Haku

FINE-014861

Tulosta

Asianumero: FINE-014861 (2018)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 06.11.2018

Tuottamus. Eläimen omistajan korvausvastuu. Oliko vakuutettu vastuussa koiran aiheuttamasta henkilövahingosta?

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan vakuutettu oli vahingonkärsineen kanssa ulkoiluttamassa koiraansa koira-aitauksessa 9.6.2018. Vakuutetun koira juoksi ja leikki toisen aitauksessa olleen koiran kanssa ja törmäsi siinä yhteydessä vahingonkärsineeseen. Törmäyksen johdosta vahingonkärsinyt kaatui ja satutti molemmat kätensä. Asiakas haki vastuuvakuutuksestaan korvausta henkilövahingosta aiheutuneista kuluista.

Vakuutusyhtiö on päätöksissään 12.7.2018 ja 31.8.2018 katsonut, että korvausta vastuuvakuutuksesta ei makseta, koska vakuutettu ei ole aiheuttanut vahinkoa tuottamuksellaan.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyytää asiassa FINEn ratkaisusuositusta. Tapahtumahetkellä hän oli itse viemässä koiransa jätöksiä roska-astiaan, eikä siksi voinut komentaa koiraansa pysähtymään. Asiakas vaatii vastuuvakuutuksesta korvattavaksi vahingonkärsineelle aiheutuneet kulut.

Vakuutusyhtiö viittaa vastineessaan vahingonkorvauslakiin, vakuutusehtoihin ja tapahtumatietoihin ja katsoo, ettei kyse on vakuutuksenottajan huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä aiheutuneesta vahingosta. Näin ollen vahinkoa ei korvata vastuuvakuutuksen perusteella. 

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Vahingonkorvauslain (31.5.1974/412) 2 luvun 1.1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Järjestyslain (27.6.2003/612) 4 luvun 14 §:n mukaan yleisen järjestyksen ja turvallisuuden säilymiseksi koiran omistajan tai haltijan on:

  1. pidettävä koira taajamassa kytkettynä;
  2. pidettävä huolta siitä, ettei koira pääse kytkemättömänä kuntopolulle tai muulle sen kaltaiselle juoksuradalle eikä lainkaan yleiselle uimarannalle, lasten leikkipaikaksi varatulle alueelle, toriaikana torille taikka yleiseen käyttöön kunnostetulle ladulle tai urheilukentälle, jollei se ole erikseen sallittua; (19.12.2003/1195)
  3. pidettävä huolta siitä, että koiran uloste ei jää ympäristöön hoidetulla alueella taajamassa.

Mitä 1 momentin 1 ja 2 kohdassa säädetään, ei koske virantoimituksessa käytettävää valtion omistamaa koiraa, vartiointitehtävässä olevaa vartijan koiraa, palvelutehtävässä olevaa koulutettua pelastuskoiraa, liikuntavammaisen avustajakoiraa eikä näkövammaisen opaskoiraa.

Mitä 1 momentin 1 kohdassa säädetään, ei koske suljettua pihaa, koirien harjoituspaikkaa eikä erityisesti osoitettua aidattua jaloittelualuetta. Koiran tulee kuitenkin näissäkin paikoissa olla omistajansa tai haltijansa valvonnassa. (…)

Vakuutuksen ehtojen (voimassa 1.7.2016 lähtien) mukaan henkilö perusvastuuvakuutus korvaa vakuutetun yksityishenkilönä toiselle aiheuttaman henkilö- tai esinevahingon, joka todetaan vakuutuskauden aikana ja josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, onko vakuutettu korvausvastuussa koiran aiheuttamasta henkilövahingosta ja tuleeko vahinko siten korvata vastuuvakuutuksesta.

Vakuutuksesta korvataan yksityishenkilönä toiselle aiheutettuja, vakuutuksen voimassaoloaikana todettuja vahinkoja, joista vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää pääsääntöisesti tahallisuutta tai tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan moitittavaa menettelyä eli virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä. Menettelyn toteaminen tuottamukselliseksi tarkoittaa sitä, että arvioinnin kohteena olevan henkilön olisi tullut toimia toisin tai pidättyä kokonaan toiminnasta ottaen huomioon käsillä ollut ennalta arvattava vahinkoriski.

Suomen voimassa olevan oikeuden mukaan pelkkä eläimen omistaminen ei synnytä omistajalle vastuuta eläimen aiheuttamista vahingoista. Vastuun edellytyksenä on eläimen omistajan tuottamus eläimen ylläpidossa, vartioinnissa, siitä huolehtimisessa tai muussa eläimeen kohdistuvassa toiminnassa ja tällaisen tuottamuksen syy-yhteys aiheutuneeseen vahinkoon.

Jos vahingonkorvausvastuuta ei ole, ei myöskään vastuuvakuutuksesta voi saada korvausta aiheutuneiden vahinkojen peittämiseksi.

Asiassa esitetyn selvityksen mukaan vahingonkärsinyt on kaatunut vakuutetun omistaman koiran ja toisen koiran juostua häntä päin koira-aitauksessa. Vakuutettu on kertonut, että hän on vahinkohetkellä ollut viemässä roskaa roska-astiaan eikä siksi ole voinut käskeä koiraa pysähtymään.

FINE katsoo, että pelkästään sillä seikalla, että vakuutetun omistama koira on koirapuistossa yhdessä toisen koiran kanssa leikkiessään vahingossa juossut vahingonkärsinyttä päin, ei ole tuottamusta perustavaa vaikutusta. Koira-aitaus on koirille tarkoitettu ulkoilu-alue, jossa koirien ei edellytetä ulkoilevan kytkettyinä. Alue on tarkoitettu koirien vapaana ulkoilemiseen. Tässä tapauksessa ei myöskään ole esitetty mitään erityistä seikkaa, minkä vuoksi vakuutetulla olisi ollut syytä epäillä koiransa aiheuttavan vahinkoa ja olisi siksi tullut pitää koiransa kytkettynä.

Edellä mainituilla perusteilla FINE katsoo, ettei vakuutettu ole vahingonkorvausvastuussa aiheutuneesta vahingosta. Koska vahingonkorvausvelvollisuuden peruste puuttuu, ei korvausta myöskään vastuuvakuutuksen perusteella tule maksettavaksi.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

FINE

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä 
Hyytiäinen

Tulosta