Haku

FINE-015516

Tulosta

Asianumero: FINE-015516 (2019)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 08.05.2019

Lakipykälät: 70

Kivien vierimisestä rakennukselle aiheutunut vahinko. Oliko kyse äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vahingosta? Rajoitusehdot. Routimisesta, maan painumisesta tai maan liikkumisesta aiheutunut vahinko.

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan asiakkaan jyrkässä rinteessä sijaitsevan vapaa-ajan rakennuksen rinteen puoleisessa osassa sijaitsevan varaston seinään oli 28.4.2018 osunut rinnettä alas vierinyt suurikokoinen kivenlohkare, joka oli vaurioittanut seinää. Myös rannan puoleinen kaide oli vaurioitunut ja terassin perustus oli liikkunut ja painunut vinoon. Rakennukseen oli osunut myöhemmin myös muita kiviä. Kivien törmäykset olivat katkaisseet myös vesiputken liitoksen kohdalta. 

Vakuutusyhtiö kertasi korvauspäätöksessään 23.7.2018 asiakkaan vahinkoilmoituksessaan antamia tietoja. Kevään edistyminen oli ollut tavanomaista nopeampaa ja lumen sulamisesta johtuvat vesipurot rinteessä poikkeuksellisen voimakkaita. Kivet, jotka olivat pysyneet paikallaan yli kymmenen vuotta, olivat lähteneet liikkeelle siksi, että rinteen kivikova moreeni oli pehmennyt lähes velliksi muutaman päivän ajaksi sään voimakkaan lämpenemisen johdosta. Rinteen pehmeneminen mahdollisti ennakoimattoman muutaman sadan kilon painoisten kivien vyöryn aivan rinteeseen kaivetun viisteen yläosasta siitäkin huolimatta, että rinteeseen on kasvanut kymmenessä vuodessa aluskasvillisuutta ja pieniä puun taimia, jotka eivät ole kuitenkaan ole täysin pysäyttäneet kivien vyöryä. Vakuutusyhtiö katsoi, että vahinko on aiheutunut maan liikkumisesta, joka ei ole äkillinen tapahtuma, vaan vähitellen aiheutuva tapahtuma. Vahinkoa ei voida korvata laajasta kotivakuutuksesta.

Asiakas pyysi vakuutusyhtiötä oikaisemaan korvauspäätöstään vedoten siihen, että rinnettä alas vierineen kiven aiheuttamaa vahinkoa ei voida katsoa vakuutusyhtiön vetoamassa rajoitusehdoissa tarkoitetuksi maan liikkumiseksi. Kivi ei ole vierinyt alas rinnettä vähitellen, vaan noin kymmenessä sekunnissa.

Vakuutusyhtiö katsoi korvauspäätöksissään 7.11. ja 21.12.2018, että asiakkaan kertomuksen perusteella rinteessä oleva maa-aines on pehmentynyt lumen sulamisen yhteydessä painuen ja liikkuen niin, että rinteessä olevia kiviä on valunut päin rakennusta. Maan painumisesta ja liikkumisesta aiheutuneet vahingot eivät ole vakuutuksesta korvattavia.

Asiakkaan kertomuksen perusteella ensin havaittiin, että rakennuksen kupeeseen oli vierinyt iso kivi hajottaen varaston seinämän. Samalla todettiin rannan puoleisen kaiteen irronneen. Asiakkaan mentyä paikalle hän havaitsi isoja kiviä vierineen seinän viereen ja hän kertoi vahinkoilmoituksessaan, että rinteestä oli vierinyt alas kahden-kolmen päivän aikana ainakin viisi isoa kiveä sen jälkeen, kun hän oli saanut tiedon ensimmäisestä tapahtumasta.

Vakuutusyhtiön mukaan normaalit säätilan vaihtelut ovat aiheuttaneet kivien vierimisen rinnettä alas. Talvella on pakkasta ja sataa lunta, minkä lisäksi maaperä routii. Keväällä lumi sulaa, muodostuu vesipuroja ja maaperä pehmenee sulamisveden seurauksena. Maaperän pehmenemisen seurauksena jyrkkään rinteeseen jätetyt kivet ovat tässä tapauksessa lähteneet vierimään alaspäin. Vakuutusyhtiö katsoo, että vahinkotapaukseen ei ole liittynyt mitään äkillistä ja ennalta arvaamatonta tapahtumaa, vaan kyse on ollut kevään tulon vähitellen aiheuttamista muutoksista maaperän rakenteeseen, jolloin useita kiviä useana päivänä on vierinyt rinnettä alas. Vakuutusyhtiö ei muuttanut korvauspäätöstään.

Asiakkaan valitus

Asiakas vaatii varaston ja terassin vaurioiden sekä putkivaurioiden korjauskulujen korvaamista urakoitsijoiden laskujen mukaisesti. Hän vetoaa siihen, että suuren kiven vieriminen alas rinnettä ja rakennuksen vaurioituminen tapahtuu muutamassa sekunnissa. Vahinkoa ei voida pitää vähitellen aiheutuvana tai maan liikkumisesta johtuvana.

Asiakas kiistää vakuutusyhtiön väitteet siitä, että kiviä olisi vierinyt alas rinnettä usean päivän aikana ja kivet olisi jätetty jyrkkään rinteeseen ikään kuin huolimattomasti. Rinne on tehty maansiirtokoneella rakennusluvan mukaisesti ja siten, että rinteen pinta on ollut varsin suora. Kivet ovat pysyneet paikallaan 10 vuotta. Rakennuksen vaurioitumiseen johtanut kivien vieriminen on tapahtunut nimenomaan siksi, että talvi ei ole ollut tavanomainen. Paikkakunnalla on ollut keväällä erittäin runsaasti lunta ja koilliseen suuntautuvassa rinteessä lumi on pysynyt pidempään, ja lähtenyt sitten sulamaan erittäin lyhyessä ajassa. Tämä on puolestaan aiheuttanut sen, että rinteen maa-aines/moreeni on pehmennyt huomattavasti enemmän ja syvemmältä kuin minään muuna keväänä. Kivet ovat vierineet alas jopa päivän sisällä, kun koko rinne on pehmennyt kerralla. Vakuutusyhtiöllä, joka ei ole asiakkaan yhteydenotoista huolimatta lainkaan selvittänyt vahinkopaikan olosuhteita, ei ole näyttöä siitä, että kiviä olisi vierinyt vähitellen tai muutenkaan useamman päivän aikana.

Asiakas kritisoi valituksessaan vakuutusyhtiön nettisivujen vahinkoilmoitusosan heikkoa käytettävyyttä. Lisäksi hän moittii vakuutusyhtiön korvauskäsittelyn hitautta. Vahingosta on ilmoitettu 22.5.2018, mutta ensimmäinen korvauspäätös annettiin vasta 20.7.2018. Myös yhtiön lupaama vahinkoasian käsittely uudelleen toisen henkilön toimesta kesti yli kaksi kuukautta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö kiistää vastineessaan asiakkaan vaatimukset perusteettomina. Vaurioitunut huvilarakennus on rakennettu jyrkkään rinteeseen siten, että rakennuspaikan kohdalle on muokattu kaivinkoneella tasanne. Samalla rakennuksen yläpuoliseen rinteeseen on kaivinkoneella tehty jyrkkä viiste, jonka yläreunassa on ollut vahinkoilmoituksen mukaan näkyvillä suurehkoja kiviä. Maaperä rinteessä on moreenia, joka oli asiakkaan kertoman mukaan muuttunut sulamisen yhteydessä velliksi. Vakuutusyhtiön mukaan tämä osoittaa, että maaperässä on runsaasti hienoainesta, jonka johdosta maaperä on routimiselle herkkää.

Rakennuksen yläpuolisen viisteen yläreunassa sijainneet kivet ovat keväällä 2018 ilmojen lauhtuessa ja lumien sulaessa lähteneet liikkeelle ja vierineet vasten huvilarakennusta. Maan (roudan) sulaessa rinteen maaperä on pehmentynyt ja muuttanut muotoaan. Samalla rinnettä pitkin on valunut runsaasti sulamisvesiä voimakkaine vesipuroineen, jotka ovat aiheuttaneet jyrkän rinteen velliksi pehmenneen maaperän kulumista (eroosiota), joka on edesauttanut kivien liikkeelle lähtöä.

Suomen ilmastossa ja kyseisessä maaperässä maan jäätyminen, routimien, sulaminen ja sulamisvedet ovat joka vuosi toistuva ilmiö. Vakuutusyhtiön mukaan routa aiheuttaa maaperässä tilavuuden muutoksia, jolloin rakenteet voivat siirtyillä ja maanpinta kohota. Routa myös liikuttaa kiviä ja vaikuttaa nopeuttavasti pintavaluntaan. Nyt tapahtuneen kivien liikkumisen voidaan todeta olevan seurausta routimisen rinteessä aiheuttamista maaperämuutoksista ja sulamisvesien aiheuttamasta maanpinnan eroosiosta. Vakuutusyhtiö katsoo, että kyseessä ei ole ollut vakuutusehtojen tarkoittama äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinkotapahtuma. Vahingot ovat seurausta routimisesta, maan liikkumisesta ja painumisesta, jotka on vakuutusehdoissa rajattu korvauspiirin ulkopuolelle.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Osapuolten välinen erimielisyys koskee sitä, onko huvilarakennukselle rinnettä alas vierineistä kivistä aiheutunutta vahinkoa pidettävä äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutuneena ja siten vakuutuksesta korvattavana, vai onko rakennuksen vaurioitumisen katsottava aiheutuneen vakuutuksen rajoitusehdoissa tarkoitetulla tavalla routimisesta, maan liikkumisesta tai maan painumisesta.  

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 70 §:n 1 momentin mukaan vakuutuksenantajan on suoritettava vakuutustapahtumasta johtuva vakuutussopimuksen mukainen korvaus tai ilmoitettava, ettei korvausta suoriteta, joutuisasti ja viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun se on saanut 69 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ja tiedot. Saman lainkohdan 3 momentin mukaan viivästyneelle korvaukselle on maksettava korkolaissa säädetty viivästyskorko.

Kotivakuutusehtojen (voimassa 1.7.2017 alkaen) kohdan F21.1.1 (Laaja kotivakuutus, Korvattavat vahingot) mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, joka aiheutuu äkillisestä, ennalta arvaamattomasta tapahtumasta.

Ehtokohdan F21.2.3 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka irtaimistolle tai rakennukselle aiheutuu kulumisesta, ruostumisesta, syöpymisestä, pilaantumisesta, sienettymisestä, lahoamisesta, aineen väsymisestä tai vastaavasta vähitellen tapahtuvasta ilmiöstä, ellei tämä välittömästi johdu vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneesta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta.

Ehtokohdan F21.2.4 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu pakkasesta (hallasta), sateesta, kuivuudesta, routimisesta, maan painumisesta tai maan liikkumisesta.

Asian arviointi

Asiakas on valituksessaan kritisoinut vakuutusyhtiön korvauskäsittelyn viivästymistä eri vaiheissa ja yhtiön nettisivujen vahinkoilmoitusta koskevan osan hankalaa käytettävyyttä.

Vakuutuslautakunnan ohjesäännön 6 §:n 2 momentin mukaan lautakunta antaa ratkaisusuosituksia muun muassa vakuutetun lautakunnalle esittämistä vakuutussuhteeseen liittyvistä, lain ja vakuutusehtojen tulkintaa ja soveltamista koskevista erimielisyyksistä. Vakuutuslautakunnan toimivaltaan ei sen sijaan kuulu puhtaasti korvauskäsittelyn laatua, kuten korvauskäsittelyn aikataulujen pettämistä asiakkaalle luvattuun aikatauluun nähden tai korvauskäsittelyssä käytettävien teknisten ratkaisujen käytettävyyttä koskevien valitusten tutkiminen. Vakuutuslautakunta ei käsittele asiakkaan valitusta näitä kysymyksiä koskevalta osin enempää jäljempänä tässä lausunnossa viivästyskoron osalta lausuttua lukuun ottamatta, vaan antaa asiassa lausunnon riidanalaisesta korvauskysymyksestä.

Osapuolten erimielisyys koskee muun ohessa sitä, onko kivien vapaa-ajan rakennuksen päälle vierimisessä ollut kyse vakuutuksen rajoitusehdossa F 21.2.4 tarkoitetulla tavalla routimisesta, maan painumisesta tai maan liikkumisesta aiheutuneesta vahingosta. Yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden perusteella vakuutusyhtiön korvausvastuuta rajoittavia vakuutuksen rajoitusehtoja on tulkittava niiden sanamuodon mukaisesti ja suppeasti. Tämä tarkoittaa sitä, että rajoitusehtoa ei voida soveltaa siten, että sen merkitystä laajennetaan tulkinnallisesti rajoitusehdon sanamuodon ulkopuolelle.

Lautakunta pitää asiassa asiakkaan kertomuksen perusteella ilmeisenä, että jyrkäksi kuvatun rinteen yläosassa olleet suurikokoiset kivenlohkareet ovat lähteneet liikkeelle maaperän roudan sulamisen ja sulamisvesien johdosta aiheutuneen, maan painumista ja liikkumista todennäköisesti käsittäneen maaperän pehmenemisen johdosta. Vaikka kivien vierimään lähtemisen syynä ovat sinänsä olleet rajoitusehdoissa mainitut tekijät, rakennuksen vauriot eivät kuitenkaan ole esitetyn selvityksen perusteella välittömästi aiheutuneet rajoitusehdossa tarkoitetusta routimisesta, maan painumisesta tai maan liikkumisesta, vaan rinnettä alas vierineiden suurikokoisten kivien osumisesta rakennukseen. Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan kivenlohkareiden vierimistä ei myöskään voida pitää rajoitusehdossa tarkoitettuna maan liikkumisena. Näistä syistä vakuutusyhtiön vetoama rajoitusehto ei sovellu tapaukseen, eikä korvausta voida evätä tällä perusteella.

Asiassa on seuraavaksi arvioitava, onko kivien lähtemistä vierimään pidettävä vakuutusyhtiön esittämillä perusteilla sillä tavoin hitaan kehityksen seurauksena aiheutuneena tai ennakoitavana tapahtumana, että rakennukselle aiheutuneita vaurioita ei voida pitää äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutuneina.

Vakuutuslautakunnalle ei ole toimitettu asiakkaan vahinkoilmoituksessa olevan selostuksen lisäksi lainkaan selvitystä siitä, minkälaisessa rinteessä kyseessä oleva vapaa-ajan asuntorakennus sijaitsee. Vahinkoilmoituksen mukaan kivet ovat olleet aivan rinteeseen kaivetun viisteen yläosassa. Rinteessä on ollut aluskasvillisuutta ja pieniä puuntaimia. Asiakas on kertonut, että kivet ovat olleet paikoillaan vapaa-ajan asunnon rakentamisesta lähtien, siis noin 10 vuotta. Asiakas on toimittanut lautakunnalle valokuvia kivistä ja niiden aiheuttamista vaurioista. Valokuvista rinteestä on nähtävissä rakennuksen vieressä oleva rinteen osa noin kahden-kolmen metrin matkalta. Valokuvien perusteella ei kuitenkaan ole mahdollista päätellä tarkemmin rinteen korkeutta, jyrkkyyttä tai sitä, minkälaisessa paikassa vierimään lähteneet lohkareet ovat tarkalleen ottaen sijainneet.

Vakuutuslautakunta pitää asiassa selvitettynä, että rakennukseen osuneet kivet ovat lähteneet vierimään rinteen yläosasta poikkeuksellisen nopean sään lämpenemisen johdosta roudan sulamisen tai maaperän pehmenemisen seurauksena. Rinteessä olevan rakennuksen vaurioitumista rinnettä alas vierivän kiven osumasta on lautakunnan näkemyksen pidettävä lähtökohtaisesti äkillisenä ja ennalta arvaamattomana vahinkotapahtumana, ellei selvitystä ole siitä, että kivien ja rakennuksen sijainnin ja rinteen jyrkkyyden perusteella kivien vierimään lähteminen on keväisin jossakin määrin todennäköistä. Ottaen huomioon, että asiakkaan kertomusta yksilöidympää selvitystä rinteen jyrkkyydestä ja kivien sijainnista ei ole esitetty, Vakuutuslautakunta katsoo, että 10 vuotta rinteen yläosassa paikoillaan olleiden kivien vierimistä rakennuksen päälle vaurioseurauksin ei voida pitää ennalta arvattavana tapahtumana. Tätä arviota ei anna aihetta muuttaa myöskään se, että asiakkaan vahinkoilmoituksen kertomuksen perusteella rakennukseen osuneita kiviä on vierinyt alas rinnettä ainakin kahteen eri otteeseen vahinkoilmoituksen mukaisen kahden-kolmen päivän ajanjakson kuluessa. Vakuutuslautakunta katsoo, että rinnettä alas vierineiden kivien rakennukselle aiheuttamia vaurioita on pidettävä luonteeltaan äkillisinä.

Vakuutuslautakunta katsoo, että esillä olevassa tapauksessa kyse on vakuutuksesta korvattavasta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vahinkotapahtumasta.  Lautakunta toteaa, että korvauksen maksamisen viivästyessä korvauksen hakijalla on oikeus vakuutussopimuslain 70 §:n mukaisesti määräytyvään viivästyskorkoon. Koska asiakas ei ole esittänyt asiassa nimenomaista vaatimusta viivästyskoron maksamisesta, Vakuutuslautakunta ei anna asiassa tämän kysymyksen osalta ratkaisusuositusta, vaan kehottaa vakuutusyhtiötä käsittelemään korvauksen laskemisen yhteydessä myös kysymyksen viivästyskoron maksamisesta.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö maksaa vahingosta vakuutusehtojen mukaisen korvauksen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Bygglin
Sihteeri Siirala

Jäsenet:
Maso
Sario
Vaitomaa
Yrttiaho

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia