Haku

FINE-016017

Tulosta

Asianumero: FINE-016017 (2019)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 22.08.2019

Ehtojen tulkinta. Työsuhteen irtisanominen yhteistoimintamenettelyssä. Olisiko asian voinut saattaa välittömästi käräjäoikeuden tutkittavaksi. Kahden vuoden sääntö. Vakuutusturvien vastaavansisältöisyys.

Tapahtumatiedot

Vakuutettu A on ollut vastapuolensa palveluksessa 2.3.2015 lähtien. Vastapuoli on 23.8.2017 ilmoittanut, että asiakkaan tehtävä on lopetettu. A on syksyllä 2017 ottanut asianajajan avustamaan häntä neuvotteluissa, jotka ovat koskeneet hänen toimenkuvansa muutosta ja työsopimuksen päättämisen ehtoja. Neuvotteluissa joulukuussa 2017 – helmikuussa 2018 on keskusteltu muista työmahdollisuuksista yhtiön sisällä. Vastapuoli on aloittanut 28.2.2018 yhteistoimintaneuvottelut. A on riitauttanut neuvottelujen perusteen ja katsonut, että tarjolla oleva työ ei ole tosiasiallisesti vähentynyt. Hän on katsonut, että yhteistoimintamenettelyn käynnistäminen 28.2.2018 on ollut perusteetonta eikä se ole vastannut yhteistoimintalain tarkoitusta.

Vastapuoli on ehdottanut maaliskuussa riidan sopimista, jolla vältettäisiin rikosoikeudellinen tutkinta ja siitä seuraava oikeudenkäynti. Sopimus tehtiin ja näin vältettiin asian vieminen eteenpäin rikosasiana. Yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet 14.3.2018. Vastapuoli on 6.4.2018 irtisanonut asiakkaan työsopimuksen päättymään 6.10.2018. A ei ole riitauttanut irtisanomista.

A on hakenut vakuutusyhtiöstä X oikeusturvaetua asiamiehen työstä aiheutuneisiin asianajokuluihin Y ry:n jäsenilleen ottamasta oikeusturvavakuutuksesta.

Yhtiö X on evännyt oikeusturvaedun ja katsonut, että asia ei ole ollut vakuutusehtojen edellyttämällä tavalla sellainen, että se olisi ollut välittömästä saatettavissa käräjäoikeuden tutkittavaksi. Vakuutusyhtiö on katsonut myös, ettei oikeusturvaetua voida myöntää myöskään siitä syystä, että vakuutus on ollut voimassa riidan syntyessä alle kaksi vuotta ja vaikka turva on ollut katkeamaton, ei edellisen vakuutuksen antama vakuutusturva kata nyt käsillä olevan kaltaisia riita-asioita. Näin ollen vastaavansisältöisyyden vaatimus ei täyty, eikä riitaa voitaisi siten korvata myöskään nyt voimassa olevasta vakuutuksesta.

Asiakkaan valitus

A oli tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyysi asiassaan ratkaisusuositusta Vakuutuslautakunnalta.

A katsoo, että kielteinen korvauspäätös on täysin perusteeton. A vaatii yhtiöltä X korvausta asianajokuluista täysimääräisenä, vakuutusehtojen mukainen 15 % omavastuu pois lukien, eli yhteensä 5.850, 43 euroa. A:n mukaan yhtiö väittää päätöksessään perusteettomasti, että A olisi neuvotellut työsopimuksen päättämisen ehdoista, vaikka tästä ei ole kysymys.

Valituksessaan A toteaa, että työnantaja rikkoi yt-lakia ilmoittaessaan A:lle 23.8.2017 täysin yllättäen, että hänen tehtävänsä on lopetettu, ja tästä syystä oikeusturvansa varmistaakseen A joutui ottamaan asianajajan hoitamaan tapausta. Neuvotteluissa joulukuussa 2017 – helmikuussa 2018, joihin korvauspäätöksen perusteluissa viitataan, ei A:n mukaan keskusteltu työsopimuksen päättämisen ehdoista vaan muista työmahdollisuuksista yrityksen sisällä. Tuomioistuinkäsittelyn välttämiseksi työnantaja ehdotti lopullisen irtisanomisen jälkeen sopimista. Asianajaja neuvotteli tuolloin sovintosopimuksen työnantajan kanssa.

A toteaa vielä, että laiton irtisanominen on aina riitautettavissa ja saatettavissa tuomioistuimen käsittelyyn. Vaikka asiakkaan asia ei tuon sopimisen vuoksi johtanut oikeuskäsittelyyn, asiakas katsoo, että yhtiö on korvausvelvollinen, koska kyse on vakuutetun oikeusturvan toteuttamisesta, joka on vakuutuksen tosiasiallinen sisältö.

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan vakuutusyhtiö toistaa asian tapahtumatiedot sekä viittaa tapauksessa sovellettaviin vakuutusehtoihin.

Vakuutusyhtiö viittaa vastineessaan myös asiassa annettuun korvauspäätökseen sekä asiakasasiamiehen kannanottoon ja katsoo, että A:n asiamiehen kaikki kulut ovat aiheutuneet toimenpiteistä sellaisessa asiassa, jota ei voida välittömästi saattaa käsiteltäväksi käräjäoikeudessa. Näin olleen asiaan ei voi myöntää oikeusturva-etua ehtokohdan 9 nojalla.  

Lisäksi vakuutusyhtiö toteaa, että asiakas on ollut Y ry:n jäsen 30.9.2013 lukien. Yhdistyksen ryhmäoikeusturvavakuutus on ollut yhtiössä Z 31.12.2017 saakka ja nyt yhtiössä X. Riidan peruste on osittain syntynyt vakuutuksen ollessa yhtiössä Z.

Yhtiön Z oikeudenkäyntikuluvakuutuksen ehtojen kohdan 1 mukaan vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-asiassa, jossa työnantaja on irtisanonut tai purkanut vakuutetun työ- tai virkasuhteen. Vakuutetun asianajo- ja oikeudenkäyntikulut korvataan vakuutusehtojen mukaisesti myös siltä osin kuin ne koskevat tällaisen riita-asian yhteydessä käsiteltäviä päätettyyn työ- tai virkasuhteeseen perustuvia muita vaatimuksia.

Yhtiön X ryhmäoikeusturvavakuutuksen ehtojen kohdan 10.1 toisen kappaleen kahden vuoden voimassaoloedellytyksen yhdessä kolmannen kappaleen vastaavansisältöisyysedellytyksen kanssa johtaa vakuutusyhtiön vaihtumistilanteessa ja riidan perusteiden synnyttyä suureksi osaksi aikaisemman vakuutusyhtiön vakuutuskaudella siihen, että vaikka työsuhteen kestäessä syntynyt riitaisuus voitaisiinkin saattaa välittömästi käräjäoikeuden käsiteltäväksi, aikaisempaa vakuutusta ei voitaisi lukea hyväksi vakuutuksen voimassaoloaikaa laskettaessa. Ns. kahden vuoden sääntö johtaisi tässäkin tapauksessa siihen, että vakuutusyhtiö X ei voisi myöntää asiaan oikeusturvaetua.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, tuleeko A:lle myöntää oikeusturvaetu yhteistoimintamenettelyn perusteettomuutta koskevaan riita-asiaan.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Tapaukseen sovellettavien ryhmäoikeusturvavakuutuksen 1.1.2018 lukien voimassa olevien ehtojen kohdan 9 mukaan vakuutettu voi käyttää vakuutusta Suomessa ja muissa Pohjoismaissa syntyneissä vakuutustapahtumissa. Lisäksi edellytetään, että ne seikat, joihin vakuutustapahtuma perustuu, ovat syntyneet mainitulla alueella ja että asia voidaan välittömästi saattaa käsiteltäväksi käräjäoikeudessa Suomessa tai vastaavassa pohjoismaisessa tuomioistuimessa.

Ehtojen kohdan 10.1 mukaan vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma on riita-asiassa riidan syntyminen. Riita on syntynyt, kun perusteeltaan tai määrältään yksilöity vaatimus on todisteellisesti ja yksilöidysti kiistetty perusteen tai määrän osalta.

Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattunut vakuutustapahtuma. Jos vakuutus kuitenkin vakuutustapahtuman sattuessa on ollut voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, tulee myös niiden seikkojen, joihin asiassa esitetty vaatimus, kiistäminen, työ- tai virkasuhteen päättämisilmoitus, syyte taikka epäilty rikos perustuu, olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana.

Vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan se aika, jonka tämä vakuutus yksin tai peräkkäin yhdessä muiden päättyneiden vastaavansisältöisten oikeusturvavakuutusten kanssa on vakuutetun osalta ollut yhtäjaksoisesti voimassa. Jos vakuutustapahtuman sattuessa on ollut voimassa useampia oikeusturvavakuutuksia, vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan kuitenkin vain tämä vakuutus.

Jos edellytyksenä asian saattamiselle käräjäoikeuden tutkittavaksi on jokin oikeustoimi taikka jossakin elimessä tai toimituksessa tehty päätös, kustannukset korvataan siitä lukien, kun sanottu edellytys on täyttynyt.

Asian arviointi

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat. Jos vakuutus on kuitenkin vakuutustapahtuman syntymisajankohtana ollut voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, on myös niiden seikkojen, joihin riita, vaatimus tai syyte perustuu, oltava syntyneitä vakuutuksen voimassaoloaikana. Vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan se aika, jonka tämä vakuutus on yksin tai peräkkäin yhdessä muiden päättyneiden vastaavansisältöisten oikeusturvavakuutusten kanssa ollut vakuutetun osalta voimassa yhtäjaksoisesti. Vakuutuksen vastaavansisältöisyys tarkoittaa sitä, että vakuutuksen voimaantulon jälkeen kahden ensimmäisen vuoden aikana sattuneissa vahinkotapahtumissa korvaus maksetaan niistä vahinkotapahtumista ja sen mukaisena kuin se olisi maksettu myös aikaisemmin voimassa olleista vakuutuksista.

Nyt käsillä olevassa tapauksessa Y ry:n vakuutus, jolla myös A on ollut vakuutettuna on siirtynyt vakuutusyhtiöön X vakuutusyhtiöstä Z 1.1.2018. Osapuolten esittämän selvityksen mukaan tapauksessa on syntynyt riita 28.2.2018, kun A on riitauttanut yhteistointamenettelyn perusteet. Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan osapuolet ovat kuitenkin olleet erimielisiä A:n tehtävän lopettamisesta jo syksystä 2017 lähtien. Lautakunnalla käytettävissä olevan selvityksen mukaan käsillä olevassa tapauksessa asian on siten katsottava riitautuneen syksyn 2017 – kevättalven 2018 välisenä aikana, kun A on neuvotteluissa vaatinut tehtävänsä säilyttämistä nykyisessä muodossaan. Lautakunta katsoo, että riidan syntymisen tarkka ajankohta ei selkeästi ilmene käytettävissä olevasta selvityksestä. Näin ollen lautakunta toteaa, että vakuutus on siten joka tapauksessa riidan syntyhetkellä ollut vakuutusyhtiössä X voimassa alle sovellettavien vakuutusehtojen edellyttämät kaksi vuotta. Tällöin myös riidan perusteen on tullut syntyä uuden vakuutuksen voimassaoloaikana, jotta riita tulisi korvattavaksi uuden vakuutuksen ehtojen mukaan.

Vakuutuslautakunta toteaa, että käsillä oleva riita-asia on koskenut sitä, että A on kiistänyt yhteistoimintaneuvotteluissa töidensä tosiasiallisen vähentymisen siinä määrin, että hänen tehtävänsä on tullut lopettaa. Näin ollen lautakunta katsoo, että riidan peruste on 23.8.2017 ilmoitus siitä, että A:n tehtävä lopetettu töiden vähentymisen vuoksi. Riidan peruste on siten syntynyt vakuutuksen ollessa voimassa yhtiössä Z ja oikeusturvaedun myöntäminen tulee näin ollen arvioitavaksi vakuutusyhtiö Z:n ehtojen mukaisesti.

Yhtiön Z oikeudenkäyntikuluvakuutuksen ehtojen kohdan 1 mukaan vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asian-ajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-asiassa, jossa työnantaja on irtisanonut tai purkanut vakuutetun työ- tai virkasuhteen. Vakuutushtiö Z:n ehdot edellyttävät siten, että riitaa on nimenomaan irtisanomisesta, ei työsuhteen sisällön muutoksesta. Nyt käsillä olevassa tapauksessa A on irtisanottu 6.4.2018 ja lautakunnan saamien tietojen mukaan sitä ei ole riitautettu. Näin ollen käsillä olevassa tapauksessa ei ole syntynyt aiemman vakuutuksen mukaan korvattavaa vakuutustapahtumaa, koska Z yhtiön oikeusturvavakuutuksesta ei korvata työsuhteeseen liittyviä muita riitaisuuksia.

Koska riita-asiaan ei edellä selostetuin perustein olisi myönnetty oikeusturvaetua vakuutusyhtiö Z:n aikaisten oikeusturvavakuutuksen ehtojen mukaan, ei oikeusturvaetua voida myöntää myöskään vakuutusyhtiö X:n oikeusturvavakuutuksesta, koska vakuutusehtojen mukainen vastaavansisältöisyysedellytys ei tapauksessa täyty. Asian ratketessa edellä todetulla tavalla Vakuutuslautakunta ei ota enemmälti kantaa muihin tapauksessa esitettyjen ehtokohtien tulkintaan.

Lopputulos

Edellä selostetuin perustein ja käytettävissään olevan selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön päätöstä vakuutusehtojen mukaisena eikä suosita sitä muutettavaksi.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Hanén

Jäsenet:
Alinentalo-Pelttari
Karimäki
Korpiola
Rusanen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia