Haku

FINE-016146

Tulosta

Asianumero: FINE-016146 (2019)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 12.04.2019

Kiinteistönomistajan vastuu. Tuottamus. Kiinteistöllä olevan puun oksa pudonnut ohi ajavan auton päälle. Tuliko autolle aiheutunut vahinko korvata kiinteistönomistajan vastuuvakuutuksesta?

Tapahtumatiedot

Vahingonkärsinyt A ajoi 12.9.2018 noin klo 18.50 henkilöautollaan Kiinteistö Oy B:n kohdalla, kun kiinteistöllä sijainneesta puusta putosi suuri oksa auton katolle. A esitti auton vahingoista korvausvaatimuksen Kiinteistö Oy B:lle, joka teki asiassa vahinkoilmoituksen vastuuvakuutukseensa.

Vakuutusyhtiö totesi korvauspäätöksessään, että vahingon korvaaminen vastuuvakuutuksesta edellyttää, että vahinko on aiheutunut vakuutuksenottajan tuottamuksellisen toiminnan eli huolimattomuuden tai laiminlyönnin seurauksena. Yhtiö totesi, että sää oli tapahtumahetkellä erittäin tuulinen ja satoi vettä. Kiinteistö Oy B:n selvityksen mukaan puiden kuntoa tarkkaillaan viikoittain. Oksia oli karsittu viimeksi 24., 25. ja 26.7.2018 ja puut olivat ulkoisesti terveen näköisiä. Yhtiö katsoi, että oksien katkeaminen oli johtunut yksinomaan vahinkohetken kovasta tuulesta eikä Kiinteistö Oy B:lle ollut syntynyt lakiin perustuvaa korvausvelvollisuutta A:n auton vahingoista. Näin ollen vahinkoa ei korvattu vastuuvakuutuksesta.

Asiakkaan valitus

A ilmoittaa tyytymättömyytensä vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyytää asiassa Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta.

A katsoo, että Kiinteistö Oy B on vastuussa tapahtuneesta laiminlyötyään huolehtia puiden hoidosta ja valvonnasta riittävällä huolellisuudella. Yläoksat ovat huomattavasti alttiimpia tuulen aiheuttamille katkeamisille kuin alemmat oksat, joita oli sahattu. Oksien sahauksen pääasiallinen syy näyttäisi olevan antaa tilaa korkeiden ajoneuvojen liikkumiselle kadulla, ei niinkään mahdollisesti putoavien oksien huomioiminen. A:n verkkolähteestä löytämän arboristin lausunnon mukaan iäkäs poppeli on erittäin herkkä oksien katkeamisille ja oksa irtoaa tavallisesti katkeamiskohdasta, eikä jää roikkumaan. Ylempiä oksia tulisi seurata erityisellä tarkkaavaisuudella. Korkealta putoava oksa on aina vaarallinen. Jos oksa olisi pudonnut tuulilasin, tilanne olisi ollut hengenvaarallinen. Yli 100-vuotiaan puun tyvi on noin 1 metrin päässä ajoradasta ja oksat ovat täysin ajoradan päällä. Pudonnut oksa on ollut selvästi lahovikainen ja puusta aiemmin pudonneita, saman kokoisia lahoja oksia oli vahingon sattuessa edelleen kadun vieressä. Oksat eivät putoile tyynellä, vaan tuulella. A katsoo, että jos puista tällä tavoin putoilee oksia ajoradalle, se osoittaa, ettei puurivistöä ole hoidettu asianmukaisesti. Voi lähtökohtaisesti olettaa, että tämän ikäiset ja näköiset puut ovat jo lahovikaisia ja oksia olisi pitänyt poistaa ylempää tai puut kaataa. Tuuli ei tapahtumahetkellä ollut poikkeuksellisen voimakas ja viereisen kiinteistön henkilökunta kertoo, että kadulla on aina oksia tuulisen sään jälkeen.

Vakuutusyhtiö on katsonut, että vahingon korvattavuus edellyttää kiinteistönomistajan tuottamusta. A katsoo, että nyt tapahtuneen kaltaisen, kadulla liikkujille ja heidän omaisuudelleen vaarallisen tilanteen syntyminen osoittaa, ettei vaaran syntymistä ole riittävällä huolellisuudella pyritty estämään. Kiinteistön huollosta vastaavan yrityksen edustaja on vakuutusyhtiölle antamassaan selvityksessä todennut, että puita on jatkuvasti oksittu ja karsittu. A toteaa, että tällainen toiminta tunnetusti vaurioittaa puita. Kun vielä huomioidaan, että puurivistön alla on usein pudonneita oksia, todistaa tämä, että huoltoyritys on ollut tietoinen puiden aiheuttamasta vaarasta, mutta ei ole paneutunut asiaan vaaditulla vakavuudella. A ei pidä uskottavana kiinteistön huollosta vastaavan yrityksen ilmoitusta, jonka mukaan puita tarkkaillaan viikoittain. Lisäksi puiden kunnon arvioiminen pelkästään niiden ulkonäön perusteella ei ole riittävää. Nyttemmin tapaukseen liittyvä vanha puurivistö on kokonaan kaadettu. A katsoo, että tämä osoittaa, etteivät puut olleet enää hyväkuntoisia.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toistaa kielteisen kantansa asiassa. Yhtiö viittaa Vakuutuslautakunnan saman tyyppisiä tapauksia koskevaan ratkaisukäytäntöön (mm. VKL 306/12, VKL 126/14, VKL 27/15), jonka mukaan kiinteistönomistajan vastuuta arvioitaessa on ratkaisevaa, onko puun kuntoon tai ominaisuuksiin liittyvä vaaratekijä ollut kiinteistönomistajan havaittavissa ennen vahinkoa. Lähtökohtana on, että jos kiinteistönomistajalla ei puun ulkonäön tai iän perusteella ole ollut syytä epäillä puun kuntoa, ei kiinteistönomistaja ole vastuussa puun kaatumisesta aiheutuneesta vahingosta, vaikka puun sittemmin todettaisiinkin olleen vaurioitunut.

Nyt käsillä olevassa tapauksessa puissa ei ole ollut mitään sellaisia ulkoisia merkkejä, joiden perusteella puiden kuntoa olisi ollut syytä epäillä. Kaikissa puissa on ollut oksia ja latvoissa lehtiä. Yhtiölle toimitetun valokuvan perusteella myös pudonnut oksa on ollut täysin lehdessä. Merkkejä oksan tai puun mahdollisesta huonosta kunnosta, kuten kuolleita lehtiä tai lehdettömiä kohtia ei siis myöskään pudonneessa oksassa ole ollut. Puiden rungoissa ei ole kääpiä, onkaloita tai halkeamia. Yhtiölle toimitetuista lähikuvista ilmenee, että rungot näyttävät normaaleilta. Puut ovat ulkoisesti terveen näköisiä, eikä myrskytuulen mukana pudonneissa oksissa ole havaittu lahovaurioita. Lisäksi puita huolletaan säännöllisesti ja yhtäaikaisesti. Niitä tarkkaillaan viikoittain ja oksia on viimeksi karsittu noin puolitoista kuukautta ennen vahinkoa. Leikatuissa oksissa ei ole havaittu lahovaurioita.

Vahinkopäivänä on vahinkoalueella ollut varoituksia erittäin voimakkaasta tuulesta (puuskissa yli 20 m/s). Voimakkaasta tuulesta uutisoitaessa on kerrottu mm. tuulen katkoneen puita ja puiden kaatuneen teille. Puut ovat tuohon aikaan olleet erityisen alttiita tuulen voimalle, koska ne ovat olleet täydessä lehdessä. Näin voimakas tuuli aiheuttaa Ilmatieteen laitoksen mukaan mm. sen, että runsaasti puita kaatuu, rakennusten peltikattoja, huopakattoa ja kattotiiliä voi irrota, lipputangot voivat kaatua ja opastekyltit voivat irrota tuulessa. Vahinkopäivänä puhaltanut voimakas tuuli on siis ollut omiaan kaatamaan myös terveitä puita ja katkomaan terveiden puiden oksia. Erittäin todennäköisesti myös vahinkoa aiheuttanut oksa on katkennut nimenomaan kovan tuulen vuoksi, eikä sen vuoksi, että se olisi ollut huonokuntoinen.

Yhtiö toteaa, ettei puun, josta oksa irtosi, ulkoinen kunto ole edellyttänyt puun kaatamista tai muita erityisiä toimenpiteitä. Kiinteistönomistajalla ei ole ollut syytä ennakoida, että puusta tippuu toimitettujen kuvien mukainen valtava oksa. Kiinteistö Oy B:llä ei ole tuottamusta vahinkoon, eikä sille siten ole syntynyt lakiin perustuvaa korvausvelvollisuutta A:n auton vahingoista. Vakuutusyhtiö pyytää Vakuutuslautakuntaa hylkäämään A:n valituksen perusteettomana. 

Vakuutetun kuuleminen

Vakuutuslautakunta on varannut vakuutettuna olevalle Kiinteistö Oy B:lle tilaisuuden esittää asiassa kannanottonsa. Kiinteistö Oy B:n puolesta on ilmoitettu lautakunnalle, ettei Kiinteistö Oy B:llä ole asiaan lisättävää.  

Selvitykset

Vakuutuslautakunnalla on käytössään seuraavat selvitykset:

  • A:n valitus Vakuutuslautakunnalle 6.11.2018 ja lisäkirjelmät 8.12.2018, 8.3.2019 ja 19.3.2019
  • vakuutusyhtiön vastine 28.11.2018 ja lisävastine 12.3.2019
  • A:n selvitys/korvausvaatimus Kiinteistö Oy B:lle 13.9.2018, lisäselvitys 19.9.2018 ja värivalokuvia vahinkopaikalta ja vaurioituneesta autosta
  • vakuutusyhtiön korvauspäätös 27.9.2018
  • sähköpostikirjeenvaihtoa vakuutusyhtiön ja kiinteistön huollosta vastaavan yrityksen välillä 25.9. ̶ 20.11.2018
  • myöhemmin otettuja valokuvia vahinkopaikan puustosta
  • Etelä-Suomen Sanomat: Kotimaa 12.9.2018, Tuuli on jo katkonut puita ja jättänyt asiakkaita sähköttä (www-artikkeli)
  • Ilmatieteen laitos: Myrskypuuskien vaikutuksia Suomessa (www-artikkeli, tulostettu 28.11.2018)
  • A:n auton korjauslasku 30.10.2018
  • vakuutusehdot.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, tuleeko A:n autolle aiheutunut vahinko korvata Kiinteistö Oy B:n vastuuvakuutuksesta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vahingonkorvauslain (31.5.1974/412) 2 luvun 1.1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Vastuuvakuutuksen ehtojen kohdan 5.1 (Mitä vakuutus korvaa) mukaan vakuutus korvaa vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuksen voimassaoloaikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. (…)

Asian arviointi

Vahingon korvaaminen vastuuvakuutuksesta edellyttää, että vakuutettu on vahingosta korvausvastuussa. Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää yleensä vahingon aiheuttamista tahallisesti tai tuottamuksellisesti. Tuottamuksella tarkoitetaan moitittavaa menettelyä eli virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä.

Kiinteistönomistajalla on korostunut velvollisuus huolehtia kiinteistön turvallisuudesta. Vastuu vahingoista ei kuitenkaan ole tuottamuksesta riippumatonta, vaan kiinteistönomistaja voi vapautua korvausvastuusta osoittamalla huolehtineensa kiinteistön kunnossapidosta asianmukaisesti. Kunnossapitovelvollisuuteen kuuluu muun muassa huolehtia siitä, että kiinteistöllä kasvavat puut eivät aiheuta vaaraa kiinteistöllä tai sen läheisyydessä liikkuville ihmisille tai heidän omaisuudelleen. Kiinteistönomistajan velvollisuutena on huolehtia siitä, että lahot ja huonokuntoiset puut kaadetaan. Jos kiinteistönomistaja laiminlyö tämän velvollisuutensa ja tästä aiheutuu vahinkoa ulkopuolisille, on kiinteistönomistaja vastuussa aiheutuneesta vahingosta. Kiinteistönomistajan vastuuta arvioitaessa ratkaisevaa on, onko puun kuntoon tai ominaisuuksiin liittyvä vaaratekijä ollut kiinteistönomistajan havaittavissa ennen vahinkoa. Lähtökohtana on se, että jos kiinteistönomistajalla ei puun ulkonäön tai iän perusteella ole ollut syytä epäillä puun kuntoa, ei kiinteistönomistaja ole vastuussa puun kaatumisesta aiheutuneesta vahingosta, vaikka puun sittemmin todettaisiinkin olleen vaurioitunut.

Vakuutuslautakunnan käyttöön toimitetun selvityksen mukaan A:n auto on vaurioitunut, kun Kiinteistö Oy B:n tontilla sijainneesta puusta on 12.9.2018 pudonnut suuri oksa A:n auton katolle. A:n 13.9.2018 päivätyn selvityksen mukaan sää oli tapahtumahetkellä erittäin tuulinen ja satoi vettä. Lautakunnalle toimitetun Etelä-Suomen Sanomien uutisen 12.9.2018 mukaan sää on kyseisenä päivänä ollut erittäin tuulinen ja katkonut puita varsinkin maan etelä- ja itäosissa. Kiinteistön huollosta vastaava yritys on vakuutusyhtiölle sähköpostitse antamassaan selvityksessä kertonut, että kiinteistön puiden kuntoa tarkkaillaan viikoittain ja nyt kyseessä olevien puiden oksia oli karsittu viimeksi 24., 25. ja 26.7.2018. Puut ovat olleet ulkoisesti terveen näköisiä. Kaikissa puissa on ollut latvoissa ja oksissa lehtiä. Puiden rungoissa ei ole ollut kääpiä, onkaloita tai halkeamia. Kaikkia puita on huollettu yhtäaikaisesti. Leikatuissa tai myrskytuulen mukana pudonneissa oksissa ei ole havaittu lahovaurioita. Vakuutuslautakunnan käyttöön toimitettujen värivalokuvien mukaan kyseisen puurivistön puut ovat vahinkopäivänä olleet lehdessä. Myös A:n auton päälle pudonneessa oksassa on ollut normaalisti lehtiä.

Vakuutuslautakunta katsoo edellä esitetyn perusteella, että Kiinteistö Oy B on järjestänyt puiden kunnon tarkkailun asianmukaisella tavalla eikä sillä ole esitetyn selvityksen perusteella ollut syytä epäillä kyseessä olevan puun kuntoa. Lautakunta katsoo, ettei puun ulkoinen kunto ole edellyttänyt puun kaatamista tai sen erityistä tarkastuttamista. A:n autolle syntynyt vahinko ei ole aiheutunut Kiinteistö Oy B:n tuottamuksesta. Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Laine

Jäsenet:
Alinentalo-Pelttari
Karimäki
Korpiola
Rusanen

Tulosta