Haku

FINE-015018

Tulosta

Asianumero: FINE-015018 (2019)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 06.11.2019

Vakuutuksen korvauspiiri. Hallinnollisessa viranomaisessa tai hallinto-oikeudessa käsiteltävää asiaa koskeva rajoitusehto. Liittyikö asia kaupallisen yrityksen osakkuuteen?

Tapahtumatiedot

Asiakas on A Oy:n toimitusjohtaja ja ainoa osakas. Verohallinto oli suorittanut A Oy:stä 25.5.2015 valmistuneen verotarkastuksen tilikausilta 2011 - 2013. Verotarkastuksessa esitettiin, että S Oy:n aliurakointilaskutus A Oy:ltä oli ollut tekaistua. Laskutuksella saatujen varojen katsottiin jääneen asiakkaan hallintaan. Tämän perusteella vuosien 2010 ja 2011 verotuksessa asiakkaan henkilökohtaiseen verottavaan tuloon oli lisätty 35 000 ja 33 000 euroa peiteltynä osinkona. Verotuksen oikaisulautakunta on hyväksynyt vuonna 2017 antamillaan päätöksillä asiakkaan vaatimuksen verotuksen oikaisun kumoamisesta ja veronkorotuksen poistamisesta. Oikaisulautakunta jätti tutkimatta asiakkaan vaatimukset vahingonkorvauksen ja asiamieskulujen maksamisesta. Hallinto-oikeus on hylännyt asiakkaan vahingonkorvausta ja asiamieskuluja koskeneen valituksen 13.2.2018. 

Asiakas on hakenut asiaan oikeusturvaetua kotivakuutukseensa sisältyvästä oikeusturvavakuutuksesta 11.4.2018 päivätyllä hakemuksella ilmoittaen, että vahingonkorvausta koskeva asia saatettaisiin käräjäoikeuden käsiteltäväksi. Vakuutusyhtiö on evännyt korvauksen 23.4.2018 päivätyllä päätöksellä. Vakuutusyhtiö on katsonut, että riita liittyi oikeusturvavakuutuksen rajoitusehdon 5.2 mukaisesti asiakkaan osakkuuteen A Oy:ssä ja hänen toimintaansa tulon hankkimiseksi.  

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas on katsonut, ettei vakuutusyhtiön soveltama rajoitusehto sovellu tapaukseen, ja vaatii, että vakuutusyhtiö myöntää oikeusturvaedun riitaan. Kyse oli viranomaisen tekemästä virheestä, joka ei liity asiakkaan tulonhankintaan. Asiakas korostaa, että riitaan on myönnettävä oikeusturvaetu joko hänen henkilökohtaisesta vakuutuksestaan tai A Oy:n yrityksen oikeusturvavakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö on toistanut vastineessaan korvauspäätöksessä mainitut perustelut. Vakuutusyhtiö on todennut lisävastineessaan, ettei vakuutuksesta korvata kuluja asioissa, jotka käsitellään hallinnollisissa viranomaisissa tai erikoistuomioistuimissa, esimerkiksi hallinto-oikeudessa, vakuutus-oikeudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Asiassa esitetyn selvityksen mukaan asiaa on käsitelty hallinto-oikeudessa, eikä kyseessä näin ollen ole korvattava vakuutustapahtuma. 

Sopimusehdot 

Nyt kyseessä olevaan oikeusturvavakuutukseen sovellettavien, 1.1.2016 voimaan tulleiden vakuutusehtojen kohdan 3     (Tuomioistuimet ja vakuutuksen voimassaoloalue) mukaan vakuutettu voi käyttää vakuutusta Suomessa tai muissa Pohjoismaissa syntyneissä vakuutustapahtumissa, jotka voidaan välittömästi saattaa Suomessa käsiteltäväksi käräjäoikeudessa tai vastaavassa pohjoismaisessa tuomioistuimessa. Lisäksi edellytetään, että ne seikat, joihin vakuutustapahtuma perustuu, ovat syntyneet Pohjoismaiden alueella.

Vakuutuksesta ei siten korvata kuluja asioissa, jotka käsitellään hallinnollisissa viranomaisissa tai erikoistuomioistuimissa, esimerkiksi hallinto-oikeudessa, vakuutusoikeudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa. …

Vakuutusehtojen kohdan 5 (Vakuutustapahtumiin liittyvät rajoitukset) mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, 

2) joka liittyy, vakuutetun tai hänen kanssaan samassa taloudessa asuvan muun vakuutetun nykyiseen, aiempaan, tulevaan tai suunniteltuun työhön, ammatinharjoittamiseen, virkaan, toimeen, elinkeino- tai ansiotoimintaan, kaupallisen yrityksen osakkuuteen tai jäsenyyteen tällaisen yrityksen hallinnollisissa elimissä tai muuhun pää- tai sivutoimiseen toimintaan tulon hankkimiseksi.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, onko vakuutusyhtiö velvollinen myöntämään oikeusturvaedun riitaan, joka koskee asiakkaan Verohallinnolle esittämää aiheettomaan verotuksen oikaisuun perustunutta vahingonkorvausvaatimusta.

FINE toteaa, että oikeusturvavakuutusehtojen kohdan 3 mukaan vakuutuksesta ei korvata kuluja asioissa, jotka käsitellään hallinnollisissa viranomaisissa tai erikoistuomioistuimissa, kuten hallinto-oikeudessa. Koska asiassa esitetyn selvityksen mukaan vahingonkorvausta ja asiamieskuluja koskevaa riitaa on käsitelty Verotuksen oikaisulautakunnassa ja hallinto-oikeudessa, FINE katsoo, että vakuutusyhtiöllä on ensinnäkin ollut mainitun rajoituksen perusteella oikeus evätä korvaus asiakkaalle tältä osin asiassa aiheutuneista asianajokuluista.

Asiakas on ilmoittanut, että vahingonkorvausasiaa tullaan käsittelemään myös käräjäoikeudessa. Oikeusturvavakuutusehtojen kohdan 5 mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, joka liittyy muun muassa vakuutetun elinkeino- tai ansiotoimintaan taikka kaupallisen yrityksen osakkuuteen.

Vakuutuslautakunta on katsonut ratkaisukäytännössään, että rajoitusehdossa käytetty ilmaisu ”liittyy” on kielellisesti väljä. Vakuutusalan soveltamiskäytännössä ilmaisua ”liittyy” on tulkittu siten, että sen nojalla vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle jäävällä riita-asialla on oltava todettavissa oleva tosiasiallinen yhteys rajoitusehdossa mainittuun toimintaan. Nyt puheena olevan asian osalta FINE katsoo, että vaikka riita on sinänsä saanut alkunsa sittemmin virheelliseksi todetusta verotuspäätöksestä, verotuspäätöksen antaminen on olennaisesti pohjautunut asiakkaan rooliin A Oy:n ainoana osakkaana ja kyse on ollut asiakkaan veronalaisen tulon määrästä. Näin ollen FINE katsoo, että asiakkaalle virheellisesti määrättyyn verotuksen oikaisuun perustuva vahingonkorvausasia on liittynyt hänen asemaansa A Oy:n osakkaana vakuutusehtojen kohdan 5 rajoituksessa mainituin tavoin. Kyse on ollut myös asiasta, joka on liittynyt asiakkaan elinkeino- tai ansiotoimintaan niin ikään kyseisessä rajoitusehdossa manituin tavoin.

FINE katsoo selostamillaan perusteilla, ettei vakuutusyhtiö ole asiaan sovellettavien vakuutusehtojen mukaan velvollinen myöntämään riitaan oikeusturvaetua. Sillä seikalla, että oikeusturvaetua ei mahdollisesti myönnetä myöskään A Oy:llä voimassa olleesta yrityksen oikeusturvavakuutuksesta, ei ole merkitystä tämän asian ratkaisemisen kannalta. 

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava lakimies Isokoski
Esittelijä Nikunlassi
 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia