Haku

FINE-014986

Tulosta

Asianumero: FINE-014986 (2019)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 25.01.2019

Kaskovakuutukseen liittyvä oikeusturvavakuutus. Vakuutuksen voimassaolo.

Tapahtumatiedot

Vakuutettu S.K. oli ostanut ajoneuvon M Oy:ltä 9.2.2017. Ajoneuvon ostamisen yhteydessä S.K. sopi myyjän kanssa, että myyjä merkitsee ajoneuvolle vakuutukset vakuutusyhtiön edustajan ominaisuudessa vakuutusyhtiö X:ään. Myyjäliikkeelle tapahtui asiassa virhe ja vakuutukset merkittiin alkavaksi vasta 23.3.2017.

S.K. oli sittemmin vaatinut kaupan purkua ajoneuvossa esiintyneiden viallisuuksien vuoksi ja siksi, että siitä oli annettu myyntitilanteessa virheellistä tietoa.

S.K. haki kaupan purkua koskevaan riita-asiaan oikeusturvaetua kaskovakuutukseen liittyvästä oikeusturvavakuutuksesta.  Vakuutusyhtiö antoi asiassa päätöksen, jonka mukaan asiassa ei voida myöntää oikeusturvaetua, koska autokauppa on tehty ennen vakuutuksen voimaantuloa.

Päätöksessään yhtiö toteaa myös selvittäneensä ajoneuvon myyneeltä liikkeeltä, miksi vakuutusta ei ole merkitty alkavaksi heti kaupanteon yhteydessä. Myyjältä saadun selvityksen mukaan vakuutuksen voimaanlaittamisessa oli tapahtunut virhe, jonka myyjäliike oli puhelimitse tarjoutunut myös korjaamaan.  S.K. ei ollut tätä halunnut, koska tällöin hänelle olisi aiheutunut kustannuksia vakuutusmaksun osalta.

Asiakkaan valitus

S.K. oli tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyysi asiassaan ratkaisusuositusta Vakuutuslautakunnalta.

S.K. toteaa valituksessaan, että hänellä on ehdottomasti ollut tarkoituksena saattaa ajoneuvon vakuutukset voimaan heti kaupanteon yhteydessä ja näin myös oli autoliikkeen myyjän kanssa sovittu. Yhtälailla S.K. kiistää ehdottomasti, että hän olisi kieltäytynyt missään vaiheessa vakuutuksen takautuvasta voimaan saattamisesta tai että tällaista vaihtoehtoa olisi hänelle ylipäätään tarjottu.  Selvyyden vuoksi S.K. toteaa vielä, että vakuutusyhtiön asiamiehenä toimineella autoliikkeellä ei ole mitään kirjallista selvitystä väitteensä tueksi ja onkin pidettävä epäuskottavana, että tällaista mahdollisuutta tarjotaan ainoastaan puhelimitse. Tällaista menettelyä olisi myös pidettävä hyvän vakuutustavan vastaisena.

Lisäksi S.K. toteaa, että vaikka näin olisi toimittukin, niin tällöin olisi teknisesti ollut kysymys vakuutuksen irtisanomisesta, joka olisi joka tapauksessa täytynyt tehdä vakuutussopimuslain 12 §:n mukaan kirjallisesti ollakseen pätevä.

Edellä mainituin perustein S.K. katsoo vakuutuksen alkaneen 9.2.2017 ja että näin ollen vakuutus on ollut voimassa myös riidan perusteen syntyessä ja riitaan tulee siten myöntää vakuutusehtojen mukainen oikeusturvaetu.

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan vakuutusyhtiö viittaa asiassa annettuihin korvauspäätöksiin ja uudistaa niissä lausutun kantansa. Lisäksi yhtiö toistaa näkemyksensä siitä, että S.K. on kieltäytynyt mahdollisuudesta saattaa vakuutus takautuvasti voimaan 9.2.2017 ja tältä osin vakuutusyhtiö viittaa asiamiehensä toimittamaan sähköpostiin, josta asia ilmenee.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, onko S.K:n autokaupan purkua koskevaan riita-asiaan myönnettävä oikeusturvaetu vai onko oikeusturvavakuutuksen katsottava tulleen voimaan vasta yli kuukausi kaupanteon jälkeen.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 3.15.1 vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä vakuutuskirjassa mainitun moottoriajoneuvon omistamiseen, kuljettamiseen ja hallintaan liittyvissä riita-, rikos -ja hakemusasioissa kohdassa 3.15.4 tarkoitetuissa vakuutustapahtumissa.

Ehtojen kohdan 3.15.4.1 riita- ja hakemusasiassa vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma on riidan syntyminen. Riita on syntynyt, kun perusteeltaan tai määrältään yksilöity vaatimus on kiistetty perusteen tai määrän osalta.

Vakuutustapahtuman tarkoittaman syytteen tai kiistetyn vaatimuksen on perustuttava tapahtumaan, olosuhteeseen, oikeustoimeen tai oikeudenloukkaukseen, joka on sattunut vakuutuksen voimassaoloaikana.

Asian arviointi

Ajoneuvon oikeusturvavakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutustapahtuma, joka perustuu tapahtumaan, joka on sattunut vakuutuksen voimassaoloaikana.

Vakuutuslautakunnalla olevan selvityksen mukaan asiassa ei ole riitaa siitä, onko varsinainen vakuutustapahtuma sattunut vakuutuksen voimassaoloaikana, vaan ainoastaan siitä, onko vakuutus ollut voimassa myös riidan perusteesta, eli ajoneuvon kaupantekohetkestä alkaen.

Käsillä olevassa tapauksessa on siten riitaa siitä, milloin S.K:n ajoneuvovakuutus ja siihen liittyvä oikeusturvavakuutus on saatettu voimaan. S.K:n näkemyksen mukaan vakuutus on tullut tai sen ainakin olisi pitänyt tulla voimaan kaupanteon yhteydessä 9.2.2017. Vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan vakuutus on tullut voimaan vasta 23.3.2017, kun S.K. ei yhtiön edustajan antamasta mahdollisuudesta huolimatta ole halunnut saattaa vakuutusta takautuvasti voimaan. S.K. on kiistänyt, että hän olisi missään vaiheessa kieltänyt vakuutusten takautuvan voimaansaattamisen.

Vakuutuslautakunta toteaa, että käsillä olevassa tapauksessa on osapuolten kesken riidatonta, että kaskovakuutus ja siihen liittyvä oikeusturvavakuutus ovat olleet tarkoitus saattaa voimaan kaupantekohetkellä 9.2.2017. Niin ikään tapauksessa on riidatonta, että vakuutukset ovat saatettu voimaan vasta 23.3.2017 johtuen vakuutusyhtiön edustajan asemassa olleen myyjäliikkeen virheestä.  Lautakunta toteaa myös, ettei vakuutusyhtiö ole edes väittänyt, ettei S.K:lle olisi voitu myöntää ajoneuvovakuutuksia kaupantekopäivänä 9.2.2017, mikäli vakuutusyhtiön edustajana toimiva autoliike olisi toiminut, siten kuin S.K:n kanssa oli vakuutuksen tekemisestä sovittu.

Ottaen huomioon edellä todetun sekä sen, että vakuutusyhtiön väite S.K:n kieltäytymisestä vakuutusten takautuvasta voimaansaattamisesta perustuu myyjäliikkeen toimitusjohtajan sähköpostiin, jossa puhutaan yksinomaan oikaisupyynnön tekemisestä Trafille (liikenne- ja viestintävirasto) virheen havaitsemisen jälkeen, jää Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan selvittämättä, mitä keskustelussa on puhuttu vakuutusten voimassaolosta. Lautakunnan näkemyksen mukaan tapauksessa jää siten näyttämättä, että S.K. olisi kieltäytynyt ajoneuvoa koskevien vakuutusten takautuvasta voimaansaattamisesta.

Vakuutuslautakunta katsoo, että tapauksessa on osoitettu osapuolten tarkoitus saattaa vakuutus voimaan kaupanteon yhteydessä 9.2.2017 ja että vakuutus on näin ollen ollut voimassa myös riidan perusteen syntyessä.

Lopputulos

Edellä selostetuin perustein ja käyttävissä olevan selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä myöntämään asiassa vakuutusehtojen mukaisen oikeusturvaedun.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Hanén

Jäsenet:
Alinentalo-Pelttari
Karimäki
Korpiola
Rusanen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia