioitti hirsiseinää, ja myös pesuhuoneen ja saunan lattiassa oli kosteutta.

Vahingon syytä selvitettiin vahinkokartoituksessa. Lisäksi vahingon syytä arvioivat kaksi LVI-liikettä. Ensimmäinen LVI-liike on päiväämättömässä lausunnossaan todennut, että pidemmän pystysuoran putken sisällä ollut yhdysputki on tippunut vuosien saatossa alaspäin ja irronnut yläpuolella olevasta kulmaliitoksesta aiheuttaen vuodon. LVI-liike on katsonut, että viemäröintiliitos ei ole ollut asianmukainen, vaan oikea tapa olisi ollut tehdä viemäröinti muoviputkella alusta loppuun. LVI-liike on maininnut, että asiakkaan kertoman perusteella vuotoa olisi ollut 5–7 vuoden ajan. Silloin on ihmetelty, miksei lattiakaivoon tule vettä viemärin käytöstä.

Asiakas on toimittanut vakuutusyhtiölle myös toisen LVI-liikkeen 1.6.2016 päivätyn lausunnon, jonka mukaan kulmaosa ja yhdysputki ovat ehjiä ja liitoksista näkee, että ne on asennettu alun perin oikeaan mittaan. LVI-liike on myös todennut, että tänä päivänäkin käytetään samanlaisia osia ja putkia. Syytä liitoksen pettämiseen/liikkumiseen ei ole pystytty osista toteamaan.

Asiakkaan selvityksissä on todettu mm., että vuotokohta on ollut hyväksytty liitos ja oikeaa materiaalia. Ensimmäisen LVI-liikkeen mainitsema 5–7 vuoden aika liittyy siihen, että altaan viemärissä ei ole ollut tukosta 5–7 vuoteen. Rakennuksen laajennus on hyväksytysti lopputarkastettu. Lisäselvityksissä on myös todettu, että ei ole tiedossa, miksi viemäriputki on avautunut liitoksestaan. Viemäriputki oli kiinnitetty seinään asianmukaisesti. Asiakas on arvellut, olisiko hirsiseinän eläminen vuodenaikojen kosteuserojen vuoksi syynä tähän.

Vakuutusyhtiö on antanut asiasta kielteiset päätökset vedoten mm. rakennustyövirheeseen ja siihen, että vuodon ei ole osoitettu olleen seurausta mistään äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta. Asiakkaan kotivakuutus oli tullut voimaan 22.5.2014, joten vuoto oli hyvinkin saattanut alkaa ennen vakuutuksen voimaantuloa.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas katsoo, että vakuutusyhtiön päätökseen liittyy virheitä eikä asiakkaan puolesta esitettyjä lausuntoja ole huomioitu juuri mitenkään. Asiakkaan toimittamassa selvityksessä korostetaan, että vuotokohta on ollut altaan lähellä, eikä alempana lähellä lattiatasoa. Selvityksessä todetaan, että altaan alapuolinen viemäriputki oli kiinnitetty hirsiseinään. Liitokset ja tiivisteet olivat ehjät. Kaikki asiantuntijat ovat olleet samaa mieltä siitä, että putken kiinnitys hirsiseinään on mahdollistanut putken liikkumisen pystysuunnassa hirren eläessä ilmankosteuden vaihtelun vuoksi. Keväällä ilmankosteus on kasvanut pakkaskauden pikaisen päättymisen vuoksi, ja hirren leveys on kasvanut 5–10 %. Tämän vuoksi viemäriputken muhviliitos on auennut. Putkiliitos on toiminut moitteetta yli 30 vuotta, eikä liitoksessa näkynyt kulumisen merkkejä.

Vakuutusyhtiö on todennut edelleen, että vahingon syyksi ei ole voitu osoittaa mitään äkillistä ja ennalta arvaamatonta vahinkotapahtumaa.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Kotivakuutuksen 1.1.2015 alkaen voimassa olleiden ehtojen kohdan 5.1 Korvattavat vakuutustapahtumat mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetun omaisuuden suoranainen esinevahinko, joka on aiheutunut jäljempänä selostetusta tapahtumasta, jos tämä tapahtuma on ollut äkillinen ja ennalta arvaamaton ja jos turva, jonka perusteella vahinko on korvattavissa, on ollut voimassa vakuutustapahtuman sattuessa. Ennalta arvaamattomuutta arvioidaan objektiivisesti ja vahingon syyn, ei seurauksen perusteella.

Vakuutusehtojen kohdan 5.1.4 Putkistovuototurva mukaan putkistovuototurvasta korvataan vuotovahinko, jonka on aiheuttanut neste, kun se on virrannut äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti suoraan rakennuksen omasta tai sen käyttöä palvelevasta kiinteästä putkistosta tai siihen kytketystä käyttölaitteesta. Putkistoa tai käyttölaitetta, josta vuoto on alkanut, ei korvata tästä turvasta.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kysymys asiakkaan omakotitalolle aiheutuneen vuotovahingon korvattavuudesta. Vakuutusehtojen mukaan korvataan vuotovahinko, jonka on aiheuttanut mm. rakennuksen kiinteästä putkistosta äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti virrannut neste.

Vuotovahinko on tässä tapauksessa aiheutunut käsienpesualtaan viemäriputkiston liitoksesta rakenteeseen vuotaneesta nesteestä. Vuoto on ollut viemäriputken kulmaosan ja yhdysputken yläosan liitoksessa, joka oli auennut, kun yhdysputki oli päässyt valumaan alaspäin. Seinärakenteessa todetut lahovauriot viittaavat siihen, että vaurioalueella oli ollut kosteusrasitusta jo pitkän aikaa.

Vakuutusyhtiö on katsonut, että vahingon syyksi ei ole osoitettu mitään äkillistä ja ennalta arvaamatonta vahinkotapahtumaa. Asiakas on esittänyt, että liitos on päässyt aukeamaan hirsiseinän liikkumisen vuoksi, kun hirsiseinä on elänyt ilmankosteuden vaihdellessa.

FINE toteaa, että erilaiset vuotovahingot ovat usein vakuutusehtojen mukaisia äkillisiä ja ennalta arvaamattomia tapahtumia. Ratkaisevaa vahingon korvattavuuden kannalta on kuitenkin tapahtuman syy.

Viemäriputkiston tulee yleisesti olla tiivis ja asennettu liikkumattomaksi siten, etteivät putkiston liitokset pääse aukeamaan itsekseen. FINE katsoo, että kun liitoksen rakenne on tämän kaltainen, jossa pystysuora halkaisijaltaan pienempi yhdysputki on asennettu suuremman putken sisään ilman putkien liukumista estäviä muhveja, ei voida pitää ennalta arvaamattomana, että ajan saatossa putket voivat päästä liikkumaan. Erilaiset ilmankosteuden tai lämpötilan vaihtelun aiheuttamat muutokset puurakenteissa ovat puumateriaalin luonnollista ja yleisesti tiedossa olevaa käyttäytymistä, eikä puun eläminen siten ole lähtökohtaisesti äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma. Tämän vuoksi FINE katsoo, että viemäriputken liikkuminen seinän hirsirakenteen elämisen mukana ja tästä johtuva yhdysputken valuminen alaspäin ei ole ehtojen mukainen äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma.

Kokonaisuutena FINE pitää vahinkotapahtumasta toimitettujen selvitysten perusteella todennäköisenä, että yhdysputki on päässyt ajan saatossa ja puumateriaalin toistuvien kosteus- ja lämpöliikkeiden vaikutuksesta valumaan alaspäin alemman putken sisään, kunnes yhdysputken yläpään liitoskohta jossain vaiheessa on auennut. FINE katsoo, että tällaisesta kehityksestä seurannut vuotaminen ei ole ollut vakuutusehtojen kohdan 5.1.4 edellyttämällä tavalla äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma.

Lisäksi FINE toteaa, että seinärakenteen pitkälle edennyt lahovaurioituminen viittaa vahvasti siihen, että liitoksen vuoto oli alkanut jo pitkän aikaa sitten, ennen nyt kyseessä olevan kotivakuutuksen voimaantuloa vuonna 2014.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta vakuutusyhtiön päätökseen.

FINE

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava neuvonantaja Raulos
Esittelijä 
Salo

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia