Haku

FINE-014887

Tulosta

Asianumero: FINE-014887 (2019)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 25.01.2019

Autokorjaamon vastuu. Jakohihnan vaihto jäänyt tekemättä. Vakuutusehtoihin otettu korvattavuusedellytys, jonka mukaan vahinko tulee todeta viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työn luovuttamisesta asiakkaalle. Yksinomaan sopimukseen perustuvaa korvausvastuuta koskeva rajoitusehto. Tuliko huollettavaksi otetulle ajoneuvolle laiminlyönnistä aiheutunut moottorivaurio korvata autokorjaamon vastuuvakuutuksesta?

Tapahtumatiedot

Autokorjaamo A Oy:llä oli 19.12.2017 huollettavana auto, jonka jakohihna olisi huoltokaavakkeen tietojen mukaan tullut vaihtaa. Tämä tieto jäi A Oy:n asentajalta huomaamatta, eikä jakohihnaa vaihdettu. Heinäkuun alussa 2018 auto hinattiin A Oy:n korjaamolle sen sammuttua kesken ajon. Auton moottorin todettiin vaurioituneen jakohihnan katkeamisen seurauksena. Auton omistaja esitti asiassa korvausvaatimuksen A Oy:lle, joka teki ilmoituksen vastuuvakuutukseensa.

Vakuutusyhtiö viittasi korvauspäätöksessään 8.8.2018 vakuutusehtoihin, joiden mukaan huollettavaksi tai korjattavaksi vastaanotetulle, huoltamon tai korjaamon hallussa olevalle asiakkaan ajoneuvolle aiheutettu vahinko korvataan, kun vahinko on seuraus vakuutuksenottajan kiinteässä toimipaikassa tapahtuneesta, virheellisestä huolto- tai korjaustyöstä ja vahinko tai vahinkoseuraus todetaan työtä tehdessä tai viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työn loppuun tekemisestä ja luovuttamisesta asiakkaalle. Koska huoltotyö oli tehty 19.12.2017 ja vahinko ilmennyt vasta heinäkuussa 2018, korvaushakemus hylättiin. A Oy:n uudelleenkäsittelypyynnön johdosta antamassaan uudessa korvauspäätöksessä 24.8.2018 vakuutusyhtiö katsoi lisäksi, että kysymyksessä oli vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle rajattu, yksinomaan sopimukseen perustuva korvausvastuu. A Oy:n korvausvastuu asiassa johtui sopimusvelvoitteen täyttämättä jättämisestä.

Asiakkaan valitus

A Oy ilmoittaa tyytymättömyytensä vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyytää Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta asiassa. A Oy katsoo, että vakuutusyhtiön tulee korvata moottorin korjauskustannukset 3353,05 euroa.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toistaa vastineessaan aiemman kantansa.  

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, tuleeko A Oy:n asiakkaan autolle jakohihnan vaihtamatta jättämisestä aiheutunut moottorivaurio korvata A Oy:n vastuuvakuutuksesta.

Sovellettavat vakuutusehdot

Toiminnan vastuuvakuutuksen ehtojen kohdan 1.1 (Korvattavat vahingot) mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutetut henkilö- ja esinevahingot, jotka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja joista vakuutuksenottaja on voimassaolevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. (…)

Ehtojen kohdan 2.3 (Käsiteltävänä tai huolehdittavana oleva omaisuus) mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa omaisuudelle, joka vahingon aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin aikana on tai oli vakuutuksenottajan tai jonkun muun tämän lukuun

  • valmistettavana, asennettavana, korjattavana, säilytettävänä tai muulla tavoin käsiteltävänä. (…)

Ehtojen kohdan 2.7 (Sopimusvastuu) mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jota koskeva korvausvastuu perustuu yksinomaan sopimukseen, sitoumukseen, lupaukseen tai takuuseen ellei tällaista korvausvastuuta olisi ilman mainittua sitoumusta.

Autohuoltamoja ja -korjaamoja koskevan toiminnan vastuuvakuutuksen erityisehdon kohdan 1 (Korvattavat vahingot) mukaan poiketen toiminnan vastuuvakuutusehdon kohdasta 2.3 vakuutuksesta korvataan huollettavaksi tai korjattavaksi vastaanotetulle, huoltamon tai korjaamon hallussa olevalle asiakkaan ajoneuvolle aiheutettu vahinko, kun

  • vahinko on seuraus vakuutuksenottajan kiinteässä toimipaikassa tapahtuneesta, virheellisestä huolto- tai korjaustyöstä ja
  • vahinko tai vahinkoseuraus todetaan työtä tehdessä tai viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työn loppuun tekemisestä ja luovuttamisesta asiakkaalle. (…)

Asian arviointi

Vakuutuslautakunnan käytössä olevan selvityksen mukaan A Oy:llä on 19.12.2017 ollut huollettavana auto, jonka jakohihna olisi tullut kyseisen huollon yhteydessä vaihtaa. Tämä on kuitenkin jäänyt tekemättä. Heinäkuussa 2018 auto on sammunut ajon aikana. Sittemmin on todettu, että jakohihna oli katkennut aiheuttaen moottorivaurion. A Oy vaatii vahingon korvaamista vastuuvakuutuksestaan.

Toiminnan vastuuvakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle on rajattu vahingot, jotka aiheutuvat vakuutuksenottajalla vahingon aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin aikana käsiteltävänä olleelle omaisuudelle. A Oy:n vastuuvakuutukseen sisältyy autokorjaamolaajennus, jonka perusteella korvataan virheellisen huolto- tai korjaustyön seurauksena huollettavana tai korjattavana olleille ajoneuvoille aiheutuneita vahinkoja. Korvattavuuden edellytys on, että vahinko tai vahinkoseuraus todetaan työtä tehdessä tai viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työn loppuun tekemisestä tai luovuttamisesta asiakkaalle. Vakuutuslautakunta viittaa tapahtumatietoihin ja toteaa, että vahinko on tässä tapauksessa todettu vasta heinäkuussa 2018 eli yli kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun työ on luovutettu asiakkaalle. Näin ollen vakuutusehtojen mukaiset korvattavuuden edellytykset eivät täyty.

Koska asia ratkeaa edellä kerrotuilla perusteilla, Vakuutuslautakunta ei ota kantaa siihen, onko kysymyksessä ollut yksinomaan sopimukseen perustuva korvausvastuu.

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta vakuutusyhtiön päätökseen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Laine

Jäsenet:
Hirviniemi
Karimäki
Korpiola
Rusanen

Tulosta