Haku

FINE-015791

Tulosta

Asianumero: FINE-015791 (2019)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 06.02.2019

Parketin kastuminen jääkaapista vuotaneen nesteen vuoksi. Äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinko. Näyttö vakuutustapahtumasta.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajan asunnon keittiössä jääkaapin itsesulatuksen poistoaukko oli tukkeutunut, minkä seurauksena oviaukosta oli valunut vettä/kosteutta jääkaapin alle. Vesivahinko oli tapahtunut kesäloma-aikana, jolloin ”kotimiehenä” oli ollut perheen 18-vuotias lapsi.  Vahinkoilmoituksen mukaan mainittu vahinkopäivä 16.7.2018 oli arvio.

Vakuutusyhtiö on 18.9.2018 ilmoittanut sähköpostiviestillä, ettei vahinkoa korvata vakuutuksesta, koska kyse ei ole vakuutusehtojen edellyttämästä äkillisestä vahinkotapahtumasta. Kirjallisessa korvauspäätöksessä 19.10.2018 vakuutusyhtiö on katsonut, ettei vahinkoa voida korvata, koska vaurioiden ei ole todettu johtuvan mistään äkillisestä tapahtumasta. Jääkaapin sulamisvedet ovat päässeet pidemmän ajan kuluessa lattialle jääkaapin etuoven kautta.

Asiakkaan valitus

Asiakas katsoo, että vakuutusyhtiön päätös perustuu puutteellisesti tehtyyn vahinkotarkastukseen. Tarkastuksesta tehdyt johtopäätökset ovat totuuden vastaisia ja korvaamatta jättämispäätös on virheellinen. Asiakas vaatii, että vakuutusyhtiö korvaa arvioiduista korjauskustannuksista 1.924 euroa.

Vahingon syynä ovat todennäköisesti olleet heinäkuun täysin poikkeukselliset helteet ja siitä syntynyt kondenssiveden kertyminen jääkaappiin. Luultavasti kondenssiveden poistoputken täydellinen tai osittainen tukkeutuminen on myötävaikuttanut vahingon syntyyn.

Jääkaapin alla olevassa kourussa olevat ruostejäljet puhuvat nimenomaisesti parketin vaurioitumisen pitkäaikaista luonnetta vastaan. Kondenssivettä on aikaisemminkin ollut, mutta sen määrä on ollut niin vähäinen, että ruostetta on vain kondenssia keräävän kourun alaosassa.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö katsoo, ettei vahinko ole aiheutunut vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman seurauksena. Asiassa ei ole perusteita maksaa korvausta kotivakuutuksen perusteella.

Asiakkaan kotivakuutuksesta korvataan suoranainen esinevahinko, joka on aiheutunut jäljempänä selostetusta tapahtumasta, jos tämä tapahtuma on ollut äkillinen ja ennalta arvaamaton ja jos turva, jonka perusteella vahinko on korvattavissa, on ollut voimassa vakuutustapahtuman sattuessa. Ennalta arvaamattomuutta arvioidaan objektiivisesti ja vahingon syyn, ei seurauksen perusteella.

Vakuutusehtojen äkillisyysvaatimuksella tarkoitetaan sitä, että vahinkoon johtanut tapahtuma on yksilöitävissä ja ajallisesti rajattavissa. Vahinkoa ei voida pitää äkillisenä, vaikka se ilmenisi tai havaittaisiin äkillisesti, jos vahinkoon on johtanut pitkäaikainen tapahtumaketju tai muu vähitellen tapahtuva ilmiö. Ratkaisevaa on siis vahinkoon johtaneen tapahtuman äkillisyys.

Ennalta arvaamattomuudella puolestaan tarkoitetaan sitä, että vahinkoon johtanut tapahtuma on yleiseltä kannalta tarkasteltuna odottamaton ja ennakoimaton.

Tarkastusraportissa olevien kuvien perusteella parketti on tummunut ja jääkaapin tiivisteissä on jälkiä. Raportin kuvissa on myös ruostejälkiä. Edellä mainitut havainnot kertovat pitkäaikaisesta vuodosta. Tiivisteissä olevien jälkien, ruostejälkien ja parketin kunnon perusteella vahingon ei voida katsoa syntyneen äkillisesti yksittäisen vahinkotapahtuman seurauksena, vaan pidemmän ajan seurauksena veden päästyä valumaan lattialle tukkeutuneen kondenssiputken/tiivisteiden huonokuntoisuuden johdosta.

Selvitykset

Vakuutuslautakunnan käytettävissä on ollut seuraavat selvitykset:

  • Yritys A Oy:n tarkastusraportti 3.9.2018 tehdystä vahinkotarkastuksesta
  • Yritys B:n 17.9.2018 päivätty tarjous ja työsuunnitelma parkettitöistä ja keittiön kaapiston korjaustöistä
  • osapuolten välistä sähköpostikirjeenvaihtoa
  • valokuvia vaurioituneesta parketista.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko keittiön parketin kastuminen aiheutunut äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 5.1 (Korvattavat vakuutustapahtumat) mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetun omaisuuden suoranainen esinevahinko, joka on aiheutunut jäljempänä selostetusta tapahtumasta, jos tämä tapahtuma on ollut äkillinen ja ennalta arvaamaton ja jos turva, jonka perusteella vahinko on korvattavissa, on ollut voimassa vakuutustapahtuman sattuessa. Ennalta arvaamattomuutta arvioidaan objektiivisesti ja vahingon syyn, ei seurauksen perusteella.

Vakuutuksessa on aina palo- ja luonnonilmiöturva. Lisäksi vakuutukseen ovat valittavissa seuraavat turvat:

  • rikosturva
  • laiterikkoturva
  • putkistovuototurva
  • särkymis- ja menetysturva.

Vakuutuskirjaan on merkitty vakuutetulle omaisuudelle valitut turvat.

Vakuutusehtojen kohdan 5.1.5 (Särkymis- ja menetysturva) mukaan särkymis- ja menetysturvasta korvataan äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta ulkoisesta syystä tapahtunut omaisuuden vahingoittuminen tai menettäminen, mikäli kyseessä olevaa vahinkoa ei ole määritelty korvattavaksi palo- ja luonnonilmiö-, rikos-, laiterikko- tai putkistovuototurvasta.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa, että korvausta vaativalla vakuutuksenottajalla on näyttövelvollisuus vakuutuksesta korvattavan vahinkotapahtuman sattumisesta. Keskeinen kysymys asian ratkaisemisen kannalta on se, onko parketin kastuminen aiheutunut äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta.

Asiakas on pitänyt vahingon todennäköisenä syynä heinäkuun 2018 täysin poikkeuksellisia helteitä ja näiden johdosta aiheutunutta runsasta kondenssiveden kertymistä jääkaappiin. Vahingon syntyyn on hänen mukaansa luultavasti myötävaikuttanut myös kondenssiveden poistoputken täydellinen/osittainen tukkeutuminen. Vahinkoilmoituksessa asiakas on kertonut, että vahinkopäiväksi merkitty 16.7.2018 on arvio ja että vaurio on todellisuudessa tapahtunut pitkän ajan kuluessa.

Vakuutusyhtiö on katsonut, ettei vahingon voida katsoa syntyneen äkillisesti yksittäisen vahinkotapahtuman seurauksena, vaan pidemmän ajan seurauksena veden päästyä valumaan lattialle tukkeutuneen kondenssiputken / tiivisteiden huonokuntoisuuden johdosta.

Vakuutuslautakunnan käsityksen mukaan parketin kastumisen on aiheuttanut jääkaapista vähitellen pitkän hellekauden aikana valunut kondenssi- ja sulamisvesi. Veden valumiseen parketille on osaltaan vaikuttanut kondenssiveden poistoputken osittainen tai täysimääräinen tukkeutuminen. Vakuutuslautakunta katsoo asiassa jääneen osoittamatta, että parketin vaurioituminen olisi aiheutunut vakuutusehtojen mukaisesta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön epäävää korvausratkaisua vakuutusehtojen mukaisena. Vakuutuslautakunta ei suosita korvauksen maksamista.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Bygglin
Sihteeri Pellikka

Jäsenet:
Maso
Niemi
Rantala
Vaitomaa

Tulosta