Haku

FINE-014963

Tulosta

Asianumero: FINE-014963 (2019)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 20.05.2019

Korvauksen määrä. Ehtojen tulkinta. Vastapuolelle tuomitut kulut korvauksen ylärajana.

 

Tapahtumatiedot

Vakuutusyhtiö A on myöntänyt oikeusturvaedun 1.2.2018 As Oy X:lle asiaan, joka koski asunto-osakeyhtiöriitaa. As Oy X oli asiassa vastaajana. Kantajina asiassa olivat riidan kohteena olleen asuinhuoneiston osakkaat S.M. ja J.H. Riidassa oli kyse asuinhuoneistossa ilmenneistä vuotovahingoista. Huoneisto oli aiemmin ollut osakkaiden K.K., A.L. ja M.K. hallinnassa.

Käräjäoikeus hylkäsi kanteen joulukuussa 2017 antamassaan tuomiossa ja velvoitti kantajat korvaamaan yhteisvastuullisesti vastaajan kohtuullistetut oikeudenkäyntikulut. Tuomion mukaan vuotovahinko oli johtunut huoneiston aiemman osakkaan M.K.:n tekemistä vääristä asennuksista kylpyhuoneeseen. Vakuutettu As Oy X vaati käräjäoikeudessa vastapuolelta oikeudenkäyntikuluja korvattavaksi 26 595,60 eurolla. Käräjäoikeus katsoi tuomiossaan, että kohtuulliset oikeudenkäyntikulut perustuvat 58 tunnin työmäärään asian laajuus ja laatu huomioon ottaen sekä erinäisiin kuluihin. Näin ollen käräjäoikeuden mukaan kohtuulliset asiamieskulut olivat yhteensä 20 442,10 euroa, minkä summan käräjäoikeus velvoitti kantajat yhteisvastuullisesti korvaamaan As Oy X:lle.

As Oy X:n on toimittanut vakuutusyhtiölle asianajotoimisto B Oy:n laskut, yhteensä 27 599,20 euroa. Vakuutusyhtiö on katsonut oikeusturvaetua koskevassa päätöksessään, että oikeusturvavakuutukseen perustuva korvausvelvollisuuden maksimimäärä on ollut 20 442,10 euroa, minkä summan vakuutusyhtiö on suorittanut vakuutuksenottajan omavastuuosuudella vähennettynä. Tämä on perustunut siihen, että riidan ratkaissut käräjäoikeus on tuomiossaan kohtuullistanut asiamieskulut kyseiseen summaan, ja vakuutusehtojen mukaan vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden maksimimäärä on se summa, minkä tuomioistuin on katsonut kohtuulliseksi kulujen määräksi.

Asiakkaan valitus

As Oy X on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyytää asiassa ratkaisusuositusta Vakuutuslautakunnalta. As Oy X vaatii, että vakuutusyhtiön tulisi maksaa lisäkorvausta oikeusturvavakuutuksen perusteella yhteensä 4 770,00 euroa, mikä perustuu asunto-osakeyhtiön riita-asiassa käyttämän asiamiehen, asianajotoimisto B Oy:n laskuihin. Korvausvaatimuksen perusteena on se, että vakuutusyhtiö ei ole maksanut korvausta riidan osuudesta, jossa vastapuolina ovat olleet huoneiston aiemmat osakkaat K.K., A.L. ja M.K. Korvausta on maksettu ainoastaan riidan osuudesta, jossa vastapuolina ovat olleet S.M. ja J.H. Kyseiset henkilöt ovat olleet As Oy X:n vastapuolia käräjäoikeudessa ratkaistussa riita-asiassa. Vaikka K.K., A.L. ja M.K. eivät ole olleet kyseisessä oikeudenkäynnissä vastapuolen asemassa, tulisi vakuutusyhtiön tästä huolimatta korvata riitaan liittyvät kulut, jotka ovat koskeneet asian selvittämistä ja hoitamista K.K.:n, A.L.:n ja M.K.:n kanssa. Tämä on päättynyt M.K.:n kanssa tehtyyn sovintoon keväällä 2018.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö ei ole suorittanut lisäkorvausta vakuutettu As Oy X:lle, koska vakuutusehtojen mukaiset kohtuulliset ja välttämättömät kulut on asiassa jo korvattu.

Vakuutusyhtiö on todennut, että asiaan sovellettavan kiinteistön oikeusturvavakuutuksen vakuutusehtojen kohdan 1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä vakuutuskirjaan merkityn kiinteistön ja rakennusten omistukseen, hallintaan, hoitoon tai käyttöön liittyvissä riita-, rikos- ja hakemusasioissa ehtojen kohdassa 4 määritellyissä vakuutustapatumissa.

Edelleen kiinteistön oikeusturvavakuutuksen ehtojen kohdan 6.4.1 mukaan vakuutuksesta korvattavat asianajo- ja oikeudenkäyntikulut määrätään oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain oikeudenkäyntikuluja koskevien oikeusohjeiden mukaisesti. Jos tuomioistuin ei asianosaisten myöntämisen tai jonkin muun syyn vuoksi ole lausunut päätöksessään asianajo- ja oikeudenkäyntikulusta, tai jos asia on ratkaistu sovintoteitse, korvattavat kustannukset määrätään ottaen huomioon myös vastaavanlaisissa asioissa yleensä tuomitut tai maksetut kulut. Kustannuksista korvataan kuitenkin enintään tuomioistuimen vakuutetun vastapuolen maksettavaksi velvoittama kulumäärä, ellei tuomioistuin ole ratkaisussaan ilmenevin perustein nimenomaisesti katsonut, että vakuutetun on itse kärsittävä kulunsa osittain tai kokonaan vahinkonaan.

Asiamiehen käytöstä korvataan kohtuullinen palkkio asiamiehen työstä ja välttämättömistä kuluista. Palkkion ja kulujen kohtuullisuutta määrättäessä otetaan huomioon riidanalaisen etuuden arvo, asian vaikeus ja laajuus sekä suoritetun työn määrä ja laatu. Korvattavien kustannusten määrä on kuitenkin enintään vakuutetun vastapuolelleen esittämän kuluvaatimuksen suuruinen.

Oikeusturvavakuutus korvaa vakuutetun välttämättömiä ja tarpeellisia oikeudenkäyntikuluja. Sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 6.4.1 perustella nämä välttämättömät ja tarpeelliset kulut määräytyvät riita-asiassa oikeudenkäymiskaaren mukaan. Tuomioistuin ratkaisee oikeudenkäymiskaarta soveltaen kulujen kohtuullisuutta koskevan kysymyksen.

Nyt käsillä olevassa oikeusturva-asiassa tuomioistuin on katsonut As Oy X:n asiamiehen asian hoitamiseen käyttämän tuntimäärän kohtuuttomaksi. Tämä ratkaisu on perustunut tuomioistuimen näkemykseen asian laadusta ja laajuudesta. Kyseessä ei ole niin sanottu osavoittotilanne, jossa ratkaisu perustuisi siihen, että vastapuoli on tappiostaan huolimatta voittanut merkittävän osan vaatimuksistaan.

Kiinteistön oikeusturvavakuutuksen vakuutusehto 6.4.1 asettaa erikseen korvauksen perustaksi hyväksyttävien kulujen ylärajaksi tuomioistuimen vastapuolen maksettavaksi velvoittaman kulumäärän. Ehdon mukaan mikäli tuomioistuin ei ole ratkaisustaan ilmenevien perustein katsonut, että vakuutetun on kärsittävä kulunsa osittain tai kokonaan vahinkonaan, voi oikeusturvavakuutuksesta korvattaviksi kustannuksiksi tulla korkeintaan vastapuolen maksettavaksi tuomittu määrä. Tällä tarkoitetaan käytännössä, että jos asiassa ei ole kyse osavoittotilanteesta, korvataan vakuutetun voittaessa oikeudenkäynnin vakuutuksesta enintään tuomioistuimen vastapuolen maksettavaksi velvoittama oikeudenkäyntikulujen korvaus.

Tapauksessa käräjäoikeus on velvoittanut vastapuolet korvaamaan yhteisvastuullisesti As Oy X:n oikeudenkäyntikuluista asian laadun ja laajuuden perusteella kohtuulliseksi katsottavan 20 442,10 euron osuuden. Tämä summa muodostuu asiamiehen 58 tunnin työstä 270 euron tuntiveloituksella, 180,40 euron muista kuluista ja palkkioiden ja kulujen arvonlisäveroista sekä 800 euron verottomasta todistajanpalkkiosta. Vakuutusyhtiö on yhtynyt käräjäoikeuden käsitykseen kohtuullisten kulujen määrästä asiassa ja maksanut korvauksen näistä vakuutusehtojen mukaisesti korvattavista kuluista.

As Oy X on vaatinut käräjäoikeudessa korvauksena oikeudenkäyntikuluistaan vastapuolelta 26 595,60 euroa kahteen kannevaatimukseen vastaamisesta. Vastapuoli on asiassa vaatinut korvausta kahdella kanneperusteella, joista ensimmäinen vaatimus on perustunut siihen, että yhtiö olisi edellisten osakkaiden mahdollisesta tuottamuksesta riippumatta velvollinen korvaamaan vahingot kunnossapitovastuunsa perusteella. Toinen kannevaatimus asiassa on puolestaan perustunut siihen, että yhtiö olisi aiheuttanut osakkaalle vahinkoa viivyttelemällä vahingon korjaamisessa.

As Oy:n väite siitä, ettei edellisten osakkaiden vastuunselvittelyn kuluja olisi huomioitu tuomiossa, ei vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan pidä paikkaansa. Kannevaatimus 1 on asiassa rakentunut kokonaisuudessaan sen varaan, ettei edellisten osakkaiden tuottamuksella olisi asian ratkaisun kannalta merkitystä. As Oy on menestyksekkäästi torjunut tämän väitteen ja osoittanut sellaisen tuottamuksen edellisten osakkaiden muutostöissä, josta asunto-osakeyhtiö ei ole vastuussa. Tältä kannevaatimukselta puolustautumisen kustannukset on voitu vaatia täysimääräisesti riita-asian kantajilta ja asunto-osakeyhtiö on asiassa vaatinut oikeudenkäyntikulujensa korvaamista 26 595,60 eurolla.

Kun tuomiossa on nimenomaisesti vahvistettu, ettei asunto-osakeyhtiö ole vahingosta korvausvastuussa, koska vahinko on aiheutunut edellisten osakkaiden tuottamuksesta, on myös riita K.K.:n, A.L.:n ja M.K.:n kanssa ratkennut käräjäoikeuden tuomiolla. Asiassa on voinut sinänsä syntyä vähäisiä lisäkustannuksia sovintosopimuksen neuvottelusta, laadinnasta ja allekirjoittamisesta. Sovintosopimukset on laadittu ja neuvoteltu tuomion saamisen jälkeen keväällä 2018. Näistä kuluista ei ole kuitenkaan toimitettu vakuutusyhtiölle laskua tai vaatimusta asiamieheltä. Lausuntopyynnön mukaiset riidanalaiset kulut ovat kaikki syntyneet ennen tuomiota ja liittyneet saadun selvityksen perusteella kannevaatimuksen 1 käsittelyyn. Näistä kuluista on vaadittu kantajilta korvausta muiden oikeudenkäyntikulujen vaatimisen yhteydessä. Käräjäoikeus on kuitenkin asiassa päätynyt siihen, että asiamies on käyttänyt asiakokonaisuuden hoitamiseen yhteensä enemmän aikaa, kuin mikä olisi ollut välttämätöntä ja kohtuullista. Kantajalta ei voi vaatia kuluja, jotka eivät kuulu riita-asian hoitoon. Siksi asiamiehen laskut ovat tulleet käsitellyiksi vakuutusyhtiön vakuutusehtojen mukaisesti uudelleenkäsittelyssä eriteltyjen toimenpiteiden osalta.

Vakuutusyhtiö on lisäksi todennut, ettei yhtiölle ole esitetty selvitystä siitä, miksi vastapuolelta ei ole vaadittu 1 003,60 euron edestä kuluja, joita vakuutusyhtiölle toimitetussa yhteenvedossa on ilmennyt. Epäselvää siis on, mitä kulua tämä erotus on. Isännöitsijän uudelleenkäsittelypyynnössä esittämät kuluerät eli riidan kohde 4 770,00 euroa on vaadittu jo vastapuolelta käräjäoikeudessa ja tuomioistuin on ne käsitellyt.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Tapauksessa on riitaa siitä, onko vakuutusyhtiön päätös vakuutusehtojen mukainen, kun se on korvannut vakuutetulle As Oy X:lle oikeusturvavakuutuksesta asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja saman määrän mitä käräjäoikeus oli tuominnut kohtuullisena määränä vastapuolen maksettavaksi.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä vakuutuskirjaan merkityn kiinteistön ja rakennusten omistukseen, hallintaan, hoitoon tai käyttöön liittyvissä riita-, rikos- ja hakemusasioissa kohdassa 4 määritellyissä vakuutustapatumissa.

Edelleen vakuutusehtojen kohdan 6.4.1 mukaan vakuutuksesta korvattavat asianajo- ja oikeudenkäyntikulut määrätään oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain oikeudenkäyntikuluja koskevien oikeusohjeiden mukaisesti. Jos tuomioistuin ei asianosaisten myöntämisen tai jonkin muun syyn vuoksi ole lausunut päätöksessään asianajo- ja oikeudenkäyntikulusta, tai jos asia on ratkaistu sovintoteitse, korvattavat kustannukset määrätään ottaen huomioon myös vastaavanlaisissa asioissa yleensä tuomitut tai maksetut kulut. Kustannuksista korvataan kuitenkin enintään tuomioistuimen vakuutetun vastapuolen maksettavaksi velvoittama kulumäärä, ellei tuomioistuin ole ratkaisussaan ilmenevin perustein nimenomaisesti katsonut, että vakuutetun on itse kärsittävä kulunsa osittain tai kokonaan vahinkonaan.

Asian arviointi

Asiassa on kyse kiinteistön oikeusturvavakuutuksesta maksettavasta vakuutuskorvauksesta. Vakuutustapahtuma on riita, jossa asuinhuoneiston asukkaat S.M. ja J.H. olivat nostaneet kanteen asunto-osakeyhtiö X:ää vastaan käräjäoikeudessa asuinhuoneistossa ilmenneen vuotovahingon vuoksi. Käräjäoikeus hylkäsi kanteen ja velvoitti kantajat korvaamaan As Oy X:n kohtuulliset oikeudenkäyntikulut, yhteensä 20 442,10 euroa. As Oy X oli vaatinut vastapuolia korvaamaan oikeudenkäyntikuluina 26 595,60 euroa, mutta käräjäoikeus katsoi tuomiossaan, että asian hoitamiseen käytettyä aikaa tuli kohtuullistaa siten, että kohtuulliseksi tuntimääräksi asian laajuus ja laatu huomioiden katsottiin 58 tuntia. Riidan kohteena olleen asuinhuoneiston aiempia omistajia olivat A.L., K.K. ja M.K., ja osa As Oy X:n käyttämistä asiamieskuluista on kohdistunut toimenpiteisiin, joissa on selvitetty aiempien osakkaiden A.L., K.K. ja M.K. vastuuta ja asioitu kyseisten osakkaiden kanssa. Käräjäoikeuden tuomiosta ilmenee, että asuinhuoneiston vuotovahinko on johtunut M.K.:n tekemistä virheellisistä asennuksista. Osakas M.K.:n kanssa on oikeudenkäynnin jälkeen keväällä 2018 tehty sovinto asunto-osakeyhtiölle maksettavasta korvauksesta.

As Oy X:n Vakuutuslautakunnalle esittämä lausuntopyyntö lisäkorvausvaatimuksesta koskee 10.5.2018 laaditussa vakuutusyhtiölle osoitetussa uudelleenkäsittelypyynnössä tarkemmin eriteltyä 4 770,00 euron summaa. Kyseinen summa perustuu asianajotoimisto B Oy:n laskuihin 114199 (lasku päivätty 28.4.2017, summa yhteensä 875,00 euroa), 114959 (28.6.2017, 392,50 euroa), 115705 (29.9.2017, 530,00 euroa), 116060 (30.10.2017, 1170,00 euroa) ja 11 6449 (29.11.2017, 1802,50 euroa). Kyseisten laskujen kulut ovat perustuneet toimenpiteisiin, joissa on laadittu ja muokattu vaatimuskirjeitä A.L.:ää, K.K.:ta ja M.K.:ta kohtaan, käyty sähköpostikirjeenvaihtoa As Oy X:n isännöitsijä K.L.:n kanssa, käyty sähköpostikirjeenvaihtoa ja puhelinneuvottelu A.L.:n ja K.K.:n asiamiesten lakimies L.A.:n sekä asianajaja P.K.:n kanssa, käyty sähköpostikirjeenvaihtoa ja puhelinneuvottelu asianajaja J.K.:n kanssa sekä käyty puhelinneuvottelu ja sähköpostikirjeenvaihtoa asuinhuoneiston kosteuskartoitusraportin laatija V.H.:n kanssa. Vakuutusyhtiö on korvauspäätöksessään 29.3.2018 todennut, että korvaus sisältää asianajotoimiston laskut 114199, 114959, 115420, 115705, 116060, 116449 ja 116507.

Käräjäoikeuden antamasta tuomiosta ilmenee, että käräjäoikeus on kohtuullistanut As Oy X:n oikeudenkäyntikulujen osalta asiaan käytettyä työmäärää siten, että kohtuulliseksi työmääräksi asian laatu ja laajuus huomioiden on katsottu 58 tuntia. Kohtuullistaminen on kohdistunut työmäärään kokonaisuudessaan. Tuomiosta ei ilmene perusteita, joilla tuomioistuin olisi katsonut, että As Oy X:n olisi kärsittävä osa kuluista vahinkonaan esimerkiksi sen vuoksi, että kulut eivät liity käsiteltävänä olevan tapauksen hoitoon. Lautakunta toteaa, että annetun selvityksen perusteella As Oy X:n vakuutusyhtiöltä vaatima 4 770,00 euron lisäkorvaus perustuu laskuihin, jotka on otettu huomioon tuomioistuimen arvioitaessa kohtuullisia oikeudenkäyntikuluja asiassa. Siten lautakunta katsoo, että asianajotoimisto B Oy:n laskuttamat toimenpiteet koskien asiointia asuinhuoneiston entisten osakkaiden A.L.:n, K.K.:n ja M.K.:n sekä heidän asiamiestensä kanssa on otettu asiassa huomioon.

Asiassa vaadittujen asianajo- ja oikeudenkäyntikulujen osalta lautakunta toteaa, että jos tuomioistuin ottaa päätöksessään kantaa vastapuolen korvausvelvollisuuteen vakuutetun oikeudenkäyntikuluista, on käsillä tilanne, jossa vakuutusehtojen mukaan korvataan kustannuksia enintään tuomioistuimen vakuutetun vastapuolen maksettavaksi velvoittama kulumäärä. Ehtokohdan mukaan tästä voidaan poiketa, jos tuomioistuimen ratkaisussa on nimenomaisesti todettu, että vakuutetun tulee kärsiä ainakin osa kuluista vahinkonaan. Kuten edellä on todettu, nyt käsillä olevassa tapauksessa ei ole kysymys sellaisesta tilanteesta, jossa tuomioistuin olisi ehtokohdan tarkoittamalla tavalla katsonut, että As Oy X:n tulisi kärsiä osa kuluista vahinkonaan, vaan tuomioistuin on nimenomaan kohtuullistanut kantajille tuomittuja kuluja sen vuoksi, että se on pitänyt vastaajan ajankäyttöä asian hoitamiseksi liiallisena ottaen huomioon asian laatu ja laajuus. Siten, vaikka vakuutusyhtiö ei olisi oikeudellisesti sidottu tuomioistuimen vahvistamaan oikeudenkäyntikulujen määrään, ei sillä vakuutusehtojen sanamuodon mukaan ole velvollisuutta suorittaa korvausta yli vastapuolen maksettavaksi velvoitettua kulumäärää, kun tuomiossa ei ole katsottu, että vakuutetun tulee kärsiä ainakin osa kuluista vahinkonaan.

Vakuutuslautakunta toteaa selvyyden vuoksi, että lautakunnan saaman selvityksen mukaan vakuutusyhtiöltä ei ole haettu korvausta sovintosopimuksen laatimisesta keväällä 2018 mahdollisesti aiheutuneista kuluista, joten lautakunnan suositus ei koske näiden toimenpiteiden perusteella mahdollisesti maksettavaa korvausta. Lautakunnan lausunto ei koske myöskään vakuutusyhtiön vastineessa selostettua 1 003,60 euron laskutuseroa, joka on lautakunnalle esitetyn selvityksen perusteella johtunut siitä, että asianajotoimisto B Oy on laskuttanut asunto-osakeyhtiötä tuomion antamisen jälkeiseltä ajalta 21.12.2017–22.1.2018. As Oy X:n lausuntopyyntö Vakuutuslautakunnalle ei kuitenkaan koske tätä summaa, vaan 10.5.2018 laaditussa vakuutusyhtiölle osoitetussa uudelleenkäsittelypyynnössä tarkemmin eriteltyä 4 770,00 euron summaa.

Lopputulos

Edellä selostetuin perustein Vakuutuslautakunta pitää käytettävissä olevan selvityksen valossa vakuutusyhtiön päätöstä vakuutusehtojen mukaisena eikä suosita sitä muutettavaksi.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Norros                                                Luukkonen

puheenjohtaja                                    esittelijä

Jäsenet:

Karimäki

Korpiola

Rusanen

Sarpakunnas

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia