Haku

FINE-015003

Tulosta

Asianumero: FINE-015003 (2019)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 15.01.2019

Vakuutuksen korvauspiiri. Rajoitusehto. Liikenteeseen käyttäminen. Oliko vahinko aiheutunut liikennevakuutuslain mukaisesti moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä?

Tapahtumatiedot

Asiakkaan tela-alustainen, liikennevakuuttamisvelvollisuudesta vapautettu kaivinkone oli ollut 1.6.2017 kaivamassa vesihuoltolinjaa erään tien vieressä. Kaivuutyötä suoritettiin maastossa, yli kuuden metrin etäisyydellä tien reunasta. Kaivanto oli erotettu tiestä aidalla. Kaivannon vieressä kulkenut sähkökaapeli oli kaapelikartoista ja maastossa suoritetusta kaapelinäytöstä poiketen tehnyt yllättävän mutkan kaivuulinjalle, minkä vuoksi kaivinkoneen kauha osui sähkökaapeliin. Asiakas haki korvausta vahingosta toiminnan vastuuvakuutuksestaan.

Vakuutusyhtiö eväsi korvauksen päätöksellään 16.7.2018, koska toiminnan vastuuvakuutukseen sovellettujen vakuutusehtojen kohdan 2.16 mukaan vakuutuksesta ei korvattu vahinkoja, jotka aiheutuivat liikennevakuutuslain mukaisesta moottoriajoneuvon tai moottorikäyttöisen laitteen liikenteeseen käyttämisestä. Vakuutusyhtiön mukaan asiakkaalla oli mahdollisuus hakea korvausta Liikennevakuutuskeskukselta.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas on vaatinut vahingon käsittelemistä toiminnan vastuuvakuutuksestaan. Asiakkaan käsityksen mukaan kyseessä ei ollut ajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutunut vahinko. Asiakas on toimittanut FINElle valokuvia tapahtumapaikasta sekä Liikennevakuutuskeskuksen 16.11.2018 antaman päätöksen asiasta. Liikennevakuutuskeskus on katsonut, ettei kaivinkone ollut vahinkohetkellä liikennevakuutuslain tarkoittamalla tavalla liikenteessä, eikä sähkökaapelille aiheutunutta vahinkoa tästä syystä korvattu.

Vakuutusyhtiö on katsonut ratkaisunsa vastuuvakuutuksen ehtojen mukaiseksi ja on toistanut asiassa esittämänsä seikat. Vakuutusyhtiö ei näe tarvetta muuttaa päätöstään Liikennevakuutuskeskuksen päätöksen johdosta.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Kysymyksessä olevaan toiminnan vastuuvakuutukseen sovellettavien 1.11.2013 alkaen voimassa olleiden vakuutusehtojen kohdan 1.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutetut henkilö- ja esinevahingot, jotka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja joista vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. (…)

Vakuutusehtojen korvausrajoitusten kohdan 2.16 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut moottoriajoneuvon tai moottorikäyttöisen laitteen liikennevakuutuslain tai vastaavan ulkomaisen lain mukaisesta liikenteeseen käyttämisestä.

Vakuutuksesta korvataan kuitenkin Suomessa tapahtuvan kuormauksen, kuorman purkamisen tai muun työsuorituksen kestäessä tähän toimintaan osalliseen toiseen moottoriajoneuvoon kohdistunut vahinko niiltä osin kuin ei ole kysymys sellaisesta ajoneuvon osasta, joka on ollut työnsuorittajan hallussa tai huolehdittavana (ks. kohdat 2.2 ja 2.3).

Jos vahinko on tapahtunut valtiossa, jossa ei ole voimassa Suomen liikennevakuutusta vastaavaa lainsäädäntöä, ei vakuutuksesta korvata vahinkoa, joka on aiheutunut moottoriajoneuvon tai moottorikäyttöisen laitteen käyttämisestä.

1.1.2017 voimaan tulleen liikennevakuutuslain (460/2016) 1 §:n 2 momentin mukaan moottoriajoneuvo ei ole tässä laissa tarkoitetussa liikenteessä, kun:
1) sitä liikenneväylistä erillään olevassa paikassa käytetään olennaisesti muuhun tarkoitukseen kuin henkilöiden tai tavaran kuljettamiseen;
2) se on säilytettävänä, korjattavana, huollettavana tai pestävänä liikenneväylistä erillään olevassa paikassa;
3) sitä käytetään liikenteestä eristetyllä alueella kilpailu- tai testaustarkoituksiin taikka kilpailuun välittömästi liittyvään harjoitteluun.

Liikennevakuutuslain 2 §:n 1 momentin 19 kohdan mukaan tässä laissa tarkoitetaan liikenneväylällä yleistä ja yksityistä tietä, katua, rakennuskaavatietä, moottorikelkkailureittiä, toria sekä muuta yleiselle liikenteelle tarkoitettua tai yleisesti liikenteeseen käytettyä aluetta.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kyse siitä, onko asiakkaan tela-alustaisen kaivinkoneen kaivuutyössä maastossa aiheuttama vahinko aiheutunut liikennevakuutuslain mukaisesta moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä ja onko vahinko siten sattunut vakuutusehtojen kohdan 2.16 rajoituksen mukaisissa olosuhteissa.

Liikennevakuutuslain mukaan moottoriajoneuvo ei ole lain tarkoittamassa liikenteessä, kun sitä liikenneväylistä erillään olevassa paikassa käytetään olennaisesti muuhun tarkoitukseen kuin henkilöiden tai tavaran kuljettamiseen.

Liikennevakuutuslain mukaan liikenneväylällä tarkoitetaan yleistä ja yksityistä tietä, katua, rakennuskaavatietä, moottorikelkkailureittiä, toria sekä muuta yleiselle liikenteelle tarkoitettua ja yleisesti liikenteeseen käytettävää aluetta.

FINEn käytettävissä olevan selvityksen mukaan kaivinkonetta oli käytetty vesihuoltolinjan kaivamiseen maastossa. Selvityksen perusteella kaivinkonetta oli vahinkohetkellä käytetty olennaisesti muuhun tarkoitukseen kuin henkilöiden ja tavaran kuljettamiseen. Vahinkopaikka oli sijainnut yli kuuden metrin päässä tien reunasta ja työalue oli erotettu tiestä aidalla. FINE katsoo, että kyseinen valokuvien perusteella metsässä sijainnut paikka ei ole yleisesti liikenteeseen käytettävä eikä sitä ole myöskään tarkoitettu yleiselle liikenteelle. Näin ollen vahinko on sattunut liikennevakuutuslain (460/2016) 1 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaisissa olosuhteissa.

Yllä mainituilla perusteilla ja ottaen huomion, että asiassa on kyse rajoitusehdon soveltamisesta, jolloin näyttövelvollisuus vahingon kuulumisesta rajoitusehdon piiriin on ensisijaisesti vakuutuksenantajalla, FINE katsoo, ettei vakuutusyhtiö ole osoittanut todennäköisiä syitä sille, että sähkökaapelille sattunut vahinko olisi aiheutunut vakuutusehtojen kohdan 2.16 rajoituksen mukaisissa olosuhteissa. Tämän vuoksi korvausta puheena olevasta vahingosta ei voida evätä mainitun vastuunrajoituksen perusteella.

Lopputulos

FINE suosittaa, että vakuutusyhtiö käsittelee kaivuutyön yhteydessä 1.6.2017 sattuneen vahingon uudelleen soveltamatta siihen vastuuvakuutusehtojen kohdan 2.16 liikennevahinkoja koskevaa rajoitusta.

FINE

Johtava lakimies Isokoski
Esittelijä 
Hyytiäinen

Tulosta