Haku

FINE-015575

Tulosta

Asianumero: FINE-015575 (2020)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 13.03.2020

Esinevahingon korvaaminen. Vahingoittuneen omakotitalon viemäreiden uusimistarpeen syy-yhteys vastuuvahinkoon. Tuliko viemäreiden uusiminen korvata vastuuvakuutuksesta?

Tapahtumatiedot

Vakuutettu B Oy teki syyskuussa 2017 asfaltinpaikkaustöitä ja kaivojen kansistojen vaihtoja. Työn yhteydessä pääsi katukaivoon sinne kuulumatonta ainetta, mikä aiheutti viemärin tukkeutumisen ja tulvimisen A:n omakotitalon kellarissa. Korvausta vahingosta haettiin B Oy:n vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö katsoi, että kysymyksessä on B Oy:n vastuuvakuutuksesta korvattava vahinko. Yhtiö ilmoitti maksavansa A:lle korvausta vahingosta johtuvista välittömistä toimenpiteistä eli kastuneen tilan kuivauksesta ja desinfioinnista sekä irtaimiston siirrosta kuivauksen tieltä. Sen sijaan kiinteistöllä jo ennen vahinkoa olleet tai vahingosta johtumattomat vauriot tai puutteet eivät kuulu vastuuvakuutuksesta korvattaviksi. Yhtiö kieltäytyi korvaamasta tonttiviemärin kuntotutkimusta ja kiinteistön kellariviemäreiden sukitusta ja ruiskuvalamista. 

Asiakkaan valitus

A ilmoittaa tyytymättömyytensä vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyytää asiassa Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta. A vaatii korvausta omakotikiinteistön viemärien uudistamisesta. Vaikka talo on vanha, A katsoo, että viemäri olisi toiminut normaalisti ilman B Oy:n aiheuttamaa vahinkoa. Korjauskustannusten lisäksi A:lle on aiheutunut muita omia kuluja, kuten matkakuluja.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toteaa korvanneensa vastuuvakuutuksesta A:lle B Oy:n virheellisestä toiminnasta aiheutuneen omakotitalon vesivahingon. Vahingosta on laadittu kosteuskartoituspöytäkirja sekä vakuutusyhtiön vahinkotarkastajan pöytäkirja. Viemäröinnin rikkoutumisesta taikka siitä, että sen korjaus olisi syy-yhteydessä viemärin tukkeutumiseen, ei ole toimitettu vakuutusyhtiölle minkäänlaista selvitystä tai tutkimustulosta. A ei ole osoittanut, että viemäröinti olisi rikkoutunut B Oy:n virheen seurauksena. Näin ollen viemäröinnin uusiminen ei tule korvattavaksi B Oy:n vastuuvakuutuksesta.

Lisäksi vastuuvakuutuksesta korvattavan vahingon määrä lasketaan vahingonkorvausta koskevien sääntöjen ja oikeuskäytännön mukaisesti. Vahingonkorvauslain mukaan esinevahinkona on korvattava esineen korjauskustannukset ja vahingosta aiheutuneet muut kulut sekä arvonalennus taikka tuhoutuneen tai hukatun esineen arvo. Vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan vahingonkärsinyt on korvauksella pyrittävä saattamaan asemaan, jossa hän olisi, ellei vahinkoa olisi sattunut. Korvausta laskettaessa on kuitenkin otettava huomioon myös vahinkotapahtumasta saatu hyöty eli esimerkiksi se, että esine korjauksen johdosta tulee parempaan kuntoon kuin se oli ennen vahinkoa. Vahingoittunut asuinrakennus on vuodelta 1954 ja sen viemäröinti on alkuperäinen. Vakuutusyhtiö katsoo, että mikäli viemäröinnin uusiminen korjattaisiin, A pääsisi vahingon johdosta parempaan asemaan kuin missä hän oli ennen vahinkoa. Tällainen vahingon johdosta rikastuminen on vastoin vahingonkorvausoikeudellisia periaatteita.

Vakuutusyhtiö tuo esille myös sen seikan, että kosteuskartoitusraporttiin on merkitty muuksi huomioksi maakosteuden nouseminen kapillaarisesti seinä- ja lattiarakenteisiin. Tämän lisäksi kohteessa korjaustöitä tehnyt yritys on kiinnittänyt huomiota siihen, että kiinteistön sadevesipoistoissa on suuria puutteita. Näiden huomioiden perusteella kellarissa on todettava muitakin kosteuden lähteitä kuin aiheutunut vastuuvahinko. Vastuuvakuutuksesta korvataan ainoastaan B Oy:n aiheuttama vahinko. Kaikki muut kiinteistöllä olevat, pääosin rakennuksen iästä johtuvat puutteet tulee kiinteistönomistajan korjata omalla kustannuksellaan. Vakuutusyhtiö katsoo, ettei Vakuutuslautakunnan tule suosittaa asiassa lisäkorvausta.

Vakuutetun kuuleminen

Vakuutuslautakunta on varannut vakuutettuna olevalle B Oy:lle tilaisuuden esittää asiassa kannanottonsa.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, tuleeko A:n omakotikiinteistön viemäreiden uusimiskustannukset korvata B Oy:n aiheuttamaan esinevahinkoon liittyvinä korjauskustannuksina.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vahingonkorvauslain (31.5.1974/412) 2 luvun 1.1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Lain 5 luvun 5 §:n mukaan esinevahinkona on korvattava esineen korjauskustannukset ja vahingosta aiheutuneet muut kulut sekä arvonalennus taikka tuhoutuneen tai hukatun esineen arvo ja lisäksi tulojen tai elatuksen vähentyminen.

Yrityksen toiminnan vastuuvakuutuksen ehtojen (voimassa 1.1.2017 alkaen) kohdan 4 (Vakuutus korvaa) mukaan vakuutus korvaa vakuutetussa toiminnassa vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutetun henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuskauden aikana ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. (…)

Asian arviointi

Näyttövelvollisuus korvattavan vahingon määrästä kuuluu Suomen voimassaolevan oikeuden mukaan korvausta vaativalle. A:n tulisi siten korvausvaatimuksessaan menestyäkseen osoittaa, että omakotitalon viemäreiden uusimisen tarve on johtunut B Oy:n vastuuvakuutuksesta korvattavasta viemärin tulvimisvahingosta.

Kosteuskartoitusraportin 28.9.2017 ja vakuutusyhtiön vahinkotarkastajan raportin 13.12.2017 mukaan A:n omakotitalon kellariin on noussut viemärivettä viemäritukoksen seurauksena, mikä on aiheuttanut kellarin lattian ja seinäpinnan alaosien kastumista ja irtaimistovahinkoa. Vakuutuslautakunta toteaa, että sille esitetystä selvityksestä ei ilmene, että A:n omakotitalon viemärit olisivat vahingoittuneet vastuuvahingon seurauksena. A ei ole esittänyt mitään selvitystä siitä, mistä viemärien uusimisen tarve johtuu. Lautakunnalle esitetyn selvityksen mukaan omakotitalo on valmistunut vuonna 1954 ja sen viemärit ovat alkuperäiset. Vakuutuslautakunta katsoo asiassa jäävän osoittamatta, että viemärien uusimistarve olisi syy-yhteydessä vastuuvahinkoon eli B Oy:n virheelliseen toimintaan. Näin ollen B Oy ei ole korvausvastuussa suunnitellusta viemärien uusimisesta eikä se tule korvattavaksi vastuuvakuutuksesta. Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön kielteistä korvausratkaisua vakuutusehtojen mukaisena.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.
 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Laine

Jäsenet:
Alinentalo-Pelttari
Karimäki
Korpiola
Rusanen

Tulosta