Haku

FINE-015666

Tulosta

Asianumero: FINE-015666 (2019)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 04.02.2019

Toiminnan vastuu. Vakuutuksen korvauspiiri. Rajoitusehdon soveltaminen. Suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alainen omaisuus. Asiakkaan lasioven rikkoutuminen tavarankuljetusrullakon törmättyä oveen.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajana olevan tukkukauppaa harjoittavan K Oy:n kuljettaja oli tuonut 5.2.2018 kuljetusrullakolla tavaraa vahingonkärsijän myymälään. Pois lähtiessään kuljettaja oli ottanut myymälän lasioven viereen tuodun tyhjän rullakon, jolloin rullakko oli kuljettajan sitä kääntäessä osunut lasioven alakulmaan rikkoen oven. K Oy on hakenut korvausta oven 1 447,87 euron korjauskustannuksista toiminnan vastuuvakuutuksestaan.

Vakuutusyhtiö on korvauspäätöksillään 12.9.2018 ja 8.10.2018 hylännyt K Oy:n korvaushakemuksen vedoten vakuutusehtojen kohdan 2.3 rajoitukseen, jonka mukaan vakuutuksesta ei muun muassa korvattu vahinkoa omaisuudelle, joka vahingon aiheuttaneen teon tapahtuessa oli vakuutuksenottajan suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena, kun otettiin huomioon vakuutuksenottajan toiminnan tai vahinkoa aiheuttaneen työsuorituksen luonne ja sen välitön vaikutuspiiri. Vakuutusyhtiön mukaan oli selvää, että rullakkoa siirrettäessä sen kääntösäteen ja liikkeen alueella ollut omaisuus oli työsuorituksen välittömässä vaikutuspiirissä ja normaalia suuremman vahinkoriskin kohteena. Rullakkoa oli tullut siirtää siten, ettei se aiheuttanut vahinkoa ympäröivälle omaisuudelle.

Asiakkaan valitus

K Oy on pyytänyt lautakunnan ratkaisusuositusta vakuutusyhtiön korvausvelvollisuudesta. K Oy:n mukaan asiakkaiden ovien suojaaminen oli jakelukuljetusten yhteydessä mahdotonta eikä sellaista käytännössä tehty. Kuljettajalle oli sattunut vahinko eikä suojaus-ja vahingontorjuntavelvoitteella K Oy:n mielestä voitu tarkoittaa tällaisia normaalin päivittäisen toiminnan yhteydessä sattuvia vahinkoja. Lisäkirjelmässään 6.11.2018 K Oy lausunut, että kauppakeskusten käytävät ovat tavarajakelukuljetusten normaalia toimintaympäristöä eikä voitu väittää, että ovet olisivat jotenkin erityisen korostuneen vahinkoriskin aluetta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on toistanut korvauspäätöksissään lausumansa. Vahinko ei kuulunut K Oy:n toiminnan vastuuvakuutuksen piiriin. Vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan rullakon kääntösäteellä ollut omaisuus (lasiovi) oli ollut toiminnan välittömässä vaikutuspiirissä siten kuin vakuutusehtojen kohdassa 2.3 oli kerrottu. Rajoitusehdon tarkoitus oli rajata vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle sellainen omaisuus, johon liittyi korostunut vahinkoriski. Korostunut vahinkoriski liittyi omaisuuteen, joka oli kulloinkin työsuorituksen välittömässä vaikutuspiirissä. Välitön vaikutuspiiri määräytyi toiminnan luonteen ja laajuuden perusteella.

Jos omaisuus oli työsuorituksen välittömässä vaikutuspiirissä, siihen liittyvää vahinkoriskiä ei haluttu vakuuttaa. Tällöin sillä, oliko asiakas suojannut kyseistä omaisuutta ollenkaan tai oliko se suojattu puutteellisesti, ei ollut merkitystä. Kyse oli siitä, mitkä riskit vakuutusyhtiö oli halunnut kattaa vakuutuksella ja mitä ei. Vakuutusyhtiön käsityksen mukaan rajoitusehto oli vakuutusalalla yleinen ja siihen liittyvä korvauskäytäntö vakiintunutta. Rajoitusta ei ollut pidetty lautakuntakäytännössäkään kohtuuttomana.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse siitä, voidaanko vakuutusyhtiön K Oy:lle myöntämän toiminnan vastuuvakuutuksen vakuutusehtoihin sisältyvää rajoitusehtoa suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaiselle omaisuudelle aiheutuvista vahingoista soveltaa puheena olevaan vahinkotapahtumaan.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusyhtiön K Oy:lle myöntämään toiminnan vastuuvakuutukseen sovellettavien 1.11.2013 alkaen voimassa olleiden vakuutusehtojen kohdan 1.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutetut henkilö- ja esinevahingot, jotka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja joista vakuutuksenottaja on voimassaolevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Vakuutusehtojen korvausrajoitusten kohdan 2.3 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa omaisuudelle, joka vahingon aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin tapahtuessa on tai oli vakuutuksenottajan tai jonkun muun tämän lukuun

  • valmistettavana, asennettavana, korjattavana, säilytettävänä tai muulla tavoin käsiteltävänä
  • suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena, kun otetaan huomioon vakuutuksenottajan toiminnan tai vahinkoa aiheuttaneen työsuorituksen luonne ja sen välitön vaikutuspiiri tai
  • vakuutuksenottajan huolehdittavana muulla tavoin.

Asian arviointi

Tässä tapauksessa tukkukauppaa harjoittavan vakuutuksenottaja K Oy:n kuljettaja on rikkonut asiakkaan myymälän lasioven. Vahinkokuvauksen mukaan kuljettaja oli myymälästä poistuessaan ottanut oven viereen tuodun tyhjän rullakon, jolloin rullakko oli sitä käännettäessä osunut oveen.

Vakuutuslautakunta toteaa, että toiminnan vastuuvakuutusten vakuutusehtoihin yleisesti sisältyvä suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaista omaisuutta koskeva rajoitus tulee sovellettavaksi tilanteissa, joissa vakuutuksenottajan vahinkoa aiheuttaneen toiminnan tai työsuorituksen luonne eli valittu työtapa on edellyttänyt työn ympäristöön tyypillisesti aiheuttamien vaikutusten vuoksi ympäröivän omaisuuden suojaamista näiltä vaikutuksilta. Työn suorittajalla on velvollisuus huolehtia sekä työn kohteesta että sen vaikutuspiiristä. Tällaiseen omaisuuteen työsuorituksen yhteydessä kohdistuvan normaalia suuremman vahingonvaaran takia kyseiselle omaisuudelle mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja ei voida järkevin kustannuksin kattaa vastuuvakuutuksella.

Sanotusta syystä suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaista omaisuutta kohtaavat vahingot on rajattu vastuuvakuutuksen ulkopuolelle. Rajoitusehdon soveltamisen kannalta ei tällöin ole merkityksellistä, olisiko suojaustoimenpiteistä huolehtiminen kuulunut vakuutuksenottajalle itselleen vai jollekin muulle taholle tai oliko vahinko mahdollisesti aiheutunut jostakin vakuutuksenottajan kannalta odottamattomastakin seikasta.

Vakuutuslautakunta katsoo, ettei rajoitusehto kuitenkaan merkitse sitä, että mikä tahansa vakuutuksenottajan toiminnan tai työsuoritusten yhteydessä ilmenevä vahinko sen vuoksi jäisi vastuuvakuutuksen ulkopuolelle. Näin laaja rajoituksen soveltaminen merkitsisi sitä, että vastoin vakuutusehdoissa muutoin ilmoitettua, vakuutuksen korvausala jäisi käytännössä esinevahinkojen osalta jokseenkin tyhjäksi. Tämä johtuu siitä, että voimassa olevan oikeuden mukaan jokainen on lähtökohtaisesti velvollinen toimimaan niin, ettei toisen omaisuus vahingoitu. On myös selvää, että vakuutuksenottajan toiminnan tai työsuorituksen tosiasialliset vaikutukset ovat useimmissa tapauksissa välttämätön edellytys sille, että esinevahinkoa ylipäätään voi syntyä.

Suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaista omaisuutta koskevaa rajoitusta onkin sovellettava vain niihin tilanteisiin, joissa jo työsuoritukseen ryhdyttäessä on tunnettua, että työ saattaa aiheuttaa ympäröivään omaisuuteen kohdistuvia haitallisia seurauksia, joita vastaan tämä omaisuus on ennen työn aloittamista tarpeen suojata. Tyypillisesti tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi erilaiset hitsaus, maalaus- ja hiontatyöt, joiden yhteydessä ympäristö on suojattava palovaaralta tai haitalisten roiskeiden ja pölyn kulkeutumista vastaan.

Tässä tapauksessa vahinko on aiheutunut tavanomaisen tavarankuljetuksen yhteydessä tapahtuneesta vakuutuksenottajan työntekijän satunnaisesta virheestä kuljetusrullakon käsittelyssä. Ovien pääsääntöinen käyttötarkoitus on se, että niiden kautta voidaan kulkea tilasta toiseen ja tarvittaessa tuoda jopa tavaraa oven suojaamiin tiloihin. Vakuutuslautakunta katsoo, että silloin kun kuljetettavat esineet ovat kokonsa tai muun laatunsa puolesta sellaisia, että ne ilmeisen vaivattomasti voidaan oven kautta kuljettaa, ei ovia voida pitää sellaisena omaisuutena, jonka olisi katsottava kuuluvan vakuutuksenottajan erityisen suojausvelvoitteen piiriin vakuutusehtojen kohdassa 2.3 mainituin tavoin. Tämän vuoksi ja muilla edellä lausumillaan perusteilla lautakunta katsoo, ettei rajoitusehto sovellu nyt puheena olevaan vahinkoon.

Lopputulos

Koska vakuutusehtojen kohdan 2.3 vastuunrajoitusta ei voida asiaan soveltaa, Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä käsittelemään K Oy:n sille ilmoittaman vahingon uudelleen ja suorittamaan siitä vakuutussopimuksen mukaisen korvauksen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Raulos
Sihteeri Isokoski

Jäsenet:
Jaakkola
Makkula
Nyyssölä
Sarpakunnas
Sjögren

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia