Haku

FINE-015041

Tulosta

Asianumero: FINE-015041 (2019)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 14.03.2019

Aseen rikkoutuminen. Urheiluvälineen käyttäminen urheilutoiminnassa. Rajoitusehto.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan vahinkoilmoituksen mukaan Anschutz-Fortner 1827 – pienoiskivääri (jäljempänä ase) oli kaadettu ampumajuoksukilpailun kilpailutilanteessa sille kuuluvasta asetelineestä. Aseen perä oli haljennut liipaisimen läheisyydestä. Asetelineessä on noin kahdenkymmenen aseen numeroidut paikat, joista kukin kilpailija ottaa ampumapaikalle tultaessa oman aseensa ja palauttaa sen takaisin telineeseen ammunnan jälkeen. Aseita on ottamassa useita eri kilpailijoita, joten kaatumisen riski on olemassa.

Vakuutusyhtiö viittasi korvauspäätöksessään rikkoutumisvahinkoja koskevaan rajoitusehtoon, jonka mukaan vakuutus ei korvaa urheilu- tai harrastusvälineen rikkoutumista silloin, kun sitä käytetään urheilu- tai harrastustoimintaan. Asiakkaan vahinkotapauksessa ase on ollut käytössä ja rikkoutunut kilpailutilanteessa eli urheilu- ja harrastustoiminnassa. Koska vahinko on tapahtunut käytettäessä asetta rajoitusehdon mukaiseen urheilu- tai harrastustoimintaan, vahinkoa ei korvata.

Asiakkaan valitus

Asiakas vaatii, että vahinko korvataan kotivakuutuksesta. Aseen perä on vaurion vuoksi vaihdettava. Uuden perän hinta on 1.590 euroa.

Kyse oli ampumajuoksutapahtumasta, johon osallistui asiakkaan alaikäinen tytär. Ase tarkastetaan kilpailupaikalla noin tuntia ennen ensimmäisen kilpailusarjan alkamista aseen turvallisuuden ja kilpailusääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi. Kilpailusarjoja on 8-vuotiaasta 75-vuotiaaseen. Tarkastuksen yhteydessä aseet leimataan, minkä jälkeen aseet viedään niille numeroituun paikkaan asetelineeseen odottamaan kilpailusuoritusta. Asiakkaan mukaan tarkastuksen jälkeen asetta ei voi viedä pois kilpailualueelta, vaan se on "varastoituna" telineessä odottamassa kilpailijan oman kilpailusarjan alkamista. Kaikki sarjat viedään läpi omissa ikäryhmissään, joten kilpailun kokonaiskestoaika on noin neljä tuntia. Asiakkaan tyttären kilpailuaika oli kestoltaan noin 23 minuuttia, minkä johdosta aseen vaurioitumiselle on ollut runsaasti aikaa. Jokainen kilpailija (alaikäisillä huoltaja) vie aseen ampumapaikalle, kilpailija suorittaa ammunnan ja palauttaa aseen telineeseen sille numeroituun paikkaan.

Asiakkaan mukaan asetelineellä on joskus samanaikaisesti useampia kilpailijoita ottamassa asetta tai laittamassa sitä paikoilleen, jolloin tapahtuu törmäilyä ja aseiden kaatumisia. Kun samassa telineessä on kilpailussa olevia aseita ja kilpailua odottavia aseita, vahinkoja sattuu ja aseet saattavat vaurioitua. Asiakkaan tyttären aseen perä on vaurioitunut muiden kilpailijoiden toiminnan johdosta heidän kilpailutilanteensa yhteydessä. Aseen perän rikkoutumisen täsmällinen syy ei ole selvillä, mutta asiakas epäilee, että ase on kaadettu. Tämä ei ole kovin yleistä ja yleensä aseiden voi luottaa pysyvän ehjinä, mikä mahdollistaa vapaamuotoisen oleskelun kilpailualueella esimerkiksi kahvilassa oman lapsen kilpailun alkamista odotettaessa. Vahinko on sattunut oman kilpailusuorituksen alkamista odotettaessa, jolloin ase on ollut odottamassa kilpailujärjestäjän toimesta osoitetulla paikalla. Koska aseen käyttäjän oma kilpailusuoritus ei ole ollut käynnissä aseen rikkoutuessa, kyse ei asiakkaan mielestä ole ollut aseen rikkoutumisesta kilpailusuorituksen aikana.

Vakuutusyhtiön vastineen johdosta antamassaan lausumassa asiakas kuvaa erilaisia kilpailu- ja harrastustilanteita, joissa välineitä on rikkoutunut muusta kuin välittömästi kilpailuun liittyvästä syystä. Asiakas mainitsee esimerkkinä myös metsästyksen yhteydessä kahvitauolla tapahtuvan aseen kaatumisen, kun nuotiopaikalla tauolla oleva henkilö kompastuu aseensa hihnaan sillä seurauksella, että ase rikkoutuu. Näissä tilanteissa vakuutusyhtiöt ovat asiakkaan mukaan korvanneet vahingot ongelmitta. Asiakas katsoo, että hänen tyttärensä tapauksessa ase on ollut ikään kuin varastoituna telineessä, kun sen säilytykseen ei ole ollut muuta paikkaa. Asiakkaan mielestä kilpailun odottaminen ei ole kilpailemista, vaan vapaa-aikaa kilpailualueella. Eräästä aseliikkeestä saadun tiedon mukaan liikkeeseen tulee joka vuosi samalla tavoin vaurioituneita aseita, joiden vauriot vakuutusyhtiö on korvannut.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö kiistää vastineessaan asiakkaan vaatimukset. Vakuutusehtojen mukaan vakuutus korvaa äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman aiheuttaman rikkoutumisvahingon. Vakuutuksesta ei korvata urheilu- tai harrastusvälineen rikkoutumista silloin, kun sitä käytetään urheilu- tai harrastustoimintaan. Ehtojen mukaan aseet katsotaan urheilu- ja harrastusvälineiksi. Vakuutusyhtiö katsoo, että tässä tapauksessa aseen rikkoutuminen on tapahtunut rajoitusehdon mukaisessa urheilu- tai harrastustoiminnassa, ja vahinko ei tämän vuoksi kuulu vakuutuksen korvauspiiriin.

Asiakkaan mielestä oman kilpailun alkamista odotettaessa sattuneen vahingon ei voida katsoa tapahtuneen kilpailusuorituksen aikana. Vakuutusyhtiö kuitenkin katsoo, että asiakkaan ampumajuoksutapahtumasta toimittamien tietojen perusteella ase on rikkoutunut kilpailutilanteessa eli nimenomaan silloin, kun sitä on käytetty vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla urheilu- tai harrastustoimintaan. Vakuutusyhtiön mukaan riidanalainen rajoitusehto ei koske vain aseella tapahtuvaa ampumista tai vastaavaa aseen konkreettista käyttötilannetta. Yhtiön mielestä urheilutoiminnan voidaan katsoa alkaneen jo siinä vaiheessa, kun ase on tarkastettu ja viety telineeseen sille osoitettuun paikkaan odottamaan kunkin kilpailijan suoritusta.

Asiakas on kertonut, että kilpailutilanteessa telineellä on ottamassa aseita useita kilpailijoita yhtä aikaa, jolloin aseen vaurioituminen on mahdollista. Vakuutusyhtiö katsoo, että tämän tiedon perusteella aseen rikkoutumisvahinko ei ole ollut myöskään ennalta arvaamaton. Aseeseen on kohdistunut kilpailutilanteelle ominainen vahinkoriski. Vakuutus ei yhtiön mukaan kata tällaista ennalta arvattavaa ja kohonnutta vahinkoriskiä.

Vakuutusyhtiö katsoo, että asiakkaan vetoamilla esimerkkitapauksilla ja aseliikkeestä saaduilla tiedoilla ei ole merkitystä tapauksen arvioinnin kautta. Asiakas on vedonnut siihen, että ase on ollut ikään kuin varastoituna telineessä. Lisäksi hän on katsonut, että kilpailun odottaminen ei ole kilpailua, vaan vapaa-aikaa kilpailualueella. Vakuutusyhtiö toistaa kantansa siitä, että rajoitusehto ei koske vain aseella ampumista tai muuta konkreettista käyttötilannetta. Yhtiö katsoo urheilutoiminnan tässä tapauksessa alkaneen, kun ase on tarkastettu ja viety telineeseen odottamaan kilpailijan suoritusta.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Osapuolten erimielisyys koskee sitä, onko asiakkaan aseen ampumajuoksutapahtuman yhteydessä rikkoutumisessa ollut kyse äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vahinkotapahtumasta. Mikäli vastaus tähän kysymykseen on myönteinen, tapauksessa on arvioitava, onko aseen rikkoutuminen tapahtunut vakuutuksen rajoitusehdossa tarkoitetulla tavalla, kun asetta on käytetty urheilu- tai harrastustoimintaan.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Kotivakuutusehtojen (voimassa 1.7.2016 alkaen) kohdan KO134 (Irtaimisto) alakohdan 2.3 (Urheilu- ja harrastusvälineet) mukaan urheilu- ja harrastusvälineitä ovat esimerkiksi polkupyörä, sähkoavusteinen polkupyörä, lasketteluvälineet, peleissä käytettävät mailat, aseet, kuntolaitteet ja sukelluslaitteet sekä veneet, joiksi katsotaan kanootti sekä soutuvene ja sen enintään 6 hv:n (4,5 kW) moottori. Välineiksi katsotaan lisäksi pelkästään urheilussa tai harrastuksessa käytettävät erityiset asusteet, jalkineet ja varusteet.

Ehtokohdan KO148 (Rikkoutuminen) mukaan vakuutus korvaa äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman aiheuttaman rikkoutumisvahingon.

Vakuutus ei korvaa muun muassa urheilu- tai harrastusvälineen tai – varusteen rikkoutumista silloin, kun sitä käytetään urheilu- tai harrastustoimintaan. Vakuutus korvaa kuitenkin pyöräilykypärän rikkoutumisen.

Asian arviointi

Esillä olevassa tapauksessa on riidatonta, että vahinko on sattunut asiakkaan kertomalla tavalla ampumajuoksutapahtuman yhteydessä tilanteessa, jossa asiakkaan alaikäisen tyttären oma kilpailusarja ei ole ollut vielä alkanut. Vahinko on sattunut, kun ase on ollut asetelineessä ennen asiakkaan tyttären sarjan alkamista. Asiakkaan mukaan ase on todennäköisesti kaadettu tai kaatunut asetelineestä toiseen kilpailusarjaan osallistuneen henkilön menettelyn seurauksena.

Asiakas on kertonut, että kilpailutilanteessa asetelineellä on toisinaan samanaikaisesti useampia kilpailijoita joko ottamassa asettaan tai laittamassa sitä paikoilleen, jolloin vahinkoja voi sattua. Aseen kaataminen ei kuitenkaan ole kovin yleistä. Vakuutusyhtiö on katsonut, että aseen rikkoutuminen ei ole ollut ennalta arvaamatonta, vaan aseeseen on kohdistunut kilpailutilanteelle ominainen vahinkoriski.

Ehtokohdan KO148 mukaan vakuutus korvaa äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman aiheuttaman rikkoutumisvahingon. Vakuutuslautakunta katsoo, että muiden kilpailijoiden aseiden telineestä ottamisen tai telineeseen asettamisen yhteydessä vahingossa tapahtunutta viereisen aseen kaatumista on pidettävä lähtökohtaisesti äkillisenä ja ennalta arvaamattomana tapahtumana. Kilpailutapahtumasta esitetyn selvityksen perusteella ei voida arvioida, että aseen kaatuminen on ollut sen telineeseen jättämisen niin todennäköinen ja ilmeinen seuraus, että aseen perän rikkoutumista voitaisiin pitää ennalta arvattavana tapahtumana. Aseen rikkoutumista on näistä syistä pidettävä tapaustyypiltään rikkoutumisturvan perusteella korvattavana vahinkona.

Asiassa on tämän jälkeen arvioitava, onko asiakkaan aseen rikkoutuminen tapahtunut rikkoutumisturvaa koskevassa rajoitusehdossa tarkoitetulla tavalla asetta urheilu- tai harrastustoimintaan käytettäessä. Vakuutusehtojen mukaan aseet ovat ehdoissa tarkoitettuja urheilu- ja harrastusvälineitä.

Rajoitusehdossa ei ole lähemmin määritelty, mitä urheilu- ja harrastusvälineen käyttämisellä urheilu- ja harrastustoimintaan tarkoitetaan. Yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden perusteella vakuutusyhtiön korvausvastuuta rajoittavia vakuutuksen rajoitusehtoja on tulkittava niiden sanamuodon mukaisesti ja suppeasti.

Tässä tapauksessa vahinko on sattunut aseen ollessa telineessä ennen asiakkaan tyttären ampumajuoksukilpailuun liittyvää ampumasuoritusta. Vahingon sattuessa asiakkaan tyttären oma kilpailusuoritus ei ole ollut vielä alkanut, vaikka itse kilpailutapahtuma on ollut käynnissä. Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan rajoitusehdossa käytetyn ilmaisun ”urheilu- tai harrastusvälinettä urheilu- tai harrastustoimintaan käytettäessä” on katsottava tarkoittavan esineen konkreettista käyttämistä urheilulajille tai harrastukselle ominaiseen toimintaan. Aseen rikkoutumista ei näin ollen korvata, mikäli rikkoutuminen tapahtuu esimerkiksi vakuutettua asetta käyttävän kilpailijan ampuessa aseella tai hänen käsitellessään muulla tavoin asettaan konkreettisen kilpailutilanteen yhteydessä.  

Esillä olevassa tapauksessa asiakkaan tyttären kilpailusuoritus ei ollut aseen rikkoutuessa vielä alkanut, eikä asetta näin ollen voida katsoa käytetyn urheilu- tai harrastustoimintaan. Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan aseen rikkoutumisen ei voida katsoa kuuluvan rajoitusehdon piiriin myöskään sillä perusteella, että vahinkotapahtuma on todennäköisesti aiheutunut muiden kilpailijoiden menettelystä heidän kilpailusuorituksensa yhteydessä, ja ollut tässä mielessä seurausta kilpailuun liittyvästä riskistä. Tämän vuoksi Vakuutuslautakunta katsoo, että rajoitusehtoa ei voida soveltaa esillä olevassa tapauksessa. Kyse on näin ollen rikkoutumisturvan perusteella korvattavasta vahinkotapahtumasta.  

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö maksaa vahingosta vakuutusehtojen mukaisen korvauksen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Bygglin
Sihteeri Siirala

Jäsenet:
Maso
Sario
Vaitomaa
Yrttiaho

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia