Haku

FINE-015350

Tulosta

Asianumero: FINE-015350 (2019)

Vakuutuslaji: Yritysvakuutus

Ratkaisu annettu: 29.10.2019

Lakipykälät: 31, 34, 33

Korvattava vakuutustapahtuma. Suojeluohjeen laiminlyönti. Muualla kuin vakuutuspaikassa säilytettyyn irtaimistoon kohdistunut varkausvahinko. Rakennustyömaalta anastetut työkalut. Omaisuuden säilytyspaikka.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja R Ky:n vahinkoilmoituksen mukaan yrityksen urakkakohteena olleelta omakotitalon peruskorjaustyömaalta oli anastettu työkaluja ja rakennustelineitä 2.8.2016 klo 02.00 - 04.00 välisenä aikana. Poliisin 17.8.2016 päivätyn tutkintailmoituksen mukaan rakennukseen oli ilmeisesti päästy ikkunasta kiipeämällä, sillä yrityksen edustajan saapuessa aamulla työmaalle kaksi ikkunoista oli ollut auki. Ilmoitukseen 2.9.2016 tehdyn täydennyksen mukaan sittemmin oli havaittu, että talon yläkerrassa ollut muovilla suljettu kulkuaukko oli avattu vetämällä muovi irti sitä kiinni pitäneiden lautojen välistä toisesta kulmastaan. Tutkinnan aikaan muovi oli kuitenkin ollut kiinni. Poliisin havaintojen mukaan taloa oli korjauksia varten purettu niin, että sisään olisi päässyt myös auki olleesta katonrajasta ja kiipeämällä telineiden päälle.

R Ky on hakenut korvausta vahingosta yritysvakuutuksesta. Vakuutusyhtiö on päätöksellään 26.8.2016 kieltäytynyt korvaamasta vahinkoa vedoten siihen, että vakuutuksesta korvattiin irtaimiston varkausvahinkoja vain, kun omaisuuden säilytyspaikkaan oli murtauduttu. Koska omakotitaloon oli päästy avoimen ikkunan kautta eikä kyse ollut murtautumisesta, vahinkoa ei korvattu. Päätöksessään 26.9.2016 vakuutusyhtiö on vedonnut poliisille tehdyn tutkintailmoituksen täydennettyihin tietoihin lausuen, että irtaimisto korvattiin vain, jos se oli ollut suojatussa suljetussa tilassa, jonne oli murtauduttu rakenteita rikkomalla. Nyt murtojälkiä ei ollut. Päätöksessä 3.2.2017 vakuutusyhtiö on lausunut, ettei murtovahinkoa voitu todeta myöskään R Ky:n toimittamista valokuvista. Vaikka rakennukseen olisi päästy rikkomalla tai irrottamalla ikkunan muovisuoja, kyse ei ollut murtovahingosta, sillä muovisuoja ei ollut rakenne vaan väliaikainen suojaus.

Asiakkaan valitus

R Ky on pyytänyt ratkaisusuositusta vahingon korvaamisesta. R Ky on lausunut, että talon kaikki ovet ja ikkunat oli lukittu illalla työmaalta lähtiessä. Aamulla työmaalle tullessa ikkunat olivat olleet auki, joten tieto siitä, että ikkunat olisi jätetty auki, oli väärinkäsitys, mistä oli ilmoitettu poliisille ja vakuutusyhtiölle. Poliisi ei ollut tutkinut yläkertaa, joten poliisin kirjauksista ei voitu päätellä, ettei murtojälkiä ollut yläkerrassa. Vakuutusyhtiö oli myöhemmin todennut, ettei (poliisin) toisella käynnillä voitu enää todistaa murtojälkiä, kun murtojäljet oli jo korjattu. Työmaata ei kuitenkaan voinut jättää pitkäksi ajaksi suojaamatta eikä töitä seisomaan.

R Ky on vedonnut myös siihen, että sen paikalle asentaman riistakameran kuvista ilmeni, että outoja ihmisiä oli liikkunut työmaalla yön aikana. Kuvista näkyi, että työkalut oli lastattu autoon eikä telineitä ollut voitu viedä pois pelkällä henkilöautolla. R Ky on korostanut ikkunoiden olleen auki siksi, että omaisuutta oli viety niiden kautta ilman, että toiminta näkyi ulkopuolisille. Räystäiden alta ei voinut päästä ullakolle, vaan vasta välitilaan, ja sieltä olisi pitänyt vielä murtaa ullakon ovi. Talon yläkerran terassin ikkunan seinärunko oli ollut tekeillä ja työtä oli ollut tarkoitus jatkaa seuraavana päivänä. Ikkuna oli peitetty aluskatemuovilla, joka oli tavallista muovia vahvempaa, ja siinä oli laudat päällä naulattuna peltikattoruuveilla. Myös yläterassin vintin ovi oli lukittu yön ajaksi.

R Ky:n mielestä anastettu irtaimisto oli ollut suojatussa tilassa ja sinne oli murtauduttu rakenteita rikkomalla tai muulla tavoin vahingoittamalla. Talon ikkunoita ei ollut jätetty auki eikä talo ollut auki myöskään katonrajasta. Poliisi tai vakuutusyhtiö eivät olleet käyneet toteamassa murtojälkiä. Oli varmaa, että sisälle oli tultu yläkerrasta rakenteita auki repimällä. Kylmän vintin ovi oli ollut myös lukittu eikä siitä päässyt sisälle. Telineitä ei voinut siirtää ja purkaa päivittäin eikä työkaluja kuljettaa kotiin jokaisen työpäivän jälkeen, mutta työmaalla parasta mahdollista huolellisuutta ja suojausta oli noudatettu.

Lisäkirjelmissään 9.8.2019 ja 23.8.2019 R Ky on toistanut asiassa esittämiään seikkoja ja lausunut vaativansa korvausta nimenomaan anastetuista työkaluista. R Ky on kiistänyt, että omaisuus olisi jätetty suojaamatta. Ovet ja ikkunat oli päinvastoin suojattu huolellisesti. Yläkerran ikkunataso oli suojattu paksulla muovilla ja suojan irrottamiseen oli tarvittu työkaluja. Ainakaan vähäistä suuremmasta huolimattomuudesta ei ollut kyse. 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on toistanut korvauspäätöksissään esittämänsä seikat ja lausunut, ettei R Ky ollut esittänyt valituksessaan uutta selvitystä, jonka perusteella ratkaisun lopputulosta olisi muutettava.

Saatujen selvitysten perusteella varkauden tai murtautumisen jälkiä tai tekijän kulkureittiä ei ollut pystytty varmuudella todentamaan eikä jälkikäteinen oletus tai päättelyketju siitä, mitä omaisuudelle oli täytynyt tapahtua, riittänyt osoitukseksi vahingon syystä. R Ky:n mukaan rakennukseen oli tunkeuduttu muovilla, laudoilla ja kateruuveilla suljetun aukon kautta, koska muovi oli vedetty lautojen välistä auki. R Ky oli kuitenkin vahinkoilmoituksessa ja rikosilmoituksessa kertonut havainneensa vahingon jälkeisenä aamuna myös talon kahden ikkunan olleen auki. Poliisin lausuntojen perusteella rakennus oli ollut useasta kohtaa purettuna niin, että kulkeminen rakennuksen tiloihin yläkerran kautta olisi voinut olla mahdollista ilman ovien tai ikkunoiden avaamista. Yläkerran ikkunaluukuissa ei myöskään ollut kunnollista lukitusta, joten ne olisi voinut avata ilman erityistä voimaa tai voimakkaita työkaluja.

Yritysvakuutuksen ehtojen kohdan 4.4.1.2 mukaan vakuutuspaikasta tilapäisesti pois siirretyn irtaimiston anastamisesta aiheutunut vahinko korvattiin, mikäli irtaimisto oli ollut anastushetkellä suojaavasti suljetussa tilassa. Ulkona olevaa irtaimistoa korvattiin vain, jos irtaimisto oli ollut varkauden tapahtuessa lukitun aitauksen sisällä tai muuten lukittuna tai perustuksiltaan maahan upotettuna ja jos varkaus oli paikan ja ajan suhteen todistettavissa.

Yleisen elämänkokemuksen mukaan ei ollut erityisen poikkeuksellista, että työmaakohteisiin kohdistui tavanomaista enemmän varkauksia ja murtoja niissä säilytettävän varkausalttiin omaisuuden vuoksi. Näin ollen vakuutusyhtiö on katsonut, että työmaakohteessa säilytetyn irtaimiston suojaaminen rakennuksessa, jonne oli mahdollista tunkeutua ilman erityistä voimaa tai voimakkaita työkaluja käyttämättä muovisuojatun rakenteen taikka lukitsemattomien ikkunoiden kautta, ei riittänyt täyttämään vakuutusehtojen kohdassa 4.4.1.2 tarkoitetun suojaavasti suljetun tilan edellytyksiä. Ulkona säilytettyjen rakennustelineiden osalta oli perusteltua edellyttää, että ne suojattiin varkauden varalta esimerkiksi lukitsemalla kiinteään rakenteeseen tai upottamalla maahan. Tässä tapauksessa tällaista suojausta ei ollut osoitettu olleen.

Mikäli vahingon korvattavuus arvioitaisiin toisin, vakuutusyhtiö on katsonut, että korvauksen määrässä tuli kuitenkin ottaa huomioon, ettei vakuutettua omaisuutta ollut säilytetty suojeluohjeen 8.6.2.2 edellyttämällä tavalla rakenteiltaan vahvarakenteisessa varastotilassa tai suojeluohjeen mukaisesti suojatussa työmaarakennuksessa. Omaisuuden suojaamatta jättäminen oli vaikuttanut olennaisesti vahingon syntyyn ja määrään, joten korvauksesta tuli tehdä kolmanneksen vähennys vähäistä suuremman huolimattomuuden perusteella.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse siitä, onko vakuutusyhtiö velvollinen maksamaan korvausta R Ky:n urakoimalta omakotitalotyömaalta yöaikaan anastetuista työkaluista. Tarkemmin kyse on siitä, oliko R Ky säilyttänyt työkaluja vakuutusehtojen edellyttämin tavoin suojaavasti suljetussa tilassa, ja ellei, onko vahinko R Ky:n menettelyn vuoksi lainkaan vakuutuksesta korvattavissa tai onko korvausta alennettava vakuutuksen suojeluohjeiden mahdollisen laiminlyönnin perusteella.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusyhtiö ei ole tässä tapauksessa väittänyt, että se olisi sisällyttänyt R Ky:n vakuutussopimukseen vakuutussopimuslaista poikkeavia suojeluohjeiden noudattamista koskevia määräyksiä.

Vakuutussopimuslain 31 §:n 1 momentin mukaan vakuutussopimukseen voidaan ottaa määräyksiä laitteesta, menettelytavasta tai muusta järjestelystä, jolla on tarkoitus estää tai rajoittaa vahingon syntymistä, tai määräyksiä siitä, että vakuutuksen kohdetta käyttävällä tai siitä huolehtivalla henkilöllä tulee olla määrätty kelpoisuus (suojeluohjeet). 31 §:n 2 momentin mukaan vakuutetun tulee noudattaa suojeluohjeita.

Jos vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt 2 momentissa säädetyn velvollisuutensa, voidaan 31 §:n 3 momentin mukaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä.

Vakuutussopimuslain 34 §:n 1 momentin mukaan harkittaessa, onko korvausta vahinkovakuutuksessa tässä luvussa säädetyllä perusteella alennettava tai evättävä, tulee ottaa huomioon, mikä merkitys seikalla, jota vakuutuksenottajan tai vakuutetun antama väärä tai puutteellinen tieto koskee, tai vahingonvaaraa lisänneellä muuttuneella olosuhteella taikka vakuutetun tai 33 §:ssä tarkoitetun henkilön toimenpiteellä tai laiminlyönnillä on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi tulee ottaa huomioon vakuutuksenottajan, vakuutetun tai 33 §:ssä tarkoitetun henkilön tahallisuus tai huolimattomuuden laatu sekä olosuhteet muutoin.

Kysymyksessä olevaan yritysvakuutukseen sovellettavien 1.7.2014 alkaen voimassa olleiden vakuutusehtojen kohdan 4.4, Omaisuusrikosvakuutus, alakohdan 4.4.1.2, Irtaimiston varkaus, mukaan vakuutuksesta korvataan irtaimiston anastamisesta aiheutunut vahinko, jos vakuutuskirjassa mainittuun rakennukseen tai sen käyttöön liittyviin säilytystiloihin on
- murtauduttu sen rakenteita tai lukkoja vahingoittaen tai tunkeuduttu muunlaista väkivaltaa tai erityistä viekkautta käyttäen
- tunkeuduttu avaimella, joka on saatu haltuun murtautumisen tai ryöstön yhteydessä.

Vakuutuspaikasta tilapäisesti pois siirretyn irtaimiston anastamisesta aiheutunut vahinko korvataan, mikäli irtaimisto on ollut anastushetkellä suojaavasti suljetussa tilassa. Vakuutuksesta korvataan ulkona olevaa irtaimistoa vain, jos varkauden tapahtuessa kyseinen irtaimisto on ollut lukitun aitauksen sisällä tai on ollut muuten lukittuna tai perustuksiltaan maahan upotettuna ja jos varkaus on paikan ja ajan suhteen todistettavissa.

Vakuutuksen suojeluohjeiden kohdan 8.6.2.2, Omaisuus työmaarakennuksissa ja varastokonteissa, mukaan rakennus- ja asennustyömailla tai vastaavilla paikoilla, joissa ei ole normaalisti käytössä olevia tiloja, vakuutettu omaisuus on säilytettävä rakenteiltaan vahvarakenteisessa varastotilassa tai työmaarakennuksessa, joka on murtosuojattu alla olevan mukaisesti. Kun rakenteilla olevan työkohteen murtosuojaus on tehty suojaussuunnitelman mukaiselle lopulliselle tasolle, voidaan vakuutettua omaisuutta säilyttää myös näin murtosuojatun rakennuksen lukituissa tiloissa.

Työmaarakennusten ovet on lukittava jollakin seuraavista tavoista:
- 3. luokan käyttölukolla ja 5. luokan varmuuslukolla, joiden etäisyys on vähintään 40 cm,
- kahdella kiinnikkeineen hyväksytyllä 3. luokan riippulukolla, joiden etäisyys toisistaan on vähintään 40 cm,
- teräspuomilla, joka on lukittu kiinnikkeineen hyväksytyllä 4. luokan riippulukolla.

Huultamattomissa teräsovissa ja kaikissa puuovissa on käyttö- ja varmuuslukkojen kohdat peitettävä yhtenäisellä rakoraudalla. Riippulukkojen kiinnikkeiden on oltava sellaisia, että ne estävät sangan leikkaamisen. Teräspuomi on kiinnitettävä puisessa rakenteessa rakenteen läpi menevällä pulttauksella siten, ettei sitä voi rakennetta rikkomatta irrottaa.

Lisäksi kaikki säilytystilan ikkunat ja aukot on suojattava
- teräsristikolla
- teräsverkolla
- vastaavan murtosuojan antavalla muulla tavalla.

Asian arviointi

R Ky on vaatinut korvausta omakotitalotyömaalta anastetuista työkaluista. Asiasta saadun asiakirjaselvityksen perusteella lautakunta katsoo selvitetyksi, että R Ky:n irtainta omaisuutta on joutunut 2.8.2016 anastusrikoksen kohteeksi. Asiakirjatiedoista ei ole vastoin R Ky:n kiistämistä pääteltävissä, että rakennukseen olisi päästy nimenomaan R Ky:n auki jättämistä ikkunoista. Myös se vaihtoehto on todennäköinen, että tekijät ovat itse avanneet ikkunat työkalujen pois siirtämistä varten. R Ky:n mukaan rakennukset ikkunat ja ovet oli edellisenä iltana suljettu ja lukittu ja rakennukseen oli todennäköisesti päästy avaamalla keskeneräistä rakennetta suojannut muovitus.

Tässä tapauksessa kyseiseen työmaalla eli muualla kuin vakuutuksessa määritellyssä vakuutuspaikassa tilapäisesti säilytettyyn irtaimistoon kohdistuneen anastusvahingon korvattavuus R Ky:n vakuutuksen omaisuusrikososasta edellyttää, että irtaimistoa on säilytetty ”suojaavasti suljetussa tilassa”. Toisin kuin varsinaisessa vakuutuspaikassa säilytetyn irtaimiston osalta, tilapäisesti pois siirretyn omaisuuden osalta vakuutusehdossa ei ole asetettu varkausvahingon korvattavuuden edellytykseksi irtaimiston säilytystilaan tapahtunutta murtautumista tilan rakenteita tai lukkoja vahingoittaen. Vakuutusehdossa ei ole tarkemmin määrätty, millaista omaisuuden säilytystilaa olisi pidettävä ”suojaavasti suljettuna”.
 
Vakuutusehdon kirjoittamistavan vuoksi Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutuspaikasta tilapäisesti pois siirretyn irtaimiston osalta korvattavana varkausvahinkona on pidettävä myös nyt kysymyksessä olevaa tilannetta, jossa omaisuuden sijaintipaikkaan oli tunkeuduttu rikkomalla korjattavana olleen rakennuksen osittain avoimia rakenteita suojannut muovitus.

Asiaa on kuitenkin arvioitava myös vakuutusyhtiön vakuutussopimuksessa R Ky:lle antamien omaisuuden säilyttämistä koskeneiden suojeluohjeiden kannalta, joita R Ky on ollut velvollinen noudattamaan. 

Mikäli vakuutuksenottaja laiminlyö noudattaa vakuutusyhtiön vakuutussopimuksessa antamia suojeluohjeita vähäistä suuremmalla huolimattomuudella ja laiminlyönnin voidaan katsoa vaikuttaneen vahinkoon, vakuutusyhtiöllä on oikeus alentaa korvauksen määrää tai evätä se. Korvauksen alentaminen ja epääminen edellyttää syy-yhteyttä moitittavan menettelyn ja vakuutustapahtuman välillä. Vakuutusyhtiö on toissijaisesti katsonut, että sillä olisi joka tapauksessa oikeus alentaa R Ky:lle maksettavan vakuutuskorvauksen määrää yhdellä kolmasosalla (1/3) suojeluohjeiden laiminlyönnin perusteella. 

Lautakunta katsoo, että rakennustyömaat ovat alttiita anastusrikoksille, koska niillä tiedetään säilytettävän arvokkaita rakennustarvikkeita, koneita ja työkaluja. Lautakunta katsoo, että tämä seikka on myös yleisesti rakennusalalla toimivien yritysten tiedossa. Omaisuuden säilyttämistä ja säilytystilojen lukitusta koskevilla suojeluohjeilla on siten rakennustyömailla korostunut merkitys.

Nyt kysymyksessä olevan vakuutuksen suojeluohjeissa on edellytetty, että säilytettäessä omaisuutta tilapäisesti rakennus- ja asennustyömailla tai vastaavilla paikoilla, joissa ei ole normaalisti käytössä olevia tiloja, vakuutettu omaisuus on säilytettävä rakenteiltaan vahvarakenteisessa varastotilassa tai työmaarakennuksessa, joka on murtosuojattu ohjeessa lähemmin kuvatulla tavalla. Kun rakenteilla olevan työkohteen murtosuojaus on tehty suojaussuunnitelman mukaiselle lopulliselle tasolle, voidaan vakuutettua omaisuutta säilyttää myös näin murtosuojatun rakennuksen lukituissa tiloissa.

Lautakunta katsoo, että vaikka R Ky:n työkalut olikin anastettu edellä lausutuin perustein sinänsä vakuutuskorvauksen saamisen edellytykset täyttäneellä tavalla, työkalujen säilyttäminen heikosti suljetun korjauksen alaisena olleen talon sisätiloissa ei ole selvästikään täyttänyt vakuutussopimuksessa annettujen suojeluohjeiden vaatimuksia. Näin ollen lautakunta katsoo R Ky:n laiminlyöneen sille vakuutussopimuksessa annettuja irtaimen omaisuuden säilytystapaa koskeneita suojeluohjeita vähäistä suuremmalla huolimattomuudellaan. Tämän vuoksi ja asiakirjoista ilmenevät tapahtumaolosuhteet huomioon ottaen lautakunta pitää asianmukaisena vakuutusyhtiön näkemystä korvauksen alentamisesta R Ky:n laiminlyönnin johdosta yhdellä kolmasosalla. 

Koska vakuutusyhtiö ei ole antamissaan päätöksissä ottanut kantaa korvattavan vahingon määrään, lautakunta ei anna lausuntoa asiasta vahingon määrän osalta. Lautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä ottamaan asian tältä osin uudelleen käsiteltäväkseen korvattavan vahingon määrän arvioimiseksi.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö käsittelee R Ky:n sille ilmoittaman varkausvahingon uudelleen ja maksaa vahingosta vakuutussopimuksen ehtojen mukaisesti lasketun korvauksen kolmasosalla (1/3) alennettuna.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Raulos
Sihteeri Isokoski 

Jäsenet:
Akselinmäki
Jaakkola
Makkula
Nyyssölä
Sarpakunnas
Sjögren

Tulosta