Haku

FINE-015006

Tulosta

Asianumero: FINE-015006 (2019)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 06.11.2019

Vakuutuksen piiriin kuuluvat henkilöt. Oliko asiakas vakuutettuna?

Tapahtumatiedot

A on vakuutuksenottaja A Oy:n toimitusjohtaja ja ainoa osakas. Verohallinto oli tehnyt A Oy:ssä 25.5.2015 valmistuneen verotarkastuksen tilikausilta 2011 -2013. Verotarkastuksessa esitettiin, että S Oy:n aliurakointilaskutus A Oy:ltä oli     ollut tekaistua. Laskutuksella saatujen varojen katsottiin jääneen A:n hallintaan. Tämän perusteella vuosien 2010 ja 2011 verotuksessa A:n henkilökohtaiseen verottavaan tuloon oli lisätty 35 000 ja 33 000 euroa peiteltynä osinkona.

Verotuksen oikaisulautakunta on hyväksynyt vuonna 2017 antamillaan päätöksillä A:n vaatimuksen verotuksen oikaisun kumoamisesta ja veronkorotuksen poistamisesta. Oikaisulautakunta jätti tutkimatta A:n vaatimukset vahingonkorvauksen ja asiamieskulujen maksamisesta. Hallinto-oikeus on hylännyt A:n vahingonkorvausta ja asiamieskuluja koskeneen valituksen 1.3.2018. Sen jälkeen A on esittänyt Verohallinnolle vahingonkorvausvaatimuksen, jonka Verohallinto on kiistänyt 16.3.2018. 

A Oy on hakenut asiaan oikeusturvaetua yrityksen oikeusturvavakuutuksesta 27.3.2018 päivätyllä hakemuksella ilmoittaen, että A saattaisi vahingonkorvausta koskevan asian käräjäoikeuden käsiteltäväksi. Vakuutusyhtiö on evännyt korvauksen päätöksellä 10.4.2018 lausuen, ettei oikeusturvaetua myönnetty, koska A ei ollut vakuutettuna A Oy:n oikeusturvavakuutuksella. Vakuutusehtojen mukaan vakuutettuina olivat vakuutuksenottajayrityksen vastuunalainen yhtiömies tai osakas silloin, kun asia koski vakuutuksenottajan nimissä, puolesta tai hyväksi tehtyä oikeustointa tai annettua sitoumusta, tai kun häneen oli kohdistettu korvausvaatimus yhteisvastuullisesti vakuutuksenottajan kanssa. Vakuutuksen rajoitusehtojen kohdan 5.2 mukaan vakuutuksesta ei myöskään korvattu vakuutetuille aiheutuvia kuluja asiassa, joka liittyi muuhun kuin vakuutuskirjassa mainittuun toimintaan.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

A Oy on katsonut, etteivät vakuutusyhtiön soveltamat rajoitusehdot sovellu tapaukseen, ja vaatii, että vakuutusyhtiö myöntää oikeusturvaedun riitaan. A:n perusteeton jälkivero oli pantu maksuun yhtiön toiminnan johdosta. A Oy korostaa, että riitaan on myönnettävä oikeusturvaetu joko A:n henkilökohtaisesta vakuutuksesta tai A Oy:n oikeusturvavakuutuksesta. Lisäkirjelmässään 2.5.2019 A Oy on lausunut, että verotarkastuksesta alkanut verotuksen muutoksenhaku on koskenut sekä A Oy:tä että yhtiön osakasta A:ta, joten syntyneet kulut jakautuivat A Oy:n ja A:n välille. Laskut oli osoitettu A Oy:lle, joka on maksanut ne.

Vakuutusyhtiö on lausunut vastineessaan, että A Oy:n oikeusturvavakuutuksella vakuutettuina olevat tahot on lueteltu tyhjentävästi ehtojen kohdassa 2. Vahingonkorvausta vaati ainoastaan A henkilökohtaisesti, ei A Oy. Vahingonkorvausriita ei koskenut A Oy:n nimissä, puolesta tai hyväksi tehtyä oikeustointa tai annettua sitoumusta, vaan kysymys on A:n yksityisoikeudellisesta vahingonkorvausvaatimuksesta.

A on A Oy:n toimitusjohtaja, ainoa hallituksen varsinainen jäsen ja hän omistaa yksin koko yrityksen osakekannan. Hän on yhtiössä määräävässä asemassa eikä hän ole yhtiön palveluksessa vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla, koska hän ei työskentele työsopimuslain 1 luvun 1 §:ssä määritellyllä tavalla työnantajan lukuun tämän johdon ja valvonnan alaisena vastiketta vastaan.  

Sopimusehdot 

Nyt kyseessä olevaan oikeusturvavakuutukseen sovellettavien, 1.1.2011 voimaan tulleiden yrityksen oikeusturvavakuutuksen ehtojen kohdan 2 (Vakuutetut) mukaan vakuutettuina ovat
- vakuutuskirjaan vakuutuksenottajaksi merkitty yritys, 
- vakuutuksenottajan palveluksessa olevat henkilöt, 
- sellaiset palkattomat tai satunnaiset työnsuorittajat, joiden aiheuttamista vahingoista vakuutuksenottaja voimassa olevan oikeuden mukaan on korvausvastuussa, 
- vakuutuksenottajan työntekijöihin rinnastettavat itsenäiset yrittäjät, joiden aiheuttamista vahingoista vakuutuksenottaja voimassa olevan oikeuden mukaan on korvausvastuussa,
- vakuutuksenottajayrityksen vastuunalainen yhtiömies tai osakas silloin, kun asia koskee vakuutuksenottajan nimissä, puolesta tai hyväksi tehtyä oikeustointa tai annettua sitoumusta, tai kun häneen on kohdistettu korvausvaatimus yhteisvastuullisesti vakuutuksenottajan kanssa.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, onko vakuutusyhtiö velvollinen myöntämään A Oy:n oikeusturvavakuutuksesta oikeusturvaedun riitaan, joka koskee A:n Verohallinnolle esittämää vahingonkorvausvaatimusta, joka on perustunut A:n henkilökohtaisessa verotuksessa tehtyyn aiheettomaan verotuksen oikaisuun.

Oikeusturvavakuutuksen ehtojen kohdan 2 mukaan vakuutettuina ovat vakuutuskirjaan vakuutuksenottajaksi merkitty yritys ja vakuutuksenottajan palveluksessa olevat henkilöt. Vakuutettuina ovat myös vakuutuksenottajayrityksen vastuunalainen yhtiömies tai osakas silloin, kun asia koskee vakuutuksenottajan nimissä, puolesta tai hyväksi tehtyä oikeustointa tai annettua sitoumusta, tai kun yhtiömieheen tai osakkaaseen on kohdistettu korvausvaatimus yhteisvastuullisesti vakuutuksenottajan kanssa.

Tässä tapauksessa oikeusturvahakemus koskee asiaa, jossa A on vaatinut vahingonkorvausta henkilökohtaisessa verotuksessaan tehdystä sittemmin aiheettomaksi katsotusta veronkorotuksesta. FINElle toimitettujen asiakirjojen mukaan A on A Oy:n osakekannan omistaja, toimitusjohtaja ja ainoa osakas. Esitetyn selvityksen mukaan A ei ole A Oy:n työntekijä. Vahingonkorvausasia ei myöskään ole koskenut vakuutuksenottajan eli A Oy:n nimissä, puolesta tai hyväksi tehtyä oikeustointa tai annettua sitoumusta, eikä asiassa ole kyse A:han kohdistetusta korvausvaatimuksesta, josta A olisi vastuussa yhteisvastuullisesti vakuutuksenottajan eli A Oy:n kanssa.

Lopputulos

FINE katsoo edellä mainituin perustein, ettei A ole ollut tässä riidassa vakuutettuna A Oy:n oikeusturvavakuutuksen ehtokohdan 2 mukaisella tavalla. Vakuutusyhtiö ei siten ole asiaan sovellettavien vakuutusehtojen mukaan velvollinen myöntämään riitaan oikeusturvaetua A Oy:n oikeusturvavakuutuksesta. 

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava lakimies Isokoski
Esittelijä Nikunlassi
 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia