Haku

FINE-014734

Tulosta

Asianumero: FINE-014734 (2019)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 08.05.2019

Kylpyhuoneen vedeneristeen ja lattialaattojen irtoaminen. Äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma. Näyttö vahingon syystä. Oliko vahinko korvattava?

Tapahtumatiedot

Asiakkaan omakotitalon (rakennusvuosi 2005) kylpyhuoneen lattialaattoja oli vahinkoilmoituksen mukaan pullistunut 17.7.2018 klo 16.00 – 18.00 välisenä aikana irti lattiapinnasta. Vahinko oli havaittu noin klo 18. Asiakkaan tyttären käydessä noin klo 16 kylpyhuoneessa lattiarakenteessa ei ollut vielä havaittavissa mitään epänormaalia. Asiakas haki vahingosta korvausta kotivakuutuksestaan.

Vakuutusyhtiö viittasi sähköpostiviestissään 19.7.2018 edellisenä päivänä asiakkaan kanssa käytyyn puhelinkeskusteluun, jonka mukaan näillä tiedoilla ei ole tapahtunut vakuutuksesta korvattavaa äkillistä ja ennalta arvaamatonta vahinkoa. Taustalla pitäisi olla jokin vakuutuksesta korvattava äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma, joka on aiheuttanut laattojen irtoamisen ja pullistumisen. Pelkkä laattojen pullistuminen ei ole tällainen syy.

Asiakas ilmoitti haluavansa kirjallisen päätöksen asiassa. Hänen mukaan tapahtuma on äkillinen ja ennalta arvaamaton; klo 16.00 vahingosta ei ollut tietoa ja klo 18.00 vahinko oli sattunut.

Vakuutusyhtiö kertasi korvauspäätöksessään 24.7.2018 tapahtumatietoja. Asiakkaan tytär oli klo 18.00 havainnut kylpyhuoneessa laattojen pullistuneen noin 1m x 1m alueelta. Asiakkaan mukaan kylpyhuone on vedeneristetty eikä laatoitukseen ollut kohdistunut esimerkiksi ulkoista iskua tai muuta vastaavaa, joka olisi voinut aiheuttaa laattojen irtoamisen. Vakuutusyhtiön saamien tietojen perusteella kyse ei ole ollut vahingosta, jonka syynä olisi vakuutusehtojen mukainen äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma. Yhtiön mukaan vakuutuksesta ei korvata myöskään vahinkoa, joka johtuu hitaasti kehittyvästä tapahtumasta. Vahinkoa ei korvata kotivakuutuksesta.

Asiakas haki päätökseen muutosta vakuutusyhtiön sisäisessä oikaisumenettelyssä katsoen, että vesieristeen äkillisestä irtoamisesta aiheutunut rikkoutuminen on äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma. Vakuutusyhtiö listasi korvauspäätöksessään 21.8.2018 vakuutuskorvaukseen oikeuttavia ehtoja ja viittasi hitaasti kehittyvistä tapahtumista aiheutuvia vahinkoja koskevaan vakuutuksen rajoitusehtokohtaan. Yhtiön päätöksen mukaan vahingon huomaaminen äkillisesti ei tarkoita sitä, että itse vahinko on syntynyt äkillisesti. Vakuutusyhtiö ei muuttanut korvauspäätöstään. 

Asiakkaan valitus

Asiakas vaatii, että vakuutusyhtiö korvaa lattialaattojen vaurioiden korjauskulut (noin 4.500 euroa) kotivakuutuksesta.

Asiakkaan mukaan hänen vaimonsa kävi vahinkopäivänä noin klo 16.00 pesulla ja kaikki oli silloin normaalissa kunnossa. Noin klo 18.00 asiakkaan tytär havaitsi pesulle mennessään lattian vauriot.  Lattia oli pullistunut voimakkaasti ja siinä oli myös laattojen murtumia, jotka asiakas oli epähuomiossa jättänyt ilmoittamatta vahinkoilmoituksessaan. Vaurioalue oli alaltaan noin 1,5 x 0,5 metriä ja sen korkeus oli noin 3-4 cm.

Asiakkaan mukaan vakuutusyhtiön korvauskäsittelijä kertoi hänelle puhelimessa, että mikäli vaurioiden syynä olisi ollut esimerkiksi putkivuoto, korvaus olisi maksettu ja asiakkaan ei olisi tarvinnut osoittaa putken murtumisen ja vuodon alkamisen syytä. Äkillinen vesiputken vuototapahtuma ei olisi myöskään edellyttänyt mitään ulkoista iskua. Toisen korvauskäsittelijän mukaan kielteisen korvauspäätöksen syynä on ollut, että lattia on suunniteltu kestämään koko talon iän, joten syynä ei voi olla äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma.

Asiakkaan mukaan hän otti yhteydessä korvauskäsittelijään ja kysyi, haluaako vakuutusyhtiö tarkastaa vauriot ennen korjausta. Vakuutusyhtiö ilmoitti, että tämä ei ole tarpeen, vaan riittävää on, että vauriot todennetaan valokuvilla ja korjausmiehen lausunnolla.

Asiakkaan mielestä vakuutusyhtiö ei ole pystynyt nimeämään sitä rajoitusta, johon kielteinen korvauspäätös perustuu. Rajoitusehdot eivät edellytä iskua, jonka korvauskäsittelijä esitti esimerkkinä korvattavasta tapahtumasta. Vakuutusyhtiö ei ole myöskään osoittanut, että vaurion olisi aiheuttanut hitaasti kehittynyt tapahtuma tai materiaali- taikka asennusvirhe. Yhtiö ei ole perustellut, miksi tapahtuma ei olisi äkillinen ja ennalta-arvaamaton. Asiakas kertoo asuneensa talossa normaalisti ja normaalilla huolellisuudella. Syy lattialaattojen vaurioon on ollut vesieristeen äkillinen irtoaminen, jota asiakas perheineen ei ole voinut ennakoida tai estää. Asiakkaan mielestä vakuutusyhtiön olisi tullut hankkia vahinkoa koskevia selvityksiä eikä jättää selvitysten hankkimista asiakkaan hoidettavaksi.

Vakuutusyhtiön vastine ja tapauksen käsittely FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonnassa

Vakuutusyhtiö on vastineessaan 10.9.2017 ilmoittanut, että päätöstä ei muuteta, koska tapahtuman syynä ei ole ollut mikään erillinen äkillinen ja ennalta-arvaamaton tapahtuma, vaan se johtuu vedeneristyksen ja laatoituksen puutteellisesta kiinnityksestä.

FINE on lisävastinepyynnössään pyytänyt vakuutusyhtiöltä tarkempia selvityksiä vahinkotapahtumasta ja yhtiötä ryhtymään tarvittaessa toimenpiteisiin vahinkotapahtuman selvittämiseksi. Vakuutusyhtiö on FINEn kehotuksesta ollut yhteydessä asiakkaaseen vahinkotarkastuksesta sopimiseksi. Asiakas on ilmoittanut, että vauriot on jo korjattu.

Vakuutusyhtiön lausuman mukaan asiakkaan lisäselvityksestä ei tule esille mitään äkillistä ja ennalta arvaamatonta vahinkotapahtumaa tai muutakaan seikkaa, jonka seurauksena laatoitus/vedeneristys on irronnut kiinnityksestään. Vakuutusehtojen mukaan korvaaminen edellyttää, että vauriot ovat syntyneet äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman seurauksena.

Vastineessaan Vakuutuslautakunnalle vakuutusyhtiö on lausunut, että sovellettavien vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton välitön esinevahinko, jonka syynä on äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma. Tässä tapauksessa vakuutustapahtuman syyllä on olennainen merkitys vahingon korvattavuuden kannalta. Näyttövelvollisuus vahingon syystä on asiakkaalla. Asiakas on lausumissaan tuonut esiin näkemyksensä siitä, että tapahtuma on ollut äkillinen ja ennalta arvaamaton, koska vaurio on tapahtunut äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti kello 16.00 – 18.00 välisenä aikana. Vakuutusyhtiö kuitenkin huomauttaa, että korvattavuus määräytyy vahingon syyn, ei seurauksen perusteella.

Vakuutusyhtiö katsoo saamansa selvityksen perusteella, että asiakas on osoittanut vain äkillisen ja ennalta arvaamattoman seurauksen, mutta ei äkillistä ja ennalta arvaamatonta syytä tälle seuraukselle. Vaikka vahinko huomataan äkillisesti, tämä ei tarkoita sitä, että itse tapahtuma on syntynyt äkillisesti. Asiakas ei ole tuonut esiin mitään itselleen edullista uutta seikkaa, jonka perusteella yhtiö voisi korjata korvauspäätöstään. Tässä vaiheessa ei valitettavasti voida enää tehdä tutkimuksia, koska korjaustyöt on jo tehty. Vakuutusyhtiö korostaa, että mitään sellaista ulkopuolista tapahtumaa ei ole osoitettu tapahtuneen, jonka seurauksena vedeneristys/laatoitus on irronnut rakenteesta. Vedeneristeen irtoaminen pohjastaan ja sen johdosta syntynyt laattojen pullistuminen ei ole vakuutusehtojen mukaan äkillinen ja ennalta-arvaamaton vakuutuksesta korvattava vahinko, sillä vedeneristeen tulee pysyä kiinni betonilaatassa. Näin ollen ei ole muuta mahdollisuutta kuin että näiden kiinnitys on ollut puutteellinen.

Vaikka asiakas kokee, että vakuutustapahtuma on ollut äkillinen ja ennalta arvaamaton lopullisen laattojen pullistumisen tapahtuessa nopeasti, tämä ei kuitenkaan vakuutusyhtiön mukaan kelpaa korvauksen perusteeksi. Kylpyhuoneen laatat eivät ole irronneet vakuutusehtojen mukaan korvattavan vahinkotapahtuman johdosta, eikä asiakkaalla ole osoittaa vakuutusehtojen mukaan korvattavaa vahinkotapahtumaa.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Osapuolten välinen erimielisyys koskee sitä, onko kylpyhuoneen lattialaattojen ja vedeneristyksen irtoaminen vakuutusehtojen mukaan korvattava vahinkotapahtuma.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Kotivakuutusehtojen (voimassa 1.1.2017 alkaen) jakson Vakuutusehdoissa käytettyjä käsitteitä alakohdassa Äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinko on seuraava teksti: Nopeasti ja samalla ilman ennakko-oireita sattuvan tapahtuman seurauksena syntynyt vahinko, jota normaalilla huolellisuudella ja ennakoinnilla ei ole voitu välttää. Ennalta arvaamattomuutta arvioidaan objektiivisesti, yleisen elämänkokemuksen, tapahtumainkulun poikkeuksellisuuden ja korvauksenhakijan toiminnan perusteella. Korvattavuus määräytyy vahingon syyn, ei seurauksen perusteella.

Ehtokohdan 3.1 (Äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman turva) mukaan vakuutuksesta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton välitön esinevahinko, jonka syynä on äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma.

Ehtokohdan 3.5 (Vuototurva) mukaan vakuutuksesta korvataan rakennuksen kiinteän LVI-laitteen, -putkiston tai niihin kytketyn kulutuslaitteen äkillisen ja ennalta arvaamattoman rikkoutumisen seurauksena syntyneen vuodon aiheuttama välitön esinevahinko.

Ehtokohdan 3.6 (LVI-laiteturva) mukaan vakuutuksesta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton LVI-laitteen tai -putkiston välitön rikkoutuminen.

Ehtojen kohdan 3.7 mukaan vakuutuksesta korvataan äkillisen ja ennalta arvaamattoman sähköilmiön (oikosulku, maasulku ja ylijännite) aiheuttama sähkölaitteen välitön rikkoutuminen.

Ehtokohdan 4 (Vakuutusturvien yleiset rajoitukset) alakohdan 2 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut hitaasti kehittyvistä tapahtumista, kuten

- syöpymisestä tai pilaantumisesta

- sienettymisestä, homehtumisesta, lahoamisesta

- kulumisesta, aineen väsymisestä, kondensiosta tai muusta vastaavasta vähitellen tapahtuvasta ilmiöstä.

Asian arviointi

Asiakas on kertonut, että vakuutuksen kohteena olevan rakennuksen kylpyhuoneen laattojen irtoaminen tapahtui vahinkopäivänä äkillisesti siten, että klo 16.00 kylpyhuonetta käytettäessä lattiarakenteessa ei ollut vielä havaittavissa mitään vaurioita, mutta klo 18.00 lattialaatat olivat nousseet pitkänomaiselta alueelta koholle lattiapinnasta ja laatoissa oli myös murtumia.

Asiakas on toimittanut vakuutusyhtiölle valokuvia vaurioista ja viitannut saneerausyrittäjä MP:n vaurioista antamaan lausuntoon 3.9.2018. MP:n mukaan vesieriste oli irronnut betonin pinnasta ja lattialaattoihin oli tullut murtumavaurioita. MP:n lausunnon mukaan laattojen ja vesieristeen asennus on oikein, mitään asennus- tai työvirhettä ei ole havaittavissa, eikä MP osaa sanoa, miksi vesieriste on irronnut. Vaurio on johtunut vesieristeen äkillisestä irtoamisesta, joka on aiheuttanut murtumia lattialaattoihin sekä pullistuman laattalattiaan.

Vakuutusyhtiö ei ole kiistänyt asiakkaan kertomusta vahinkotapahtumasta tai kyseenalaistanut MP:n havaintoja. Vakuutusyhtiö on vedonnut siihen, että asiakas ei ole osoittanut, että laattojen ja vedeneristeen irtoamisen syynä olisi ollut mikään äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma. Vakuutusyhtiö on vastauksessaan katsonut, että vedeneristeen irtoaminen pohjastaan ja sen seurauksena tapahtunut laattojen pullistuminen ei ole vakuutusehtojen mukaan korvattava vahinko, koska vedeneristeen tulee pysyä kiinni betonilaatassa.  

Vakuutuslautakunta toteaa, että vakuutusehtojen mukaan lattialaattojen irtoaminen voisi tulla korvattavaksi vain ehtojen kohdan 3.1 tai 3.5 perusteella, sillä ehtokohtien 3.6 ja 3.7 mukainen turva koskee vain rikkoutuneita LVI- ja muita laitteita, ei näiden laitteiden muulle omaisuudelle aiheuttamaa vahinkoa.  Esitetyn selvityksen perusteella kylpyhuoneen laattojen ja vedeneristyksen irtoamisen syynä ei ole ollut vakuutusehtojen kohdan 3.5 mukainen vuotovahinko. Tapauksessa on arvioitava, täyttyvätkö ehtojen kohdan 3.1 mukaiset korvattavuuden edellytykset.

Voimassa olevan oikeuden mukaan korvausta vaativalla on näyttötaakka vaatimuksensa perusteista. Tässä tapauksessa asiakkaan tulisi voida osoittaa, että kylpyhuoneen lattiarakenteen vaurioitumisen todennäköisenä syynä on ollut jokin vakuutusehdoissa tarkoitettu äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma.

Vakuutuslautakunnan ratkaisukäytännössä on käsitelty useita lattialaattojen irtoamiseen liittyneitä tapauksia, joissa vahinkotapahtuman mahdollisia syitä on osapuolten toimesta selvitetty laajasti. Asetelma tapauksissa on usein ollut sellainen, että lattialaattojen irtoamisia on tapahtunut pidemmän ajan kuluessa.

Sovellettavien vakuutusehtojen kohta 3.1 edellyttää nyt esillä olevan kaltaisen vahinkotapahtuman korvattavuudelta sitä, että vahinkotapahtuman syynä on ollut jokin äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma. Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutusehtojen sanamuodon perusteella myös rakenteiden äkillistä ja ilman ennakko-oireita tapahtuvaa rikkoutumista voidaan lähtökohtaisesti pitää vakuutuksesta korvattavana vahinkona, jos sen todennäköiseksi syyksi voidaan arvioida jonkin äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman sattuminen. Täysin spontaanisti tapahtuneet lattialaattojen irtoamiset ovat kuitenkin Vakuutuslautakunnan käsityksen mukaan useimmiten seurausta rakenteellisista syistä, kuten lattiarakenteen asentamisessa tapahtuneesta virheestä. Tällainen asennusvirhe voi Vakuutuslautakunnan käsityksen mukaan liittyä esimerkiksi siihen, että laatoitus on asennettu liian lyhyen ajan kuluttua lattiarakenteen betonivalun tekemisestä, jolloin betonivalun kutistumisesta ja kosteuden poistumisesta aiheutuvasta rasitus voi johtaa laattojen irtoamisiin.

Esillä olevassa tapauksessa ei ole esitetty näyttöä siitä, että lattialaattojen ja vedeneristeen irtoamisen syynä on ollut jokin vakuutusehtojen mukainen äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma. Tämän vuoksi Vakuutuslautakunnalla ei ole perusteita suosittaa korvausta asiassa.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita asiassa muutosta

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Bygglin
Sihteeri Siirala

Jäsenet:
Maso
Rantala
Sario
Yrttiaho

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia