Haku

FINE-015869

Tulosta

Asianumero: FINE-015869 (2019)

Vakuutuslaji: Lääkevahinkovakuutus

Ratkaisu annettu: 12.06.2019

Sandimmun Neoral -lääkkeestä aiheutunut trombosytopenia. Kohtuudella siedettävää seurausta koskeva rajoitusehto. Tuliko trombosytopenia korvata lääkevahinkona?

Tapahtumatiedot

Lääkevahinkoilmoituksen 7.6.2018 mukaan A:lle (s. 1964) määrättiin vuonna 2015 maksansiirron jälkeen hylkimisen estoon Sandimmun Neoral -lääke. Lääkkeen käytön aikana ilmeni pistemäisiä mustelmia, nenäverenvuotoa ja korkeaa verenpainetta. Vastaanottokäynnillä 28.9.2015 nenästä tuli verta, mutta lääkäri ei reagoinut tähän mitenkään. Seuraavalla maksakirurgin tapaamisella A toi asian esille kirjallisesti ja valitti nenäverenvuotoa, fyysistä pahoinvointia ja kävelyvaikeuksia. A:lla todettiin lääkkeen aiheuttama trombosytopenia, josta A haki korvausta lääkevahinkovakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö katsoi korvauspäätöksessään, että trombosytopenia oli todennäköisesti aiheutunut Sandimmun Neoral -lääkkeestä. Yhtiö viittasi kuitenkin vakuutuksen rajoitusehtoon, jonka mukaan vahinkoa ei korvata, jos se tai lääkkeen aiheuttama osa vahingosta olisi kohtuudella pitänyt sietää ottaen huomioon hoidetun sairauden laatu ja vaikeusaste, vahingonkärsineen yleinen terveydentila, vahingon laajuus, asiantuntijan mahdollisuus ennakoida lääkkeen vaikutukset ja muut vastaavat seikat. Yhtiö totesi, että Sandimmun Neoral -lääkettä (siklosporiinia) oli A:n tapauksessa käytetty hylkimisreaktion estämiseen maksansiirron jälkeen. Kyseessä on ollut olennainen osa siirtomaksapotilaan hoitoa. Ilman siklosporiinia seurauksena olisi todennäköisesti ollut siirtomaksan menetys. Tämän vuoksi siklosporiinin seurauksena aiheutunutta trombosytopeniaa oli pidettävä kohtuudella siedettävänä lääkkeen haittavaikutuksena hoidettavana olevan sairauden laatu ja vaikeusaste huomioiden. Tällä perusteella A:n korvaushakemus hylättiin.

A on aiemmin tehnyt lääkevahinkoilmoituksen koskien Sandimmun Neoral -lääkkeen käytön aikana ilmennyttä näön menetystä. Vakuutuslautakunta on 5.6.2017 antanut tästä kysymyksestä ratkaisusuosituksen asianumerolla FINE-001803.

Asiakkaan valitus

A ilmoittaa tyytymättömyytensä vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyytää asiassa Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta. Trombosytopenia aiheutti jatkuvan huonovointisuuden, oksentamista ja nenäverenvuotoa. Yli vuoden mittainen pahoinvointi, pilalle menneet vaatteet ja tekstiilit sekä jyrkästi romahtanut elämänlaatu eivät vakuutusyhtiön mukaan ole korvattavaa haittaa. A katsoo, että kyseessä on korvattava lääkevahinko ja vaatii 1300 euron korvausta vaatteista ja tekstiileistä sekä 30.000 euroa pahoinvoinnista.

Vakuutusyhtiön vastine

Yhtiö toistaa vastineessaan korvauspäätöksessään esitetyn kannan.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, tuleeko A:lle Sandimmun Neoral -lääkkeen käytön seurauksena aiheutunut trombosytopenia korvata lääkevahinkovakuutuksesta.

Sovellettavat vakuutusehdot

Lääkevahinkovakuutuksen ehtojen (voimassa 1.1.2017 alkaen) kohdan 4 (Lääkevahinko) mukaan lääkevahingolla tarkoitetaan ruumiillista sairautta tai vammaa tai psyykkistä sairautta, jonka vahingonkärsineen käyttämä, ehtojen kohdassa 2 tarkoitettu lääke on todennäköisesti aiheuttanut. (…)

Ehtojen kohdan 6.1 mukaan lääkevahinkoa ei korvata, mikäli sairaus tai vamma on seurausta lääketieteellisesti välttämättömästä riskin ottamisesta hoidettaessa sairautta tai vammaa, joka hoitamattomana olisi hengenvaarallinen tai saattaa aiheuttaa vakavan ruumiinvamman.

Vahinkoa ei myöskään korvata, jos se tai lääkkeen aiheuttama osa vahingosta olisi kohtuudella pitänyt sietää lääkkeen käytön haittavaikutuksena seuraavat seikat huomioon ottaen:

  • hoidetun sairauden laatu tai vaikeusaste
  • vahingonkärsineen yleinen terveydentila
  • vahingon laajuus
  • asiantuntijan mahdollisuus ennakoida lääkkeen vaikutukset ja
  • muut vastaavat seikat.

 

Asian arviointi

Hoidettaessa muita kuin hoitamattomina hengenvaarallisia tai vakavan ruumiinvamman riskin aiheuttavia sairauksia tai vammoja arvioidaan lääkkeen aiheuttaman haittavaikutuksen korvattavuus siedettävyyden perusteella. Lääkevahinkoa ei korvata, jos lääkkeen haittavaikutus olisi kohtuudella pitänyt sietää ottaen huomioon hoidettavan sairauden tai vamman laatu, vahingonkärsineen muu terveydentila, vahingon laajuus ja asiantuntijan mahdollisuudet ja tilaisuus ennakoida lääkkeen vaikutukset sekä muut tällaiset seikat. Korvausratkaisu tehdään aina yksilöllisesti lääkevahingon vakavuuden, välttämättömän riskinoton ja siedettävyyden perusteella. Arvioinnissa otetaan huomioon potilaan sairaus tai vamma, hoitotilanne ja yksilöllinen ennuste. Pelkästään haittavaikutuksen yleisyys tai tavanomaisuus ei tarkoita sitä, että se olisi myös siedettävä. Vahingon siedettävyyttä arvioitaessa keskeistä on se, onko vahinko vakavampi kuin tiedossa oleva ja tunnettu riski. Vahingon vakavuutta arvioitaessa otetaan huomioon myös vahingon vaikutus hoitotavoitteeseen ja hoidon lopputulokseen.

Asiassa on riidatonta, että maksansiirron jälkeen hylkimisreaktion estoon määrätty Sandimmun Neoral -lääke on aiheuttanut A:lle trombosytopenian. Riitaa on siitä, onko kyseessä ollut vakuutusehdoissa tarkoitettu kohtuudella siedettävä seuraus vai tuleeko trombosytopenia korvata lääkevahinkona. Trombosytopenia on tila, jossa verihiutaleiden määrä veressä on normaalia vähäisempi. Trombosyyttien (B-Tromb) viitearvo on 150 ̶ 360 E9/l.

Vakuutuslautakunnalla on käytössään A:ta koskevia lääketieteellisiä selvityksiä ajalta 15.1.2009 ̶ 16.2.2017. Selvitysten mukaan A:lle on 12.7.2015 tehty maksansiirto, jonka hylkimisen estolääkitykseksi on aloitettu Sandimmun Neoral (siklosporiini), CellCept (mykofenolaatti) ja Medrol (kortisoni). Lautakunnan käyttöön toimitettujen laboratoriokoetulosten mukaan A:n veren trombosyyttipitoisuus on leikkaustoimenpiteen jälkeen ollut alle 100 (vaihteluväli 42 ̶ 83) 18.7.2015 saakka ja tämän jälkeen aikavälillä 20.7. ̶ 1.12.2015 arvo on vaihdellut välillä 109 ̶ 213.

Vakuutuslautakunta toteaa edellä kerrottuun viitaten, että Sandimmun Neoral -lääke on aiheuttanut A:lle väliaikaisen, lievän trombosyyttitason laskun. Maksansiirron jälkeen hyljinnänestolääkityksen käyttö on kuitenkin ollut välttämätöntä. Vakuutuslautakunta katsoo, että lääkkeen käytöstä aiheutunutta trombosytopeniaa on pidettävä lääkevahinkovakuutuksen rajoitusehdoissa tarkoitettuna kohtuudella siedettävänä seurauksena, joka ei oikeuta vakuutuskorvaukseen. Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Norio                                               Laine

puheenjohtaja                                 sihteeri

Jäsenet:

Järvinen

Mervaala

Sisula-Tulokas

Soinila

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia