Haku

FINE-016225

Tulosta

Asianumero: FINE-016225 (2019)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 04.02.2019

Matkan peruuntuminen. Vakuutusehtojen tulkinta.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan oli tarkoitus lähteä 23.12.2017 matkalle puolisonsa, anoppinsa ja lankonsa kanssa Budapestiin juhlimaan asiakkaan anopin 70-vuotissyntymäpäiviä. Asiakkaan lanko kaatui jäätiköllä 12.12.2017 ja mursi polvilumpionsa. Jalalle ei voinut varata eikä sitä voinut koukistaa. Asiakas haki korvausta matkan peruuntumisesta aiheutuneista kustannuksista matkavakuutuksestaan.

Vakuutusyhtiö eväsi korvauksen. Yhtiön mukaan lanko ei ole vakuutusehtojen mukainen lähiomainen, joten korvausta matkan peruuntumiskuluista ei voida suorittaa. Asiakkaan haettua muutosta yhtiön sisäisessä muutoksenhaussa, yhtiö lisäsi, että ehtojen mukaan lähiomaiseksi voidaan katsoa enintään kaksi matkakumppania, joiden kanssa vakuutettu on yhdessä varannut matkan. Koska matkakumppaneita on ollut kolme, ei korvausta voida maksaa myöskään tämän ehtokohdan mukaan.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas vaatii vakuutusyhtiötä korvaamaan matkan peruuntumisesta aiheutuneet kulut. Asiakkaan mukaan lanko on katsottava olevan lähiomainen ja kyseessä oli ehtojen tarkoittama lähiomaisen vakava tapaturma.

Vakuutusyhtiö toistaa aiemman kantansa.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Sovellettavien henkilövakuutusehtojen (voimassa 1.1.2017 alkaen) 100.18 mukaan matkustajaturvassa tarkoitettuja lähiomaisia ovat
- avio- ja rekisteröity puoliso sekä vakuutetun kanssa samassa taloudessa vakinaisesti asuva avopuoliso
- lapsi, avio- tai rekisteröidyn puolison lapsi, sijais- ja lapsenlapsi sekä samassa taloudessa vakinaisesti asuvan avopuolison lapsi
- vanhemmat, appi- ja isovanhemmat
- sisarukset
- miniä ja vävy
- enintään kaksi matkakumppania, joiden kanssa vakuutettu on yhdessä varannut matkan
- enintään yksi matkakohtaisesti ilmoitettu henkilö

Ehtojen kohdan 3.3.2 mukaan matkan peruuntuminen korvataan, kun se johtuu vakuutetun tai hänen lähiomaisensa kuolemasta, vakavasta tapaturmasta tai vakavasta, odottamattomasta ja äkillisestä sairastumisesta, joka pakottavasti estää matkalle lähdön. Pakottavuus arvioidaan lääketieteellisin perustein. Korvattavia ovat vain sellaiset matkan peruuntumiskulut, jotka vakuutettu on itse velvollinen maksamaan ja, joista ei ole tai olisi ollut takaisinsaantioikeutta.

Matkan peruuntuminen korvataan myös silloin, kun peruuntumisen syynä on 
- ennen matkan varaamista olleen vakuutetun sairauden äkillinen paheneminen, joka pakottavasti estää matkalle lähdön
- vakuutetun Suomessa olevaan omaisuuteen kohdistunut odottamaton, merkittävä taloudellinen vahinko, joka pakottavasti edellyttää vakuutetun läsnäoloa vahinkopaikalla.

Ratkaisusuositus

Asiassa on riitaa siitä, onko asiakkaan matkan peruuntuminen johtunut asiakkaan lähiomaisen tapaturmasta.

Sovellettavien vakuutusehtojen mukaan matkan peruuntumisesta aiheutuneet kulut korvataan matkustajavakuutuksesta ehdoissa määritellyissä tilanteissa. Korvaus maksetaan muun muassa silloin, kun vakuutetun ehdoissa määritellyn lähiomaisen tapaturma estää vakuutetun matkalle lähdön. 

Asiakkaan ulkomaanmatka on peruuntunut asiakkaan langon kaaduttua ja murrettua polvilumpionsa ennen matkaa. Asiakas on varannut matkan yhdessä langon, aviopuolison sekä anopin kanssa. Lähiomaiseksi on nimetty ehdoissa aviopuoliso ja appivanhemmat sukulaissuhteen perusteella. Lankoa ei ole nimetty ehdoissa lähiomaiseksi, jolloin asiaa arvioidaan sen suhteen, voidaanko lankoon soveltaa ehdon määritelmää, jonka mukaan lähiomaiseksi voidaan katsoa enintään kaksi matkakumppania, joiden kanssa vakuutettu on yhdessä varannut matkan.

Sopimusoikeuden periaatteiden mukaan sopimusehtoja tulee tulkita sanamuotonsa mukaan. Epäselvissä tapauksissa sopimusehtoa tulee kuitenkin tulkita laatijansa vahingoksi.

FINE katsoo, että määritelmä, jonka mukaan lähiomaiseksi voidaan katsoa enintään kaksi matkakumppania, joiden kanssa vakuutettu on varannut matkan, ei ole sanamuodoltaan yksiselitteinen. Sanamuodosta ei esimerkiksi käy selkeästi ilmi, onko matka tullut varata yhdessä vain kahden matkakumppanin kanssa vai voidaanko lähiomaisiksi katsoa enintään kaksi matkakumppania, jotka eivät muutoin olisi ehdon tarkoittamia vakuutetun lähiomaisia. Sanamuoto ei näin ollen poissulje tilannetta, jossa matka varataan yli kolmen henkilön seurueelle silloin, jos seurueen muut jäsenet ovat vakuutusehdoissa lueteltuja lähiomaisia jo pelkästään sukulaisuuden perusteella.

Edellä selostamillaan perusteilla FINE katsoo, että asiakkaan matka on käsillä olevassa tapauksessa peruuntunut vakuutusehdoissa tarkoitetun lähiomaisen tapaturman seurauksena.

Lopputulos

FINE suosittaa vakuutusyhtiötä suorittamaan ehtojensa mukaisen korvauksen matkan peruuntumisesta. 

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä Pulkki

 

Tulosta