Haku

FINE-016245

Tulosta

Asianumero: FINE-016245 (2019)

Vakuutuslaji: Liikennevakuutus

Ratkaisu annettu: 13.09.2019

Liikennevakuutusmaksu. Hinnoitteluperuste. Traktori.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan traktori on ollut liikennevakuutettuna vakuutusyhtiö A:ssa vuodesta 1993 lähtien. Asiakas on pyytänyt samaan yhtiöryhmään kuuluvasta yhtiöstä B tarjousta traktorin liikennevakuutukselle vuoden 2018 loppupuolella ja yhtiön B tarjous on ollut hinnaltaan alhaisempi kuin voimassa ollut yhtiön A liikennevakuutus. Asiakkaan mielestä vakuutusyhtiö A:n vakuutusmaksut ovat yleiseen hintatasoon nähden moninkertaisia. Vakuutusmaksu yhtiössä A on noussut vuodesta 2004 vuoteen 2018 mennessä 62,50 eurosta 172,89 euroon.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas vaatii, että yhtiö A muuttaa traktorin liikennevakuutusmaksua takautuvasti tai suorittaa asiakkaalle korvausta hänen maksettuaan moninkertaiseksi katsomaansa liikennevakuutusmaksua vuodesta 1993 vuoden 2018 loppupuolelle asti.

Asiakas on toimittanut FINElle selvityksen maksamistaan vakuutusmaksuista. Hänen mielestään jo vuoden 2004 maksu on ollut korkeampi kuin nykyinen hintataso. Asiakkaan vakuutusmaksut ovat olleet vuosina 2004–2018:  

2004    62,50 euroa
2005    64,70 euroa
2006    65,10 euroa
2007    64,05 euroa
2008    67,66 euroa
2009    73,24 euroa
2010    79,05 euroa 
2011    89,05 euroa
2012    97,03 euroa
2013    112,53 euroa
2014    129,27 euroa
2015    148,80 euroa
2016    153,45 euroa
2017    153,13 euroa
2018    172,89 euroa

Yhtiö B toteaa vastineessaan omasta ja yhtiö A:n puolesta, että yhtiö A on ammattiliikenteen vakuuttamiseen erikoistunut vakuutusyhtiö, joka on osa samaa ryhmää kuin yhtiö B. Yhtiössä A vakuutetaan pääsääntöisesti ammattiliikennettä ja koneyrittämistä harjoittavien yritysten ajoneuvoja. Yritysten käyttämien traktoreiden liikennevahinkoriski on yleensä suurempi kuin vähemmän käytössä olevien traktoreiden liikennevahinkoriski. Yhtiön A liikennevakuutusmaksut on määritelty mm. huomioiden tämä vakuutettavaan ajoneuvokantaan liittyvä suurempi liikennevahinkoriski.

Nyt kyseessä olevassa tapauksessa asiakkaalla on ollut liikennevakuutus voimassa yhtäjaksoisena ja keskeytymättä niillä tiedoilla, jotka yhtiö A on vakuutusta tehtäessä saanut. Liikennevakuutusmaksu on perustunut yhtiön A kulloinkin voimassa oleviin, hyväksyttyihin maksuperusteisiin. Vakuutuskauden vaihtuessa tehdyistä maksukorotuksista yhtiö A on tiedottanut asianmukaisesti kaikkia asiakkaitaan vuosittain. 

Vakuutuksenottajalla on oikeus milloin tahansa kilpailuttaa vakuutuksensa ja vaihtaa vakuutusyhtiötä. Asiakas on pyytänyt yhtiöstä B tarjousta traktorin liikennevakuutukselle vuoden 2018 loppupuolella, ja yhtiön B tarjous on ollut hinnaltaan alhaisempi kuin ratkaisunpyytäjällä voimassa ollut yhtiön A liikennevakuutus. Asiassa ei kuitenkaan ole esitetty sellaisia perusteita, joiden perusteella yhtiö A voisi takautuvasti muuttaa traktorin liikennevakuutusmaksua tai suorittaa korvausta maksetuista liikennevakuutusmaksuista.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Liikennevakuutuslaki (17.6.2016/460)

20 § Vakuutusmaksujen laskuperusteet

Vakuutusyhtiöllä on oltava vakuutusmaksujen laskuperusteet (maksuperusteet), joista ilmenee, miten vakuutusmaksut määrätään. Maksuperusteita on sovellettava yhdenmukaisesti kaikkiin vakuutuksenottajiin.

Maksuperusteet on laadittava siten, että vakuutusmaksut ovat kohtuullisessa suhteessa vakuutuksista aiheutuvien, odotettavissa olevien kustannusten pääoma-arvoon. Vakuutusmaksun määräämisessä on otettava huomioon vahinkoa kärsineiden ja vakuutettujen etujen turvaavuus ja liikennevahinkoriski.

Maksuperusteissa on määriteltävä henkilö-, paketti-, matkailu-, kuorma- tai linja-autoa tai moottoripyörää koskevan vakuutuksen osalta vahinkohistoriatietojen vaikutus ajoneuvon tai laadultaan ja käytöltään samanlaisen ajoneuvon vakuutusmaksuun. Vahinkohistorian vaikutus voidaan kuitenkin erityisestä syystä jättää huomioimatta. Maksuperusteissa voidaan lisäksi määritellä, että vakuutuksenottajan muidenkin ajoneuvojen vahinkohistoriatiedot vaikuttavat ajoneuvon vakuutusmaksuun tai että yhden ajoneuvon vahinkohistoriatietojen perusteella hinnoitellaan useampi ajoneuvo.

Mitä 3 momentissa säädetään, ei koske rajaliikennevakuutuksia, siirtoliikennevakuutuksia, vakuutuksia, joissa vakuutuksenottajalla on yritys- ja yhteisötietolaissa tarkoitettu yritys- ja yhteisötunnus, eikä vakuutuksia, jotka on annettu museoajoneuvoja varten.

Liikennevakuutusehdot (voimassa 1.7.2018 lähtien)

8 Vakuutusmaksu
8.1 Vakuutusmaksun perusteet

Vakuutusmaksu lasketaan vakuutusyhtiön soveltamien maksuperusteiden mukaan. Vakuutusmaksuun lisätään liikenneturvallisuusmaksu.

Vakuutusmaksut lasketaan liikennevakuutuslain 20 §:n tarkoittamalla tavalla silmällä pitäen vakuutettujen ja vahinkoa kärsineiden etujen turvaavuutta ja liikennevahinkoriskiä kuitenkin siten, että vakuutusmaksujen on oltava kohtuullisessa suhteessa vakuutuksista aiheutuviin kustannuksiin, ja että vakuutusmaksut
yleensä ovat suuremmat niistä vakuutuksista, joista on jouduttu suorittamaan korvausta.

Vakuutusmaksut voidaan määrätä erilaisiksi huomioon ottaen eri vakuutuksenottaja- ja ajoneuvoryhmien erilaiset vahinkoriskit.

9 Sopimusehtojen muuttaminen vakuutuskauden vaihtuessa
9.1 Ehdot ja maksut

Vakuutusyhtiöllä on oikeus vakuutuskauden vaihtuessa muuttaa vakuutusehtoja, -maksua sekä muita sopimusehtoja yleisten sopimusehtojen kohdan 15.2 perusteella. Yritysten ja yhteisöjen vakuutuksiin sovelletaan kohtaa 15.2.1 ja kuluttajien ja kuluttajiin rinnastettavien elinkeinonharjoittajien vakuutuksiin kohtaa
15.2.2. Kaikkien vakuutuksenottajien vakuutusmaksun muuttamiseen sovelletaan lisäksi alla olevaa ehtokohtaa 9.2.

9.2 Vakuutusmaksu

Vakuutusyhtiöllä on oikeus muuttaa vakuutusmaksua vakuutuksia ja vahinkoja koskevan tilastoaineiston perusteella liikennevakuutuslain 20 §:n mainitun tarkoituksen turvaamiseksi siten, että maksut ovat kohtuullisessa suhteessa vakuutuksista aiheutuviin kustannuksiin. Maksua voidaan lisäksi muuttaa korvaus- tai kustannustason muutosta vastaavasti tai jäljempänä mainitusta syystä.

Vakuutusmaksu voidaan määrittää eri vakuutuksenottajaryhmille erilaiseksi käyttäen vahinkoriskiä vastaavia erilaisia maksun määräytymisperusteita. Tällaisia maksun määräytymisperusteita voivat olla esim. ajoneuvon yksilölliset riskitekijät kuten laji, merkki, malli, sylinteritilavuus, paino, käyttötarkoitus, kotipaikka, asemapaikka, ajettu km-määrä, ikä ja ajoneuvolla säännöllisesti ajavien henkilöiden lukumäärä sekä ajoneuvon kuljettajien tai vakuutuksenottajana olevan omistajan tai haltijan yksilölliset riskitekijät kuten asuinpaikka, ikä, terveydentila ja ajokortin hankinta-aika. Vakuutuksia ja vahinkoja koskevan tilastoaineiston nojalla määräytymisperusteita ja vakuutusmaksua voidaan muuttaa vahinkoriskiä
vastaavasti.

Jos vakuutusyhtiö tekee vakuutussopimukseen tässä kohdassa tai kohdassa 9.1 kuvattuja muutoksia, vakuutusyhtiö lähettää laskun yhteydessä vakuutuksenottajalle ilmoituksen siitä, miten vakuutusmaksu tai muut sopimusehdot muuttuvat. Ilmoituksessa mainitaan, että vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa vakuutus. Muutos tulee voimaan sen vakuutuskauden alusta lukien, joka ensiksi seuraa kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä.

Ratkaisusuositus

Asiakkaalla on ollut traktorin liikennevakuutus vakuutusyhtiössä A vuodesta 1993 lähtien. Asiakkaan vuonna 2018 pyytämä yhtiön B tarjous on ollut hinnaltaan alhaisempi kuin yhtiön A liikennevakuutus. Asiakas katsoo, että vakuutusyhtiö A:n vakuutusmaksut ovat yleiseen hintatasoon nähden moninkertaisia. 

Liikennevakuutusehtojen mukaan vakuutusmaksu lasketaan kunkin vakuutusyhtiön soveltamien maksuperusteiden mukaan. Ehtojen mukaan yhtiöllä on oikeus muuttaa vakuusmaksua vakuutuksia ja vahinkoja koskevan tilastoaineiston perusteella. Vakuutusmaksut voidaan määrätä erilaisiksi huomioon ottaen eri vakuutuksenottaja- ja ajoneuvoryhmien erilaiset vahinkoriskit.

FINE toteaa, että eri yhtiöt hinnoittelevat liikennevakuutussopimuksensa itsenäisesti, ja eri yhtiöillä samassa yhtiöryhmässäkin voi olla erilaiset hinnoitteluperusteet vakuutuksissaan. Tähän vaikuttaa esimerkiksi se, minkälaisia ajoneuvoja ryhmän eri yhtiöt ovat vakuuttaneet sekä kuinka paljon ja kuinka vakavia vahinkoja kunkin yhtiön vakuuttamille ajoneuvoille sattuu. FINE pitää luonnollisena, että ammattiliikenteessä tai muuten runsaassa käytössä olevien ajoneuvojen vahinkoriski on yleisesti ottaen suurempi kuin harvakseltaan käytettyjen, jolloin ammattiliikennettä vakuuttavan vakuutusyhtiön hintataso voi olla muita korkeampi. Lopputuloksena voi olla se, että eri liikennevakuutusyhtiöiden hinnoissa on eroja jopa saman yhtiöryhmän sisällä. Vakuutuksenottajan vastuulla on tarkastella kulloisenkin vakuutuksensa hintatasoa ja kilpailuttaa vakuutusyhtiöitä, jos hän pitää vakuutustaan liian kalliina.

Asiakkaan liikennevakuutus on ollut voimassa pitkään ja sen hinta on kehittynyt ajan kuluessa. Esitettyjen selvitysten perusteella liikennevakuutusmaksu on perustunut yhtiö A:n kulloinkin voimassa oleviin hyväksyttyihin maksuperusteisiin, ja vakuutuksen hinnanmuutoksista oli tiedotettu asiakkaalle sopimuksen voimassaoloaikana. FINE katsoo, ettei perusteita liikennevakuutusmaksun muuttamiselle takautuvasti ole. 

Lopputulos

FINE ei suosita vakuutusmaksujen hyvitystä asiassa.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava neuvonantaja Raulos
Esittelijä Turunen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia