Haku

FINE-015843

Tulosta

Asianumero: FINE-015843 (2019)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 01.03.2019

Ehtojen tulkinta. Korvauksen määrä. Vastapuolelle tuomitut kulut korvauksen ylärajana. Korvauspäätöksen sitovuus.

Tapahtumatiedot

Vakuutettu As Oy K:lle on myönnetty oikeusturvaetu yhtiön ja huoneiston X osakkaiden väliseen kunnossapitovastuuta koskevaan riita-asiaan. Asiassa on suoritettu korvausta ennen asian käsittelyä käräjäoikeudessa 9.234,28 euroa. Summa muodostui, kun As Oy:n asiamiehen laskun loppusummasta 10.093,60 vähennettiin vakuutuksen omavastuu sekä erinäisiä vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle jääviä toimenpiteitä. Osakkaat nostivat kuitenkin kanteen asiassa, jonka he myöhemmin kuitenkin peruuttivat. Kysymys oikeudenkäyntikulujen korvattavuudesta jäi käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Tuomiossaan käräjäoikeus katsoi, että tapauksessa ei ole tullut esille sellaisia erityisiä syitä, joiden vuoksi olisi katsottava, että osapuolten olisi vastattava omista oikeudenkäyntikuluistaan, kun osakkaat ovat peruuttaneet kanteensa. Tuomion mukaan tällainen peruuttamistilanne rinnastuu oikeudenkäymiskaaren 21:7.1 mukaiseen kanteen tutkimatta jättämiseen, joka osaltaan korkeimman oikeuden ratkaisukäytännön mukaisesti lähtökohtaisesti merkitsee sitä, että asianosainen on hävinnyt asian. Tuomioistuin katsoi kuitenkin asianajokulujen määrän osalta, että asian laatu ja laajuus huomioon ottaen on vastaajan ajankäyttö asian hoitamiseksi ollut liiallista siten, että laskutetuista 100,5 tunnista on kohtuullisena pidettävä yhteensä 35 tuntia ja näin ollen osakkaiden tulee suorittaa As Oy K:lle korvauksena oikeudenkäyntikuluista yhteensä 9.548 euroa.

Käräjäoikeuden antaman tuomion jälkeen vakuutusyhtiölle on esitetty asian hoitamisesta aiheutuneiden kustannusten loppulasku 6.3.2018 – 11.6.2018 suoritetuista toimenpiteistä, joka on ollut summaltaan 17.609,24 euroa ja jota haettiin korvattavaksi As Oy K:n oikeusturvavakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö antoi asiassa korvauspäätöksen, jossa se viittaa tapauksessa sovellettaviin vakuutusehtoihin ja toteaa, että se korvaa As Oy:n asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja yhteensä käräjäoikeuden tuomion mukaisesti eli 9.548 euroa.

Asiakkaan valitus

As Oy K oli tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyysi asiassaan ratkaisusuositusta Vakuutuslautakunnalta.

Valituksessaan As Oy selostaa seikkaperäisesti sen riita-asian kulun, johon oikeusturvaetua on haettu sekä asiasta seuranneen korvauskäsittelyn vakuutusyhtiössä.

Valituksessaan As Oy katsoo edelleen, että sen vaatimat asianajo- ja oikeudenkäyntikulut on korvattava oikeusturvavakuutuksesta kokonaisuudessaan. As Oy toteaa, ettei vakuutusyhtiö ole edes väittänyt, että käräjäoikeuden päätös kohtuullistaa As Oy:n oikeudenkäyntikuluvaatimusta olisi ylipäätään oikeudenkäymiskaaren säännökset huomioon ottaen perusteltu tai että ratkaisun lopputulos vastaisi sitä, miten korvattavat tarpeelliset kulut on määritelty vakuutusehdoissa. Lisäksi As Oy:n näkemyksen mukaan asiassa on huomioitava, että vakuutusyhtiö oli hyväksynyt korvauspäätöksellään 26.1.2018 käräjäoikeusvaihetta edeltäneet toimenpiteet korvattavaksi aina 9.234,28 euroon asti ja että suuri osa käräjäoikeuden tuomiossa tehdystä kohtuullistamisesta kohdistuu juuri näihin toimenpiteisiin. Näin ollen tätä myöntöpäätöstä on As Oy:n mukaan pidettävä vakuutusyhtiötä sitovana.

Valituksessaan As Oy viittaa myös FINEn ratkaisukäytäntöön ja erityistesti tapauksiin VKL 648/12 ja VKL 35/13, joista ilmenee suoraan, että kun käräjäoikeus on antanut päätöksen vakuutuksenottajan vastapuolen korvattavien oikeudenkäyntikulujen määrästä, oikeusturvavakuutuksesta korvattavien kulujen ylärajaksi ei tule automaattisesti se määrä, jonka käräjäoikeus on velvoittanut vastapuolen korvaamaan vakuutuksenottajalle. Nytkin käsillä olevassa tilanteessa, jos oikeusturvavakuutuksesta maksettavaa korvata halutaan leikata, tulee tällöin tehdä vakuutusehtojen mukainen sisällöllinen arvio korvattavien kulujen tarpeellisuudesta vakuutusehdon 10.3 kolmannen momentin mukaisesti.

