Haku

FINE-014885

Tulosta

Asianumero: FINE-014885 (2019)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 25.01.2019

Oliko kysymyksessä oikeusturvavakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma? Vakuutettu tullut riidan osapuoleksi kuolinpesän osakkaana äitinsä kuoltua kesken riitaprosessin.

Tapahtumatiedot

Vakuutettu S.M. on hakenut oikeusturvaetua asuntokaupan purkamista, vahingonkorvausta ja hinnanalennusta koskevaan riitaan. Kun riita-asia tuli vireille käräjäoikeudessa 27.11.2017, oli riita-asiassa vastaajana alun perin S.M:n äiti R.M.. Käräjäoikeus antoi asiassa tuomion 24.3.2017 ja S.M:n äiti valitti tuomiosta hovioikeuteen 26.4.2017. S.M. tuli mukaan riitaan kuolinpesän osakkaana kesken hovioikeusprosessin, kun hänen äitinsä menehtyi 13.5.2017.

Vakuutusyhtiö antoi asiassa päätöksen, jonka mukaan S.M:lle ei voida myöntää asiassa oikeusturvaetua, koska vakuutustapahtuma, johon etua haetaan, ei ole tapahtunut S.M:lle itselleen vaan hänen äidilleen R.M:lle. Yhtiö katsoo, että asiassa tulee hakea oikeusturvaetua S.M:n oikeusturvavakuutuksesta, koska hän on ollut riidan osapuoli sen syntyessä, eli viimeistään 27.11.2015.

Asiakkaan valitus

S.M. oli tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyysi asiassaan ratkaisusuositusta Vakuutuslautakunnalta.

Valituksessaan S.M. viittaa asiassa annettuun hovioikeuden tuomioon, josta näkyy tapahtumien olennainen kulku. Valituksessa S.M. toistaa edelleen vaatimuksensa riita-asian oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta oikeusturvavakuutuksen ehtojen mukaisesti.

Vakuutusyhtiön vastineen jälkeen antamassaan lisäkirjelmässä S.M. tähdentää vielä, ettei vakuutusehdoissa ole missään kohtaa edellytyksenä, että vakuutetun tulisi olla riidan osallisena vakuutustapahtuman hetkellä. Sen sijaan yhtiön tulee ehtojenkin mukaan suorittaa korvaus sellaisesta kohtuullisista ja välttämättömistä kustannuksista, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-asiassa. Niin ikään asia on voitu saattaa ja myös saatettu käräjäoikeuden käsiteltäväksi vakuutusehtojen edellyttämällä tavalla.

Lisäkirjelmässä S.M. toteaa vielä, ettei vakuutusyhtiön vastineessaan viittaama FINEn ratkaisusuositus sovellu nyt käsillä olevaan tapaukseen, koska viitatussa tapauksessa vakuutetun oikeusturvavakuutus ei ollut ollut voimassa vahinkotapahtuman sattuessa.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toistaa vastineessaan asian tapahtumatiedot sekä viittaa tapauksessa sovellettaviin vakuutusehtoihin.

Vakuutusyhtiö katsoo vastineessaan edelleen, että korvauspäätös on oikea ja vakuutusehtojen mukainen. Valituksessa esitetty ei tuo asiaan mitään sellaista uutta tietoa, jonka perusteella ratkaisua olisi muutettava.

Yhtiö toteaa, että vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaollessa sattuneet vakuutustapahtumat. Vastineen mukaan korvattavuutta arvioidaan aina vakuutustapahtuman hetken tilanteesta. Oikeudenomistajat eivät myöskään voi saada parempaa oikeutta vakuutuskorvaukseen kuin menehtyneellä henkilöllä on ollut. Tältä osin vakuutusyhtiö viittaa myös ratkaisusuositukseen FINE-006993, jossa FINE on identtisessä asiassa katsonut, että vakuutustapahtuma on sattunut ennen kuin vakuutettu on tullut osalliseksi oikeudenkäyntiin.

Yhtiö toteaa, että vaikka nyt käsillä olevan asian vakuutustapahtuma on sattunut vakuutuksen voimassaollessa, ei vakuutettu ole ollut osallisena riita-asiassa vakuutustapahtuman hetkellä, vaan vasta myöhemmin 13.5.2017 käräjäoikeuden tuomion antamisen jälkeen. Koska vakuutettu voi käyttää vakuutusta vain sellaisissa tapauksissa, jotka voidaan saattaa välittömästi käräjäoikeuden käsiteltäväksi, ei sellaisen riitaan, josta käräjäoikeus on jo antanut tuomionsa, voida myöntää oikeusturvaetua. Yhtiön näkemyksen mukaan vakuutettu ei ole voinut vakuutustapahtuman hetkellä, tai myöhemminkään, saattaa asiaa käräjäoikeuden käsiteltäväksi. Näkemyksensä tueksi vakuutusyhtiö viittaa FINEn ratkaisusuositukseen 62905VAK, jossa FINE on katsonut, ettei käräjäoikeudessa käsitellyn asian muutoksenhaku hovioikeudessa ole itsenäinen uusi vakuutustapahtuma.

Lisävastineessaan vakuutusyhtiö selventää vielä edellä todetun lisäksi, että vakuutuksesta ei voida käsitellä muille kuin vakuutetuille sattuneita vakuutustapahtumia. Näin ollen merkityksellistä nimenomaan on voiko vakuutettu tai olisiko vakuutettu voinut saattaa hänelle sattuneen vakuutustapahtuman välittömästi käräjäoikeuden käsiteltäväksi. Henkilön kuoltua hänen oikeutensa siirtyvät kuolinpesälle. Koska vakuutustapahtuma on sattunut R.M:lle hänen vielä eläessään, tulisi asia käsitellä R.M:n omasta, vakuutustapahtuman hetkellä voimassa olleesta vakuutuksesta. Oikeudenomistajilla ei voi olla menehtynyttä henkilöä parempaa oikeutta vakuutuskorvaukseen.

Edellä selostamillaan perusteilla vakuutusyhtiö pitää antamaansa päätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Käsillä olevassa tapauksessa on riitaa siitä, tuleeko S.M:lle myöntää oikeusturvaetu riita-asiaan, jonka osapuolena hän ei ole ollut riidan syntyhetkellä, vaan vasta kuolinpesän osakkaan ominaisuudessa.

Sovellettavat vakuutusehdot

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 9.1 mukaan oikeusturvavakuutuksen tarkoituksena on näiden ehtojen ja yleisten sopimusehtojen mukaisesti korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa kohdassa 9.4 tarkoitetuissa vakuutustapahtumissa.

Ehtojen kohdan 9.3 mukaan vakuutettu voi käyttää vakuutusta Suomessa tai muissa Pohjoismaissa syntyneissä vakuutustapahtumissa, jotka voidaan välittömästi saattaa Suomessa käsiteltäväksi käräjäoikeudessa tai vastaavassa pohjoismaisessa tuomioistuimessa. Lisäksi edellytetään, että ne seikat, joihin vakuutustapahtuma perustuu, ovat syntyneet Pohjoismaiden alueella.

Ehtojen kohdan 9.4.1 mukaan vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma on riita- ja hakemusasiassa riidan syntyminen. Riita on syntynyt, kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus on kiistetty todisteellisesti perusteen tai määrän osalta.

Vakuutusehtojen kohdan 9.4. mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat. Jos vakuutus on ollut vakuutustapahtuman sattuessa voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, tulee niiden seikkojen, joihin riita, vaatimus tai syyte perustuu, olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana.

Vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan kuuluvaksi kaikki se aika, jonka tämä vakuutus yksin tai peräkkäin yhdessä muiden päättyneiden vastaavan sisältöisten oikeusturvavakuutusten kanssa on vakuutetun osalta ollut yhtäjaksoisesti voimassa yhdessä tai useammassa vakuutusyhtiössä. Jos vakuutustapahtuman sattuessa on voimassa useampia oikeusturvavakuutuksia, vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan kuitenkin vain tämä vakuutus.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa, että korvaus oikeusturvavakuutuksesta suoritetaan vakuutusehdoissa määrättyjen edellytysten mukaisesti.

Korvattavan vakuutustapahtuman edellytyksenä on ensinnäkin riidan syntyminen vakuutuksen voimassaoloaikana.  Riita on syntynyt, kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus on kiistetty todisteellisesti perusteen tai määrän osalta.

Vakuutuslautakunta katsoo, että nyt käsillä olevassa tapauksessa riita on S.M:n osalta syntynyt silloin, kun hän äitinsä kuoleman jälkeen on tullut riidassa sen osapuoleksi ja kun hän on edelleen osaltaan kiistänyt asiassa esitetyt vaatimukset ehtojen tarkoittamalla tavalla. Hovioikeuden 3.7.2018 antamasta tuomiosta ilmenee, että S.M. ja hänen sisarensa P.M. ovat 31.8.2017 ilmoittaneet jatkavansa 13.5.2017 kuolleen R.M:n valitusta hovioikeudessa ja samassa yhteydessä he ovat myös ilmoittaneet vastustavansa vastapuolten oikeudenkäyntikuluvaatimusta käräjäoikeudessa. Näin ollen Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan on S.M:n oikeusturvavakuutuksesta korvattava riita-asia syntynyt 31.8.2017.

Vakuutuslautakunta toteaa, että oikeusturvaedun saamisen edellytyksenä on myös, että riita on luonteeltaan sellainen, että se voidaan välittömästi saattaa Suomessa käsiteltäväksi käräjäoikeudessa.

Vakuutuslautakunta toteaa, että ehdon sanamuotoa tiukasti tulkittaessa on selvää, ettei nyt käsillä olevassa tapauksessa hovioikeudessa jo vireillä olevaa riita-asiaa voida enää saattaa käsiteltäväksi käräjäoikeudessa lis pendens- eli vireilläolovaikutuksen takia. Tämä tarkoittaa sitä, että riita-asia on sidoksissa siihen tuomioistuimeen, jossa se on käsiteltävänä.

Lautakunta toteaa kuitenkin, että puheenaolevan ehtokohdan vakiintunut tarkoitus on ollut sulkea oikeusturvavakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle eräissä erityistuomioistuimissa käsiteltävät asiat. Niin ikään ehtokohtaa on yleisesti tulkittu siten, että ehdossa mainittujen tuomioistuinten muutoksenhakuelimet kuuluvat myös vakuutuksen voimassaoloalueeseen. Ottaen huomioon edellä selostetun sekä sen, että nyt käsillä olevassa tapauksessa on kysymys tavanomaisesta asuntokauppariidasta, joka on voitu saattaa ja aikanaan myös saatettu käräjäoikeuden käsiteltäväksi, ei sillä seikalla, että kyseinen riita-asia on edennyt hovioikeuden käsiteltäväksi oikeusturvaetua haettaessa, ole merkitystä oikeusturvaedun myöntämisen kannalta.

Selvyyden vuoksi lautakunta toteaa vielä, että FINEn ratkaisusuosituksessa 62905VAK on ollut kysymys rikosasiasta, jossa vakuutetun edustaja on ollut syytettynä ja jossa asianomistaja on valittanut käräjäoikeuden tuomiosta hovioikeuteen. Nyt käsillä olevassa tapauksessa on kysymys riita-asiasta, jolloin myös vakuutustapahtuman määritelmä on olennaisesti erilainen kuin tapauksessa 62905VAK.

Edellä selostamillaan perusteilla Vakuutuslautakunta katsoo, ettei vakuutusyhtiö voi tapauksessa esittämillään perusteilla evätä käsillä olevassa asiassa oikeusturvaetua.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä myöntämään asiassa vakuutusehtojen mukaisen oikeusturvaedun.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Hanén

Jäsenet:
Alinentalo-Pelttari
Hirviniemi
Korpiola
Rusanen

Tulosta