Haku

FINE-016231

Tulosta

Asianumero: FINE-016231 (2019)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 08.11.2019

Oliko vakuutustapahtumaa sattunut? Korjausurakan yhteydessä sattunutta vesivahinkoa koskeneiden vastuukysymysten selvittely. Riidan syntyminen.

Tapahtumatiedot

Asiakas Y Oy oli toiminut pääurakoitsijana kiinteistö Oy K:n korjausrakennusurakassa. L Oy:llä oli ollut kohteessa sivu-urakkasopimus vesijohtojen ja viemäreiden uusimisesta. Aliurakoitsija T Oy oli suorittaessaan saamiensa ohjeiden mukaista timanttisahausta katkaissut rakennuksen lattialämmitysputken. Koska katkenneesta putkesta ei ollut tullut vettä, ja koska viereiset sulkulinjat olivat olleet kiinni, putkea ei paikattu. Putkesta oli kuitenkin myöhemmin vuotanut vettä, josta aiheutunut vesivahinko oli havaittu 7.6.2017. Tilaaja oli vaatinut korvausta rakennukselle aiheutuneesta vahingosta Y Oy:ltä.

Y Oy haki korvausta vesivahingosta omalta vakuutusyhtiöltään. Vakuutusyhtiö eväsi korvauksen Y Oy:n urakkakohteelle ottamasta rakennustyövakuutuksesta 18.10.2017 antamallaan päätöksellä. Vakuutusyhtiö katsoi, ettei vahinko kuulunut vakuutuksen piiriin, koska se ei ollut aiheutunut vakuutettuna olleelle urakkakohteelle eli rakennuksen vesi- ja viemärijohdoille. Vakuutukseen ei sisältynyt ympäröivän omaisuuden vakuutusturvaa, joten vahingoittunutta omaisuutta ei ollut vakuutettu.     Vakuutusyhtiö on myöntänyt Y Oy:lle 16.1.2018 oikeusturvaedun rakennustyövakuutuksen korvauspäätöstä koskeneeseen riitaan. 

Y Oy on hakenut 9.11.2017 oikeusturvaetua myös toiseen asiaan, jossa se ilmoitti vastapuolekseen L Oy:n. L Oy:n vastuuvakuutusyhtiö oli katsonut 8.11.2017 ja 21.11.2017 antamissaan päätöksissä, ettei vahinko kuulunut L Oy:n vastuuvakuutuksen piiriin. L Oy:n mahdollinen korvausvastuu vahingosta saattoi perustua yksinomaan sopimukseen, jollainen vastuu oli rajattu L Oy:n vastuuvakuutuksen ulkopuolelle. Siten L Oy oli mahdollisesti haastettava oikeuteen.

Asian päätyttyä sittemmin urakkaosapuolten väliseen sopimukseen Y Oy:n asiamies on toimittanut vakuutusyhtiölle verottomalta loppusummaltaan 8 105 euron laskun toimenpiteistä ajalla 27.9.2017 - 9.8.2018. Y Oy:n vakuutusyhtiö on 24.9.2018 antamallaan päätöksellä kieltäytynyt korvaamasta asiamieskuluja oikeusturvavakuutuksesta. Vakuutusyhtiö on katsonut, ettei asiassa ollut osoitettu, että Y Oy:n ja L Oy:n välille olisi syntynyt riita, koska selvitystä osapuolten välisestä vaatimuksesta tai vastauksesta siihen ei ollut toimitettu vakuutusyhtiölle. 

Y Oy:n rakennustyövakuutuksen korvauspäätöstä koskeneen riidan osalta 30.10.2018 antamassaan päätöksessä vakuutusyhtiö on todennut, että oikeusturvaetu oli myönnetty vain sitä vastaan olleeseen riitaan. Asianajolasku oli sisältänyt vesivahinkoon liittyneiden sopimussuhteiden, korvausvastuiden ja vakuutuskorvauksien selvitystoimia. Oikeusturvaedun kattaman rakennustyövakuutusasian muutoksenhaku oli tehty lyhyellä sähköpostiviestillä, jossa oli pyydetty käsittelemään vahinko uudelleen. Tämän lisäksi vakuutusyhtiölle oli lähetetty yksi sähköposti. Muutoksenhakuun oli vastattu 1.2.2018, minkä jälkeen vahingon käsittely oli päätetty. Asianajaja ei ollut tehnyt asiassa jatkotoimia. Vakuutusyhtiö katsoi, että selvitysten perusteella oikeusturvaedun piiriin kuuluneet vakuutusriitaa koskeneet asianajokulut olivat enintään 745 euroa. Kulut jäivät alle Y Oy:n oikeusturvavakuutuksen 1 000 euron omavastuun, joten korvausta ei maksettu.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Y Oy:n näkemyksen mukaan vakuutusyhtiö ei ole ottanut huomioon kysymyksessä olevan kaltaisten urakkariitojen monimutkaisuutta. Jotta vakuutuksenottajan tuottamus ja asiaan vaikuttaneet seikat voitiin ylipäätään todeta ja vaatimusten oikeellisuus selvittää, oli eri aliurakoitsijoiden osuus ja tapahtumat käytävä huolellisesti läpi. Koko asianajolasku oli lähetetty vakuutusyhtiön käsiteltäväksi yhdellä kertaa, koska asia oli päättynyt sovintoon. Sovinto saattoi syntyä vain sillä perusteella, että asiasta oli ensi ollut riita. Jos koko laskua ei korvata, Y Oy vaatii toissijaisesti, että vakuutusyhtiö korvaa kolmasosan (1/3) kuluista. Osuus vastaa rakennustyövakuutusta koskeneessa riidassa tehtyjä toimenpiteitä, sillä korvaus tulee suorittaa kaikista asian selvitys- ja taustatöistä.

Y Oy katsoo, että L Oy:n kanssa oli syntynyt riita. Y Oy on vedonnut L Oy:n asiamiehen sähköpostiin, jossa kyseinen asiamies oli todennut, että hänen käsityksensä mukaan ”tämän kuuluu mennä tilaajan piikkiin”. Riidan syntyminen ilmeni siitäkin, että L Oy:n asiaa oli hoitanut asiamies ja L Oy oli tehnyt vahinkoilmoituksen vastuuvakuutusyhtiöönsä.

Y Oy:n mukaan laskutetuissa toimenpiteissä oli ollut kysymys myös sen oman vastuuvakuutusasian hoitamisesta. Y Oy:n vastuuta pääurakoitsijana ja vastuuvakuutuksen kattavuutta oli ollut tarpeen selvittää. Kyse oli korvattavasta tausta- ja selvitystyöstä. Asia oli ollut laaja ja monimutkainen neuvotteluineen ja yhteydenpitoineen. Sovinnon jälkeen riitautuksen näyttäminen oli hankalaa. Nyt se oli vaikeaa siksikin, että L Oy:n asiamies oli suosinut asian hoitamista puhelimitse. L Oy:n asiamiehen näkemys siitä, ettei L Oy:llä ollut vastuuta vahingosta, oli katsottava Y Oy:n vaatimusten kiistämiseksi. Tilaaja on esittänyt korvausvaatimuksen pääurakoitsijana toimineelle asiakkaalle ja asiakas on vaatinut L Oy:tä korvaamaan vahingon. Lisäselvitystä kiistämisestä ei ollut mahdollisuutta saada.

Vakuutusyhtiö on toistanut korvauspäätöksissä lausumansa. Vakuutusyhtiön mielestä suurin osa laskutetuista toimenpiteistä oli koskenut sopimussuhteiden selvittelyä. Rakennustyövakuutuksen korvauspäätöstä koskeneeseen riitaan liittyneet toimenpiteet eivät ylittäneet Y Oy:n omavastuuta. Asia ei ollut monimutkainen, koska kyse oli ollut vain siitä, oliko vahingon kohde vakuutettu. 

Oikeusturvavakuutuksen ehtojen mukaan riita on syntynyt, kun perusteeltaan tai määrältään yksilöity vaatimus on kiistetty perusteen tai määrän osalta. Y Oy:n mainitsemaa L Oy:n asiamiehen usealle vastaanottajalle lähettämää sähköpostia ei voinut pitää osoituksena riidan syntymisestä. Myöskään se seikka, että L Oy oli tehnyt vahinkoilmoituksen vastuuvakuutusyhtiölleen, joka oli tehnyt asiassa kielteisen korvauspäätöksen, ei osoittanut, että asiassa olisi syntynyt vakuutusehtojen tarkoittama riita. Kyse on ollut urakkasopimuksen osapuolten välisestä vesivahingon jälkeisten vastuiden selvittämisestä eikä Y Oy ollut osoittanut, että riitaa olisi ollut juuri sen ja L Oy:n välillä. Vakuutusyhtiölle ei ollut toimitettu mitään L Oy:lle esitettyä vaatimusta eikä L Oy:n vastausta siihen. Jos riidan katsottaisiin kuitenkin syntyneen, asianajolaskun loppusummasta voitiin hyväksyä korkeintaan puolet.

Sopimusehdot

Vakuutukseen sovellettavien 1.1.2016 alkaen voimassa olleiden vakuutusehtojen kohdan 1 (Vakuutuksen tarkoitus) mukaan vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa kohdassa 4 tarkoitetuissa vakuutustapahtumissa. Vakuutus koskee vakuutuskirjassa mainittua toimintaa.

Kohdan 4.1 (Vakuutustapahtuman määritelmä) mukaan vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma on riita- ja hakemusasiassa riidan syntyminen. Riita on syntynyt, kun perusteeltaan tai määrältään yksilöity vaatimus on kiistetty perusteen tai määrän osalta.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, onko vakuutusyhtiö velvollinen korvaamaan oikeusturvavakuutuksesta Y Oy:lle sen urakkakohteessa 7.6.2017 havaittua vesivahinkoa koskeneessa asiassa aiheutuneita asiamieskustannuksia. 

Suomen voimassa olevan oikeuden mukaan korvauksen hakijalla on näyttövelvollisuus korvattavan vakuutustapahtuman sattumisesta ja vahingon määrästä. Oikeusturvavakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma on sovellettavien vakuutusehtojen mukaan riita- ja hakemusasiassa riidan syntyminen. Riita on syntynyt, kun perusteeltaan tai määrältään yksilöity vaatimus on kiistetty perusteen tai määrän osalta.

Vakuutusyhtiö on katsonut, ettei Y Oy ole näyttänyt, että sille olisi syntynyt L Oy:n kanssa vakuutusehtojen edellyttämää riitaa eli, että L Oy olisi kiistänyt jonkin Y Oy:n asiassa esittämän vaatimuksen. Y Oy on vedonnut asiassa siihen, että kyse on ollut useita aliurakoitsijoita koskeneesta vastuusuhteiden selvitystyötä vaatineesta laajasta ja monimutkaisesta urakkariidasta, joka oli lopulta päättynyt sovintoon. 

FINE toteaa, että sovellettavien oikeusturvavakuutusehtojen mukaan asianajokustannusten korvattavuus vakuutuksesta edellyttää sitä, että asiassa on syntynyt riita. Vakuutuksesta ei korvata kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet muusta lakimiesavun käyttämisestä, kuten oikeudellisesta konsultoinnista vakuutetun oikeudellisen aseman selvittämiseksi tai esimerkiksi sopimuksen laatimiseksi, ellei asiassa jo ole osoitettu syntyneen riitaa. Näin ollen pelkästään siitä, että asian on laajuutensa tai monimutkaisuutensa vuoksi arvioitu edellyttäneen lakimiesavun käyttämistä tai että asian osapuolten oikeudelliset vastuut ovat epäselvinä vaatineet selvittämistä, ei vielä seuraa, että asianajokustannukset korvattaisiin oikeusturvavakuutuksesta. Pelkästään se seikka, että jostakin kysymyksestä, kuten sopimuksesta, on käyty osapuolten kesken neuvotteluja ennen sen solmimista, ei myöskään osoita, että asia olisi ollut riitainen.

Tässä tapauksessa FINElle toimitetuista asiakirjoista ei ilmene, mitä vaatimuksia Y Oy oli asiassa eri aliurakoitsijoita ja nimenomaan L Oy:tä kohtaan esittänyt. Y Oy on vedonnut erityisesti L Oy:n asiamiehen 8.12.2017 lähettämään sähköpostiin, jonka Y Oy katsoo osoittavan asian riitautumisen. FINE katsoo, että sisältönsä perusteella kysymyksessä olleen vesivahinkoasian selvittelyvaiheessa lähetetystä asiassa laadittua muistiota koskeneesta viestistä ei kuitenkaan voida yksinään päätellä, oliko osapuolten välillä asian tuossa vaiheessa ollut riitaa vai ei. Riitaa ei osoita myöskään se seikka, että asian osapuolet ovat asian selvittämisen ja neuvottelujen jälkeen sopineet siitä tavasta, jolla urakan tilaajalle aiheutunut vahinko on korvattu.

Selostamillaan perusteilla FINE katsoo, ettei sen käytettävissä olevasta selvitysestä ilmene, että Y Oy:n ja L Oy:n välille olisi syntynyt osapuolten urakkakohteessa 7.6.2017 havaitusta vesivahingosta oikeusturvavakuutuksen vakuutusehtojen mukaista riitaa, jonka perusteella vakuutusyhtiön olisi tullut myöntää asiaan oikeusturvaetu ja korvata Y Oy:lle aiheutuneita asiamieskustannuksia. 

Vakuutusyhtiö on myöntänyt Y Oy:lle oikeusturvaedun Y Oy:n rakennustyövakuutusta koskeneeseen riitaan. Vakuutusyhtiön 18.10.2017 antaman korvauspäätöksen mukaan korvaus oli evätty sillä perusteella, että vakuutus oli kattanut vain urakan kohteen eli uusittavana olleet vesi- ja viemärijohdot, mutta ei ympäröivää omaisuutta eli rakennusta muutoin. Asiakirjojen mukaan Y Oy:n asiamies oli pyytänyt 30.11.2017 vakuutusyhtiöltä asian uutta käsittelemistä, mihin pyyntöön vakuutusyhtiö oli vastannut sähköpostitse 1.2.2018. 

Asiakirjoista ei ilmene, että Y Oy:n asiamies olisi tehnyt enempiä toimia rakennustyövakuutusta koskeneen asian johdosta. Koska asiassa on ollut kyse vain siitä, mitä omaisuutta rakennustyövakuutuksella oli ollut vakuutettuna, tämän asian hoitaminen ei myöskään ole vaatinut urakan muihin osapuoliin tai niiden mahdollisiin vastuisiin ja vakuutuksiin liittyneiden kysymysten laajempaa selvittämistä. Asiaa koskevasta asianajolaskustakaan ei ilmene, että Y Oy:n asianajokulut olisivat rakennustyövakuutusta koskeneen asian osalta ylittäneet vakuutuksen 1 000 euron omavastuuosuutta. Näin ollen FINE pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä myös tältä osin asianmukaisena.
 
Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.  

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava lakimies Isokoski 
Esittelijä Nikunlassi
 

Tulosta