Tähän liittyen As Oy käy yksityiskohtaisesti valituksessaan läpi käsillä olevan riidan laatuun ja laajuuteen liittyviä seikkoja sekä asiassa tehtyjen toimenpiteiden tarpeellisuutta asian menestyksellisen hoitamisen kannalta. Niin ikään As Oy kummeksuu valituksessaan käräjäoikeuden tuomion sisältöä asianajo- ja oikeudenkäyntikulujen määrän suhteen. As Oy myös painottaa, että asiassa laaditut varsin pitkätkin kirjelmät ovat olleet tarpeellisia ja asiasisällöltään huolellisesti laadittuja ja että niiden avulla on saavutettu haluttu lopputulos, eli kantajien kanteesta luopuminen.

Vakuutusyhtiön vastineen jälkeen antamassaan lisäkirjelmässä As Oy painottaa edelleen, että vastoin yhtiön näkemystä, ei tuomioistuimen arvioima määrä sido ehtojen nojalla vakuutuksesta korvattavien kulujen määrää eikä oikeusturva-asian lopputulosta. Tältä osin As Oy viittaa uudemmin jo edellä mainittuun FINEn ratkaisukäytäntöön. As Oy pyytää myös huomioimaan sen seikan, että tapauksen taustalla olevassa oikeudenkäynnissä ei järjestetty valmistelu- tai muutakaan istuntoa, jolloin käräjäoikeuden mahdollisuudet arvioida kulujen kohtuullisuutta olivat rajalliset. As Oy:n näkemyksen mukaan on asian ratkaisseen käräjätuomarin perehtyminen asian substanssiin ja vaativuuteen jäänyt varsin pintapuoleiseksi, koska hän on tuomiossaan kommentoinut ainoastaan As Oy:n vastauksen pituutta eikä lainkaan sisältöä. Lisäkirjelmässä kritisoidaan myös muilta osin käräjäoikeuden tuomion perusteluita kulujen arvioinnoista ja todetaan, että kulujen tarpeellisuus on arvioitavissa, mikäli asiassa toimitettuun aineistoon perehdytään asianmukaisesti.

Näin ollen As Oy katsoo edelleen, että vakuutusyhtiön päätös perustuu virheellisiin lähtökohtiin ja oikeudellisiin näkökohtiin ja että korvaus on näin ollen suoritettava täysimääräisenä.

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan vakuutusyhtiö toistaa asian tapahtumatiedot sekä viittaa tapauksessa sovellettaviin vakuutusehtoihin.

Vastineessaan vakuutusyhtiö toteaa, että vakuutuksesta korvattavat kulut määrätään oikeudenkäymiskaaren oikeudenkäyntikuluja koskevien ohjeiden mukaisesti ja vakuutuksesta korvataan kustannuksia enintään se kulumäärä, jonka tuomioistuin on velvoittanut vastapuolen maksamaan, ellei tuomioistuin ole nimenomaisesti katsonut, että vakuutetun on itse kärsittävä kulunsa osittain tai kokonaan vahinkonaan. Jos tuomioistuin on antanut ratkaisun oikeudenkäyntikuluista ja tehnyt jo harkinnan kulujen oikeasta määrästä, maksetaan vakuutuskorvaus annetun tuomion mukaisena vakuutusmäärän rajoissa.

Jos taas tuomioistuin ei ole ottanut kantaa vakuutetun oikeudenkäyntikulujen määrään kuten tilanteessa, jossa vakuutettu on hävinnyt asian, tai jossa osapuolet saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan tai jossa vastapuoli on hyväksynyt vakuutetun kulujen määrän, arvioidaan kohtuullisten ja tarpeellisten oikeudenkäyntikulujen määrää samojen periaatteiden mukaan kuin tuomioistuimessa ja arviossa otetaan huomioon riidanalaisen etuuden arvo, asian vaikeus ja laajuus sekä suoritetun työn määrä ja laatu.

Vastineessaan yhtiö toteaa, että nyt kyseessä olevassa tapauksessa käräjäoikeus ei katsonut, että vakuutetun olisi itse kärsittävä kulunsa edes osittain vahinkonaan, vaan katsoi nimenomaan, että vakuutettu voitti asian kokonaisuudessaan ja oli siten oikeutettu saamaan täysimääräisen korvauksen oikeudenkäyntikuluistaan vastapuolelta. Oikeus arvioi asian laatu ja laajuus huomioon ottaen vakuutetun kaikkien tarpeellisista toimenpiteistä johtuvien kohtuullisten oikeudenkäyntikulujen määräksi 9 548 euroa. Vakuutusehdoissa todetaan nimenomaisesti, että tällaisessa tapauksessa korvataan enintään se kulumäärä, jonka tuomioistuin on velvoittanut vastapuolen vakuutetulle maksamaan.

Edellä selostamillaan perusteilla vakuutusyhtiö katsoo edelleen, että asiassa annettu korvauspäätös on vakuutusehtojen mukainen.

As Oy:n lisäkirjelmän johdosta antamassa lisävastineessaan vakuutusyhtiö toteaa vastineessaan todetun lisäksi vielä selvyyden vuoksi, ettei asiassa ole annettava merkitystä sille, ettei asia ollut edennyt suulliseen valmisteluun.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Käsillä olevassa asiassa tapauksessa on riitaa siitä, onko vakuutusyhtiön päätös korvata vakuutetulle As Oy:lle oikeusturvavakuutuksesta asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja käräjäoikeuden kohtuulliseksi katsoma määrä vakuutusehtojen mukainen.

Sovellettavat vakuutusehdot

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 5.1.1 mukaan vakuutuksen tarkoitus mukaan vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa.

Ehtojen kohdan 5.1.3 mukaan korvattavat kustannukset mukaan vakuutuksesta korvataan vahinkotapahtumasta aiheutuneet välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut seuraavasti:

Ehtokohdan 5.1.4 mukaan riita ja hakemusasiassa vakuutetulle asiamiehen käyttämisestä ja todistelusta aiheutuneet kulut.

Vakuutusehtojen kohdan 10.3 mukaan vakuutuksesta korvattavat asianajo- ja oikeudenkäyntikulut määrätään oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain oikeudenkäyntikuluja koskevien oikeusohjeiden mukaisesti.

Jos tuomioistuin ei asianosaisen myöntämisen tai jonkin muun syyn vuoksi ole lausunut päätöksessään asianajo- ja oikeudenkäyntikuluista, tai jos asia on ratkaistu myöntämisen mukaisesti tai sovintoteitse, korvattavat kustannukset määritellään ottaen huomioon myös vastaavanlaisissa asioissa yleensä tuomitut tai maksetut kulut. Kustannuksista korvataan kuitenkin enintään tuomioistuimen vakuutetun vastapuolen maksettavaksi velvoittama kulumäärä, ellei tuomioistuin ratkaisussaan ilmenevin perustein nimenomaisesti katsonut, että vakuutetun on itse kärsittävä kulunsa osittain tai kokonaan vahinkonaan.

Asiamiehen käytöstä korvataan kohtuullinen palkkio asiamiehen työstä ja välttämättömistä kuluista. Palkkion ja kulujen kohtuullisuutta arvioitaessa otetaan huomioon riidanalaisen etuuden arvo, asian vaikeus ja laajuus sekä suoritetun työn määrä ja laatu. Korvattavien kustannusten määrä on kuitenkin enintään vakuutetun vastapuolelleen esittämän kuluvaatimuksen suuruinen.

Asian arviointi

Nyt käsillä olevassa tapauksessa As Oy:n vastapuolena olleet osakkaat ovat peruuttaneet kanteensa ennen asian käsittelyä käräjäoikeudessa. Osapuolet ovat kuitenkin jättäneet asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja koskevan asian käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Asiassa annetun tuomion mukaan kanteen peruuttamisen johdosta kantajien katsottiin tosiasiallisesti hävinneen asian ja näin ollen tuomioistuin katsoi, että heidän tulee korvata oikeudenkäymiskaaren 21:7:sta ilmenevän pääsäännön mukaisesti vastapuolen, eli As Oy:n kulut. Lähtökohtana kulukorvaukselle on täyden korvauksen periaate. Tuomiossaan käräjäoikeus on kuitenkin katsonut, että vaaditun noin 100 työtunnin sijaan on kohtuullisena ajankäyttönä pidettävä As Oy:n osalta ennen kanteen vireilletuloa tehdyistä valmistelutoimista viittä (5) tuntia ja kanteen vireilletulon jälkeisestä valmistelusta viittä (5) ja 29.3.2018 päivätyn vastauksen laatimisesta 25 tuntia. Näin ollen käräjäoikeus vahvisti tuomiossaan kohtuullisiksi oikeudenkäyntikuluiksi 35 tunnin nojalla 7.700 euroa ja arvonlisäveron osuudeksi 1.848 euroa.

Vakuutuslautakunnalla käytettävissä olevan selvityksen mukaan vakuutusyhtiö on suorittanut asiassa 26.1.2018 päätöksellään korvausta asianajokuluista 9.234,28 euroa omavastuulla vähennettynä. Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan vakuutusyhtiön antama korvauspäätös sitoo lähtökohtaisesti vakuutusyhtiötä. Korvauspäätöksen lähtökohtainen sitovuus voi kuitenkin kumoutua esimerkiksi vakuutussopimuslain säännösten, oikeustoimilain mukaisten pätemättömyys- tai kohtuullistamisperusteiden tai mahdollisesti asiassa ratkaisun tekemisen jälkeen saadun uuden selvityksen perusteella.

Päätöksellä 26.1.2018 maksetun korvauksen perustana oli As Oy:n asiamiehen 7.12.2017 päivätty lasku, joka oli loppusummaltaan 10.093,60 euroa ja josta vakuutusyhtiö on ennen korvausta vähentänyt erinäisiä kuluja, jotka eivät yhtiön mukaan olleet oikeusturvavakuutuksesta korvattavia kuluja. Laskun toimenpiteet kohdistuivat laskun mukaan aikavälille 21.5.2017 – 4.12.2017. Riita-asia on tullut vireille käräjäoikeudessa 3.1.2018, joten kaikki edellä mainitun laskun toimenpiteet ovat kohdistuneet aikaan ennen kanteen vireilletuloa.

Lautakunnan näkemyksen mukaan vakuutusyhtiöllä on ollut käytettävissään kaikki sellainen selvitys, jonka perusteella se on voinut arvioida korvauksen perusteena olevien kulujen välttämättömyyden ja kohtuullisuuden ennen 26.1.2018 annetun päätöksen tekemistä. Vakuutuslautakunta katsoo, että antamallaan korvauspäätöksellään vakuutusyhtiö on siten itseään sitovasti hyväksynyt As Oy:n asiamiehen laskuttamat toimenpiteet ennen asian vireilletuloa käräjäoikeudessa päätöksen mukaisessa laajuudessa.

Kanteen vireilletulon jälkeen vaadittujen asianajo- ja oikeudenkäyntikulujen osalta lautakunta toteaa, että jos tuomioistuin ottaa päätöksessään kantaa vastapuolen korvausvelvollisuuteen vakuutetun oikeudenkäyntikuluista, ollaan tilanteessa, jossa vakuutusehtojen mukaan korvataan kustannuksia enintään tuomioistuimen vakuutetun vastapuolen maksettavaksi velvoittama kulumäärä. Ehtokohdan mukaan tästä voidaan poiketa, jos tuomioistuimen ratkaisussa on nimenomaisesti todettu, että vakuutetun tulee kärsiä ainakin osa kuluista vahinkonaan. Kuten edellä on todettu, nyt käsillä olevassa tapauksessa ei ole kysymys sellaisesta tilanteesta, jossa tuomioistuin olisi ehtokohdan tarkoittamalla tavalla katsonut, että As Oy:n tulisi kärsiä osa kuluistaan vahinkonaan, vaan tuomioistuin on nimenomaan kohtuullistanut kanteensa peruuttaneille osakkaille tuomittuja kuluja sen vuoksi, että se on pitänyt vastaajan ajankäyttöä asian hoitamiseksi liiallisena ottaen huomioon asian laatu ja laajuus.

Edellä selostetuin perustein ja huomioiden vakuutusyhtiön 26.1.2018 päätöksellään suorittama korvaus kanteen vireilletuloa edeltävistä toimenpiteistä, Vakuutuslautakunta suosittaa yhtiötä korvaamaan As Oy:lle oikeudenkäyntikulut tuomioistuimen vahvistaman tuomion mukaisesti kanteen vireilletulon 3.1.2018 jälkeen syntyneistä kuluista 30 työtunnin mukaisesti vakuutusehtojen mukaisella omavastuulla ja 3.10.2018 suoritetulla korvauksella vähennettynä.

Selvyyden vuoksi Vakuutuslautakunta toteaa, että vaikka vakuutusyhtiö ei olisi oikeudellisesti sidottu tuomioistuimen vahvistamaan oikeudenkäyntikulujen määrään, ei sillä ehtojen sanamuodon mukaan ole velvollisuutta suorittaa korvausta yli vastapuolen maksettavaksi velvoitettua kulumäärää, kun tuomiossa ei ole katsottu, että vakuutetun tulee kärsiä ainakin osa kuluista vahinkonaan.

Lopputulos

Edellä selostetuin perustein käytettävissään olevan selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä suorittamaan asiassa lisäkorvausta As Oy:n asiamiehen laskusta yhteensä 30 työtunnin edestä vakuutusehtojen mukaisella omavastuulla ja 3.10.2018 päätöksellä maksetulla korvauksella vähennettynä.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Hanén

Jäsenet:
Alinentalo-Pelttari
Karimäki
Korpiola
Rusanen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia