Haku

FINE-014967

Tulosta

Asianumero: FINE-014967 (2019)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 07.02.2019

Kiinteistönomistajan vastuu tapahtuneesta kaatumisesta. Tuottamus. Selvitykset. Tuliko henkilövahinko korvata kiinteistönomistajan vastuuvakuutuksesta?

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan asiakas on kaatunut vakuutettuna olevan kiinteistön päärakennuksen tallien edessä 20.1.2017. Kodinhoitaja löysi asiakkaan noin kello 17:30-18:00 kotoaan. Hoitaja havaitsi päässä ruhjevamman, mutta asiakas ei osannut kertoa mistä vamma oli tullut. Myöhemmin yöllä kodinhoitaja palasi tarkastamaan asiakkaan tilan ja löysi asiakkaan tajuttomana kotoaan. Asiakas kuljetettiin sairaalaan, jossa hänellä todettiin aivoverenvuoto.

Myöhemmin vahinkopäiväksi tarkentui 19.1.2017.

Vakuutusyhtiö katsoi korvauspäätöksessään 28.6.2017, ettei kiinteistönomistaja ollut korvausvastuussa henkilövahingosta. Piha-alue oli hiekoitettu vahinkopäivän aamuna. Kaatumiselle ei ole todistajia, eikä tarkka vahinkoaika ja –paikka ole tiedossa tai selvitettävissä. Asiakkaan tekemän uudelleenkäsittelypyynnön jälkeen yhtiö katsoi, että asiassa oli jäänyt osoittamatta, että asiakas olisi liukastunut kiinteistön pihalla tai, että kaatuminen olisi aiheutunut kiinteistönomistajan laiminlyönnistä. Näin ollen haettua korvausta ei maksettu.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Kuolinpesän edustaja ilmoittaa tyytymättömyytensä vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyytää FINEn ratkaisusuositusta asiassa. Hän toteaa, että liukastumisen seurauksena oli kaksi aivoleikkausta, hoitokotiin siirto omasta asunnosta, toimintakyvyn vakava menetys ja pyörätuoliin joutuminen. Asiakkaan puhekyky vaikeutui muutamassa päivässä lähes kokonaan. Sittemmin hän kaatui uudelleen menettäen tajuntansa ja menehtyi 5.5.2018.

Liukkauden torjuntaa ei ollut tehty asianmukaisesti. Vahingonkärsinyt hallitsi tasapainonsa hyvin ja oli hyvässä fyysisessä kunnossa.

Vahinkopäiväksi ilmoitettiin epähuomiossa ensin 20.1.2017, jolloin vakuutusyhtiö ilmoitti, että hiekoitus oli tehty 20.1 aamulla. Kun vahinkopäiväksi tarkentui 19.1.2017, ilmoitti vakuutusyhtiö, ettei hiekoituksella ole merkitystä, koska vahingonkärsinyt ei ole osoittanut tarkalleen, missä hän on kaatunut. Vahingonkärsinyt kertoi sairaalassa ensimmäisen leikkauksen jälkeen edunvalvojalleen tapahtumista ja niiden mukaisesti vahinkoilmoitus on tehty. Kuolinpesän edustaja vaatii kiinteistön vastuuvakuutuksesta korvattavaksi kaikki vahingon johdosta aiheutuneet kulut.

Lisäkirjeessään kuolinpesän edustaja tarkentaa, että vahingonkärsinyt on kertonut hänelle tapahtumista sairaalassa ensimmäisen leikkauksen jälkeisenä päivänä, kun puhe- ja ajattelukyky olivat vielä juuri ja juuri tallella. Vahinkopaikasta tai liukastumisen syystä ei siis pitäisi olla enää mitään epäselvyyttä. Lisäksi hän kiinnittää kirjeessään huomiota siihen, että 19.1.2017 suoritetusta liukkaudentorjunnasta ei ole näyttöä, vaan päinvastoin, huoltomies on aiemmin kertonut, ettei heillä ole merkintöjä niin vanhoista asioista. Kirjeen liitteenä FINElle on toimitettu 23.3.2018 otettuja valokuvia liukastumispaikalta.

Vakuutusyhtiö toteaa vastauksessaan, että vahingonkorvausvastuun syntyminen edellyttää vahingon aiheuttajan tahallisuutta tai tuottamusta, eli virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä vahingon syynä. Yhtiö viittaa asiassa annettuun korvauspäätökseen. Yhtiölle antamassaan selvityksessä asiakkaan edunvalvoja on kertonut, että vahingonkärsinyt ei ole pystynyt ilmaisemaan tarkkaa vahinkopaikkaa tai vahingon syytä, koska puhekyky on ollut vahingon jälkeen hyvin rajallinen. Kaatumisen on ilmoitettu tapahtuneen ilmeisesti iltapäivällä kahvi- tai kauppamatkalle lähtiessä. Kotihoidon tai ambulanssihenkilökunnan kirjauksiin ei ole tehty mitään merkintöjä siitä, että asiakas olisi vahingon jälkeen kertonut kaatuneensa tai missä kaatuminen olisi tapahtunut. Vahingonkärsinyt ei ole terveydentilansa vuoksi ollut itse yhteydessä vakuutusyhtiöön, vaan kaikki selvitykset ovat tulleet asiakkaan edunvalvojan kautta. Noista selvityksistä ei ilmene milloin ja missä yhteydessä vahingonkärsinyt olisi kertonut siitä, että hän olisi loukannut itsensä taloyhtiön pihalla liukastumisen seurauksena.

Kiinteistön piha-alue oli hiekoitettu käsin vahinkopäivän aamuna 19.1.2017 noin klo 7-8.00. Koska annettujen selvitysten perusteella asiassa on jäänyt näyttämättä mistä vahingonkärsineen henkilövahingot ovat johtuneet ja jos ne ovat johtuneet kaatumisesta, mistä syystä kaatuminen on johtunut, ei kiinteistönomistaja ole vahingosta korvausvastuussa eikä vahinko tule korvattavaksi vastuuvakuutuksesta.

Vakuutuksenottajan kuuleminen

Vakuutuksenottaja As Oy on kommentissaan todennut, että muiden asukkaiden kertoman mukaan piha oli ollut hyvin hiekoitettuna ilmoitettuna vahinkoaikana. Myöskään mitään jälkiä mahdollisesta kaatumisesta ei ollut havaittavissa pihassa taikka rappukäytävässä.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Vahingonkorvauslain (31.5.1974/412) 2 luvun 1.1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Vastuuvakuutuksen ehtojen (voimassa 20.11.2016 alkaen) kohdan 5.1 mukaan vakuutusturva korvaa vakuutuskirjassa mainitun kiinteistön omistajana toiselle aiheutetun henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuksen voimassaoloaikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Vakuutus korvaa edellä mainituin perustein myös henkilötietolain 47 pykälässä tai vastaavassa ulkomaalaisessa laissa tarkoitetun taloudellisen vahingon.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kysymys siitä, onko kiinteistönomistaja vastuussa 19.1.2017 sattuneesta henkilövahingosta.

Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää pääsääntöisesti tahallisuutta tai tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan moitittavaa menettelyä, eli virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä.

Kiinteistönomistajalla on vakiintuneesti katsottu olevan korostunut velvollisuus huolehtia siitä, että kiinteistön alueella voidaan turvallisesti liikkua. Talvella kiinteistönomistajan on huolehdittava siitä, että kulkuväyliltä poistetaan lumi ja väylät hiekoitetaan tarpeen mukaan liukkauden torjumiseksi. Mikäli kiinteistöllä liikkuva henkilö vammautuu liukkauden aiheuttaman vahinkotapahtuman vuoksi, kiinteistönomistajan on vastuusta vapautuakseen osoitettava toimineensa liukkauden torjunnassa asianmukaisesti olosuhteiden edellyttämällä tavalla tai vahingon johtuneen muusta syystä kuin kiinteistön liukkaudesta. Kiinteistön omistaja voi vapautua vastuusta myös silloin, kun sääolot tekevät liukkaudentorjunnan mahdottomaksi.

Henkilövahingon korvaamisen edellytyksenä on lisäksi, että vahingonkärsineen vamman tai sairauden voidaan todeta olevan syy-yhteydessä vahingonaiheuttajan tekoon tai menettelyyn. Näyttötaakka vahingon ja vamman välisestä syy-yhteydestä on korvausta hakevalla. Toisin sanoen korvauksen hakijan velvollisuutena on näyttää toteen vakuutuksesta korvattavan vahinkotapahtuman, esimerkiksi tapaturman, sattuminen sekä tapaturman ja korvausvaatimuksen perusteena olevan vamman välinen syy-yhteys.

FINEn käytössä olevan selvityksen mukaan asiakkaan edunvalvoja on ilmoittanut asiakkaan liukastuneen kiinteistön piha-alueella 19.1.2017. Liukastuminen on vahinkoilmoituksen mukaan tapahtunut päärakennuksen tallien edessä iltapäivällä. Todennäköisesti vahinko on tapahtunut kauppa- tai kahvireissulle lähtiessä. Asiakkaan luona kotikäynnillä 19.1.2017 käyneen kotihoidon tai ensihoidon hoitokertomuksissa ei ole mainintaan kaatumisesta tai liukastumisesta, eikä vahingoittunut ole itse kyennyt kertomaan tapahtumista myöskään sairaalassa lääkärille tai hoitohenkilökunnalle. Vakuutusyhtiön selvityksen mukaan kiinteistön piha-alue on hiekoitettu käsin vahinkopäivän aamuna noin klo 7:00-8:00.

FINE viittaa käytössään oleviin selvityksiin tapahtumien kulusta. FINE pitää sinänsä uskottavana, että vahingonkärsinyt on kaatunut 19.1.2017. Kaatumisen syy ja tarkka kaatumispaikka ovat kuitenkin FINEn käsityksen mukaan jääneet tapauksessa epäselväksi.

FINEn näkemyksen mukaan asiassa jää epäselväksi, mikä on tarkalleen ollut henkilövahingon syynä. Koska asiassa on jäänyt selvittämättä, että vahinko olisi aiheutunut kiinteistönomistajan laiminlyönnistä, FINE katsoo, ettei kiinteistönomistaja ole korvausvastuussa vahingosta.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

FINE

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä 
Hyytiäinen

Tulosta